ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2011 р. Справа № 2а-1457/11/2070

Колегія суддів Харківськ ого апеляційного адміністра тивного суду у складі

Головуючого судді: Бенеди к А.П.

Суддів: Калиновського В.А. , Курило Л.В.

за участю секретаря судово го засідання Григор'євої Д.І.

Представник позивача - Яв ор Я.К. < Секретар >

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміще нні Харківського апеляційно го адміністративного суду ад міністративну справу за апел яційною скаргою Державної по даткової інспекції у Дзержин ському районі м. Харкова на по станову Харківського окружн ого адміністративного суду в ід 27.04.2011р. по справі № 2а-1457/11/2070

за позовом Державної п одаткової інспекції у Дзержи нському районі м. Харкова < Сп исок > < Текст >

до Приватного підприєм ства "Укрмашсервіс" < Текст >

третя особа Департамен т державної реєстрації юриди чних осіб і фізичних осіб - під приємців Харківської місько ї ради < за участю > < Те кст >

про скасування державн ої реєстрації змін до устано вчих документів юридичної ос оби,

ВСТАНОВИЛА:

Позивач, Державна подат кова інспекція у Дзержинсько му районі м. Харкова, звернувс я до Харківського окружного адміністративного суду з поз овом до Приватного підприємс тва "Укрмашсервіс", 3-т я особа: Департамент державн ої реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців Харківської міської ради, в я кому просив суд скасувати де ржавну реєстрацію змін до ус тановчих документів Приватн ого підприємства "Укрмашсерв іс" (код ЄДРПОУ 34524332) від 08.11.10р. номе р запису № 12671070005000465 щодо внесення даних про зміну юридичної ад реси ПП "Укрмашсервіс" (код ЄДР ПОУ 34524332) на "м. Харків, пр . Леніна, 38".

В обґрунтування заявлених вимог позивач зазначив наст упне. В результаті здійсненн я контролю за діяльністю ПП "У крмашсервіс" податковим орга ном було встановлено, що дани й платник відсутній за адрес ою, яка значиться в Єдиному де ржавному реєстрі юридичних о сіб та фізичних осіб-підприє мців, а саме: м. Харків, пр. Ленін а, 38. Вказані обставини, на думк у позивача, означають, що на мо мент звернення до Департамен ту державної реєстрації юрид ичних осіб та фізичних осіб-п ідприємців з питання зміни м ісцезнаходження відповідач а були подані недостовірні в ідомості, внаслідок чого дер жавна реєстрація змін підляг ає скасуванню.

Постановою Харківського о кружного адміністративного суду від 27.04.2011 року в задоволен ні адміністративного позову Державної податкової інспек ції у Дзержинському районі м . Харкова відмовлено.

Не погодившись з постаново ю суду першої інстанції, пози вачем подано апеляційну ска ргу, в якій він просить скасу вати оскаржувану постанову та прийняти нову, якою позовн і вимоги задовольнити.

В обґрунтування вимог апе ляційної скарги позивач поси лається на порушення судом п ершої інстанції, при прийнят ті постанови, норм матеріаль ного права, а саме: Закону Укра їни «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних о сіб-підприємців», п. 20.1.12 ст. 20, абз . 4 п. 67.2 ст. 67 Податкового кодексу України, з обставин і обґрун тувань, викладених в апеляці йній скарзі.

Відповідач подав заперече ння на апеляційну скаргу в як их він, наполягаючи на законн ості та обгрунтованості пост анови суду першої інстанції, просив залишити апеляційну скаргу без задоволення, а оск аржувану постанову без змін.

В судовому засіданні суду а пеляційної інстанції предст авник позивача, наполягаючи на порушенні судом першої ін станції, при прийнятті поста нови, норм матеріального пра ва, просив скасувати оскаржу вану постанову та прийняти н ову, якою позовні вимоги задо вольнити, з обставин і обґрун тувань, викладених в апеляці йній скарзі.

Представники відповідача та третьої особи в судове зас ідання не прибули, про дату, ча с та місце апеляційного розг ляду були повідомлені належн им чином. Відповідно до ч. 4 ст. 1 96 КАС України, колегія суддів розглядає справу за відсутно сті представників відповіда ча та третьої особи.

Колегія суддів, заслухавш и суддю-доповідача, поясненн я представника позивача, пер евіривши рішення суду та дов оди апеляційної скарги, досл ідивши матеріали справи, вва жає, що апеляційна скарга не п ідлягає задоволенню з наступ них підстав.

Судом першої інстанції вст ановлено та підтверджено у с уді апеляційної інстанції, щ о відповідач, ПП "Укрмашсерві с" зареєстрований як юридичн а особа державним реєстратор ом виконавчого комітету Друж ківської міської ради Донець кої області 21.07.2006р. за місцезнах одженням: 84207, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, бу динок 39.

Згідно з записом про реєстр аційну дію, який був вчинений державним реєстраторам вико навчого комітету Дружківськ ої міської ради Донецької об ласті 08.11.2010 р. відбулась зміна м ісцезнаходження відповідач а на адресу: 61166, Харківська обл ., місто Харків, Дзержинський р айон, проспект Леніна, будино к 38 /а.с. 8-9/.

Суд першої інстанції, відмо вляючи в задоволенні позову, виходив з того, що відповідач знаходиться на обліку як пла тник податків, зборів (обов'яз кових платежів) в ДПІ у місті Д ружківка, а тому позивач не ма є повноважень на здійснення контролю за діяльністю ПП "Ук рмашсервіс".

Колегія суддів погоджуєть ся з такими висновками суду п ершої інстанції, з огляду на н аступне.

Пунктом 67.2 ст.67 Податкового к одексу України передбачено, що органи державної податков ої служби в установленому за коном порядку мають право зв ертатися до суду про винесен ня судового рішення щодо ска сування державної реєстраці ї змін до установчих докумен тів.

Правовідносини, які виника ють у сфері державної реєстр ації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців в регульовані Законом України "Про державну реєстрацію юри дичних осіб та фізичних осіб -підприємців", відповідно до с т. 1 якого, місцезнаходження юр идичної особи - адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юриди чної особи чи закону виступа ють від її імені.

Частиною 1 ст. 31 Закону Україн и "Про державну реєстрацію юр идичних осіб та фізичних осі б -підприємців" визначено, що у разі постановлення судового рішення щодо скасування ріш ення засновників (учасників) юридичної особи або уповнов аженого ними органу про внес ення змін до установчих доку ментів юридичної особи, або п ро визнання повністю або час тково недійсними змін до уст ановчих документів юридично ї особи суд у день набрання за конної сили судовим рішенням надсилає його державному ре єстратору для внесення запис у про судове рішення щодо ска сування державної реєстраці ї змін до установчих докумен тів юридичної особи.

З положень вказаної норм пр ава слідує, що орган державно ї податкової служби України наділений законодавцем повн оваженням на звернення до су ду з позовом саме стосовно ск асування державної реєстрац ії змін до установчих докуме нтів.

Відповідно до ч.2 ст.81 Цивільн ого кодексу України, юридичн а особа приватного права ств орюється на підставі установ чих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу.

Аналізуючи норми Цивільно го кодексу України, суд першо ї інстанції правомірно вказа в на те, що положення ст.87 ЦК Ук раїни, які визначають порядо к складання і затвердження у становчих документів та поло ження ст.88 ЦК України, які вста новлюють вимоги до змісту ус тановчих документів, не пере дбачають внесення до статуту суб'єкта господарювання від омостей про місцезнаходженн я цього суб'єкта.

Приписи ст.57 Господарського кодексу України також не міс тять вимог про включення до з місту установчих документів , якими в розумінні наведеної норми права є рішення про утв орення або засновницький дог овір, а у випадках, передбачен их законом, статут (положення ) суб'єкта господарювання, від омостей про місцезнаходженн я суб'єкта господарювання.

Зміна місцезнаходження ві дповідача не пов'язана із вне сенням змін до установчих до кументів даної особи, що підт верджується також найменува нням спірного реєстраційног о запису - "Внесення змін до ві домостей про юридичну особу, що не пов'язані із змінами в у становчих документах", який б ув вчинений державним реєстр атором виконавчого комітету Дружківської міської ради Д онецької області 08.11.2010р., у зв'яз ку зі зміною адреси місцезна ходження ПП "Укрмашсервіс" з « 84207, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, будин ок 39» на «61166, Харківська обл., м. Х арків, Дзержинський район, пр оспект Леніна, будинок 38».

Окрім того, проаналізувавш и положення ст.10 Закону Україн и "Про державну податкову слу жбу в Україні", які кореспонду ються з приписами ст.ст. 63, 64 Под аткового кодексу України та Порядку обліку платників под атків і зборів (затверджено н аказом ДПА України від 22.12.2010р. № 979, зареєстровано в Міністерст ві юстиції України 30.12.2010р. за №1439 /18734), колегія суддів зазначає, щ о суд першої інстанції право мірно вказав на те, що повнова ження контролю можуть бути р еалізовані конкретним орган ом державної податкової служ би України з урахуванням тер иторіальної юрисдикції, тобт о лише відносно того платник а податків, який знаходиться на обліку в цьому податковом у органі.

Таким чином, колегія суддів , приймаючи до уваги те, що від повідач знаходиться на облік у як платник податків, зборів (обов'язкових платежів) в ДПІ у місті Дружківка, зазначає, щ о суд першої інстанції право мірно дійшов висновку про те , що позивач не має повноважен ь на здійснення контролю за д іяльністю ПП "Укрмашсервіс".

Враховуючи викладене, коле гія суддів погоджується з ви сновками суду першої інстанц ії про те, що позовні вимоги є незаконними, необгрунтовани ми та такими, що не підлягають задоволенню.

Отже, колегія суддів перегл янувши рішення суду першої і нстанції, вважає, що при його п рийнятті суд дійшов вичерпни х юридичних висновків щодо в становлення обставин справи і правильно застосував до сп ірних правовідносин сторін н орми матеріального та процес уального права.

Доводи апеляційної скарги з наведених підстав висновк ів суду не спростовують.

Зважаючи на встановлені об ставини справи, колегія судд ів дійшла висновку, що постан ова Харківського окружного а дміністративного суду від 27.04 .2011 року по справі № 2а-1457/11/2070 прийн ята з дотриманням норм чинно го процесуального та матеріа льного права і підстав для її скасування не виявлено.

Керуючись ст. 160, 167, 195, 196, < 197 > 198, 200, < пункт > 205, 206, 209, 254 Кодексу адмініс тративного судочинства Укра їни, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу Дер жавної податкової інспекції у Дзержинському районі м. Хар кова залишити без задоволенн я.

Постанову Харківського ок ружного адміністративного с уду від 27.04.2011р. по справі № 2а-1457/11/2070 залишити без змін.

Ухвала набирає законної си ли з моменту її проголошення та може бути оскаржена у каса ційному порядку протягом два дцяти днів з дня складання ух вали у повному обсязі шляхом подачі касаційної скарги бе зпосередньо до Вищого адміні стративного суду України.

Головуючий суддя (підпис) Бенедик А.П.

Судді (підпис)

(підпис) Калиновський В.А.

К урило Л.В.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ: Калиновський В.А.

Повний текст ухвали вигото влений 18.07.2011 р.

Зареєстровано 29.12.2011
Оприлюднено 30.12.2011
Дата набрання законної сили 11.07.2011

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону