ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВС ЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківськ а, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.11 Справ а № 5015/3777/11

Господарський суд Львівсь кої області у складі судді Ма зовіти А.Б. при секретарі Воло шин О.Я., за участю представник а позивача Павловського А.В., р озглянув у відкритому судово му засіданні справу за позов ом Товариства з обмеженою ві дповідальністю мале підприє мство “Воля”, м. Львів до Товар иства з обмеженою відповідал ьністю “Метгал”, м. Львів про р озірвання договору оренди, у сунення перешкод в користува нні майном та визнання права власності

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмежено ю відповідальністю мале підп риємство “Воля”, м. Львів звер нулося до господарського суд у Львівської області з позов ом до Товариства з обмеженою відповідальністю “Метгал”, м. Львів про розірвання догов ору оренди, усунення перешко д в користуванні майном.

Розглянувши матеріали спр ави, суд визнав представлені матеріали достатніми для пр ийняття позовної заяви до ро згляду і ухвалою від 08.07.2011 р. при значив розгляд справи на 26.07.2011 р . Ухвалами суду розгляд справ и відкладався на 10.08.2011 р., 25.08.2011 р., 14.09 .2011 р., 20.09.2011 р. За клопотанням пред ставника позивача строк вирі шення спору був продовжений на 15 днів до 20.09.2011 р.

Представник позивача в суд овому засіданні позовні вимо ги підтримав, просив задовол ити. З приводу заявленого поз ову пояснив, що позивачем та в ідповідачем було укладено до говір оренди приміщення. За ц им договором позивач передав в строкове платне користува ння приміщення адмінкорпусу та складу за адресою м. Львів, вул. Стрийська, 197. Відповідач з обов' язувався своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату, місячний розм ір якої становив 4524 грн. 45 коп. Од нак, станом на 01.06.2011 р. відповіда ч не сплатив позивачу орендн у плату за квітень та травень 2011 р. в розмірі 9048 грн. 90 коп. Пункт ом 8.1. договору оренди передба чено, що договір підлягає роз ірванню в судовому порядку у випадку невиконання однією із сторін умов договору. Таки м чином, просив суд розірвати договір оренди та зобов' яз ати відповідача усунути пере шкоди в користуванні майном - звільнити приміщення скла ду (виробничої будівлі з адмі ністративними приміщеннями ) за адресою м. Львів, вул. Стрий ська, 197.

Відповідач явку представн ика в судове засідання не заб езпечив, через канцелярію су ду 14.09.2011 р. подав відзив на позов ну заяву, в якому просив відмо вити в задоволенні позовних вимог повністю. Зокрема, відп овідач у відзиві зазначив, що станом на 01.06.2011 р. перед позивач ем дійсно існує заборгованіс ть з орендної плати в розмірі 9048 грн. 90 коп., у зв' язку з чим ві дповідачем добровільно звіл ьнено частину орендованого м айна - приміщення адміністр ативного корпусу. Щодо позов ної вимоги про звільнення ск ладу (виробничої будівлі з ад міністративними приміщення ми), то позивачу не належить пр аво заявлення такої вимоги, о скільки воно згідно ст. 391 ЦК Ук раїни належить власнику майн а, в той час як позивач не є вла сником складу (виробничої бу дівлі з адміністративними пр иміщеннями).

14.09.2011 р. представником позива ча через канцелярію суду бул о подано доповнення до позов них вимог, в якому, крім уже за явлених позовних вимог, пози вач просив визнати право вла сності на виробничу будівлю з адміністративними приміще ннями площею 717,0 кв.м. за адресо ю м. Львів, вул. Стрийська, 197. Вка зана вимога мотивована тим, щ о відповідач у відзиві запер ечує право власності позивач а на вищевказане нерухоме ма йно. Проте, право власності на буто позивачем правомірно, щ о підтверджується договором купівлі-продажу №54/03 від 30.05.2003 р., згідно якого позивач придбав будівлі складів площею 633,3 кв.м ., склад площею 299,6 кв.м., адмінкор пус площею 108,9 кв.м. та витягом п ро реєстрацію права власност і. У 2005 р. позивач згідно розроб леної проектної документаці ї, здійснив реконструкцію на лежного йому на праві власно сті складу площею 299,6 кв.м. по ву л. Стрийській, 197 у м. Львові шля хом розбудови та надбудови, п лоща якого після реконструкц ії складає 717,0 кв.м. Згідно укла деного із Львівською міською радою договору оренди землі в позивача в оренді перебува є земельна ділянка площею 0,6854 г а, яка знаходиться у м. Львові, вул. Стрийська, 197, на якій розт ашована вищевказана будівля . Позивач стверджує, що реконс трукція приміщення складу (в иробничої будівлі з адмініст ративними приміщеннями) здій снена з дотриманням будівель них норм та правил України, що підтверджується виготовлен им ліцензованою організаціє ю проектом на відповідність.

Представнику роз' яснено його права та обов' язки, пер едбачені ст. 22 ГПК України, зая в про відвід суду не поступал о.

В судовому засіданні 20.09.2011 р. о голошено вступну та резолюти вну частину рішення. Повний т екст рішення складено та під писано 25.09.2011 р.

Розглянувши матеріали спр ави, заслухавши пояснення пр едставника позивача, суд вст ановив наступне.

Згідно договору купівлі-пр одажу №54/03 від 30.05.2003 р., посвідчено го 30.05.2003 р. приватним нотаріусом Львівського міського нотарі ального округу ОСОБА_1 за реєстровим №582, позивачем було придбано будівлі складів: “Д -1” склад площею 633,3 кв.м., “Ж-1” скл ад площею 299,6 кв.м., “А-1” адмінкор пус площею 108,9 кв.м., загальною п лощею 1041,8 кв.м. по вул. Стрийська , 197 у м. Львові. Право власності позивача на вказані приміще ння було зареєстроване ОКП Л ОР “Бюро технічної інвентари зації та експертної оцінки” 24.06.2003 р., що підтверджується ная вним в матеріалах справи вит ягом про реєстрацію права вл асності на нерухоме майно №8416 77 від 24.06.2003 р.

24 грудня 2009 р. між Львівською м іською радою (орендодавець) т а Товариством з обмеженою ві дповідальністю мале підприє мство “Воля” (орендар) було ук ладено договір оренди землі з наступними змінами від 11.11.2010 р ., згідно якого орендодавець н адав, а орендар прийняв в стро кове платне користування зем ельну ділянку площею 0,6854 га, ка дастровий №4610136800:08:005:0054, яка знаход иться у м. Львові на вул. Стрий ська, 197 терміном до 3 грудня 2019 р . Вказані зміни до договору за реєстровані у Львівському мі ському відділі Львівської ре гіональної філії Центру ДЗК, про що у Державному реєстрі з емель вчинено запис від 27.12.2010 р. за №04:10:470:00054 ш.04-6, а також зареєстро ваний у Львівській міській р аді 11.11.2010 р. за №С-1802, про що у книзі записів реєстрації Договорі в оренди землі С-3 вчинено запи с.

В 2005 році позивач здійснив ре конструкцію належного йому н а праві власності складу “Ж-1” площею 299,6 кв.м. по вул. Стрийськ а, 197 у м. Львові з добудовою та н адбудовою. Ця реконструкція була проведена у відповіднос ті до проектної документації “Проектні пропозиції на рек онструкцію та розширення вир обничих приміщень по вул. Стр ийська, 197 у м. Львові”, виготовл еної ППФ “Лекало”.

Як вбачається з технічного паспорта, виготовленого ОКП ЛОР “Бюро технічної інвента ризації та експертної оцінки ” станом на 06.04.2011 р., внаслідок ре конструкції загальна площа в иробничої будівлі з адмініст ративними приміщеннями літ . “Ж-1” по вул. Стрийська, 197 у м. Ль вові складає 717,0 кв.м.

Суд встановив, що реконстру кція виробничої будівлі з ад міністративними приміщення ми літ. “Ж-1” по вул. Стрийська, 197 у м. Львові з добудовою та на дбудовою здійснена з дотрима нням будівельних норм та пра вил України, що підтверджуєт ься “Звітом про проведення т ехнічного обстеження будіве льних конструкцій та інженер них мереж об' єкта. Реконстр укція та розширення виробнич их приміщень по вул. Стрийськ а, 197 у м. Львові”, складеним на з амовлення позивача ліцензов аною проектною організацією Державним підприємством “Де ржавний науково-дослідний ін ститут автоматизованих сист ем у будівництві”.

Згідно з ч. 3 ст. 376 ЦК України, п раво власності на самочинно збудоване нерухоме майно мож е бути за рішенням суду визна не за особою, яка здійснила са мочинне будівництво на земел ьній ділянці, що не була їй від ведена для цієї мети, за умови надання земельної ділянки у встановленому порядку особі під уже збудоване нерухоме м айно.

Відповідно до ст. 23 Закону Ук раїни “Про планування і забу дову територій”, забудова те риторій передбачає здійснен ня нового будівництва, рекон струкції, реставрації, капіт ального ремонту, впорядкуван ня об' єктів містобудування , розширення та технічного пе реоснащення підприємств. Буд івництво об' єктів містобуд ування здійснюється згідно з законодавством, державними стандартами, нормами та прав илами, регіональними і місце вими правилами забудови, міс тобудівною та проектною доку ментацією.

Згідно ст. 26 Закону України “ Про планування і забудову те риторій” фізичні та юридичні особи мають право відповідн о до закону одержувати від ор ганів виконавчої влади та ор ганів місцевого самоврядува ння інформацію про правовий статус, допустимі види забуд ови та іншого використання з емельних ділянок, єдині умов и і обмеження забудови окрем ої земельної ділянки.

Відповідно до ст. 28 Закону Ук раїни “Про планування і забу дову територій” проектна док ументація на будівництво об' єктів містобудування розроб ляється згідно з вихідними д аними на проектування з дотр иманням вимог державних стан дартів, норм і правил регіона льних і місцевих правил забу дови затверджується замовни ком в установленому законом порядку.

Відповідно до ст. 328 ЦК Україн и право власності вважається набутим правомірно, якщо інш е прямо не випливає із закону або незаконність набуття пр ава власності не встановлена судом. Згідно до ст. 331 ЦК Украї ни особа, яка виготовила нову річ зі своїх матеріалів на пі дставі договору, є власником цієї речі.

Таким чином, у відповідност і до ст.ст. 328, 331 ЦК України госпо дарський суд приходить до ви сновку, що позивач є законним власником виробничої будівл і з адміністративними приміщ еннями літ. “Ж-1” по вул. Стрийс ька, 197 у м. Львові площею 717,0 кв.м.

Відповідач на вимогу позив ача про усунення перешкод у к ористуванні майном зазначив , що така вимога є безпідставн ою, чим фактично не визнає пра во власності ТзОВ “Воля” на з азначене нерухоме майно, що з находиться за адресою: м. Льві в, вул. Стрийська, 197.

Статтею 321 ЦК України встано влено, що право власності є не порушним. Ніхто не може бути п ротиправно позбавлений цьог о права чи обмежений у його зд ійсненні. Особа може бути поз бавлена права власності або обмежена у його здійсненні л ише у випадках і в порядку, вст ановлених законом.

Відповідно до ст. 392 ЦК Україн и, власник може пред' явити п озов про визнання права влас ності, якщо це право оспорюєт ься або не визнається іншою о собою. Отже, згідно приписів с т. 392 ЦК України підставою для п ред' явлення позову про визн ання права власності є оспор ення або невизнання права ін шою особою.

Судом встановлено, що 31 бере зня 2011 р. між Товариством з обме женою відповідальністю “Вол я” (орендодавець) та Товарист вом з обмеженою відповідальн істю “Метгал” (орендар) було у кладено договір №1/С оренди не житлового приміщення, згідно п. 1.1. якого орендодавець перед ає, а орендар бере в тимчасове платне користування приміще ння адмінкорпусу, літера А-1, п лощею 108,9 кв.м. та складу (виробн ичої будівлі з адміністратив ними приміщеннями), літера Ж-1, площею 717,0 кв.м., які знаходятьс я за адресою м. Львів, вул. Стри йська, 197.

Згідно п. 3.1. спірного договор у оренди №1/С від 31.03.2011 р., місячна орендна плата складає 4524 грн. 4 5 коп.

Відповідно до п. 3.2. договору оренди №1/С від 31.03.2011 р. Орендна пл ата сплачується в безготівко вому порядку на розрахункови й рахунок орендодавця до 10-го числа поточного місяця, неза лежно від наслідків господар ської діяльності орендаря.

Як вбачається з матеріалів справи, станом на дату розгля ду справи в суді, заборговані сть відповідача з орендної п лати перед позивачем станови ть 9048 грн. 90 коп.

Згідно п. 8.1. договору оренди №1/С від 31.03.2011 р. даний договір під лягає розірванню в судовому порядку у випадку, коли одна і з сторін порушила умови дано го договору та свої зобов' я зання.

Станом на дату подання позо вної заяви та розгляду справ и спірний договір оренди №1/С в ід 31.03.2011 р. є чинним. Доказів його розірвання до матеріалів сп рави не долучено.

За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобо в' язується передати наймач еві майно у користування за п лату на певний строк (ч. 1 ст. 759 ЦК України). Аналогічні положен ня закріплені у ч. 1 ст. 283 ГК Укра їни.

Згідно ч. 1 ст. 762 ЦК України, за користування майном з найма ча справляється плата, розмі р якої встановлюється догово ром найму. Частиною 5 цієї стат ті встановлено, що плата за ко ристування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встан овлено договором. У відповід ності до ч. 1 ст. 286 ГК України, оре ндна плата - це фіксований п латіж, який орендар сплачує о рендодавцю незалежно від нас лідків своєї господарської д іяльності.

Відповідно до ст. 530 ЦК Україн и, якщо у зобов' язанні встан овлений строк (термін) його ви конання, то воно підлягає вик онанню у цей строк (термін).

Стаття 599 ЦК України вказує н а те, що зобов' язання припин яється виконанням, проведени м належним чином.

Відповідно до ст. 526 ЦК Україн и, зобов' язання має виконув атися належним чином відпові дно до умов договору та інших актів цивільного законодавс тва, а за відсутності таких ви мог - відповідно до звичаїв д ілового обороту або інших ви мог, що звичайно ставляться. А налогічні вимоги встановлен і ст. 193 ГК України.

Згідно ст. 610 ЦК України, пору шенням зобов' язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов' язання (ненал ежне виконання).

Частиною 1 ст. 612 ЦК України вс тановлено, що боржник вважає ться таким, що прострочив, якщ о він не приступив до виконан ня зобов' язання або не вико нав його у строк, встановлени й договором або законом.

Згідно ч. 1 ст. 625 ЦК України, бо ржник не звільняється від ві дповідальності за неможливі сть виконання ним грошового зобов' язання.

В силу ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов' язання нас тають правові наслідки, вста новлені договором або законо м, зокрема:

1) припинення зобов' язання внаслідок односторонньої ві дмови від зобов' язання, якщ о це встановлено договором а бо законом, або розірвання до говору;

2) зміна умов зобов' язання;

3) сплата неустойки;

4) відшкодування збитків та моральної шкоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 651 ЦК Укра їни, договір може бути змінен о або розірвано за рішенням с уду на вимогу однієї із сторі н у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлен их договором або законом. Іст отним є таке порушення сторо ною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сто рона значною мірою позбавляє ться того, на що вона розрахов увала при укладенні договору .

Виходячи з положень ч. 3 ст. 285, ст. 286 ГК України, ст. 762 ЦК Україн и, п. 5.1. договору оренди №1/С від 31.03.2011 р., орендар зобов' язаний своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату. Фа кт несплати такої свідчить п ро істотне порушення умов до говору.

Матеріалами справи підтве рджується, що зокрема не спро стовано відповідачем, існува ння заборгованості останньо го перед позивачем по орендн ій платі протягом двох місяц ів. Дана обставина свідчить п ро істотне порушення умов до говору оренди №1/С від 31.03.2011 р. з б оку відповідача. З огляду на в икладене, суд вбачає обґрунт ованою позовну вимогу про ро зірвання договору оренди №1/С від 31.03.2011 р.

Згідно ч. 1 ст. 785 ЦК України у р азі припинення договору найм у наймач зобов' язаний негай но повернути наймодавцеві рі ч у стані, в якому вона була од ержана, з урахуванням нормал ьного зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі.

Відповідно до ст. 16 ЦК Україн и, кожна особа має право зверн утися до суду за захистом сво го особистого немайнового аб о майнового права та інтерес у. Способом захисту цивільни х прав та інтересів може бути зокрема припинення правовід ношення.

Відповідно до ст. 33 ГПК Украї ни, кожна сторона повинна дов ести ті обставини, на які вона посилається як на підставу с воїх вимог і заперечень.

Згідно ст. 34 ГПК України, госп одарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Відповідно до ст. 43 ГПК Украї ни, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, п овному і об' єктивному розгл яді всіх обставин справи. Нія кі докази не мають для суду за здалегідь встановленої сили .

Враховуючи наведене, суд ді йшов висновку, що позовні вим оги обґрунтовані поданими до казами та підлягають до задо волення повністю.

Оскільки спір виник з вини в ідповідача, судові витрати, в ідповідно до вимог ст. 49 ГПК Ук раїни, слід віднести на відпо відача.

З огляду на викладене, керую чись ст.ст. 16, 316, 317, 319, 321, 328, 331, 761 ЦК Украї ни та ст.ст. 4, 33, 34, 35, 44, 49, 75, 80, 82, 83, 84, 85, 115, 116 ГП К України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задоволи ти повністю.

2. Визнати за Товариств ом з обмеженою відповідальні стю мале підприємство “Воля” , м. Львів, вул. Стрийська, 197 (іден тифікаційний код 13795662) право вл асності на виробничу будівлю з адміністративними приміще ннями літ. “Ж-1”, площею 717,0 кв.м. п о вул. Стрийська, 197 у м. Львові.

3. Розірвати договір №1/ С оренди нежитлового приміще ння від 31.03.2011 р., укладений між То вариством з обмеженою відпов ідальністю мале підприємств о “Воля”, м. Львів, вул. Стрийсь ка, 197 (ідентифікаційний код 1379566 2) та Товариством з обмеженою в ідповідальністю “Метгал”, м. Львів, вул. Стрийська, 197 (ідент ифікаційний код 32053069).

4. Зобов' язати Товари ство з обмеженою відповідаль ністю “Метгал”, м. Львів, вул. С трийська, 197 (ідентифікаційний код 32053069) усунути перешкоди в ко ристуванні Товариством з обм еженою відповідальністю мал е підприємство “Воля”, м. Льві в, вул. Стрийська, 197 (ідентифіка ційний код 13795662) виробничою буд івлею з адміністративними пр иміщеннями літ. “Ж-1”, площею 71 7,0 кв.м. по вул. Стрийська, 197 у м. Ль вові шляхом звільнення.

5. Стягнути з Товариств о з обмеженою відповідальніс тю “Метгал”, м. Львів, вул. Стри йська, 197 (ідентифікаційний ко д 32053069) на користь Товариства з о бмеженою відповідальністю м але підприємство “Воля”, м. Ль вів, вул. Стрийська, 197 (ідентифі каційний код 13795662) 8302 грн. 00 коп. де ржавного мита, 236 грн. 00 коп. витр ат на інформаційно-технічне забезпечення судового проце су.

6. Накази видати згідно ст. 116 ГПК України.

Суддя Мазовіта А.Б.

Дата ухвалення рішення 20.09.2011
Оприлюднено 31.10.2011

Судовий реєстр по справі 5015/3777/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 20.09.2011 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 14.09.2011 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 25.08.2011 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 10.08.2011 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 26.07.2011 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 5015/3777/11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону