ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУ Д УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" листопада 2011 р. Справа № 50/621-б

Вищий господарський суд України у складі колегії суд дів:

головуючого Удовиченка О.С.,

суддів Заріцької А.О.,

Поліщука В.Ю.

розглянувши касаційну ска ргу товариства з обмеженою відповідальністю "Ситон"

на постанову

та ухвали Київського апеляційного господарського суду від 1 чер вня 2011 року

господарського суду міста Києва від 29 березня 2011 року (поп ереднє засідання)

у справі

господарського суду № 50/621-б

міста Києва

за заявою

до товариства з обмеженою ві дповідальністю "Шиндлер"

публічного акціонерного т овариства "АБС-УКР"

про

розпорядник майна

керуючий санацією визнання банкрутом

Кудель М.О.

Шнипко М.М.

за участю представників:

ТОВ "Виробничий вектор" Гур и Р.А., ТОВ "Ситон" Чурікової Т.Ю. , уповноваженої особи акціон ерів ПАТ "АБС-УКР" Луценка Г.В., Т ОВ "МГ-Капітал" Горєлова О.Л., ПА Т "Інтеграл-Банк" Ящук О.О .,

В С Т А Н О В И В :

Ухвалою попереднього засідання господарського су ду міста Києва від 29 березня 2011 року у справі № 50/621-б (суддя Голо ватюк Л.Д.) визнано кредиторам и ПАТ „АБС-УКР”, зокрема, “Сито н” на суму 11 137 000 грн. - 4 черг а; ТОВ “Виробничий вектор” в р озмірі 353 643 991, 37 грн. - 4 черга. Зат верджено реєстр вимог кредит орів боржника ПАТ „АБС-УКР” н а загальну суму 438 985 118, 84 грн., тощ о.

Постановою Київського апе ляційного господарського су ду від 1 червня 2011 ро ку у справі № 50/621-б (колегія судд ів: Пантелієнко в.О. - головую чий, Верховець В.А., Гарник Л.Л.) апеляційне провадження за ап еляційними скаргами ОСОБА _1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОС ОБА_4 на ухвалу господарськ ого суду міста Києва від 29 бер езня 2011 року у справі № 50/621-б прип инено, а пеляційні скарги ПАТ „АБС-УКР”, уповноваженої осо би акціонерів ПАТ „АБС-УКР” ОСОБА_5, ОСОБА_6, ТОВ „МГ-к апітал” і ТОВ „Ситон” залиш ено без задоволення, ухвалу г осподарського суду міста Киє ва від 29 березня 2011 року залише но без змін.

ТОВ „Ситон” звернулося до Вищого господарського суду У країни з касаційною скаргою, в якій просить скасувати пос танову Київського апеляційн ого господарського суду від 1 червня 2011 року та ухвалу госпо дарського суду міста Києва в ід 29 березня 2011 року, справу пер едати на новий розгляд до гос подарського суду першої інст анції в іншому складі суду.

В обґрунтування касаційно ї скарги ТОВ „Ситон” послало сь на порушення судами першо ї та апеляційної інстанцій н орм матеріального та процесу ального права, а саме: ст.ст. 1, 23 З акону України "Про відновлен ня платоспроможності боржни ка або визнання його банкрут ом", ст.ст. 32, 33, 35 ГПК України та не правильне застосування ст.ст . 22, 202, 204 ЦК України.

В касаційній скарзі заявни к наводить доводи щодо оскар ження ухвали місцевого госпо дарського суду в частині виз нання ТОВ “Виробничий вектор ” кредитором боржника.

3 листопада 2011 року Вищим гос подарським судом України роз гляд справи було відкладено. 10 листопада 2011 року колегією с уддів оголошено перерву до 16 г одини цього ж дня.

Колегія суддів перевіривш и матеріали справи та доводи касаційної скарги, проаналі зувавши правильність застос ування господарськими судам и першої та апеляційної інст анцій норм матеріального та процесуального права, дійшла висновку про часткове задов олення касаційної скарги вих одячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України "Про відновлення пла тоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (над алі - Закон) конкурсні креди тори за вимогами, які виникли до дня порушення провадженн я у справі про банкрутство, пр отягом тридцяти днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошен ня про порушення провадження у справі про банкрутство зоб ов'язані подати до господарс ького суду письмові заяви з в имогами до боржника, а також д окументи, що їх підтверджуют ь.

Відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону у попередньому засіданні го сподарський суд розглядає ре єстр вимог кредиторів, вимог и кредиторів, щодо яких були з аперечення боржника і які не були включені розпорядником майна до реєстру вимог креди торів.

За результатами розгляду г осподарський суд виносить ух валу, в якій зазначається роз мір визнаних судом вимог кре диторів, які включаються роз порядником майна до реєстру вимог кредиторів, та признач ається дата проведення зборі в кредиторів.

Реєстр вимог кредиторів по винен включати усі визнані с удом вимоги кредиторів.

З матеріалів справи вбачає ться, що ТОВ “Виробничий вект ор” подано до суду заяву з гро шовими вимогами до боржника на загальну суму 353 643 991, 37 грн. які складаються із 93 38 3 651, 25 грн. інвестиції внесених з а інвестиційним договором та витрат повіреного у розмірі 260 260 340, 12 грн.

Між ТОВ “Виробничий вектор ” та ПАТ "АБС-УКР" 16 листопада 2005 року було укладено дог овір про інвестиційну діяльн ість по створенню житлового комплексу з вбудовано-прибуд ованими приміщеннями соціал ьного призначення та підземн им паркінгом (далі - інвести ційний договір).

Предметом інвестиційного договору, який за новою редак цією є договором про інвесту вання будівництва житлово-оф існо-торговельного комплекс у від 19 травня 2006 року, є порядок , об' єм та умови здійснення П АТ “АБС-УКР” (замовник) і ТОВ “ Виробничий вектор” (інвестор ) інвестиційної діяльності п о відношенню до об' єкта буд івництва - Житлового компле ксу з вбудовано-прибудованим и приміщеннями соціального п ризначення та підземним парк інгом в кварталі, обмеженому вулицями Глибочицькою, Студ ентською та Миколи Пимоненка (ЖК “Покровський посад”).

Господарськими судами пер шої та апеляційної інстанцій встановлено, що відповідно д о умов інвестиційного догово ру ТОВ “Виробничий вектор” у клав та оплатив ряд договорі в, що пов' язані з інвестицій ною діяльністю, на загальну с уму 93 383 651, 25 грн., які є інвестиціє ю ТОВ “Виробничий вектор”.

В рамках виконання інвести ційного договору між ТОВ "Шин длер", ПАТ "АБС-УКР" та ТОВ “Вир обничий вектор” 4 липня 2007 року укладено договір № КР-21/07 про п оставку обладнання на ЖК “По кровський посад”. В зв' язку із заборгованістю ПАТ “АБС-У КР” за поставлене обладнання ТОВ “Шиндлер” звернувся за з ахистом своїх прав до суду, а п ізніше із заявою про порушен ня справи про банкрутство ПА Т “АБС-УКР”. Невиконання борж ником договірних зобов' яза нь перед ТОВ “Шиндлер” є нена лежним виконанням умов інвес тиційного договору.

В інвестиційному договорі сторони передбачили, що інве стиції - це грошові кошти, майн о, а також будь-які матеріальн і та нематеріальні активи, вк ладені сторонами в об'єкт інв естування в процесі інвестиц ійної діяльності.

В обгрунтування ухвали міс цевий господарський суд посл ався на ст. 1, ч. 5 ст. 7, абз. 2 ч. 1 ст. 7, ч . 1 ст. 19 Закону України “Про інв естиційну діяльність”, ч. 1 ст. 193 ГК України та п. 2.3. інвестицій ного договору, згідно якого с торони визначили, що результ атом інвестиційної діяльнос ті буде побудований та прийн ятий в експлуатацію об'єкт бу дівництва з виникненням та н аступним оформленням права в ласності на приміщення у від повідності з умовами договор у. З моменту підписання інвес тиційного договору кожна із сторін набуває майнові права , які надають право на отриман ня у первісну власність відп овідних приміщень в ЖК “Покр овський посад” після заверше ння будівництва та введення об'єкта будівництва в експлу атацію.

Згідно із ч. 1 ст. 193 ГК України суб'єкти господарювання та і нші учасники господарських в ідносин повинні виконувати г осподарські зобов'язання нал ежним чином відповідно до за кону, інших правових актів, до говору, а за відсутності конк ретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до в имог, що у певних умовах звича йно ставляться. Кожна сторон а повинна вжити усіх заходів , необхідних для належного ви конання нею зобов'язання, вра ховуючи інтереси другої стор они та забезпечення загально господарського інтересу.

Крім того, місцевий господа рський суд застосував ч. 3 ст. 147 ГК України, ч. 1 ст. 611 ЦК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 147 ГК Укр аїни збитки, завдані суб'єкту господарювання порушенням й ого майнових прав громадянам и чи юридичними особами, а так ож органами державної влади чи органами місцевого самовр ядування, відшкодовуються йо му відповідно до закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 611 ЦК Укра їни у разі порушення зобов'яз ання настають правові наслід ки, встановлені договором аб о законом, зокрема: відшкодув ання збитків, а ч. 1 ст. 623 ЦК Украї ни передбачено, що боржник, як ий порушив зобов'язання, має в ідшкодувати кредиторові зав дані цим збитки.

Крім цього, згідно з ч. 2 ст. 612 Ц К України боржник, який прост рочив виконання зобов'язання , відповідає перед кредиторо м за завдані простроченням з битки і за неможливість вико нання, що випадково настала п ісля прострочення.

Поняття збитків регулюєть ся ч. 2 ст. 22 ЦК України, відповід но до якої збитками є втрати, я ких особа зазнала у зв'язку із знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особ а зробила або мусить зробити для відновлення свого поруш еного права (реальні збитки) т а доходи, які особа могла б реа льно одержати за звичайних о бставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Таким чином, у вигляді упуще ної вигоди відшкодовуються т ільки ті збитки, які б могли бу ти реально отримані при нале жному виконанні зобов'язання .

Відповідно до ч. 2 ст. 224 ГК Укра їни під збитками розуміються витрати, зроблені управнено ю стороною, втрата або пошкод ження її майна, а також не одер жані нею доходи, які управнен а сторона одержала б у разі на лежного виконання зобов'язан ня або додержання правил зді йснення господарської діяль ності другою стороною.

Згідно з ч. 3 ст. 22 ЦК України зб итки відшкодовуються у повно му обсязі, якщо договором або законом не передбачено відш кодування у меншому або біль шому розмірі.

Господарськими судами поп ередніх інстанцій встановле но, що на виконання умов інвес тиційного договору TOB “Виробн ичий вектор” було сплачено г рошові кошти в сумі 93 383 651, 25 грн., я кі є інвестицією. У зв'язку з б анкрутством ПАТ “АБС-УКР”, TOB “ Виробничий вектор” поніс зби тки у розмірі внесених інвес тицій, оскільки незавершений об'єкт будівництва буде вклю чений до ліквідаційної маси боржника та реалізований сер ед інших кредиторів, а подаль ше виконання зобов'язань TOB “В иробничий вектор” за інвести ційним договором та продовже ння будівництва значно ускла днені процедурою банкрутств а ПАТ “АБС-УКР”.

Отже, грошові кошти в розмі рі 93 383 651, 25 грн., сплачені товарис твом за інвестиційним догово ром, господарськими судами п ершої та апеляційної інстанц ій визнані збитками, які підл ягають відшкодуванню в зв'яз ку з невиконанням ПАТ “АБС-УК Р” своїх договірних зобов'яз ань.

Відповідно до ч. 15 ст. 11 Закону всі кредитори незалежно від настання строку виконання з обов'язань мають подавати за яви з грошовими вимогами до б оржника згідно із ст. 14 цього З акону.

Суди попередніх інстанцій в обгрунтування судових ріш ень зазначили, що законодаве ць не обмежує коло кредиторі в боржника виключно кредитор ами, які мають з боржником гро шові зобов'язання. Кредитор з майновими вимогами вправі з вернутися до боржника з грош овими вимогами, оскільки зді йснення публікації про поруш ення справи про банкрутство означає настання строку вико нання всіх зобов'язань боржн ика, в тому числі майнового ха рактеру.

Крім того суди вказали, що TOB “Виробничий вектор” внесло г рошові кошти у вигляді інвес тицій, однак в зв'язку із поруш енням справи про банкрутство виникли збитки у вигляді нео тримання результату від інве стиційної діяльності - неотр имання права власності на об 'єкти нерухомого майна. Оскіл ьки заборгованість боржника перед ініціюючим кредитором , яка стала підставою для пору шення справи про банкрутство , виникла із договору, який був укладений в межах інвестиці йної діяльності сторін, - неви конання зобов'язань ПАТ “АБС -УКР” перед TOB “Шиндлер” є пору шенням умов інвестиційного д оговору, що завдає значних зб итків TOB “Виробничий вектор”.

Однак, колегія суддів Вищог о господарського суду Україн и із вказаним висновком пого дитися не може.

Укладений між боржником та кредитором інвестиційний до говір продовжує діяти. Відно сно боржника введено процеду ру санації, яка не припиняє пі дприємницьку діяльність бор жника, і, відповідно, зобов'яза ння боржника за договором пі длягають виконанню в натурі. Крім того, згідно п. 2.3 інвестиційного договору з мо менту підписання інвестицій ного договору кожна із сторі н набуває майнові права, які н адають право на отримання у п ервісну власність відповідн их приміщень в ЖК “Покровськ ий посад” після завершення б удівництва та введення об'єк та будівництва в експлуатаці ю.

Таким чином, зобов'язання мі ж боржником та кредитором у р озмірі 93 383 651, 25 грн., не мож уть визнаватися грошовими, о скільки вони є майновими.

Відповідно до ст. 33 ГПК Украї ни кожна сторона повинна дов ести ті обставини, на які вона посилається як на підставу с воїх вимог і заперечень.

Згідно з ч. 2 ст. 34 ГПК України о бставини справи, які відпові дно до законодавства повинні бути підтверджені певними з асобами доказування, не можу ть підтверджуватись іншими з асобами доказування.

Статтею 5 Закону України "Пр о інвестиційну діяльність" в изначено, що інвестори це су б'єкти інвестиційної діяльно сті, які приймають рішення пр о вкладення власних позичков их і залучених майнових та ін телектуальних цінностей в об 'єкти інвестування.

Статтею 1 вказаного Закону з азначено, що інвестиціями є в сі види майнових та інтелект уальних цінностей, що вклада ються в об'єкти підприємниць кої та інших видів діяльност і, в результаті якої створюєт ься прибуток (доход) або досяг ається соціальний ефект.

Отже, укладаючи інвестицій ні договори, інвестор на влас ний ризик здійснює інвестиці йну діяльність щодо реалізац ії своїх інвестицій. Інвесто р на свій розсуд та ризик обир ає джерело інвестицій та нес е ризики при інвестуванні кр едитних коштів.

Таким чином підстави для з адоволення заявлених за інве стиційним договором збитків відсутні.

Згідно із ст. 1 Закону під гр ошовим зобов'язанням слід ро зуміти - зобов'язання боржник а заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до ц ивільно-правового договору т а на інших підставах, передба чених цивільним законодавст вом України. До складу грошов их зобов'язань боржника не за раховуються недоїмка (пеня т а штраф), визначена на дату под ання заяви до господарського суду, а також зобов'язання, як і виникли внаслідок заподіян ня шкоди життю і здоров'ю гром адян, зобов'язання з виплати а вторської винагороди, зобов' язання перед засновниками (у часниками) боржника - юридичн ої особи, що виникли з такої уч асті. Склад і розмір грошових зобов'язань, в тому числі розм ір заборгованості за передан і товари, виконані роботи і на дані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які з обов'язаний сплатити боржник , визначаються на день подачі в господарський суд заяви пр о порушення провадження у сп раві про банкрутство, якщо ін ше не встановлено цим Законо м.

Враховуючи спеціальний р ежим та призначення коштів, в несених як інвестиція або па й в об'єкт будівництва, зобов'я зання замовника перед інвест ором не є грошовим зобов'язан ням у розумінні ст. 1 Закону Ук раїни "Про відновлення плато спроможності боржника або ви знання його банкрутом".

За таких обставин справи колегія суддів доводи касаці йної скарги про те, що вказані вимоги товариства є майнови ми визнає обґрунтованими.

При розгляді вимог TOB “Вир обничий вектор” у розмірі 260 260 340,12 грн. госп одарські суди попередніх інс танцій встановили наступне.

Відповідно до п. 7.2 інвестиці йного договору сторони перед бачили, що ПАТ “АБС-УКР” може д оручати ТОВ “Виробничий вект ор” заключати договори, необ хідні для будівництва об' єк та інвестування.

Згідно п. 7.5 інвестиційного д оговору сторони домовились, що Розділ 7 інвестиційного до говору є договором доручення в розумінні Розділу 68 ЦК Укра їни (Доручення) і в процесі вик онання доручення відносини м іж сторонами регулюються дан им договором та положеннями Розділу 68 ЦК України (п. 7.6 інвес тиційного договору).

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 1007 ЦК У країни довіритель зобов' яз аний, якщо інше не встановлен о договором відшкодувати пов іреному витрати, пов' язані з виконанням доручення.

Господарським судом апеля ційної інстанції також встан овлено, що постановою Київсь кого апеляційного господарс ького суду від 11 серпня 2010 р оку у справі № 32/154 за позовом ТО В “Виробничий вектор” до ПАТ “АБС-УКР” про відшкодування витрат повіреного, позов зад оволено в повному обсязі та с тягнуто із боржника 49 334 881, 76 грн . витрат повіреного в рамках в иконання проекту ЖК “Покровс ький посад”. В даній справі су дом встановлено, що відносин и між боржником і кредитором , є відносинами доручення та у регульовані главою 68 ЦК Украї ни. Вказана постанова залише на без змін постановою Вищог о господарського суду Україн и від 27 жовтня 2010 року.

Вказані витрати включені Т ОВ “Виробничий вектор” до за яви про визнання грошових ви мог кредиторів ПАТ “АБС-УКР” .

Зобов' язання по сплаті 49 334 881, 76 грн. не є припиненим, оскіл ьки боржник не перерахував з азначену суму грошових кошті в кредитору, а зарахування зу стрічних однорідних вимог за заявою ПАТ “АБС-УКР” від 8 листопада 2010 року № 485 не від булось за відсутності безспі рності заявлених до зарахува ння зобов' язань. Крім того, в провадженні господарського суду міста Києва знаходитьс я справа № 48/41 за позовом ПАТ “А БС-УКР” до ТОВ “Виробничий ве ктор” про стягнення 49 334 881, 76 грн. В огрунтування позову по даній справі ПАТ “А БС-УКР” зазначає, що заява про зарахування зустрічних одно рідних вимог не була прийнят а ТОВ “Виробничий вектор”, що стало підставою для звернен ня до суду для стягнення цієї суми в загальному порядку (т. 3 а.с. 115-121).

Згідно ст. 35 ГПК України факт и, встановлені рішенням госп одарського суду (іншого орга ну, який вирішує господарськ і спори), за винятком встановл ених рішенням третейського с уду, під час розгляду однієї с прави, не доводяться знову пр и вирішенні інших спорів, в як их беруть участь ті самі стор они.

Вимога по оплаті витрат пов іреного виникла у повіреного у момент сплати коштів від ім ені ПАТ “АБС-УКР”. Однак, строк виконання такої вимоги може визначатись повіреним на вл асний розсуд.

Таким чином, на підставі вка заного господарський суд апе ляційної інстанції дійшов ви сновку про те, що ТОВ “Виробни чий вектор” за дорученням та від імені ПАТ “АБС-УКР” було у кладено та оплачено за власн ий рахунок ряд договорів, нео бхідних для будівництва об' єкта інвестування на загальн у суму 260 260 340, 12 грн., які є витратам и повіреного та підлягають в ідшкодуванню довірителем, а тому є грошовими, підтверджу ються належними доказами, і п равильно визнані місцевим су дом безспірними та такими, що підлягають включенню до реє стру вимог кредиторів ПАТ “А БС-УКР” в сумі 260 260 340, 12 грн.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 1117 ГПК України переглядаючи у каса ційному порядку судові рішен ня, касаційна інстанція на пі дставі встановлених фактичн их обставин справи перевіряє застосування судом першої ч и апеляційної інстанції норм матеріального і процесуальн ого права.

Касаційна інстанція не має права встановлювати або вва жати доведеними обставини, щ о не були встановлені у рішен ні або постанові господарськ ого суду чи відхилені ним, вир ішувати питання про достовір ність того чи іншого доказу, п ро перевагу одних доказів на д іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти до кази.

За вказаних обставин колег ія суддів частково погоджуєт ься з висновком місцевого го сподарського суду про визнан ня ТОВ "Виробничий вектор" кре дитором боржника із сумою ви мог у розмірі 260 260 340, 12 грн. з відне сенням її до четвертої черги реєстру вимог кредиторів, у з в'язку з чим затверджений суд ом реєстр вимог кредиторів п ідлягає зміні, тобто загальн а сума кредиторських вимог д о боржника підлягає зменшенн ю на 93 383 651, 25 грн. т а становить 345 601 467, 59 грн.

Враховуючи викладене вище оскаржувані постанова Київс ького апеляційного господар ського суду від 1 червня 2011 року та ухвала господарського су ду міста Києва від 29 березня 2011 року у справі № 50/ 621-б мають бути зміненими в час тині визнання ТОВ "Виробничи й вектор" кредитором та включ ення до четвертої черги реєс тру вимог кредиторів ПаТ "АБС -УКР" грошових вимог в розмірі 93 383 651, 25 грн. та затвердження реє стру вимог кредиторів боржни ка публічного акціонерного т овариства "АБС-УКР"на загальн у суму 438 985 118, 84 грн.

В іншій частині постанова с уду апеляційної інстанції та ухвала господарського суду міста Києва залишаються без змін.

Керуючись статтями 1115, 1117, 1119-1 1111, 11113 Господарського процесуа льного кодексу України, Вищи й господарський суд України, -

П О С Т А Н О В И В :

Касаційну скаргу то вариства з обмеженою відпові дальністю "Ситон" задовольни ти частково.

Постанову Київського апел яційного господарського суд у від 1 червня 2011 року та ухвалу господарського суду міста К иєва від 29 березня 2011 р оку у справі № 50/621-б в частині ви знання товариства з обмежено ю відповідальністю "Виробнич ий вектор" кредитором та вклю чення до четвертої черги реє стру вимог кредиторів публіч ного акціонерного товариств а "АБС-УКР" грошових вимог в ро змірі 93 383 651, 25 грн. та затвердженн я реєстру вимог кредиторів б оржника публічного акціонер ного товариства "АБС-УКР"на за гальну суму 438 985 118, 84 грн. змінити .

Відмовити товариству з обм еженою відповідальністю "Вир обничий вектор" у визнанні кр едитором публічного акціоне рного товариства "АБС-УКР" з ви могами у розмірі 93 383 651, 25 грн.

Визнати товариство з обмеж еною відповідальністю "Вироб ничий вектор" кредитором пуб лічного акціонерного товари ства "АБС-УКР" із вимогами у ро змірі 260 260 340, 12 грн. та включити їх до четвертої черги реєстру в имог кредиторів.

Затвердити реєстр вимог кр едиторів публічного акціоне рного товариства "АБС-УКР" на з агальну суму 345 601 467, 59 грн.

В іншій частині постанову Київського апеляційного гос подарського суду від 1 червня 2011 року та ухвалу господарськ ого суду міста Києва від 29 березня 2011 року у справі № 50/621-б з алишити без змін.

Головуючий О. Удовиченко

Судді А. Заріцька

В. Поліщук

Дата ухвалення рішення 10.11.2011
Оприлюднено 24.11.2011

Судовий реєстр по справі 50/621-б

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.07.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.06.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.06.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 19.05.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 06.11.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.05.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.05.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.11.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.05.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.04.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 10.11.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 10.11.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 07.11.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 03.11.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 03.11.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 01.11.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 12.10.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.08.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.08.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 01.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 50/621-б

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону