ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Запорізької області

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.11 Справа № 24/5009/4968/11

Суддя Азізбекян Т.А .

за позовом: товариства з обмеженою відповідальніст ю “Волна - плюс” (69096, м. Запоріжжя , вул. Силова, буд. 32-А)

до відповідача: За порізьке обласне управління з фізичного виховання та спо рту Міністерства освіти і на уки України (69063, м. Запоріжжя, ву л. Дзержинського, 8)

про визнання договору о ренди дійсним

суддя Аз ізбекян Т.А.

У засіданні приймали участь представники:

від позивача: ОСОБА _1., довіреність від 06.10.2011р. б/н

від відповідача: не з' я вився

СУТЬ СПОРУ:

22.08.2011р. до господарського с уду Запорізької області звер нулось товариство з обмежено ю відповідальністю “Волна - п люс” (ТОВ “Волна -плюс”) до Зап орізького обласного управлі ння з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України про визнання дійсним договору оренди дер жавного нерухомого майна, що знаходиться на балансі обла сного управління з фізичного виховання та спорту від 01.06.2011р.

Ухвалою від 22.08.2011р. судом пор ушено провадження у справі № 24/5009/4968/11, судове засідання призн ачено на 10.10.2011р. У сторін витреб увані документи, які необхід ні для всебічного та об' єкт ивного розгляду справи.

Розгляд справи здійснюва вся без застосування технічн их засобів фіксації судового процесу.

У засіданні суду 10.10.2011р., на під ставі ст. ст. 82-1, 85 Господарськог о процесуального кодексу Укр аїни, оголошено вступна та ре золютивна частини рішення. С удом повідомлено про час скл адення рішення у повному обс язі.

Позивач вимоги підтрим ав у повному обсязі з підстав , викладених у позовній заяві , зазначив наступне. 01.06.2011р. між с торонами укладений договір о ренди державного нерухомого майна, що знаходиться на бала нсі обласного управління з ф ізичного виховання та спорту , відповідно до якого відпові дач передав, а позивач прийня в в строкове платне користув ання державне нерухоме майно , а саме: - баня, літ. “Ч”, навіс лі т. “Ч”, навіс літ. “Ш” з метою ро зміщення фізкультурно-оздор овчого закладу. Сторони дого вору оренди досягли згоди що до усіх істотних умов догово ру, що передбачені діючим зак онодавством. Позивач належни м чином виконує свої зобов'яз ання за договору оренди. Але в ідповідач ухилився від нотар іального посвідчення догово ру оренди. Враховуючи виклад ене, позивач просить суд на пі дставі ст. ст. 5, 10. 12 Закону Украї ни “Про оренду державного та комунального майна”, ст. ст. 220, 793 ЦК України, ст. 283, 284, 287 Господар ського Кодексу України, позо в задовольнити.

Відповідач у судові зас ідання не з' являвся, надав с уду відзив на позовну заяву, в якій зазначив, що 15.07.2011р. позива ч звернувся до відповідача з листом, згідно якого запропо нував відповідачу звернутис я з метою нотаріального посв ідчення договору оренди до п риватного нотаріусу ЗМНО О СОБА_2, яка визначила час для нотаріального посвідчення д оговору оренди та виписала р ахунок № 173 від 15.07.2011р. на оплату н отаріальних послуг у сумі 3 000,00 грн. Також позивач запропону вав оплатити позивачу 1/2 від с уми нотаріальних послуг. Але відповідач є державною уста новою, що фінансується за рах унок бюджетних коштів, та не м ає коштів, які можуть бути вит рачені на оплату нотаріальни х послуг. Про наявність зазна чених обставин відповідач по відомив позивача своїм листо м від 18.07.2011р., у зв'язку з чим відп овідач не з'явився для нотарі ального посвідчення договор у оренди. На підставі зазначе ного, не заперечує щодо задов олення позову. Просить суд ро згляд справи провести за від сутністю представника відпо відача.

Суд визнав можливим розгля нути справу на підставі ст. 75 Г ПК України у відсутність від повідача за наявними в ній ма теріалами.

Розглянувши матеріали спр ави, заслухавши пояснення пр едставника позивача, суд

ВСТАНОВИВ:

01.06.2011р. між Запорізьким обл асним управлінням з фізичног о виховання та спорту Мініст ерства освіти і науки Україн и (Орендодавець) і товариство м з обмеженою відповідальніс тю “Волна - плюс” (Орендар) укл адено договір оренди державн ого нерухомого майна, що знах одиться на балансі обласного управління з фізичного вихо вання та спорту, відповідно д о умов якого (п. 1.1.) Орендодавец ь передає, а Орендар приймає в строкове платне користуванн я державне нерухоме майно, що розташовано за адресою: м. Зап оріжжя, вул. Луначарського, бу д. 17-А, а саме:

- баня, літ. “Ч” згідно техніч ного паспорту ОП ЗМБТІ;

- навіс літ. “Ч” згідно техні чного паспорту ОП ЗМБТІ;

- навіс літ. “Ш” згідно техні чного паспорту ОП ЗМБТІ.

Майно, що передається в орен ду є державною власністю, що з находиться на балансі Запорі зького обласного управління з фізичного виховання та спо рту МОН України (Орендодавец ь).

Технічні характеристики о рендованого майна відображе ні у звіті про вартість об'єкт а оцінки від 30 квітня 2011 року, ви конаному суб'єктом оціночної діяльності ТОВ “Експертно-к онсультаційний центр”.

Відповідно до п. 2.1. договору, мета оренди - розміщення фізк ультурно - оздоровчого закла ду.

У пункті 1.3. договору оренди в изначено, що станом на дату оц інки 30 квітня 2011 року (звіт про в артість об'єкта оцінки від 30 к вітня 2011 року, виконаний суб'єк том оціночної діяльності ТОВ “Експертно-консультаційний центр”), вартість орендовано го майна становить 11 996,00 грн. без ПДВ.

Розмір та порядок оплати ор ендної плати та порядок її ін дексації визначено у розділі З “Орендна плата” договору о ренди.

Пунктом 10.1. договору оренди в изначено, що термін дії догов ору встановлений з 01.06.2011р. по 01.06.20 21 року.

Відповідно до умов п. 2.1. дого вору, вступ Орендаря у корист ування майном наступає одноч асно з підписанням сторонами цього договору та Акту прийо му-передачі орендованого Май на (Додаток № 2).

01.06.2011р. сторонами підписано А кт прийому-передачі орендова ного майна (Додаток № 2), що свід чить про перехід до Орендаря права користування орендова ним майном.

Проаналізувавши норми чин ного законодавства, оцінивши надані сторонами докази в їх сукупності суд вважає позов ні вимоги такими, що підлягаю ть задоволенню з наступних п ідстав.

Відповідно до п. п. 1, 4 ст. 203 Цив ільного кодексу України (ЦК У країни), зміст правочину не м оже суперечити цьому Кодексу , іншим актам цивільного зако нодавства, а також моральним засадам суспільства. Правоч ин має вчинятись у формі, вста новленій законом.

Згідно із ст. 209 ЦК України, пр авочин, вчинений у письмовій формі, підлягає нотаріально му посвідченню лише у випадк ах, встановлених законом або домовленістю сторін.

Правовідносини сторін уре гульовано договором оренди д ержавного нерухомого майна, який укладено у простій пись мовій формі.

Статтею 10 Закону України “П ро оренду державного та кому нального майна” передбачено , що істотними умовами догово ру оренди є об'єкт оренди (скла д і вартість майна з урахува нням її індексації); термін, на який укладається договір ор енди; орендна плата з урахува нням її індексації; порядок в икористання амортизаційних відрахувань, якщо їх нарахув ання передбачено законодавс твом; відновлення орендовано го майна та умови його поверн ення; виконання зобов'язань; з абезпечення виконання зобов 'язань - неустойка (штраф, пеня ), порука, завдаток, гарантія т ощо; порядок здійснення орен додавцем контролю за станом об'єкта оренди; відповідальн ість сторін; страхування оре ндарем взятого ним в оренду м айна; обов'язки сторін щодо за безпечення пожежної безпеки орендованого майна".

Умови укладеного сторонам и Договору оренди містять ус і істотні умови договору оре нди, що передбачені ст. 10 Закон у України “Про оренду держав ного та комунального майна”.

Відповідно до вимог ст. 12 цьо го Закон, договір оренди вваж ається укладеним з моменту д осягнення домовленості з іст отних умов і підписання стор онами тексту договору.

Також договір оренди відпо відає вимогам ст. ст. 283, 284, 287 Госп одарського Кодексу України.

Так, ст. 283 Господарського код ексу України передбачено, що за договором оренди одна сто рона (орендодавець) передає д ругій стороні (орендареві) за плату на певний строк у корис тування майно для здійснення господарської діяльності; у користування за договором о ренди передається індивідуа льно визначене майно виробни чо-технічного призначення, щ о не втрачає у процесі викори стання своєї споживчої якост і (неспоживна річ): об'єктом ор енди можуть бути: нерухоме ма йно (будівлі, споруди, приміще ння).

Згідно ст. 284 Господарського кодексу України, істотними у мовами договору оренди є: об'є кт оренди (склад і вартість ма йна з урахуванням її індекса ції): строк, на який укладаєтьс я договір оренди; орендна пла та з урахуванням її індексац ії; порядок використання амо ртизаційних відрахувань; від новлення орендованого майна та умови його повернення або викупу; оцінка об'єкта оренди здійснюється за відновною в артістю, крім об'єктів оренди державної та комунальної вл асності, оцінка яких здійсню ється за методикою, затвердж еною Кабінетом Міністрів Укр аїни; умови договору оренди з берігають свою силу на весь с трок дії договору, а також у ра зі якщо після його укладення законодавством встановлено правила, що погіршують стано вище орендаря; строк договор у оренди визначається за пог одженням сторін.

Як було зазначено вище, дого вір оренди укладений на терм ін з 01.06.2011р. до 01.06.2021р., тобто на деся ть років.

Приписами ст. 793 ЦК України вс тановлена форма договору най му будівлі або іншої капітал ьної споруди, а саме: договір н айму будівлі або іншої капіт альної споруди (їх окремої ча стини) укладається у письмов ій формі. Договір найму будів лі або іншої капітальної спо руди (їх окремої частини) стро ком на три роки і більше підля гає нотаріальному посвідчен ню.

Таким чином, спірний догові р має бути нотаріально посві дченим.

Оскільки, сторонами договору оренди в момент вчи нення правочину не було доде ржано вимог, які встановлені законом про нотаріальне пос відчення договору, то згідно з ч. 1 ст. 220 ЦК України такий дого вір є нікчемним.

Частиною 2 ст. 220 ЦК України п ередбачена можливість визна ння договору дійсним за певн их умов. Зокрема, якщо сторони домовились щодо усіх істотн их умов договору, що підтверд жується письмовими доказам и, і відбулось повне або частк ове виконання договору, але о дна із сторін ухилилась від й ого нотаріального посвідчен ня, суд може визнати такий дог овір дійсним.

Із змісту зазначено ї правової норми вбачається, що визнання дійсною угоди у з в' язку з недодержанням нота ріальної форми угоди можливо при наявності умов, зокрема: с пірна угода повинна бути вик онана; виконана угода підляг ала обов' язковому нотаріал ьному посвідченню у порядку, встановленому Законом Украї ни “Про нотаріат”; обов' язк овість нотаріальної форми по винна бути вказана в законі; в изнати дійсною угоду з цих пі дстав можливо за вимогою сто рони, яка виконала угоду; суд п овинен перевірити, чому угод а не була нотаріально посвід чена.

Відповідно до п. 4 пост анови Пленуму Верховного Суд у України № 3 від 28.04.78 “Про судов у практику в справах про визн ання угод недійсними” (яка ді яла станом на час укладення д оговору від 09.07.03 № 1067) та п. 7 роз' я снення Вищого арбітражного с уду України від 12.03.99 № 02-5/111 “Про д еякі питання практики визнан ня спорів, пов' язаних з визн анням угод недійсними”, (…) в р азі недодержання нотаріальн ої форми, угода визнається ді йсною, якщо така угода викона на повністю, або частково одн ією із сторін, а друга сторон а ухиляється від її нотаріал ьного посвідчення.

Як вбачається з матеріалі в справи, на виконання умов до говору за актом прийому-пере дачі майно прийнято в фактич не користування, позивач вик онує зобов' язання, зокрема, здійснює відповідні розраху нки щодо сплати орендної пла ти та інші передбачені плате жі та добросовісно виконує у мови договору.

Із змісту договору оренди в бачається, що сторони досягл и згоди з усіх істотних умов, н еобхідних для даного виду. До говір відповідає вимогам, вс тановленим Законом України “ Про оренду державного та ком унального майна” та не місти ть протизаконних умов.

З метою нотаріального посв ідчення договору оренди пози вач звернувся до приватного нотаріусу ЗМНО ОСОБА_2, як ий визначив час для нотаріал ьного посвідчення договору о ренди та виписав рахунок № 173 в ід 15.07.2011р. на оплату нотаріальни х послуг у сумі 3 000,00 грн.

Листом - заявою від 15.07.2011р. ТОВ “Волна - плюс” повідомило ві дповідача про необхідність з 'явитися до приватного нотар іусу за адресою: м. Запоріжжя, вул. Якова Новицького, 7 з мето ю нотаріального посвідчення договору оренди. Також запро поновано відповідачу надати нотаріусу документи, що необ хідні для нотаріального посв ідчення договору оренди та о платити 1/2 від суми нотаріальн их послуг.

Листом від 18.07.2011р. відповідач повідомив позивача про те, що він є бюджетною установою, у з в'язку з чим не має можливості нести витрати з нотаріально го посвідчення договору орен ди від 01.06.2011р., оплатити вказані кошти за нотаріальні послуг и.

19.07.2011р. відповідач до приватн ого нотаріусу не заявився, до кументи, що необхідні для нот аріального посвідчення дого вору оренди не надав, про що св ідчить лист № 444/01-16 від 19.07.2011р. У зв' язку з чим, договір оренди не б ув нотаріально посвідчений.

На підставі викладеного, су д знаходить позовні вимоги Т ОВ “Волна - плюс” обґрунтова ними та вважає, що визнання ді йсним договору від 01.06.2011р. оренд и державного нерухомого майн а, що знаходиться на балансі о бласного управління з фізичн ого виховання та спорту, не су перечить положенням Цивільн ого кодексу України, іншим ак там цивільного законодавств а та не порушує прав та інтере сів інших осіб, внаслідок чог о позов підлягає задоволенню .

Згідно з положеннями ст. 49 Го сподарського процесуальног о кодексу України, судові вит рати суд вважає за необхідне покласти на позивача.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 45, 49, 82, 84, 85 Господар ського процесуального коде ксу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Визнати дійсним договір о ренди державного нерухомого майна, що знаходиться на бала нсі обласного управління з ф ізичного виховання та спорту від 01.06.2011р., укладений між товар иством з обмеженою відповіда льністю “Волна - плюс” (69096, м. З апоріжжя, вул. Силова, буд. 32-А, к од ЄДРПОУ 37611571) та Запорізькім о бласним управлінням з фізичн ого виховання та спорту Міні стерства освіти і науки Укра їни (69063, м. Запоріжжя, вул. Дзержи нського, 8, код ЄДРПОУ 05379932).

Суддя Т.А. Азізбекян

Повне рішення скла дено 18.10.2011р.

Дата ухвалення рішення 10.10.2011
Зареєстровано 17.11.2011
Оприлюднено 21.11.2011

Судовий реєстр по справі 24/5009/4968/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 10.10.2011 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 22.08.2011 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону