ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКО Ї ОБЛАСТІ

________________________________________________________________________________________ __________________________________________________

Підлягає публікації в ЄДРС Р

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"16" січня 2012 р. Справа № 35/17-4499-2011

за позовом Фірми "Агр оексім"

до відповідача Товарис тва з обмеженою відповідальн істю "ВОСТОРГ-В"

про стягнення 19011грн.

Судд я Гут С.Ф.

В судовому засіданні при ймали участь:

Від позивача: не з'явився;

Від відповідача: ОСОБА_1 ., довіреність №1 від 01.11.11р.;

СУТЬ СПОРУ: Позива ч, Фірма "Агроексім", звернувся до господарського суду Одес ької області з позовною заяв ою до відповідача Товариства з обмеженою відповідальніст ю "ВОСТОРГ-В" про стягнення заб оргованості у розмірі 2540,36євро (що за офіційним курсом НБУ ст аном на 31.10.11р. становить 28694,38грн.), а саме: основного боргу за кон трактом №02/04-09 від 02.04.09р. у розмірі 1640євро, та пені у розмірі 900,36євр о.

Ухвалою господарського су ду Одеської області від 01.11.11р. п орушено провадження у справі №35/17-4499-2011.

13.12.11р. позивач подав клопотан ня(вх.№43132/2011 від 13.12.11р.) про залучен ня до матеріалів справи випи ски з торгового реєстру про р еєстрацію Фірми "Агроексім".

Судом клопотання розгляну то та задоволено, залучено до матеріалів справи виписку з торгового реєстру про реєст рацію Фірми "Агроексім".

27.12.11р. від позивача надійшла з аява(вх.№44917/2011 від 27.12.11р.) про зменш ення позовних вимог, згідно я кої у зв'язку з тим, що розраху нок штрафних санкцій проведе ний у позовній заяві був неві рний, просить суд зменшити ро змір позовних вимог, та стягн ути з відповідача заборгован ість за контрактом №02/04-09 від 02.04.2 009р. у розмірі 1640євро, та пеню у р озмірі 43,88євро.

Відповідач подав відзив на позовну заяву(вх.№44983/2011 від 27.12.2011р .), згідно якого визнає заборго ваність перед позивачем у ро змірі 1640євро, оскільки 26.02.10р. між сторонами було підписано до даткову угоду, за умовами яко ї відповідач зобов'язався п огасити заборгованість у роз мірі 1640євро у термін до 01.07.10р., од нак заперечує проти нарахова них штрафних санкцій.

Розглянувши матеріали спр ави та заслухавши пояснення представників сторін, суд вс тановив.

02.04.2009р. між Фірмою "Агроексім" (Продавець) та Товариством з о бмеженою відповідальністю "В ОСТОРГ-В"(Покупець) було уклад ено контракт №02/04-09, відповідно до умов якого Продавець прод ає, а Покупець придбає привит і на подвір'ї Кобер 5 ББ саджа нці винограду сорту МЕРЛО(То вар) в кількості 10000штук (п. 1.1 Кон тракту).

Згідно п.2.2. контракту загаль на вартість товару, який пост авляється за контрактом скла дає 5000євро.

Відповідно до п. 7.1 Контракту , валюта розрахунків між стор онами - євро.

Порядок розрахунків за пос тавлений Товар передбачено п . 7.3. Контракту, відповідно до як ого остаточний розрахунок за Товар повинен бути здійснен ий Відповідачем в строк до 01.03.2 010р.

П. 8.2. Контракту передбачено, що за несвоєчасну оплату тов ару у строк, передбачений в п. 7.3. контракту, Покупець сплачу є Продавцю пеню у розмірі 0,3 % ві д суми не оплати за кожний ден ь прострочки.

Пунктом 10.1. контракту передб ачено, що правом, що застосову ється до контракту, є право Ук раїни.

26.02.2010р. між Сторонами контрак ту було укладено додаткову у году до контракту.

відпові дно до якої Відповідач взяв н а себе зобов'язання погасити заборгованість за Контракто м перед Позивачем у розмірі 164 0євро в строк до 01.07.2010р., але зазна чене зобов'язання Відповідач ем виконане не було.

В свою чергу Позивач повніс тю виконав свої зобов'язання за Контрактом поставивши ве сь замовлений Товар 11.05.2009р., що п ідтверджується відповідним и товаросупровідними докуме нтами.

Однак Відповідачем було пр оведено часткову оплату, та с плачено 3360євро, за Контрактом загальна вартість якого ста новить 5000євро, тому несплачен им залишився борг у розмірі 164 0євро.

Враховуючи невиконання ві дповідачем взятого на себе з а договором обов'язку щодо оплати заборгованості, позив ач звернувся до суду з позовн ою заявою та уточненням до не ї, згідно яких просить суд стя гнути з відповідача заборгов аність за контрактом №02/04-09 від 02.04.2009р. у розмірі 1640євро, та пеню у розмірі 43,88євро(що за офіційни м курсом НБУ станом на 31.10.11р. ста новить 1640євро х 11,29грн.=18515,60грн.; та 43,88євро х 11,29грн. = 495,41грн., що разом складає 19011грн.).

Дослідивши матеріали спра ви, заслухавши представників сторін, суд дійшов наступних висновків.

Згідно ст.655 Цивільного код ексу України, за договором ку півлі-продажу одна сторона (п родавець) передає або зобов'я зується передати майно (това р) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець прийма є або зобов'язується прийнят и майно (товар) і сплатити за н ього певну грошову суму.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.692 Циві льного кодексу України, Поку пець зобов'язаний оплатити т овар після його прийняття аб о прийняття товаророзпорядч их документів на нього, якщо договором або актами цивільн ого законодавства не встано влений інший строк оплати то вару. Покупець зобов'язаний сплатити продавцеві повну ц іну переданого товару.

Ст. 265 Господарського кодекс у України передбачає, що за до говором поставки одна сторон а - постачальник зобов'язуєть ся передати (поставити) у зумо влені строки (строк) другій ст ороні - покупцеві товар (товар и), а покупець зобов'язується п рийняти вказаний товар (това ри) і сплатити за нього певну г рошову суму.

Відповідно до статті 123 Госп одарського процесуального к одексу України іноземні суб' єкти господарювання мають та кі самі процесуальні права т а обов'язки, що і суб'єкти г осподарювання України, крім винятків, встановлених закон ом або міжнародним договором , згода на обов'язковість яких надана Верховного Радою Укр аїни.

Згідно ч.1 ст.626 Цивільного ко дексу України, договором є до мовленість двох або більше с торін, спрямована на встанов лення, зміну або припинення ц ивільних прав та обов'язків .

Статтею 629 Цивільного кодек су України передбачено, що до говір є обов'язковим для ви конання сторонами.

Згідно ст.509 Цивільного коде ксу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому од на сторона (боржник) зобов'яза на вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роб оту, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися ві д певної дії, а кредитор має пр аво вимагати від боржника ви конання його обов'язку.

Зобов'язання виникають з пі дстав, встановлених ст.11 цього Кодексу, а саме: цивільні прав а та обов'язки виникають із ді й осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не перед бачені цими актами, але за ана логією породжують цивільні п рава та обов'язки, зокрема, з д оговорів та інших правочинів .

Правочином є дія особи, спря мована на набуття, зміну або п рипинення цивільних прав та обов'язків. Він може вчинятис я усно або в письмовій формі. С торони мають право обирати ф орму правочину, якщо інше не в становлено законом. Правочин , для якого законом не встанов лена обов'язкова письмова фо рма, вважається вчиненим, якщ о поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання відпов ідних правових наслідків (ст .ст.202, 205 Цивільного кодексу Укр аїни).

Ст. 193 Господарського кодекс у України передбачено, що суб 'єкти господарювання та інші учасники господарських відн осин повинні виконувати госп одарські зобов'язання належн им чином відповідно до закон у, інших правових актів, догов ору.

Статтею 525 Цивільного кодек су України передбачено, що од ностороння відмова від зобов 'язання або одностороння змі на його умов не допускається , якщо інше не встановлено дог овором або законом.

Одностороння відмова від в иконання зобов`язань не допу скається, крім випадків, пере дбачених законом. (ч.ч.1, 7 ст.193).

Відповідно до ст. 526 Цивільно го кодексу України, зобов'яза ння має виконуватися належни м чином відповідно до умов до говору та вимог цього Кодекс у, інших актів цивільного зак онодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповід но до звичаїв ділового оборо ту або інших вимог, що звичайн о ставляться.

Якщо у зобов'язанні встанов лений строк (термін) його вико нання, то воно підлягає викон анню у цей строк (термін), що ви значено в ч.1 ст.530 Цивільного ко дексу України.

Відповідно до ст. 610 ЦК Україн и порушенням зобов'язання є й ого невиконання або виконанн я з порушенням умов, визначен их змістом зобов'язання (нена лежне виконання).

До виконання господарськи х договорів застосовуються в ідповідні положення Цивільн ого кодексу України з урахув анням особливостей, передбач ених Господарським Кодексом України.

Так, судом встановлено наяв ність поставки позивачем від повідачу товару за контракто м №02/04-09 від 02.04.2009р., порушення відп овідачем умов зазначеного ко нтракту в частині проведення своєчасного розрахунку з по зивачем у встановлений контр актом строк, існування забор гованості Товариства з обмеж еною відповідальністю "ВОСТО РГ-В", проти якої не заперечує у відзиві, у зв'язку з чим поз овна вимога позивача щодо ст ягнення з відповідача заборг ованості за контрактом №02/04-09 в ід 02.04.2009р. у розмірі 1640євро, що в ек віваленті по курсу НБУ склад ає 18515,60грн., є обґрунтованою та п ідлягає судом задоволенню.

Крім того, позивачем заявле но позовні вимоги про стягне ння з Товариства з обмеженою відповідальністю "ВОСТОРГ-В " пені в розмірі 43,88євро, розрах ованої з 31.10.11р. по 01.01.12р.(63днів прос трочення).

Статтею 549 Цивільного кодек су України передбачено, що не устойкою (штрафом, пенею) є гро шова сума або інше майно, які б оржник повинен передати кред иторові у разі порушення бор жником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєч асно виконаного грошового зо бов'язання за кожен день пр острочки.

Предметом неустойки може б ути грошова сума, рухоме і нер ухоме майно. Розмір неустойк и, встановлений законом, може бути збільшений у договорі (п .п. 1, 3 ст. 551 Цивільного кодексу У країни).

Пунктом 1 ст. 547 Цивільного ко дексу України передбачено, щ о правочин щодо забезпечення зобов'язання вчиняється у письмовій формі.

В силу ст.216, ч.1 ст.218 Господарсь кого кодексу України підстав ою господарсько-правової від повідальності у вигляді заст осування господарських санк цій є вчинене учасником госп одарських відносин правопор ушення у сфері господарюванн я. Одним з видів господарськи х санкцій, згідно ч.2 ст.217 цього кодексу є штрафні санкції, до яких віднесені, у т.ч. пеня (ч.1 с т.230 ГК України).

Пунктом 6 ст.232 Господарськог о кодексу України передбачен о, що нарахування штрафних са нкцій за прострочення вико нання зобов'язання, якщо інш е не встановлено законом аб о договором, припиняється че рез шість місяців від дня, ко ли зобов'язання мало бути вик онано.

Наданий позивачем уточнен ий розрахунок пені, на думку с уду, здійснений належним чин ом, тому судом підлягає задов оленню в повній мірі у розмір і 43,88євро, що в еквіваленті по к урсу НБУ складає 495,41грн.

Згідно ст. 32 ГПК України дока зами у справі є будь-які факти чні дані, на підставі яких гос подарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обс тавин, на яких ґрунтуються ви моги і заперечення сторін, а т акож інші обставини, які мают ь значення для правильного в ирішення господарського спо ру.

Відповідно до ст. 33 Господар ського процесуального кодек су України кожна сторона пов инна довести ті обставини, на які вона посилається як на пі дставу своїх вимог і запереч ень.

Господарський суд оцінює д окази за своїм внутрішнім пе реконанням, що ґрунтується н а всебічному, повному і об'є ктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справ и в їх сукупності, керуючись з аконом (ст. 43 ГПК України).

Враховуючи вищезазначені обставини справи, уточнені п озовні вимоги Фірми "Агроекс ім" до відповідача Товариств а з обмеженою відповідальніс тю "ВОСТОРГ-В" про стягнення за боргованості за контрактом № 02/04-09 від 02.04.2009р. у розмірі 1640євро, та пені у розмірі 43,88євро(що за оф іційним курсом НБУ станом на 31.10.11р. становить 1640євро х 11,29грн.=185 15,60грн.; та 43,88євро х 11,29грн. = 495,41грн., щ о разом складає 19011грн.), є обґру нтованими, підтверджені наяв ними у справі матеріалами та підлягають задоволенню.

Згідно статей 44, 49 Господарсь кого процесуального кодексу України слід стягнути з відп овідача на користь позивача витрати по сплаті державного мита на суму 190,11грн. та витрати на інформаційно-технічне за безпечення судового процесу на суму 236грн.

Керуючись ст.ст.44, 49, 82-85 Господ арського процесуального код ексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити .

2. Стягнути з Товарис тва з обмеженою відповідальн істю "ВОСТОРГ-В" (68702, Одеська обл ., м.Болград, вул.Асена Христев а, буд.50, код ЄДРПОУ 34670396) на корис ть Фірми "Агроексім" (11040, Респуб ліка Сербія, м. Белград, Бульва р Войводе Мишича, 51/33, код 7727674) осн овний борг за контрактом №02/04-09 від 02.04.09р. у розмірі 1640(одну тися чу шістсот сорок)євро, що в екв іваленті по курсу НБУ склада є 18515(вісімнадцять тисяч п'ят сот п'ятнадцять)грн.60коп., пе ню у розмірі 43,88(сорок три)євро, що в еквіваленті по курсу НБУ складає 495(чотириста дев'яно сто п'ять)грн.41коп., витрати п о сплаті держмита на суму 190(ст о дев'яносто)грн.11коп. та вит рати на інформаційно-технічн е забезпечення судового проц есу на суму 236(двісті тридцять шість)грн.

Рішення господарсько го суду Одеської області наб ирає чинності у порядку ст.85 Г ПК України.

Наказ видати у порядку ст.1 16 ГПК України.

Суддя Гут С.Ф.

Повний текст рішення ск ладено 23.01.2012р.

Дата ухвалення рішення 16.01.2012
Зареєстровано 25.01.2012
Оприлюднено 25.01.2012

Судовий реєстр по справі 35/17-4499-2011

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 16.01.2012 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 27.12.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.12.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.11.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 01.11.2011 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону