ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ С УД УКРАЇНИ

УХВАЛА

"07" листопада 2011 р. Справа № 50/621-б

Вищий господарський суд України у складі колегії суд дів:

головуючого Удовиченка О.С.,

суддів Заріцької А.О.,

Поліщука В.Ю.

розглянувши матеріали кас аційної скарги товариства з обмеженою відповідальністю

"Виробничий вектор"

на постанову Київського апеляційного господарського суду

від 12 жовтня 2011 року

у справі

господарського суду № 50/621-б

міста Києва

за заявою

до товариства з обмеженою ві дповідальністю "Шиндлер"

публічного акціонерного т овариства "АБС-УКР"

про

керуючий санацією визнання банкрутом

Шнипко М.М.

ВСТАНОВИВ:

Подана ТОВ "Виробничи й вектор" касаційна скарга ві д 13 жовтня 2011 року на постанову Київського апеляційного гос подарського суду від 12 жовтня 2011 року у справі № 50/621-б не може бути прийнята до розгля ду, оскільки не відповідає ви могам розділу ХІІ1 ГПК Україн и з наступних підстав.

Згідно із ст. 5 Закону Україн и "Про відновлення платоспро можності боржника або визнан ня його банкрутом" проваджен ня у справах про банкрутство регулюється цим Законом, ГПК України, іншими законодавчи ми актами України.

Відповідно до ст. 1111 ГПК Укра їни, особа, яка подала касацій ну скаргу, надсилає іншій сто роні у справі копії касаційн ої скарги і доданих до неї док ументів, які у цієї сторони ві дсутні.

Сторонами у справі про банк рутство згідно ст. 1 вказаного Закону є кредитори (представ ник комітету кредиторів), бор жник (банкрут), іншими учасник ами провадження є: арбітражн ий керуючий, власник майна бо ржника (орган уповноважений управляти майном боржника), д ержавний орган з питань банк рутства та інші особи у випад ках, передбачених Законом.

Згідно приписів ч. 9 ст. 7 Закону при проведенні процед ур банкрутства інтереси всіх кредиторів представляє комі тет кредиторів, створений ві дповідно до цього Закону.

Як вбачається з мате ріалів касаційної скарги, її копію було надіслано ініцію ючому кредитору - ТОВ "Шиндлер ", боржнику - ПАТ "АБС-УКР", керую чому санацією - Шнипко М.М. та іншим кредиторам по справ і, однак не надіслано розпоря днику майна Куделі М.О. та представнику трудового коле ктиву ПАТ "АБС-УКР" ОСОБА_6 з гідно ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможно сті боржника або визнання йо го банкрутом".

Неповідомлення сторони у справі про звернення з касац ійною скаргою порушує процес уальні права цієї сторони, пр инципи рівності та змагально сті сторін, закріплені ст.ст. 4 2, 43 ГПК України.

Таким чином, заявником каса ційної скарги не дотримано в имог ч. 4 ст. 111 ГПК Украї ни щодо надіслання копії кас аційної скарги всім сторонам у справі про банкрутство № 50/621 -б, що є підставою для повернен ня скарги відповідно до прип исів п. 3 ч. 1 ст. 1113 ГПК України.

Після усунення вказаних о бставин касаційна скарга мож е бути подана повторно.

Керуючись п. 3 ч. 1 ст. 1113 Госпо дарського процесуального ко дексу України, суд -

У Х В А Л И В :

Касаційну скаргу това риства з обмеженою відповіда льністю "Виробничий вектор" н а постанову Київського апеля ційного господарського суду від 12 жовтня 2011 року у справі № 50/621-б повернути заявнику.

Головуючий О. Удовиченко

Судді А. Заріцька

В . Поліщук

Дата ухвалення рішення 07.11.2011
Оприлюднено 18.11.2011

Судовий реєстр по справі 50/621-б

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.07.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.06.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.06.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 19.05.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 06.11.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.05.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.05.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.11.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.05.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.04.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 07.11.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 03.11.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 03.11.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 01.11.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 12.10.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.08.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.08.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 22.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 01.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 01.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 50/621-б

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону