ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВ СЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, те л. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

09.12.2011 р. Справа № 23/82.

за заявою Управлін ня Пенсійного фонду України в Чорнухинському районі (37100, П олтавська область, смт. Чорну хи, вул. Леніна, 30, код ЄДРПОУ 22534630 )

до Відкритого акціон ерного товариства "Чорнухинс ька сільгоспхімія" (37130, Полтавс ька область, Чорнухинський р айон, с. Кізлівка, вул. Централ ьна, б. 92, код ЄДРПОУ 05487194)

про визнання банкрут ом

Суддя Ореховська О.О.

За участю представників 24.11.2011 р. :

від кредиторів - ОСОБА_1 , довіреність від 05.01.2011р. № 06-0072 (У ПФУ в Чорнухинському районі)

ліквідатор - арбітражний к еруючий Юхименко Д.В.

За участю представників 09.12 .2011 р. (після перерви):

від кредиторів - не з"явил ись

ліквідатор - арбітражний к еруючий Юхименко Д.В.

Ухвала виноситься після перерви оголошеної в судово му засіданні 24.11.2011 р. згідно ст. 77 ГПК України.

Суть справи: Розгляд ається справа про банкрутств о Відкритого акціонерного т овариства "Чорнухинська сіль госпхімія", смт. Чорнухи , пору шена за заявою Управління Пе нсійного фонду України в Чор нухинському районі, смт. Чорн ухи Полтавської області від повідно до приписів ст. 52 Зако ну України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ” .

Представник ініціюючого к редитора після перерви в суд ове засідання не з"явився, про причини неявки суд не повідо мив, хоча про час, дату та місц е проведення судового засіда ння повідомлений належним чи ном, про що свідчить судова Ро зписка наявна в матеріалах с прави.

Через канцелярію господар ського суду Полтавської обла сті від ліквідатора Відкрит ого акціонерного товариства "Чорнухинська сільгоспхімія " - арбітражного керуючого Юхи менка Д.В. надійшов лист від 09. 12.2011 р. за № 23/82-32 в якому повідомля ється, що ліквідатором на 16.12.2011 р. призначено проведення збо рів кредиторів Відкритого ак ціонерного товариства "Чорну хинська сільгоспхімія", в зв"я зку з чим ліквідатор просить суд перенести судове засіда ння з приводу заслуховування підсумкового звіту ліквідат ора та ліквідаційного баланс у банкрута на іншу дату з урах уванням дати проведення збор ів кредиторів.

На вимогу суду Любенське М БТІ з супровідним листом від 18.11.2011 р. за № 1782 надало інформацій ні довідки з Реєстру прав вла сності на нерухоме майно А ДРЕСА_1.

Вищевказані документи зал учені судом до матеріалів сп рави.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши в судовом у засіданні уповноваженого п редставника ініціюючого кре дитора (до перерви) та ліквід атора, суд, встановив:

З огляду на необхідність в итребування документальних доказів на підтвердження об ставин, викладених в підсумк овому Звіті ліквідатора, а та кож приймаючи до увагу наявн ість в матеріалах справи пис ьмового клопотання ліквідат ора про перенесення судового засідання з приводу заслухо вування підсумкового звіту л іквідатора та ліквідаційног о балансу, суд вважає за необх ідне розгляд справи відкласт и.

Керуючись ст.ст. 77, 86 Господар ського процесуального кодек су України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд спра ви на 20.12.2011 року на 10 год .10 хв.

2. Явку ліквідатора визна ти обов"язковою.

3. Ліквідатору Юхименко Д.В. н адати суду:

1) Протоколи засідань коміте ту кредиторів з приводу вирі шення наступних питань:

- погодження порядку прода жу майна підприємства-банкру та;

- погодження списання майн ових активів підприємства-ба нкрута;

- затвердження кредиторам и кошторису витрат в ліквіда ційній процедурі;

- затвердження звіту ліквід атора та ліквідаційного бала нсу Відкритого акціонерного товариства "Чорнухинська сі льгоспхімія";

2) документальні докази звер нення в Держкомзем із письмо вою заявою щодо припинення о рендних правовідносин банкр ута.

4. Копії ухвали направити к редиторам та ліквідатору Юхи менку Д.В.

Суддя О. О. Ореховська

Дата ухвалення рішення 09.12.2011
Оприлюднено 21.12.2011

Судовий реєстр по справі 23/82

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 07.12.2017 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 27.11.2017 Господарський суд Донецької області Господарське
Постанова від 12.06.2013 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.05.2013 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.04.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 27.02.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 27.02.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 10.04.2012 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 20.12.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 09.12.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 30.11.2011 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 27.10.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 19.10.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 04.10.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 06.09.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Постанова від 31.08.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 31.08.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.08.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.08.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 23/82

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону