ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКО Ї ОБЛАСТІ

УХВАЛА

22.12.11

Справа №5021/1411/2011.

Господарський суд Сумсько ї області у складі судді Кост енко Л.А., секретаря судового з асідання Олтушевської І.О., ро зглянувши у відкритому судов ому засіданні в приміщенні г осподарського суду Сумської області матеріали справи № 502 1/1411/2011, порушеної за заявою кред итора Державної податкової і нспекції в м. Суми до боржника Товариства з обмеженою відп овідальністю “Будхімтехсер віс 2007” (40000, м. Суми, вул. Харківсь ка, 30/2; ід. код 35540025) про визнання ба нкрутом

в судовому засіданні прису тні:

від кредиторів: ДПІ в м. Суми - ОСОБА_1., ОСОБА_2, дові реність № 73669/9/10-008 від 14.09.2011 р.;

ПАТ «Сумихімпром» - Петрище в О.О.

ліквідатор арбітражний ке руючий Поляков С.М.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського су ду Сумської області від 23.06.2011 р. порушено провадження у спра ві № 5021/1411/2011 про банкрутство Това риства з обмеженою відповіда льністю “Будхімтехсервіс 2007” за заявою кредитора Державн ої податкової інспекції в м. С уми, відповідно до ст. 52 Закону України “Про відновлення пл атоспроможності боржника аб о визнання його банкрутом”.

Постановою господарського суду Сумської області від 23.06.2 011 р. боржника Товариства з обм еженою відповідальністю “Бу дхімтехсервіс 2007” визнано бан крутом, відкрито ліквідаційн у процедуру, ліквідатором ба нкрута призначено арбітражн ого керуючого Полякова С.М. та покладено на нього виконанн я дій по припиненню підприєм ницької діяльності банкрута відповідно Закону України “ Про відновлення платоспромо жності боржника або визнання його банкрутом”.

Ліквідатор Поляков Є.С. звер нувся до суду із клопотанням про затвердження звіту лікв ідатора та ліквідаційного ба лансу, надав суду після доопр ацювання звіт про виконану р оботу по ліквідації банкрута , ліквідаційний баланс та інш і документи.

Розглянувши наданий суду з віт ліквідатора і ліквідацій ний баланс, документи що свід чать про виконання ліквідаці йної процедури, вислухавши п ояснення ліквідатора, суд вс тановив, що після визнання бо ржника банкрутом, призначенн я ліквідатора і відкриття лі квідаційної процедури, лікві датором будь-яке майно банкр ута не виявлено.

В судовому засіданні лікві датор пояснив суду, що ним про ведена робота по розшуку авт омобілю МАЗ 5335 державний номе рний знак ОСОБА_3 печатки та документів ТОВ “Будхімтех сервіс 2007”. В підтвердження чо го надав докази повторного з вернення до Зарічного ВМ УМВ С України в Сумській області , Головного відділу податков ої міліції ДПІ в м. Суми та отр имані відповіді.

Таким чином відсутні доказ и, які б свідчили про наявніст ь у банкрута будь-яких активі в, розрахунки з кредиторами н е проведені в зв'язку з відсут ністю у банкрута активів, які б можна було направити на зад оволення вимог кредиторів.

До реєстру вимог кредиторі в включено таких кредиторів:

- Державна податкова інспек ція з грошовими вимогами у ро змірі 4447819,27 грн. - 3 черга;

- Публічне акціонерне товар иство «Сумихімпром» з грошов ими вимогами у розмірі 16369, 28 гр н. - 4 черга; 216, 73 грн. - 6 черга.

В ході ліквідаційної проц едури ліквідатору установчо ї, бухгалтерської документац ії, печатка, штампи банкрутом передано не було. Банкрут за м ісцем реєстрації відсутній, про що свідчать повернуті до суду копії процесуальних до кументів з відміткою поштово го відділення (за зазначеною адресою не знаходиться).

Згідно наданих до звіту дов ідок, а саме: Управління держк омзему у м. Суми № 3373/01-32 від 14.09.2011р. п раво власності та право кори стування на земельну ділянку не зареєстровано; згідно дов ідки Комунального підприємс тва «Сумське міське БТІ» № 77738/9 /24 від 30.09.2011 року нерухомого май на за банкрутом також не заре єстровано; Залишок грошових коштів на рахунках боржника в банківських установах скла в 0, 00 грн. Зазначені документи з алучені до матеріалів справи .

В судовому засіданні предс тавники кредиторів не запере чували проти затвердження зв іту ліквідатора та ліквідаці йного балансу банкрута.

Розглянувши наданий суду з віт про роботу ліквідатора і ліквідаційний баланс, врахо вуючи, що ліквідатор виконав всі дії по ліквідації банкру та, суду надані документи, що с відчать про ліквідацію банкр ута, у тому числі, ліквідаційн ий баланс з непогашеною кред иторською заборгованістю в зв'язку з недостатністю акт ивів, які можна було б направ ити на погашення кредиторськ ої заборгованості, при таких обставинах суд вважає за нео бхідне затвердити звіт лікві датора та ліквідаційний бала нс банкрута із ліквідацією о станнього як юридичної особи та припинити провадження у с праві.

Відповідно до п. 6 ст. 31 Закону України “Про відновлення пл атоспроможності боржника аб о визнання його банкрутом” в имоги кредиторів, не задовол ені за недостатністю майна, в важаються погашеними.

На підставі викладеного, зв іт ліквідатора та ліквідацій ний баланс банкрута підлягаю ть затвердженню судом, юриди чна особа банкрут - ліквідаці ї, а провадження у справі підл ягає припиненню.

Керуючись ст. ст. 31, 32, 40 Зако ну України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ”, суд

УХВАЛИВ:

1. Затвердити звіт ліквідат ора та ліквідаційний баланс банкрута - Товариства з обмеж еною відповідальністю “Будх імтехсервіс 2007” (40000, м. Суми, вул . Харківська, 30/2; ід. код 35540025).

2. Ліквідувати Товариство з обмеженою відповідальністю “Будхімтехсервіс 2007” (40000, м. Сум и, вул. Харківська, 30/2; ід. код 35540025) - як юридичну особу.

3. Провадження у справі при пинити.

4. Вимоги кредиторів незад оволені за недостатністю май на банкрута, вважаються пога шеними.

5. Після винесення судом ух вали про ліквідацію юридично ї особи - банкрута, ліквідатор зобов' язаний забезпечити з береженість архівних докуме нтів банкрута і, за погодженн ям із спеціально уповноваже ним центральним органом вико навчої влади у сфері архівно ї справи і діловодства або уп овноваженою ним архівною уст ановою, визначити місце пода льшого їх зберігання.

6.Ухвалу надіслати: кре диторам, банкруту, державном у реєстратору для припинення державної реєстрації юридич ної особи, органу державної с татистики для припинення юри дичної особи, ліквідатору, Де ржавному органу з питань бан крутства, ВДВС Сумського мі ського управління юстиції.

СУДДЯ (підпис) КОСТЕНКО Л.А.

З оригіналом згідно:

Помічник судді Бардакова О.М .

Дата ухвалення рішення 22.12.2011
Зареєстровано 17.01.2012
Оприлюднено 17.01.2012

Судовий реєстр по справі 5021/1411/2011

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.12.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 07.12.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 23.11.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Постанова від 25.08.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 07.07.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 23.06.2011 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону