ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

Справа № 4-5328/11

П О С Т А Н О В А

18 жовтня 2011 року Печерс ький районний суд міста Києв а у складі:

головуючого - с удді Кирилюк І. В. ,

при секретарі: Черняковій І.В.,

за участю прокурора: Грицая Ю.І.,

розглянувши в судовому за сіданні подання Старшого слі дчого в особливо важливих сп равах Головного слідчого упр авління МВС України капітана міліції Онофрійчука А.П. про н адання дозволу на проведення ревізії, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в осо бливо важливих справах Голов ного слідчого управління МВС України капітан міліції Оно фрійчук А.П. за погодженням За ступника Генерального проку рора України державного радн ика юстиції 1 класу Є.М. Блажів ського вніс до суду подання п ро надання дозволу на провед ення ревізії.

В судовому засіданні проку рор підтримав подання з викл адених у ньому підстав та про сив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурор а, пояснення слідчого, вивчив ши матеріали кримінальної сп рави № 66/29-09, доводи викладені в п оданні, суд дійшов висновку, щ о подання підлягає задоволен ню, враховуючи наступне.

Як вбачається з подання, 07.05.200 9 року прокуратурою Рівненсь кого району порушена криміна льна справа за ознаками злоч ину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК У країни за фактом заволодіння шляхом обману майном ДП «Рес урспостач» /код ЄДРПОУ 34002592/ в ос обливо великих розмірах. 25.05.2010 р оку вказана кримінальна спра ва прийнята до провадження С таршим слідчим в особливо ва жливих справах Головного слі дчого управління МВС України капітаном міліції Онофрійчу ком А.П. 07.09.2011 кримінальна справ а порушена відносно ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за ознаками зл очину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч . 4 ст. 190 КК України, за фактом орг анізації заволодіння шляхом шахрайства майном ДП «Ресур спостач», учиненого за попер едньою змовою групою осіб в о собливо великих розмірах та відносно не встановлених дос удовим слідством осіб за озн аками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Під час роз слідування кримінальної спр ави № 66/29-09 встановлено, що ОСО БА_1 та ОСОБА_2 за поперед ньою змовою із не встановлен ими досудовим слідством особ ами, на підставі договору про відповідальне зберігання ві д 08.10.2008 року № 96 зб, укладеного мі ж ПП «Сивік» /код ЄДРПОУ 31020968/ та ДП «Ресурспостач», приймаль них актів від 30.10.2008 року та 02.12.2008 ро ку, організували заволодіння шляхом обману майном останн ього в особливо великих розм ірах, чим спричинили шкоду ДП «Ресурспостач» на загальну суму 6 720 тис. грн. 31.06.2008 року між ДП «Ресурспостач» та ТОВ «Фарг о Юкрейн» /код ЄДРПОУ 34380367/ уклад ено договір на транспортно-е кспедиційне обслуговування № 54.

Аналізуючи викладене, суд в важає, що з метою повного, всеб ічного та об'єктивного досл ідження всіх обставин кримін альної справи виникла необхі дність призначити проведенн я позапланової документальн ої ревізії окремих питань фі нансово-господарської діяль ності ДП «Ресурспостач».

27.09.2011 року у кримінальній спр аві винесена постанова про п ризначення позапланової док ументальної ревізії окремих питань фінансово-господарсь кої діяльності ДП «Ресурспос тач», на вирішення якої ревіз орам поставлено наступні пит ання: Чи відповідає вимогам ч инного законодавства догові р відповідального зберіганн я № 96 зб від 08.10.2008 року, укладений між ДП «Ресурспостач» /код ЄД РПОУ 33160330/ та ПП «Сивік» /код ЄДР ПОУ 31020968/? Чи виконані сторонами зобов'язання по укладеному договору? Чи відповідає вимо гам чинного законодавства до говір на транспортно-експеди ційне обслуговування № 54 від 3 1.06.2008 року, укладений між ДП «Рес урспостач» /код ЄДРПОУ 33160330/ та Т ОВ «Фарго Юкрейн» /код ЄДРПОУ 34380367/? Чи виконані сторонами зоб ов'язання по укладеному дог овору? У разі виявлення в ході ревізії інших порушень зако нодавства відобразити їх в а кті ревізії.

Відповідно до ст. 11 Закону Ук раїни «Про державну контроль но-ревізійну службу в Україн і», позапланові виїзні ревіз ії суб'єктів господарської д іяльності незалежно від форм и власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольн их установ, проводяться орга нами державної контрольно-ре візійної служби за рішенням суду, винесеним на підставі п одання прокурора або слідчог о для забезпечення розслідув ання кримінальної справи. Тр ивалість позапланової виїзн ої ревізії не повинна переви щувати 15 робочих днів. Обмежен ня у підставах проведення ре візій, визначені цим Законом , не поширюються на ревізії, що проводяться на звернення пі дконтрольної установи, або р евізії, що проводяться після порушення кримінальної спра ви проти посадових осіб підк онтрольних установ, що ревіз уються, відповідно до кримін ально-процесуального законо давства.

За таких обставин, подання є обґрунтованим та підлягає з адоволенню.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. 11 Закону України «Пр о державну контрольно-ревізі йну службу в Україні», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання Старшого слі дчого в особливо важливих сп равах Головного слідчого упр авління МВС України капітана міліції Онофрійчука А.П. - за довольнити.

Надати дозвіл на проведенн я позапланової документальн ої ревізії Контрольно-ревізі йним управлінням в м. Києві ок ремих питань фінансово - госп одарської діяльності ДП «Рес урспостач» /код ЄДРПОУ 33160330/ фак тична адреса: м. Київ, вул. Пест еля, 4 у період з 01.11.2011 року по 21.11.2011 р оку тривалістю 15 робочих днів з наступних питань:

Чи відповідає вимогам чинн ого законодавства договір ві дповідального зберігання № 9 6 зб від 08.10.2008 року, укладений між ДП «Ресурспостач» /код ЄДРПО У 33160330/ та ПП «Сивік» /код ЄДРПОУ 31020968/? Чи виконані сторонами зоб ов'язання по укладеному дог овору?

Чи відповідає вимогам чинн ого законодавства договір на транспортно-експедиційне об слуговування № 54 від 31.06.2008 року, у кладений між ДП «Ресурспоста ч» /код ЄДРПОУ 33160330/ та ТОВ «Фарг о Юкрейн» /код ЄДРПОУ 34380367/? Чи ви конані сторонами зобов'яза ння по укладеному договору?

У разі виявлення в ході реві зії інших порушень законодав ства відобразити їх в акті ре візії.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя І. В. Кирилюк

Дата ухвалення рішення 18.10.2011
Зареєстровано 24.10.2011
Оприлюднено 24.10.2011

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 4-5328/11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону