ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬК ИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

8304 8, м.Донецьк, вул.Артема, 157

У Х В А Л А

ПРО В ІДКЛАДЕННЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

23.01.12 р. Спра ва № 19/140

Господарський суд Донецьк ої області у складі судді Поп кова Д.О., при секретарі судово го засідання Гречух В.М., розгл янувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовною заявою: Виконав чого комітету Донецької місь кої ради

до відповідача: Приватного підприємства „Твій дім”, м. До нецьк

про стягнення заборговано сті в сумі 14 757,96 грн., з яких: осно вний борг - 13 889,60 грн., інфляцій не збільшення заборгованост і - 824,06 грн., 3% річних - 43,94 грн.

за участю уповноважених пр едставників :

від Позивача - ОСОБА_1 (ді є за довіреністю №01/13-5699 від 04.11.2011р .).;

від Відповідача - не з' яв ився

ВСТАНОВИВ:

Виконавчий комітет Дон ецької міської ради звернувс я до господарського суду Дон ецької області з позовом до П риватного підприємства „Тві й дім”, м. Донецьк про стягненн я заборгованості в сумі 14 757,96 гр н., з яких: основний борг - 13 889,60 г рн., інфляційне збільшення за боргованості - 824,06 грн., 3% річни х - 43,94 грн.

Розпорядженням голови господарського суду від 19.01.2012р . у зв' язку з перебуванням су дді Демідової П.В. на лікарнян ому, справу передану судді По пкову Д.О.

Представник Позивача у суд ове засідання 23.01.2012р. з' явився , позовні вимоги підтримав у повному обсязі, 23.01.2012р. через ка нцелярію суду надав розширен ий акт звіряння з доказами ві дправлення відповідачу.

Представник Відповідача у судове засідання 23.01.2012р. не з' явився, про причини неявки не повідомив, вимог ухвал суду н е виконав.

Суд, дослідивши матеріали с прави та у зв' язку із неявко ю представника Відповідача, не виконання ним вимог суду, д ійшов висновку про необхідні сть відкладення розгляду спр ави.

На підставі викладеного, ке руючись ст.ст. 4-5, 4-7, 22, п.п. 1, 2 ст. 77, с т. 86 Господарського процесуал ьного кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

< Текст >

Відкласти розгляд справи на 10:05 год. 06.02.12 року.

2. Зобов' язати Позивача до 06.02.2012р. надати суду: з' явитись у судове засідання; усунути н едоліки в розрахунку; виписк и з банківського рахунку в ра зі часткової оплати заборгов аності відповідачем; довідку за підписом керівника та гол овного бухгалтера про наявні сть спірної заборгованості; документи первинного бухгал терського обліку, які відпов ідно до ст.ст.1, 9 Закону України „Про бухгалтерський облік т а фінансову звітність в Укра їні” підтверджують наявніс ть заборгованості у заявлені й до стягнення сумі.

3. Зобов' язати Відповідач а до 06.02.2012р. надати суду: з' явит ись у судове засідання; надат и письмові пояснення щодо не явки представника досудовог о засідання 23.01.2012р. о 10:45год., надат и довіреність на представник а або інший документ, що підтв ерджує повноваження предста вника та відповідає вимогам чинного законодавства Украї ни; документ, що посвідчує осо бу представника; правоустано вчі документи (статут, свідоц тво про державну реєстрацію довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фі зичних осіб-підприємців в ор игіналах та належним чином з асвідчених копіях); докази ча сткової сплати заборгованос ті (за наявності); надати суду відзив на позовну заяву та до кументи, які підтверджують з аперечення проти позову; док ази направлення відзиву на а дресу позивача; звірити розр ахунки з позивачем підписани й акт звірки (з зауваженнями а бо без) надати суду.

4. Роз' яснити сторонам, щ о за ухилення від вчинення ді й, покладених судом на сторон у, з винної сторони стягуєтьс я штраф у розмірі до ста неопо даткованих мінімумів доході в громадян.

Суддя Попков Д.О.

< Список > < Дов ідник >

< Список > < Довід ник >

< Текст >

Дата ухвалення рішення 23.01.2012
Оприлюднено 07.02.2012

Судовий реєстр по справі 19/140

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 06.02.2012 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 23.01.2012 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 12.10.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 25.08.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.02.2011 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 13.01.2011 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.12.2010 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.12.2010 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.02.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 09.02.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 28.01.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 12.01.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 19/140

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону