КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Україна

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖН ИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

-------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2011 року С права № 1170/2а-4538/11

Кіровоградський окруж ний адміністративний суд у с кладі головуючого - судді Са гуна А.В., розглянувши у поряд ку скороченого провадження в місті Кіровограді о 10 год. 00 хв . адміністративну справу за п озовом Прокурора Кіровськог о району м. Кіровограда в інте ресах держави, в особі, держав ного підприємства "Національ на енергетична компанія "Укр енерго", в особі відокремлено го підрозділу "Держенергонаг ляд" у Дніпровському регіоні до корпорації "ХХІ століття" про стягнення штрафу у сумі 34 000 грн., -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кіровського ра йону м. Кіровограда (далі по т ексту - Прокурор), діючи в інте ресах держави в особі держав ного підприємства „Націонал ьна енергетична компанія „Ук ренерго” в особі відокремле ного підрозділу "Держенергон агляд" у Дніпровському регіо ні звернувся до суду з позово м до корпорації "ХХІ століття ", в якому просив стягнути з ві дповідача штраф у сумі 34000 грн .

Позов обґрунтовано тим, що в ідповідачу видано припис про усунення порушень законодав ства про електроенергетику, однак останній ним не викона ний, за що на відповідача накл адено штраф у сумі 34000 грн. Пост анова відповідачем отримана , сума штрафу не сплачена.

Представник відповідача надав письмові заперечення, в яких зазначив, що позивачем , станом на 18.11.2011 не надіслано на адресу відповідача копію по зовної заяви та додані до неї докази, що робить неможливим реалізувати належним чином право на захист свої прав, сво бод та інтересів.

Враховуючи те, що до суду на дійшло заперечення відповід ача проти позову, на підставі п.4 ч.5 ст.183-2 КАС України, суд вва жає необхідним провести розг ляд справи за наявними в мате ріалах справи доказами.

Дослідивши матеріали спра ви, оцінивши їх за своїм внутр ішнім переконанням, що ґрунт ується на всебічному, повном у і об'єктивному розгляді всі х обставин справи в їх сукупн ості, суд вважає, що позов під лягає задоволенню повністю з наступних підстав.

Пунктом 2 статті 121 Конститу ції України, частиною 2 статті 60 КАС України передбачено, що прокурор забезпечує предста вництво інтересів держави в суді у випадках передбачених законом. Статтею 36-1 Зако ну України „Про прокуратуру” визначено, що представництв о прокуратурою інтересів гро мадянина або держави в суді п олягає у здійсненні прокурор ами від імені держави процес уальних та інших дій, спрямов аних на захист у суді інтерес ів громадянина або держави у випадках, передбачених зако ном. Підставою представництв а у суді інтересів держави є н аявність порушень або загроз и порушень економічних, полі тичних та інших державних ін тересів внаслідок протиправ них дій (бездіяльності) фізич них або юридичних осіб, що вчи няються у відносинах між ним и або з державою.

З матеріалів справи встано влено, що підставою зверненн я прокурора в інтересах держ ави в державного підприємств а „Національна енергетична к омпанія „Укренерго” особі ві докремленого підрозділу "Дер женергонагляд" у Дніпровсько му регіоні до суду з даним поз овом стало порушення фінансо вих інтересів держави, що вия вились в недоотриманні кошті в відповідним бюджетом.

Тому, відповідно до п.5 ч.2 ст.17 КАС України розгляд зазначен ого позову відноситься до юр исдикції адміністративного суду.

Державний енергетичний на гляд за режимами споживання електричної і теплової енерг ії відповідно до Закону Укра їни “Про електроенергетику” здійснює Державна інспекція з енергетичного нагляду за р ежимами споживання електрич ної і теплової енергії, яка пі дпорядкована безпосередньо Міністерству палива та енер гетики України та діє у склад і Державного підприємства “Н аціональна енергетична комп анія “Укренерго”.

Відповідно до Положення пр о Державний енергетичний наг ляд за режимами споживання е лектричної і теплової енергі ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України в ід 07.08.1996 № 929, наказу Мінпаливенер го України від 30.05.2002 року № 323 ств орена Державна інспекція з е нергетичного нагляду за режи мами споживання електричної і теплової енергії в Кіровог радській області (Інспекція Держенергонагляду), яка є стр уктурним підрозділом відокр емленого підрозділу Держене ргонагляд у Дніпровському ре гіоні Державного підприємст ва “Національна енергетична компанія “Укренерго”.

Згідно зі статтею 9 Закону У країни “Про електроенергети ку” інспекція Держенергонаг ляду здійснює нагляд за елек тричними установами спожива чів і суб'єктів електроенерг етики та має право давати їм о бов' язкові для виконання пр иписи і застосовувати до них в установленому порядку сан кції за порушення нормативно -правових норм.

Відповідно до ст.26 Закону Ук раїни “Про електроенергетик у” споживач енергії зобов' я заний додержуватись вимог но рмативно-технічних документ ів та договору про постачанн я енергії і несе відповідаль ність за порушення умов дого вору з енергопостачальником та правил користування елек тричною і тепловою енергією та виконання приписів держав них інспекцій з енергетичног о нагляду за режимами спожив ання електричної та теплової енергії згідно із законодав ством України.

Згідно ст.27 Закону України „Про електроенергетику” пра вопорушення в електроенерге тиці тягне за собою встановл ену законодавством України ц ивільну, адміністративну і к римінальну відповідальніст ь.

Суб'єкти господарської дія льності несуть відповідальн ість за правопорушення в еле ктроенергетиці, зокрема, за у хилення від виконання або не своєчасне виконання рішень ч и приписів Національної комі сії регулювання електроенер гетики України, Державної ін спекції з експлуатації елект ричних станцій і мереж, Держа вної інспекції з енергетично го нагляду за режимами спожи вання електричної та теплово ї енергії та порушення умов л іцензій - штраф у розмірі до п' яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Пунктом 3, 7 Положенням про по рядок накладення на суб'єкті в господарської діяльності ш трафів за порушення законода вства про електроенергетику , затвердженим Постановою Ка бінету Міністрів України від 21.07.1999 року №1312 передбачено, що на кладати на суб'єктів господа рської діяльності штрафи маю ть право: Національна комісі я регулювання електроенерге тики; державні інспектори з е ксплуатації електричних ста нцій і мереж; та державні інсп ектори з енергетичного нагля ду за режимами споживання ел ектричної та теплової енергі ї.

Згідно п.8 вказаного Положен ня рішення про накладення шт рафу оформляється постаново ю відповідно Національної ко місії регулювання електроен ергетики, Державної інспекці ї з експлуатації електричних станцій і мереж, Державної ін спекції з енергетичного нагл яду за режимами споживання е лектричної та теплової енерг ії.

17 лютого 2011 року державни м інспектором з енергетичног о нагляду Іщенком В.І. про ведено перевірку з питань ви конання раніше виданого прип ису № 01/30-0109 від 04.06.2010. Під час перев ірки встановлено невиконанн я пунктів 1,2,4,7,8, 9, 10, 11, що зафіксова но в акті перевірки № 01/30-13-064 (а.с. 13 ). На підставі зазначеного ак ту генеральному директору Ко рпорації «ХХІ Століття»Он ул Л.А. виданий припис №01/30-13-031 в ід 17.02.2011 року, яким приписано до 03 березня 2011 року усунути пору шення законодавства про елек троенергетику в кількості 8 п унктів (а.с. 14).

Відповідачу вручено зазна чений припис, що підтверджує ться відміткою в рекомендова ному поштовому відправленні (а.с. 15).

21 липня 2011 року державним інс пектором з енергетичного наг ляду Іщенком В.І. проведен о перевірку з питань виконан ня раніше виданого припису № 01/30-031 від 17.12.2011. Під час перевірки в становлено невиконання пунк тів 1,2,4,7,8, 9, 10, 11, що зафіксовано в ак ті перевірки № 01/30-13-299 (а.с. 16).

На підставі вказаного а кту складено акт перевірки(п ротокол) №01/30-13-299 від 21.07.2011 року, яки м зафіксовано ухилення відпо відача від виконання припису №01/30-031 від 17.02.2011, чим порушено ч.2, 3, 4 ст. 26 Закону України „Про елек троенергетику”, п. 5.1.8 „Правил т ехнічної експлуатації елект роустановок споживачів”, зат верджених наказу Мінпаливен ерго України №258 від 25.07.2006 ” пп. 4, 5, 1 3 п. 10.2 „Правил користування еле ктричною енергією”, затвердж ених постановою НКРЕ від 31.07.1996.

Зазначений акт, разом із зап рошенням з приводу обґрунтув ання пояснень щодо невиконан ня положень припису №01/30-031 від 17 .02.2011 вручені відповідачу, що пі дтверджується відміткою в ре комендованому поштовому від правленні (а.с. 19).

06 вересня 2011 року начальнико м Державної інспекції з енер гетичного нагляду за режимам и споживання електричної і т еплової енергії в Кіровоград ській області у зв' язку з ви кладеними в акті перевірки(п ротокол) №01/30-13-299 від 21.07.2011 року пор ушеннями, винесено постанову про накладення штрафу за пор ушення законодавства про еле ктроенергетику №01/30-01-081, якою до відповідача застосовані штр афні санкції у розмірі 34000 грн.

Відповідачем зазначена по станова отримана, у встановл еному законом порядку не оск аржена, сума штрафних санкці й не сплачена (а.с.21).

Враховуючи викладене, а так ож те, що позивачем надано фіс кальний чек №7696 від 27.10.2011 (а.с.2), суд не погоджується із письмови ми запереченням відповідача про те, що відповідачем не отр имано копію позовної заяви т а додані до неї докази.

Крім того відповідачем отр имано ухвалу про відкриття п ровадження 09.11.2011 однак до суду о станній не звертався для озн айомлення з матеріалами адмі ністративної справи.

На підставі викладеного, с уд дійшов висновку, що штраф у розмірі 34000 грн. на відповідача накладено обґрунтовано та у порядку визначеному законом , сума штрафу ним не сплачена , а тому підлягає стягненню.

Згідно ч.4 ст.94 КАС України, у с правах, в яких позивачем є суб 'єкт владних повноважень, а ві дповідачем фізична чи юридич на особа, судові витрати, здій сненні позивачем, з відповід ача не стягуються. У відповід ності до зазначеної норми, су дові витрати належить компен сувати за рахунок держави.

Керуючись ст.ст.94, 158 - 163 Кодексу адміністративного судочинс тва України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов з адовольнити.

Стягнути з корпорац ії "ХХІ століття", розташовано го по проспекту Правди, 28 в м. К іровограді, код ЄДРПОУ 31919835, р/р №26003310118501 в КФ АКБ "Новий", МФО 323453 на к ористь Державного бюджету Ук раїни на р/р №31112106700002, банк одержу вача - ГУДК в Кіровоградські й області, код бюджетної клас ифікації 21081100, код одержувача - 24145329, МФО - 823016 штраф у сумі 34000 грив ень (тридцять чотири тисячі г ривень).

Судові витрати віднести з а рахунок держави.

Постанову піддати негайно му виконанню.

Постанова суду набирає за конної сили після закінчення строку апеляційного оскарже ння, а у разі її апеляційного о скарження - з моменту проголо шення судового рішення суду апеляційної інстанції.

Постанова суду може бути оскаржена до Дніпропет ровського апеляційного адмі ністративного суду через Кір овоградський окружний адмін істративний суд шляхом подан ня в 10-денний строк з дня отри мання копії постанови, апеля ційної скарги. Копія апеляці йної скарги одночасно надсил ається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Суддя Кіровоградського ок ружного

адміністративного суду А.В. Саг ун

Зареєстровано 14.12.2011
Оприлюднено 14.12.2011
Дата набрання законної сили 22.11.2011

Судовий реєстр по справі 1170/2а-4538/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 22.11.2011 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.11.2011 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону