ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 5/21 20.12.11

За позовом Д ержавного підприємства «Киї вський інститут інженерних в ишукувань і досліджень «Енер гопроект»

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Кримфунд амент»

2. Тов ариства з обмеженою відповід альністю «Мегаполісбуд»

про стягнення грошових кошті в

за зустрічним позовом-1: Товариства з обмежено ю відповідальністю «Мегапол ісбуд»

до Державного підприємства «Київський інс титут інженерних вишукувань і досліджень «Енергопроект»

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предме т спору, на стороні позивача:

Т овариство з обмеженою відпов ідальністю «Кримфундамент»

про стягнення 63 579,91 грн.

за зустрічним позовом -2: Товариства з обмеже ною відповідальністю «Кримф ундамент»

до Державного п ідприємства «Київський інст итут інженерних вишукувань і досліджень «Енергопроект»

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предме т спору, на стороні позивача:

Т овариство з обмеженою відпов ідальністю «Мегаполісбуд»

про стягнення 10 1 616,35 грн.

Колегія суддів:

Головуючий - Ломака В.С.

Судді: Любченко М.О.

Ягічева Н.І.

Представники учасникі в судового процесу (за первіс ним позовом):

від позивача: ОС ОБА_1. за довіреністю № 335/01 від 10.05.2011 р.;

від відповідача-1: Сатти гулов В.С. - директор;

від відповідача-2: ОСОБА _2. за довіреністю № 21 від 23.04.2011 р .

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Державне підприємство «К иївський інститут інженерни х вишукувань і досліджень «Е нергопроект»(далі - позивач за первісним позовом, ДП КІІВ Д ЕП) звернулося до господарс ького суду міста Києва з позо вом до Товариства з обмежено ю відповідальністю «Кримфун дамент»(далі - відповідач-1 з а первісним позовом, ТОВ «Кри мфундамент») та Товариства з обмеженою відповідальністю «Мегаполісбуд»(далі - відпо відач-2 за первісним позовом, Т ОВ «Мегаполісбуд»), в якому пр осило:

- стягнути з ТОВ «Кримфундам ент»грошові кошти на суму 2 050 251,10 грн., надмірно сплачених за договором № 419 від 17.10.2008 р.;

- стягнути з ТОВ «Мегаполісб уд»грошові кошти на суму 670 681,91 грн., надмірно сплачених за до говором № 419 від 17.10.2008 р..

Позовні вимоги обґрунтова ні тим, що внаслідок проведен ої Контрольно-ревізійним упр авлінням в м. Києві ревізії вс тановлено завищення вартост і проведених відповідачами б удівельних робіт за договоро м № 419 від 17.10.2008 р., у зв' язку з чим позивачем було надмірно спл ачено грошові кошти на загал ьну суму 2 720 933,01 грн., з них 2 050 251,10 гр н. ТОВ «Кримфундамент»та 670 681,91 грн. ТОВ «Мегаполісбуд».

Ухвалою господарського су ду міста Києва від 13.05.2011 р. поруш ено провадження у справі та п рийнято позовну заяву до роз гляду.

14.06.2011 р. ТОВ «Мегаполісбуд»зв ернулося із зустрічною позов ною заявою до ДП КІІВД ЕП про с тягнення заборгованості в ро змірі 63 579,91 грн., з яких: 58 268,68 грн. - основний борг, 1 115,88 грн. - три п роценти річних, 4 195,35 грн. - інфл яційні втрати.

Позовні вимоги обґрунтова ні тим, що відповідачем не в по вному обсязі виконані зобов' язання за договором № 419 від 17.10.2 008 р. в частині здійснення опла ти вартості виконаних робіт.

Ухвалою господарського су ду міста Києва від 16.06.2011 р. зустр ічну позовну заяву ТОВ «Мега полісбуд»прийнято до спільн ого розгляду з первісним поз овом.

30.06.2011 р. ТОВ «Кримфундамент»з вернулося із зустрічною позо вною заявою до ДП КІІВД ЕП про стягнення заборгованості в розмірі 101 616,35 грн., з яких: 92 973,18 грн . - основний борг, 1 856,13 грн. - тр и проценти річних, 6 787,04 грн. - і нфляційні втрати.

Позовні вимоги обґрунтова ні тим, що відповідачем не в по вному обсязі виконані зобов' язання за договором № 419 від 17.10.2 008 р. в частині проведення опла ти вартості виконаних робіт.

Ухвалою господарського су ду міста Києва від 04.07.2011 р. зустр ічну позовну заяву ТОВ «Крим фундамент»прийнято до спіль ного розгляду з первісним по зовом та зустрічним позовом- 1.

Ухвалою господарського су ду міста Києва від 14.07.2011 р. було з упинено провадження у справі , у зв' язку з призначенням су дово-економічної експертизи , проведення якої доручено Ки ївському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції Україн и.

01.11.2011 р. на адресу суду з Київсь кого науково-дослідного інст итуту судових експертиз наді йшов висновок судово-економі чної експертизи № 8232/10330/11-19 від 14.10.2 011 р..

Ухвалою господарського су ду міста Києва від 03.11.2011 р. прова дження у справі було поновле но, розгляд справи призначен о на 15.11.2011 р.

Згідно з розпорядження гол ови господарського суду міст а Києва від 15.11.2011 р. призначений колегіальний розгляд справи у складі колегії суддів: голо вуючий - Ломака В.С., судді При гунова А.Б., Ягічева Н.І.

Ухвалою господарського су ду міста Києва у складі судді в: головуючий - Л омака В.С., судді Пригунова А.Б ., Ягічева Н.І. справу прийнято до провадження, а розгляд спр ави призначено на 15.12.2011 р.

У зв' язку із зайнятістю су дді Пригунової А.Б. розпорядж енням голови господарського суду міста Києва від 15.12.2011 р. скл ад судової колегії змінено н а наступний: головуючий - Ломака В.С., судді Лю бченко М.О., Ягічева Н.І. Вказан ою колегією суддів дану спра ву прийнято до свого провадж ення.

15.12.2011 р. від ТОВ «Кримфундамен т»надійшла заява про відмову від зустрічного позову-2.

15.12.2011 р. в судовому засіданні в порядку ст. 77 ГПК України огол ошено перерву до 20.12.2011 р.

В судовому засіданні 20.12.2011 р. п редставник позивача за перві сним позовом підтримав вимог и позовної заяви ДП КІІВД ЕП, а також заяву ТОВ «Кримфундам ент»про відмову від позову. К рім того представник ДП КІІВ Д ЕП визнав зустрічний позов ТОВ «Мегаполісбуд» з підста в та у розмірі, наведених у пис ьмових поясненнях.

Представник позивача за зу стрічним позовом-1 в судовому засіданні підтримав вимоги позовної заяви ТОВ «Мегаполі сбуд», а також заяву ТОВ «Крим фундамент»про відмову від по зову. Крім того представник Т ОВ «Мегаполісбуд»заперечив проти первісного позову ДП К ІІВД ЕП з підстав, наведених у відзиві.

Представник позивача за зу стрічним позовом-2 в судовому засіданні підтримав вимоги заяви ТОВ «Кримфундамент»пр о відмову від позову. Крім тог о представник ТОВ «Кримфунда мент»заперечив проти первіс ного позову ДП КІІВД ЕП з підс тав, наведених у відзиві.

В судовому засіданні 20.12.2011 р. с удом проголошено вступну та резолютивну частини рішення .

Дослідивши наявні у матері алах справи докази, заслухав ши пояснення представників с торін, всебічно і повно з' яс увавши всі фактичні дані, на я ких ґрунтуються позовні вимо ги, об' єктивно оцінивши док ази, які мають значення для ро згляду справи і вирішення сп ору по суті, господарський су д міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

17.10.2008 р. між ДП КІІВД ЕП (зам овник) та ТОВ «Кримфундамент » (виконавець) укладено догов ір про надання послуг з підбо ру, направлення спеціалістів для виконання БМР № 419 (далі - д оговір № 419), у відповідності до якого виконавець зобов' язу ється в порядку та на умовах, в изначених даним договором на дати послуги по підбору та на правленню спеціалістів для в иконання будівельно-монтажн их робіт, передбачених проек том «Підготовка площадки під будівництво НБК. Очистка. Пла нування території та земляні роботи під будівництво фунд аментів НБК»в рамках контрак ту № SIP 03-2-026 від 03.04.2008 р. в локальній з оні ДСП «Чорнобильська АЕС», підрядником за якими виступ ає Державне підприємство «ЮТ ЕМ-Інжиніринг»Відкритого ак ціонерного товариства «Півд ентеплоенергомонтаж»(підря дник), а замовник зобов' язує ться прийняти та оплатити на лежним чином надані послуги.

Пунктом 2.1. договору передба чено, що договірна ціна послу г по підбору і направленню сп еціалістів за цим договором орієнтовано складає: 9 000 000,00 грн ., в т.ч. ПДВ в розмірі 1 500 000,00 грн., щ о відображено в протоколі по годження договірної ціни (до даток № 1).

Договірна ціна встановлен а динамічною і може перегляд атися у випадках зміни об' є му і складу робіт та виникнен ня форс-мажорних обставин. Зм іну договірної ціни сторони здійснюють шляхом підписанн я укладання додаткової угоди до даного договору. Договірн а ціна зменшується на суму ви трат, понесених замовником з виплати спеціалістам заробі тної плати за сумісництвом, с уми податкових зобов' язань і обов' язкових платежів, на рахованих замовником на заро бітну плату, витрати на відря дження (п. 2.2. договору).

У відповідності до п. 2.4., 2.5. дог овору замовник забезпечує оп лату наданих виконавцем посл уг по фактичних об' ємах, вик онаних персоналом виконавця робіт в порядку, передбачено му даним договором, в межах ко штів, одержаних від підрядни ка. Замовник здійснює оплату за надані послуги через 30 кал ендарних днів після підписан ня акту наданих послуг. Акт на даних послуг складається та підписується сторонами післ я підписання акту виконаних робіт між замовником і підря дником та оплати вказаних ро біт підрядником

01.07.2009 р. між ДП КІІВД ЕП та ТОВ « Кримфундамент»укладено дод аткову угоду до договору № 419 в ід 17.10.2008 р., якою договір доповне но п. 1.2. наступного змісту: «БМР виконуються спеціалістами в иконавця з використанням спе ціальної техніки, яка належи ть виконавцю або знаходиться у його правомірному володін ні. Витрати часу використанн я спеціальної техніки фіксую ться табелем обліку часу вик ористання спеціальної техні ки, який підписується викона вцем і підтверджується замов ником».

В додатковій угоді № 1 від 25.03.2 009 р. до договору № 419 було визнач ено, що замовник перераховує на рахунок виконавця аванс в сумі 160 000,00 грн., яка буде зарахов ана до оплати за надані послу ги по актам здачі-прийняття п ослуг пропорційно до обсягів наданих послуг.

Додатковою угодою № 2 від 09.03.20 09 р. договір № 419 доповнено п. 2.2.1. н аступного змісту: «Договірна ціна за договором зменшуєть ся на вартість послуг, надани х виконавцем за договором № 418 на надання послуг машинами т а механізмами від 16.10.2008 р.».

У відповідності до додатко вої угоди № 3 від 10.04.2009 р. до догов ору № 419 встановлено, що розмір авансу становить 260 000,00 грн., в т. ч. ПДВ в розмірі 43 333,33 грн. Частин а авансу в розмірі 160 000,00 грн., в т .ч. ПДВ в розмірі 26 666,67 грн., перер ахована замовником на підста ві додаткової угоди № 1 від 25.03.200 9 р. Замовник зобов' язується перерахувати частину авансу в розмірі 100 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 16 666,6 7 грн., протягом трьох банківсь ких днів з моменту підписанн я даної додаткової угоди.

Згідно з додатковою угодою № 4 від 17.04.2009 р. до договору № 419, роз мір авансу становить 460 000,00 грн. , в т.ч. ПДВ в розмірі 76 666,67 грн. Час тина авансу в розмірі 160 000,00 грн ., в т.ч. ПДВ в розмірі 26 666,67 грн., пе рерахована замовником на під ставі додаткової угоди № 1 від 25.03.2009 р. Частина авансу в розмір і 100 000,00 грн., в т.ч. ПДВ в розмірі 16 6 66,67 грн., перерахована замовник ом на підставі додаткової уг оди № 3 від 10.04.2009 р. Замовник зобов ' язується перерахувати час тину авансу в розмірі 200 000,00 грн ., в т.ч. ПДВ 33 333,33 грн., протягом трь ох банківських днів з момент у підписання даної додатково ї угоди.

Відповідно до додаткової у годи № 5 від 23.06.2009 р. до договору № 419, розмір авансу становить 610 00 0,00 грн., в т.ч. ПДВ в розмірі 101 666,67 гр н. Частина авансу в розмірі 160 0 00,00 грн., в т.ч. ПДВ в розмірі 26 666,67 гр н., перерахована замовником н а підставі додаткової угоди № 1 від 25.03.2009 р. Частина авансу в р озмірі 100 000,00 грн., в т.ч. ПДВ в розм ірі 16 666,67 грн., перерахована зам овником на підставі додатков ої угоди № 3 від 10.04.2009 р. Частина а вансу в розмірі 200 000,00 грн., в т.ч. П ДВ в розмірі 33 333,33 грн., перерахо вана замовником на підставі додаткової угоди № 4 від 17.04.2009 р. З амовник зобов' язується пер ерахувати частину авансу в р озмірі 150 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 25 000,00 грн ., протягом трьох банківських днів з моменту підписання да ної додаткової угоди.

В додатковій угоді № 6 від 01.09.2 009 р. сторони домовились про зм еншення договірної ціни посл уг з підбору і направлення сп еціалістів за цим договором, передбачених п. 2.1. договору і п ротоколом погодження догові рної ціни з 9 000 000,00 грн., включаюч и ПДВ, до 7 049 748,00 грн., в т.ч. ПДВ 1 174 958,0 0 грн. Зменшення договірної ці ни на 1 432 896,00 грн., в т.ч. ПДВ 238 816,00 грн ., пов' язано із загальним зме ншенням для замовника об' єм ів робіт за проектом «Підгот овка площадки під будівництв о НБК. Очистка. Планування тер иторії та земляні роботи під будівництво фундаментів НБК в локальній зоні ДСП Чорноби льська АЕС». Зменшення догов ірної ціни на 517 356,00 грн., в т.ч. ПДВ 86 226,00 грн., пов' язано із зараху ванням до договірної ціни ви трат, які понесені замовнико м за період з грудня 2008 року по серпень 2009 року відповідно до умов п. 2.2. договору та додатков ої угоди № 2 від 09.03.2009 р. Крім того , п. 1.1. договору доповнено п. 1.2. на ступного змісту: «БМР викону ються спеціалістами виконав ця з використанням спеціальн ої техніки, яка належить вико навцю або знаходиться у його правомірному володінні.

30.09.2009 р. між ДП КІІВД ЕП (сторон а-1), ТОВ «Кримфундамент»(сторо на-2) та ТОВ «ФЗ»(сторона-3) уклад ено договір про приєднання д о договору № 419 від 17.10.2008 р., згідно з яким сторона-3 приєднується до договору № 419 і приймає всі й ого умови як виконавець. Стор она-2 погоджується на розподі л послуг, які надавалися нею в рамках договору зі стороною -3 наступним чином: сторона-2 на дає послуги з підбору і напра вленню спеціалістів із залуч енням спецтехніки для викона ння БМР (зокрема земляні робо ти та роботи з влаштування шп унтового огородження) на пів нічній стороні майбутнього ф ундаменту НБК в локальній зо ні ДСП «Чорнобильська АЕС»ор ієнтовною вартістю 3 266 199,00 грн., в т.ч. ПДВ 544 366,50 грн.; сторона-3 нада є послуги з підбору і направл енню спеціалістів із залучен ням спецтехніки для виконанн я БМР (зокрема земляні роботи та роботи з влаштування шпун тового огородження) на півде нній стороні майбутнього фун даменту НБК в локальній зоні ДСП «Чорнобильська АЕС»оріє нтовною вартістю 3 783 549,0 0 грн., в т.ч. ПДВ 630 591,50 грн. Договір на ціна послуг встановлена д оговором № 419 від 17.10.2008 р. і додатк овою угодою до нього, і може бу ти змінена відповідно з умов ами і в порядку, встановленом у зазначеним договором.

У відповідності до договор у від 01.11.2009 р. про внесення змін д о договору № 419 від 17.10.2008 р. ТОВ «ФЗ »вийшло з договору № 419 від 17.10.2008 р.

02.11.2009 р. між ДП КІІВД ЕП (сторон а-1), ТОВ «Кримфундамент»(сторо на-2) та ТОВ «Мегаполісбуд»(сто рона-3) укладено договір про вн есення змін до договору № 419 ві д 17.10.2008 р., у зв' язку з приєднанн ям до нього третьої сторони, в ідповідно до якого ст орона-3 приєднується до догов ору № 419 і приймає всі його умов и як виконавець. Сторона-2 пого джується на розподіл послуг, які надавалися нею в рамках д оговору зі стороною-3 наступн им чином: сторона-2 надає послу ги з підбору і направленню сп еціалістів із залученням спе цтехніки для виконання БМР (з окрема земляні роботи та роб оти з влаштування шпунтового огородження) на північній ст ороні майбутнього фундамент у НБК в локальній зоні ДСП «Чо рнобильська АЕС»орієнтовно ю вартістю 2 331 461,93 грн., в т.ч. ПДВ 388 576,99 грн.; сторона-3 надає послуги з підбору і направленню спец іалістів із залученням спецт ехніки для виконання БМР (зок рема земляні роботи та робот и з влаштування шпунтового о городження) на південній сто роні майбутнього фундаменту НБК в локальній зоні ДСП «Чор нобильська АЕС»орієнтовною вартістю 3 411 865,22 грн., в т.ч. ПДВ 568 64 4,20 грн. Договірна ціна послуг в становлена договором № 419 від 17.10.2008 р. і додатковою угодою до н ього, і може бути змінена відп овідно з умовами і в порядку, в становленому зазначеним дог овором.

18.08.2010 р. між ДП КІІВД ЕП (замовн ик), ТОВ «Кримфундамент»(вико навець 1) та ТОВ «Мегаполісбуд »(виконавець-2) укладено додат кову угоду (новація) до догово ру № 419 від 17.10.2008 р. про заміну перв існих зобов' язань новими зо бов' язаннями (далі - угода про новацію), предметом якої є заміна зобов' язань сторін, передбачених договором № 419 в ід 17.10.2008 р. і всіма додатковими у годами до нього, на зобов' яз ання виконавців щодо виконан ня щодо виконання робіт за пр оектом «Підготовка площадки під будівництво НБК. Очистка . Планування території та зем ляні роботи під будівництво фундаментів НБК»в рамках кон тракту № SIP 03-2-026 від 03.04.2008 р. в локаль ній зоні ДСП «Чорнобильська АЕС»та відповідно зобов' яз ання замовника оплатити вико нані роботи.

Згідно з п. 1.2. угоди про новац ію виконавці зобов' язуютьс я в порядку та на умовах, визна чених даною угодою забезпечи ти виконання будівельно-монт ажних робіт, передбачених пр оектом «Підготовка площадки під будівництво НБК. Очистка . Планування території та зем ляні роботи під будівництво фундаментів НБК»в рамках кон тракту № SIP 03-2-026 від 03.04.2008 р. в локаль ній зоні ДСП «Чорнобильська АЕС», підрядником за якими ви ступає Державне підприємств о «ЮТЕМ-Інжиніринг»Відкрито го акціонерного товариства « Південтеплоенергомонтаж»(п ідрядник), а замовник зобов' язується прийняти та оплатит и належним чином виконані ро боти.

В п. 2.1. угоди про новацію вста новлено, що договірна ціна бу дівельно-монтажних робіт за цією угодою, відповідно до зв еденого кошторису (додаток 1), який є невід' ємною частиною даної угоди, складає 7 358 545,48 грн ., в т.ч. ПДВ в розмірі 1 226 424,25 грн.

Договірна ціна є фіксовано ю і може переглядатись у разі виникнення форс-мажорних об ставин. Зміну договірної цін и сторони здійснюють шляхом укладення та підписання дода ткових угод до даної угоди. До говірна ціна, передбачена в п . 2.1. цієї угоди зменшується для кожного з виконавців на суму : оплати замовником праці їх п ерсоналу за сумісництвом; ви трат, понесених замовником н а відрядження та харчування персоналу виконавців; витрат , понесених на оренду спецтех ніки. Остаточні розрахунки з врахуванням зменшення догов ірної ціни здійснюються по з авершенню виконання робіт - до 25 числа місяця, наступного за місяцем завершення викона ння робіт, на підставі акту пр ийому-передачі виконаних роб іт та проведення остаточних розрахунків. Замовник забезп ечує оплату фактично виконан их робіт в порядку, передбаче ному даною угодою, в межах кош тів, одержаних від підрядник а. Замовник здійснює оплату з а фактично виконані роботи п ротягом 30 календарних днів пі сля підписання акту виконани х робіт між замовником і підр ядником та оплати вказаних р обіт підрядником. Замовник з дійснює оплату (з урахування м сум, перерахованих авансу, т а сум, передбачених п. 2.6. даної угоди) за надані послуги чере з 30 календарних днів після під писання акту виконаних робіт . Акт виконаних робіт складає ться та підписується сторона ми після підписання акту вик онаних робіт між замовником і підрядником та оплати вказ аних робіт підрядником (п. 2.1.-2.4. угоди).

Факт надання ТОВ «Мегаполі сбуд»послуг та робіт за дого вором № 419 від 17.10.2008 р. та робіт за у годою про новацію від 18.08.2010 р. пі дтверджується наявними в мат еріалах справи актами прийом у-передачі наданих послуг ві д 30.11.2009 р., від 30.12.2009 р., від 29.01.2010 р., від 31 .03.2010 р., від 07.05.2010 р., від 31.05.2010 р. та акто м приймання-передачі виконан их робіт та проведення остат очних розрахунків від 24.09.2010 р. В казані акти підписані ДП КІІ ВД ЕП та ТОВ «Мегаполісбуд», а також скріплені їхніми печа тками. При цьому, з вказаних ак тів вбачається, що вони з боку замовника (ДП КІІВДЕП) підпис ані без будь-яких зауважень т а претензій по якості надани х послуг та виконаних робіт.

В свою чергу, ДП КІІВД ЕП не в повному обсязі виконало сво ї зобов' язання щодо оплати вартості наданих ТОВ «Мегапо лісбуд»послуг та виконаних р обіт, у зв' язку з чим у позива ча за первісним позовом на ча с подання зустрічного позову ТОВ «Мегаполісбуд»виникла з аборгованість в розмірі 58 268,68 г рн., що підтверджується наявн ими в матеріалах справи дока зами та не спростовано належ ним чином відповідачем за зу стрічним позовом-1.

Судом встановлено, що під ча с розгляду справи ДП КІІВД ЕП було сплачено ТОВ «Мегаполі сбуд»3 200,00 грн. згідно платіжно го доручення № 828 від 02.09.2011 р., що не заперечується позивачем та відповідачем за зустрічним п озовом-1.

Враховуючи викладене, суд д ійшов висновку про припиненн я провадження у справі в част ині позовних вимог ТОВ «Мега полісбуд»до ДП КІІВД ЕП про с тягнення 3 200,00 грн. боргу на підс таві п. 11 ч. 1 ст. 80 ГПК України, у зв ' язку з відсутністю предмет у спору у справі в цій частині , оскільки погашення вказано ї суми заборгованості відбул ося під час судового розгляд у зустрічного позову-1.

З приводу інших вимог зустр ічного позову ТОВ «Мегаполіс буд»суд виходить з наступног о.

У відповідності до ст. ст. 525, 52 6 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) односторо ння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо ін ше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавс тва, а за відсутності таких ум ов та вимог - відповідно до зви чаїв ділового обороту або ін ших вимог, що звичайно ставля ться.

Договір є обов'язковим для в иконання сторонами (ст. 629 ЦК Ук раїни).

Згідно з ч. 1 ст. 530 ЦК України я кщо у зобов'язанні встановле ний строк (термін) його викона ння, то воно підлягає виконан ню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 610 ЦК Україн и порушенням зобов'язання є й ого невиконання або виконанн я з порушенням умов, визначен их змістом зобов'язання (нена лежне виконання).

Боржник вважається таким, щ о прострочив, якщо він не прис тупив до виконання зобов'яза ння або не виконав його у стро к, встановлений договором аб о законом (ст. 612 ЦК України).

Враховуючи викладене, суд д ійшов висновку, що позовні ви моги ТОВ «Мегаполісбуд»про с тягнення з ДП КІІВД ЕП заборг ованості в розмірі 55 068,68 грн. об ґрунтовані, законні, а відтак підлягають задоволенню у вк азаному розмірі.

У відповідності до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який простр очив виконання грошового зоб ов'язання, на вимогу кредитор а зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встанов леного індексу інфляції за в есь час прострочення, а також три проценти річних від прос троченої суми, якщо інший роз мір процентів не встановлени й договором або законом.

Здійснивши перерахунок за явлених до стягнення позивач ем за зустрічним позовом-1 сум інфляційних втрат та трьох п роцентів річних, враховуючи приписи ст. 254 ЦК України, суд вв ажає, що стягненню з відповід ача за зустрічним позовом-1 пі длягають інфляційні втрати в розмірі 3 904,00 грн. та три процент и річних в сумі 1 111,10 грн. В іншій частині вказаних вимог відм овляється через безпідставн ість та необґрунтованість їх нарахування.

Щодо зустрічного позову-2 су д виходить з наступного.

Згідно з поданою 15.12.2011 р. заяво ю ТОВ «Кримфундамент»відмов ився від зустрічного позову- 2 до ДП КІІВД ЕП.

За таких обставин, враховую чи, що відмова від зустрічног о позову-2 не суперечить закон одавству та не порушує права і охоронювані законом інтер еси інших осіб, при цьому пред ставнику заявника роз' ясне нні правові наслідки відпові дних дій, суд дійшов висновку про прийняття зазначеної ві дмови, у зв' язку з чим провад ження у справі в частині позо вних вимог ТОВ «Кримфундамен т»підлягає припиненню на під ставі п. 4 ч. 1 ст. 80 ГПК України.

З приводу вимог за первісни м позовом суд виходить з огля ду на наступне.

Згідно зі ст. 627 ЦК України ст орони є вільними в укладенні договору, виборі контрагент а та визначенні умов договор у з урахуванням вимог цього К одексу, інших актів цивільно го законодавства, звичаїв ді лового обороту, вимог розумн ості та справедливості.

Статтею 629 ЦК України встано влено, що договір є обов'язков им для виконання сторонами. З гідно зі ст. 632 ЦК України ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. Зміна ц іни після укладення договору допускається лише у випадка х і на умовах, встановлених до говором або законом. Зміна ці ни в договорі після його вико нання не допускається.

Судом встановлено, що зобов 'язання за договором № 419 від 17.10. 2008 р. сторонами виконані повні стю, приймання-передачу робі т оформлено без будь-яких зау важень і претензій відповідн ими актами, які підписані та с кріплені печатками сторін, п озивач за первісним позовом повністю оплатив вартість ви конаних відповідачами робіт .

При цьому, з матеріалів спра ви не вбачається, що спірний д оговір в частині визначення ціни було визнано в установл еному порядку недійсним повн істю або частково з підстав ї ї завищення, чи були внесені в ідповідні зміни.

Посилання ДП КІІВД ЕП на скл адений Контрольно-ревізійни м управлінням в місті Києві а кт ревізії фінансово-господа рської діяльності Державног о підприємства «Київський ін ститут інженерних вишукуван ь і досліджень «Енергопроект »№ 11-30/389 від 14.03.2011 р. суд не приймає до уваги, оскільки вказаний а кт не може обмежувати права т а обов'язки сторін з приводу в иконання зобов'язань за дого вором № 419 від 17.10.2008 р. і змінювати його умови, а також не може св ідчити про порушення відпові дачами зобов' язань за вказа ним договором.

(Правова позиція зі спірних правовідносин викладена в п остановах Вищого господарсь кого суду України № 64/222-10 від 13.01.201 1 р., № 54/174-10 від 02.02.2011 р., № 53/73(5021/42/2011) від 28. 09.2011 р.).

Крім того, зі змісту позовни х вимог не визначено правову природу стягуваних за перві сним позовом сум з відповідн им посиланням на норми чинно го законодавства.

Враховуючи наведене, суд ді йшов висновку, що заявлені ДП КІІВД ЕП позовні вимоги є без підставними, необґрунтовани ми, не відповідають вимогам ч инного законодавства, спрост овуються наявними в справі д оказами, у зв' язку з чим задо воленню не підлягають.

Висновок судово-економічн ої експертизи № 8232/10330/11-19 від 14.10.2011 р ., проведеної Київським науко во-дослідним інститутом судо вих експертиз, суд не приймає до уваги в силу ст. ст. 42, 43 ГПК Ук раїни, через його суперечлив ість, невідповідність обстав инам справи та наявним в ній д оказам.

З урахуванням зазначеного , відповідно до ст. 49 Господарс ького процесуального кодекс у України, судові витрати пок ладаються на сторони пропорц ійно розміру задоволених поз овних вимог.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 43, 32, 33, 43, 44, 49, п. 11, 4 ч. 1 ст. 80, ст. ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу Укра їни, господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. У задоволенні первіс ного позову відмовити.

2. Зустрічний позов-1 задовол ьнити частково.

3. Стягнути з Державного під приємства «Київський інстит ут інженерних вишукувань і д осліджень «Енергопроект»(01135, м. Київ, просп. Перемоги, 4, іден тифікаційний код 00113968) на корис ть Товариства з обмеженою ві дповідальністю «Мегаполісб уд»(04074, м. Київ, вул. Луго ва, 2, ідентифікаційний код 36146554) основний борг в розмірі 55 068 (п' ятдесят п' ять тисяч шістдес ят вісім) грн. 68 коп., інфляційні втрати в розмірі 3 904 (три тисячі дев' ятсот чот ири) грн. 00 коп., три проценти рі чних в сумі 1 111 (одну тисячу сто одинадцять) грн. 10 коп., витрати зі сплати державного мита в р озмірі 632 (шістсот тридцять дв і) грн. 84 коп., витрати на інформ аційно-технічне забезпеченн я судового процесу в сумі 234 (дв істі тридцять чотири) грн. 90 ко п.

4. Припинити провадження у с праві в частині зустрічного позову-1 щодо стягнення з Держ авного підприємства «Київсь кий інститут інженерних вишу кувань і досліджень «Енергоп роект»на користь Товариства з обмеженою відповідальніст ю «Мегаполісбуд» 3 200 (три тисяч і двісті ) грн. 00 коп. основного боргу.

5. В іншій частині вимог за зу стрічним позовом-1 відмовити .

6. Прийняти відмову Товарист ва з обмеженою відповідальні стю «Кримфундамент»від зуст річного позову-2.

7. Припинити провадження у с праві в частині зустрічного позову-2.

8. Видати наказ після набран ня судовим рішенням законної сили.

Рішення господарського су ду набирає законної сили піс ля закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апе ляційну скаргу не було подан о. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не с касовано, набирає законної с или після розгляду справи ап еляційним господарським суд ом.

Головуючий суддя В.С. Ломака

Судді М.О. Любченко

Н.І. Ягічева

Повне рішення склад ено 26.12.2011 р.

Дата ухвалення рішення 20.12.2011
Оприлюднено 05.01.2012

Судовий реєстр по справі 5/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 08.07.2013 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Рішення від 26.06.2012 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 06.06.2012 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 21.05.2012 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 10.02.2012 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Рішення від 20.12.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 07.06.2010 Господарський суд Волинської області Господарське
Ухвала від 01.06.2010 Господарський суд Волинської області Господарське
Ухвала від 16.03.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 04.03.2010 Господарський суд Житомирської області Господарське
Судовий наказ від 01.03.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Судовий наказ від 01.03.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Судовий наказ від 01.03.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 22.02.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 16.02.2010 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 05.02.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 5/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону