КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙН ИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01601, м.Київ, пров. Рильський, 8 т. (044) 278-46-14

УХВАЛА

23.11.2011 № 12/190-11

Київський апеляційний гос подарський суд у складі коле гії суддів:

головуючого: Іоннікової І.А.

суддів:

розглянувши матеріали

апеляційної скарги Т овариства з обмеженою відпов ідальністю «Стандарт-7»

на ухвалу Го сподарського суду Київської області

від

у справі № 12/190-11 (суддя Дьоміна С.Ю.)

за позовом П ублічного акціонерного това риства «Сведбанк»

до Т овариства з обмеженою відпов ідальністю «Стандарт-7»

про с тягнення заборгованості в ро змірі 32101594,26 грн.

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товар иство «Сведбанк» звернулось до Господарського суду Київ ської області з позовною зая вою до Товариства з обмежено ю відповідальністю «Стандар т-7» про звернення стягнення н а заставлене майно з метою за доволення вимог ПАТ «Сведбан к» щодо погашення заборгован ості за кредитним договором №406 від 21.10.2005 р. у розмірі 3994416,72 дола рів США та 255308,08 грн., що в гривнев ому еквіваленті станом на 08.09.20 11 р. складає 32101594,26 грн., а також стя гнення сплаченого державног о мита в сумі 25500 доларів США, ви трат на оплату послуг з інфор маційно-технічного забезпеч ення судового процесу в сумі 236 грн.

Ухвалою Господарського су ду Київської області від 23.09.2011 р . порушено провадження у спра ві №12/190-11 та призначено до розгл яду на 18.10.2011 р.

Ухвалою Господарського су ду Київської області від 10.10.2011 р . у справі №12/190-11 прийнято до про вадження зустрічний позов пр о визнання недійним кредитно го договору №406 від 21.10.2005 р. для сп ільного розгляду з первісним позовом; зобов' язано предс тавника відповідача надати д окументи, що підтверджують з дійснення оплати судових вит рат, у зв' язку із зверненням до суду з зустрічним позовом .

07.11.2011 р. Товариство з обмежено ю відповідальністю «Стандар т-7» звернулось до Київського апеляційного господарськог о суду з апеляційною скаргою , в якій просить скасувати ухв алу (без дати) у справі №12/190-11 про повернення зустрічної позов ної заяви.

Відповідно до ч.1 ст. 91 Господ арського процесуального ко дексу України сторони у спра ві, прокурор, треті особи, особ и, які не брали участь у справі , якщо господарський суд вирі шив питання про їх права та об ов' язки, мають право подати апеляційну скаргу на рішенн я місцевого господарського с уду, яке не набрало законної с или. Ухвали місцевого господ арського суду оскаржуються в апеляційному порядку окремо від рішення господарського суду лише у випадках, передба чених статтею 106 цього Кодексу .

Апеляційні скарги на ухвал и місцевого господарського с уду розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду апеляційних скарг на рішення місцевого господарського су ду (ч.5 ст.106 Господарського проц есуального кодексу України ).

Відповідно до п.2 ч.1 ст.94 Госпо дарського процесуального ко дексу України апеляційна ска рга подається у письмовій фо рмі і повинна містити номер с прави та дату прийняття ріше ння.

Перевіривши копії матеріа лів справи №12/190-11, суд апеляційн ої інстанції встановив, що ух вала Господарського суду міс та Києва б/д про повернення зу стрічного позову без розгляд у в матеріалах даної справи в ідсутня та не додана самим ск аржником до матеріалів апеля ційної скарги.

Разом з тим, в матеріалах сп рави міститься ухвала місцев ого господарського суду від 10.10.2011 р. у справі №12/190-11 про прийнят тя до провадження зустрічног о позову для спільного розгл яду з первісним позовом.

Враховуючи те, що станом на 07.11.2011 р. (дата підписання апеляц ійної скарги та день звернен ня «Стандарт-7» з апеляційною скаргою) в матеріалах справи відсутня ухвала Господарськ ого суду Київської області п ро повернення зустрічного по зову без розгляду у справі №12/ 190-11, в апеляційній скарзі не мі ститься вимог щодо перегляду конкретного процесуального документа, оскільки апелянт просить суд скасувати ухвал у у справі №12/190-11, не зазначаючи при цьому дату прийняття оск аржуваного процесуального д окумента, колегія суддів дій шла висновку про відмову в пр ийнятті апеляційної скарги д о свого провадження.

Крім того, колегія суддів за значає, що апеляційна скарга ТОВ «Стандарт-7» від 07.11.2011 р. підп исана ОСОБА_1 (представник ом за довіреністю), проте до ап еляційної скарги не додано д оказів на підтвердження повн оважень останнього на підпис ання апеляційної скарги. Так ож до апеляційної скарги не д одано доказів надіслання її копії іншій стороні, не додан о документів, що підтверджу ють сплату судового збору у в становлених порядку і розмір і.

Враховуючи викладене, керу ючись ст.ст. 86, 91, 94 ГПК України, с уд, -

У Х В А Л И В:

Відмовити Товариству з обм еженою відповідальністю «Ст андарт-7» в прийнятті апеляці йної скарги на ухвалу Господ арського суду Київської обла сті (без дати) у справі №12/190-11.

Матеріали справи №12/190-1 1 повернути Господарському с уду Київської області.

Головуючий суддя

Судді

Дата ухвалення рішення22.11.2011
Оприлюднено18.12.2011

Судовий реєстр по справі —12/190-11

Постанова від 16.01.2020

Господарське

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Чорногуз М.Г.

Ухвала від 26.12.2019

Господарське

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Чорногуз М.Г.

Ухвала від 04.12.2019

Господарське

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Чорногуз М.Г.

Ухвала від 10.11.2019

Господарське

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Горбасенко П.В.

Ухвала від 31.10.2019

Господарське

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Горбасенко П.В.

Ухвала від 28.10.2019

Господарське

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Горбасенко П.В.

Ухвала від 11.09.2016

Господарське

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Чонгова С.І.

Ухвала від 17.07.2016

Господарське

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Чонгова С.І.

Ухвала від 19.05.2016

Господарське

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Мальована Л.Я.

Ухвала від 12.06.2013

Господарське

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Шапран В.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні