КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙН ИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01601, м.Київ, пров. Рильський, 8 т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.02.2012 № 7/251

Київський апеляційний гос подарський суд у складі коле гії суддів:

головуючого: Рудчен ка С.Г.

суддів: Кропивної Л.В .

Поляк О.І.

при секретарі судового засідання Помаз І.А.,

за участю представників уч асників судового провадженн я згідно протоколу судового засідання від 01.02.2012,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні апеляційн у скаргу Фізичної особи-підп риємця ОСОБА_2 на рішення господарського суду міста Ки єва від 14.11.2011 (дата підписання - 22.11.2011),

у справі № 7/251 (суд дя Якименко М.М.)

за позовом Обсл уговуючого житлово-будівель ного кооперативу

«ТЕМП-2»

до Фізичної особ и-підприємця ОСОБА_2

про виселення т а стягнення 186 934, 60 грн. заборгов аності з

орендної плати

за позовом третьої особи, як а заявляє самостійні вимоги на предмет спору

Товариства з об меженою відповідальністю «Л екфарм»

до Фізичної особ и-підприємця ОСОБА_2

про виселення та стягнення штрафних санкцій,

в с т а н о в и в:

Обслуговуючий житлово-буд івельний кооператив «ТЕМП-2» звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 про виселення та стя гнення 186 934, 60 грн. заборгованост і з орендної плати.

Ухвалою господарського су ду міста Києва від 03.10.2011 залучен о до участі у справі Товарист во з обмеженою відповідальні стю «Лекфарм» в якості треть ої особи, яка заявляє самості йні вимоги на предмет спору т а прийнято до спільного розг ляду з первісним позовом, поз овну заяву 3-ї особи, яка заявл яє самостійні вимоги на пред мет спору Товариства з обмеж еною відповідальністю «Лекф арм» до Фізичної особи-підпр иємця ОСОБА_2 про виселенн я та стягнення штрафних санк цій.

В порядку ст. 22 ГПК України пр едставник Обслуговуючого жи тлово - будівельного коопера тиву «ТЕМП-2» подав до суду зая ву про уточнення позовних ви мог № 20 від 10.11.2011, в якій просив су д стягнути з відповідача 172 924, 00 грн. - основного боргу, 7 171, 23 гр н. - пені та 6 839, 39 грн. - 3% річних (а.с. 148).

Також представником Товар иства з обмеженою відповідал ьністю «Лекфарм» була подана заява про уточнення позовни х вимог № 216 від 10.11.2011, в якій проси в суд виселити відповідача з нежилого приміщення № 99а площ ею 185,6 кв.м., що знаходиться за ад ресою: АДРЕСА_2 (літ. А) (а.с. 149) .

Рішенням господарського с уду міста Києва від 14.11.2011 позов Обслуговуючого житлово-буді вельного кооперативу «ТЕМП-2 » задоволено частково, прису джено до стягнення з фізично ї особи-підприємця ОСОБА_2 на користь Обслуговуючого ж итлово-будівельного коопера тиву «ТЕМП-2» 91 827, 00 грн. боргу з о рендної плати, 3 752, 87 грн. 3% річних , 955, 80 грн. державного мита та 236, 00 г рн. витрат на інформаційно-те хнічне забезпечення судовог о процесу. В решті позовних ви мог відмовлено. Позов третьо ї особи, яка заявляє самостій ні вимоги на предмет спору, - Т овариства з обмеженою відпов ідальністю «Лекфарм» задово лено повністю, присуджено ви селити фізичну особу-підприє мця ОСОБА_2 з нежилого при міщення площею 185, 6 кв. м., що знах одиться за адресою: АДРЕСА_ 2 літера А. шляхом передачі п риміщення Товариству з обмеж еною відповідальністю «Лекф арм». Присуджено до стягненн я з фізичної особи-підприємц я ОСОБА_2 на користь Товар иства з обмеженою відповідал ьністю «Лекфарм» 85, 00 грн. держа вного мита та 236, 00 грн. витрат на інформаційно-технічне забез печення судового процесу.

Не погоджуючись із вищевка заним рішенням, фізична особ а-підприємець ОСОБА_2 звер нувся з апеляційною скаргою б/н б/д, в якій просить змінити рішення місцевого господарс ького суду в частині частков ого задоволення позовних вим ог Обслуговуючого житлово-бу дівельного кооперативу «ТЕМ П-2», скасувати рішення місцев ого господарського суду в ча стині задоволення позову тре тьої особи, яка заявляє самос тійні вимоги на предмет спор у Товариства з обмеженою від повідальністю «Лекфарм», та прийняти нове, яким відмовит и в задоволенні позовних вим ог третьої особи в повному об сязі.

В обґрунтування вимог, викл адених в апеляційній скарзі, заявник посилається на те, що при прийнятті оскаржуваного рішення місцевий господарсь кий суд зробив висновки, які н е відповідають фактичним обс тавинам справи, неправильно застосувавши норми матеріал ьного та процесуального прав а, у зв' язку з чим останнє під лягає скасуванню з підстав, в икладених у тексті скарги.

Так, зокрема, заявник зазнач ає, що судом першої інстанції не був встановлений момент п ереходу права власності від позивача до третьої особи у з в' язку з чим судом безпідст авно було стягнуто орендну п лату за період з 04.01.2011 по 04.04.2011.

Ухвалою Київського апеляц ійного господарського суду в ід 15.12.2011 апеляційну скаргу прий нято до провадження та призн ачено розгляд на 18.01.2012 за участю уповноважених представникі в сторін.

В порядку ст. 77 ГПК України ух валою апеляційного господар ського суду від 18.01.2012 розгляд ап еляційної скарги було відкла дено у зв' язку з неявкою пре дставників третьої особи та позивача.

Представник відповідача п ідтримав вимоги апеляційної скарги, вважає їх обґрунтова ними та такими, що підлягають задоволенню.

Представники позивача та т ретьої особи заперечили прот и доводів апеляційної скарги та просили рішення місцевог о господарського суду залиши ти без змін, а апеляційну скар гу без задоволення.

Судова колегія Київського апеляційного господарськог о суду, розглянувши матеріал и справи, заслухавши доводи п редставників учасників апел яційного провадження, дослід ивши представлені докази в ї х сукупності, перевіривши пр авильність застосування міс цевим господарським судом но рм матеріального та процесуа льного права, встановила нас тупне.

Згідно зі ст. 99 ГПК України, в апеляційній інстанції справ и переглядаються за правилам и розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням осо бливостей, передбачених у ро зділі XII ГПК України.

У відповідності до ст. 101 ГПК України у процесі перегляду справи апеляційний господар ський суд за наявними у справ і і додатково поданими доказ ами повторно розглядає справ у. Апеляційний господарський суд не зв' язаний доводами а пеляційної скарги (подання) і перевіряє законність і обґр унтованість рішення місцево го господарського суду у пов ному обсязі. В апеляційній ін станції не приймаються і не р озглядаються вимоги, що не бу ли предметом розгляду в суді першої інстанції.

Як вбачається з матеріалів справи, між Житлово-будівель иим кооперативом «ТЕМП-2», пра вонаступником - Обслуговуючо го житлово-будівельного кооп еративу «ТЕМП-2», (орендодавец ь/позивач) та Приватним підпр иємцем ОСОБА_2 (орендар/ві дповідач) був укладений дого вір № 1 оренди нерухомого майн а від 22.12.2003 - нежилого приміщенн я загальною площею 175, 2 кв. м., на 1 поверсі, за адресою: АДРЕСА _2 (а.с. 16-20).

Відповідно до п. 3.1. договору оренди за користування об'єк том оренди орендар сплачує о рендодавцю орендну плату, ро змір якої становить 3 401, 00 грн. на місяць. Орендна плата сплачу ється щомісячно не пізніше 10 ч исла поточного місяця (п. 3.3 дог овору).

Згідно п. 9.1. договору оренди цей договір вступає в силу з м оменту підписання його сторо нами і діє з 22.12.2003 по 22.12.2008.

Сторони дійшли згоди, що піс ля закінчення строку дії цьо го договору його дія може бут и продовжена за згодою сторі н (9.3. договору оренди).

Сторони не заперечують, що п ісля закінчення строку дії ц ього договору оренди та стан ом на день розгляду справи, ві дповідач продовжує орендува ти приміщення за адресою: А ДРЕСА_3.

З матеріалів справи вбачає ться, що починаючи з січня 2009 ро ку відповідачем орендна плат а за користування приміщення м не вноситься, у зв' язку з чи м позивач надіслав на адресу відповідача претензію б/н ві д 29.03.2011 з вимогою про сплату 142 899, 00 грн. заборгованості, яка була залишена без відповіді та ви конання (а.с. 22-23).

29.03.2011 позивач направив відпов ідачу лист, в якому повідомив останнього про відмову від д оговору № 1 оренди нерухомого майна від 22.12.2003 на підставі ст. 78 2 ЦК України (а.с. 25).

В обґрунтування позовних в имог позивач посилається на порушення умов договору та в имог чинного законодавства У країни, зокрема ст. 526, 759, 762 ЦК Укр аїни, у зв' язку з чим просить стягнути з відповідача 172 924, 00 г рн. заборгованості за оплату орендованого приміщення.

Колегія суддів, беручи до ув аги межі перегляду справи у а пеляційній інстанції, обгово ривши доводи апеляційної ска рги, проаналізувавши на підс таві фактичних обставин спра ви застосування судом норм м атеріального та процесуальн ого права, при винесені оскар жуваного судового рішення, в важає апеляційну скаргу тако ю, що підлягає частковому зад оволенню, виходячи з наступн их підстав.

У відповідності до ст. 509 Циві льного кодексу України, ст. 173 Г осподарського кодексу Украї ни, в силу господарського зоб ов' язання, яке виникає між с уб' єктом господарювання та іншим учасником (учасниками ) відносин у сфері господарюв ання, один суб' єкт (зобов' я зана сторона, у тому числі бор жник) зобов' язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарськог о характеру на користь іншог о суб' єкта (виконати роботу , передати майно, сплатити гро ші, надати інформацію тощо), аб о утриматися від певних дій, а інший суб' єкт (управнена ст орона, у тому числі кредитор) м ає право вимагати від зобов' язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до вимог ст. 526 Цив ільного кодексу України, ст. 19 3 Господарського кодексу Укр аїни, суб' єкти господарюван ня та інші учасники господар ських відносин повинні викон увати господарські зобов' я зання належним чином відпові дно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутно сті конкретних вимог щодо ви конання зобов' язання - відп овідно до вимог, що у певних ум овах звичайно ставляться.

Матеріали справи свідчать про те, що між позивачем та ві дповідачем у справі виникли зобов' язання, які мають озн аки договору оренди, згідно я кого, в силу ст. 759 Цивільного ко дексу України та ст. 283 Господа рського кодексу України орен додавець передає або зобов' язується передати орендарю м айно у користування за плату на певний строк.

За змістом даних норм Цивіл ьного та Господарського коде ксів України договір оренди за правовою природою є реаль ним, двостороннім та оплатни м. Як реальний договір він вва жається укладеним з моменту передачі об' єкта оренди оре ндареві. Договір оренди є дво стороннім, оскільки кожна із сторін цього договору несе о бов' язки на користь іншої с торони. Оплатний характер ць ого договору полягає в тому, щ о орендодавцеві сплачується плата за користування надан им в оренду майном у грошовом у вираженні.

До обов' язків орендаря ча стина 1 статті 762 ЦК України від носить сплату орендної плати , розмір якої встановлюється договором найму.

З наданих позивачем доказі в вбачається, що позивач взят і на себе зобов' язання вико нав належним чином, надав від повідачеві у користування пр иміщення на певний строк та з а відповідну плату згідно ум ов договору.

Відповідач жодних запереч ень та доказів на спростуван ня обставин, викладених пози вачем у позовній заяві, суду н е надав.

Посилання відповідача на б езпідставне стягнення оренд ної плати за період з 04.01.2011 по 04.04.2 011 судовою колегією відхиляєт ься, оскільки право власност і на нежиле приміщення № 99а пл ощею 185,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (літ. А) на підставі договору іпотеки т а договору від 04.02.2011 про внесенн я змін до договору іпотеки пе рейшло третій особі з самост ійними вимогами - ТОВ «Лекф арм» 04.08.2011 відповідно до витягу про державну реєстрацію пра в Комунального підприємства Київське міське бюро техніч ної інвентаризації та реєстр ації права власності на об'єк ти нерухомого майна, а не з мом енту набрання законної сили рішення господарського суду міста Києва від 20.12.2010, оскільки дане рішення не може замінюв ати державну реєстрацію, пер едбачену ст. 657 Цивільного код ексу України.

Державна реєстрація речов их прав на нерухоме майно - офі ційне визнання і підтверджен ня державою фактів виникненн я, переходу або припинення пр ав на нерухоме майно, обтяжен ня таких прав шляхом внесенн я відповідного запису до Дер жавного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Крім того, відповідач хибно ототожнює державну реєстрац ію з моментом внесення нотар іусом запису до Державного р еєстру правочинів, оскільки право власності на нерухоме майно переходить з моменту р еєстрації речових прав на пі дставах та в порядку, передба ченому Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх о бмежень» від 1 липня 2004 року № 1952 в редакції Закону від 11 лютог о 2010 року № 1878, якому саме переду є внесення нотаріусом запису до Державного реєстру право чинів.

За таких обставин, колегія а пеляційного господарського суду погоджується з висновк ом суду першої інстанції, що в наслідок порушення відповід ачем зобов' язання щодо своє часності та повноти здійснен ня оплати за користування пр иміщеннями у відповідача пер ед позивачем виникла заборго ваність у розмірі 91 827, 00 грн. за п еріод з 01.01.2009 по 29.03.2011.

Крім того, за неналежне вико нання відповідачем своїх зоб ов' язань по сплаті орендної плати позивачем була нарахо вана пеня у сумі 7 171, 23 грн. за пер іод з 02.03.2010 по 02.09.2011, 3% річних у сумі 6 839, 39 грн. за період з 10.01.2009 по 02.09.2011.

Відповідно до ст. 625 Цивільно го кодексу України, боржник, я кий прострочив виконання гро шового зобов' язання, на вим огу кредитора зобов' язаний сплатити суму боргу з урахув анням встановленого індексу інфляції з весь час простроч ення, а також три проценти річ них від простроченої суми, як що інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Враховуючи фактичний розм ір простроченої суми, судова колегія погоджується з част ковим задоволенням 3% річних у сумі 3 752, 87 грн.

Згідно ст. 549 Цивільного коде ксу України неустойкою (штра фом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повин ен передати кредиторові у ра зі порушення боржником зобов 'язання.

Пенею є неустойка, що обчисл юється у відсотках від суми н есвоєчасно виконаного грошо вого зобов'язання за кожен де нь прострочення виконання.

Відповідно до п. 6 ст. 232 ГК Укра їни, нарахування штрафних са нкцій за прострочення викона ння зобов'язань припиняється через шість місяців від дня, к оли зобов'язання мало бути ви конано.

Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до в имог про стягнення неустойки (штрафу та пені) (ч. 2 ст. 258 Цивіль ного кодексу України).

Згідно з п. 3 ст. 267 Цивільного к одексу України позовна давні сть застосовується судом лиш е за заявою сторони у спорі, зр обленою до винесення ним ріш ення.

З відзиву відповідача вбач ається, що останній посилавс я на закінчення строку позов ної давності щодо нарахуванн я пені (а.с. 142), яка правомірно бу ла розглянута судом першої і нстанції як заява про застос ування строку позовної давно сті.

Таким чином, судова колегія вважає обґрунтованою відмов у суду першої інстанції у стя гнення пені, оскільки догово ром чи будь-якими додатковим и угодами до нього сторони не змінювали шестимісячний стр ок нарахування штрафних санк цій встановлений статтею 232 ГК України.

Що стосується позовних вим ог третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предме т спору про виселення відпов ідача з нежилого приміщення № 99а площею 185,6 кв.м., що знаходит ься за адресою: АДРЕСА_2 (лі т. А), колегія суддів зазначає наступне.

Задовольняючи позов треть ої особи суд першої інстанці ї виходив з того, що договір ор енди є розірваним з 04.04.2011, а прав о власності згідно наданого витягу про державну реєстрац ію прав Комунального підприє мства Київське міське бюро т ехнічної інвентаризації та р еєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна тре тя особа з самостійними вимо гами - ТОВ «Лекфарм» набуло 04.08.2011.

З матеріалів справи вбачає ться, що між третьою особою (по зикодавець) та позивачем (поз ичальник) був укладений дого вір безпроцентної позики від 27.01.2010, відповідно до умов якого позикодавець надав позичаль нику позику у сумі 1 130 000, 00 грн. з м етою поповнення обігових кош тів та реконструкцію будинку строком на три місяці (а.с. 59-60).

На виконання умов даного до говору позикодавець перерах ував на рахунок позичальника грошові кошти у сумі 1 130 000, 00 грн ., що підтверджується платіжн им дорученням № 4364 від 08.02.2010 (а.с. 62).

З метою забезпечення викон ання зобов' язань, які випли вають з договору безпроцентн ої позики, між позивачем та тр етьою особою був укладений д оговір іпотеки від 04.08.2010, згідно якого іпотекодавець передає в іпотеку належне іпотекода вцю на праві власності нежил е приміщення № 99а площею 185,6 кв.м ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (літ. А) (а.с. 63-66).

Іпотекодержатель набуває право звернення стягнення на предмет іпотеки в разі, якщо в момент настання терміну вик онання основного зобов' яза ння, забезпеченого іпотекою, воно не буде виконано (п. 4.1 дог овору іпотеки).

04.02.2011 між позивачем та третьо ю особою був укладений догов ір про внесення змін до догов ору іпотеки, у якому сторони в изначили умови щодо зверненн я стягнення та реалізації пр едмету іпотеки (а.с. 67-68).

Згідно наданого суду витяг у про державну реєстрацію пр ав від 04.08.2011 Комунального підпр иємства Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, т ретя особа з самостійними ви могами - ТОВ «Лекфарм» набул о право власності на нежиле п риміщення № 99а площею 185,6 кв.м., щ о знаходиться за адресою: А ДРЕСА_2 (літ. А) на підставі до говору іпотеки та договору в ід 04.02.2011 про внесення змін до до говору іпотеки (а.с. 70).

На думку третьої особи та по зивача, договір оренди є розі рваним з 04.04.2011, у зв' язку з наді сланням останнім листа в пор ядку ст. 782 Цивільного кодексу України про відмову від дого вору оренди, а оскільки право власності на спірне приміще ння перейшло третій особі, во на має право вимагати від від повідача звільнення вказано го приміщення.

Проте колегія суддів не мож е погодитися з такою правово ю позицією, виходячи з наступ ного.

Так, дійсно відповідно до ч. 1 ст. 782 Цивільного кодексу Укра їни наймодавець має право ві дмовитися від договору найму і вимагати повернення речі, я кщо наймач не вносить плату з а користування річчю протяго м трьох місяців підряд.

Між тим, частиною 6 ст. 283 Госпо дарського кодексу України пе редбачено, що до відносин оре нди застосовуються відповід ні положення Цивільного коде ксу України з урахуванням ос обливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 291 Господарськ ого кодексу України одностор оння відмова від договору ор енди не допускається.

Договір оренди може бути ро зірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін дого вір оренди може бути дострок ово розірваний з підстав, пер едбачених Цивільним кодексо м України для розірвання дог овору найму, в порядку, встано вленому статтею 188 цього Кодек су (ч. 3 ст. 291 Господарського код ексу України).

Відповідно до ч. 1 ст. 188 Господ арського кодексу України змі на та розірвання господарськ их договорів в односторонньо му порядку не допускаються, я кщо інше не передбачено зако ном або договором.

Таким чином, оскільки припи си Господарського кодексу Ук раїни містять заборону на зм іну чи розірвання господарсь ких договорів в одностороннь ому порядку, колегія суддів в важає відмову позивача від д оговору оренди неправомірно ю, а отже, оскільки договір № 1 о ренди нерухомого майна від 22.1 2.2003 продовжує діяти, у третьої особи відсутні підстави вима гати виселити відповідача з нежилого приміщення № 99а площ ею 185,6 кв.м., що знаходиться за ад ресою: АДРЕСА_2 (літ. А).

Крім того, умовами вказаног о договору, а саме п. 9.6 встановл ено, що договір може бути розі рвано за погодженням сторін.

Відповідно до ч. 1 ст. 770 Цивіль ного кодексу України у разі з міни власника речі, передано ї у найм, до нового власника пе реходять права та обов' язки наймодавця.

За таких обставин, третя осо ба має право розірвати догов ір оренди в порядку ст. 188 Госпо дарського кодексу України та п. 9.7 договору № 1 оренди нерухо мого майна від 22.12.2003.

Відповідно до ст. 104 ГПК Украї ни неповне з' ясування обста вин, що мають значення для спр ави, недоведеність обставин, що мають значення для справи , які місцевий господарський суд визнав встановленими, не відповідність висновків, вик ладених у рішенні місцевого господарського суду, обстави нам справи, а також порушення або неправильне застосуванн я норм матеріального чи проц есуального права є підставою для скасування рішення місц евого господарського суду.

Зважаючи на викладене та об ставини справи, колегія апел яційного суду вважає, що апел яційна скарга Фізичної особи -підприємця ОСОБА_2 на ріш ення господарського суду міс та Києва від 14.11.2011 підлягає част ковому задоволенню, а рішенн я господарського суду міста Києва від 14.11.2011 у справі № 7/251 - ск асуванню частково.

Керуючись ст. 99, 101-105 Господарс ького процесуального кодекс у України, Київський апеляці йний господарський суд, -

п о с т а н о в и в:

1. Апеляційну скаргу Фі зичної особи-підприємця ОС ОБА_2 на рішення господарсь кого суду міста Києва від 14.11.2011 у справі № 7/251 задовольнити час тково.

2. Рішення господарськ ого міста Києва від 14.11.2011 у спра ві № 7/251 скасувати частково, вик лавши резолютивну частину в наступній редакції:

1). Позовні вимоги Обслугову ючого житлово - будівельного кооперативу «ТЕМП-2» задовол ьнити частково.

2). Стягнути з Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 (юр. ад реса: 03087, АДРЕСА_1; факт. адре са: 03186, АДРЕСА_2, ідентифікац ійний код НОМЕР_1) на корис ть Обслуговуючого житлово - б удівельного кооперативу «ТЕ МП-2» (03186, АДРЕСА_2, код ЄДРПОУ 22908852) 91 827, 00 грн. боргу з орендної п лати, 3 752, 87 грн. 3% річних, 955, 80 грн. де ржавного мита та 236, 00 грн. витра т на інформаційно-технічне з абезпечення судового процес у.

3). В іншій частині позовних в имог відмовити.

4). В задоволенні позову трет ьої особи, яка заявляє самост ійні вимоги на предмет спору Товариства з обмеженою відп овідальністю «Лекфарм» про в иселення Фізичної особи - під приємця ОСОБА_2 з нежилого приміщення площею 185, 6 кв.м., що з находиться за адресою: АДРЕ СА_2 літера А відмовити.

3. В іншій частині апеляц ійну скаргу залишити без зад оволення.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Лекфарм» (03194, м. Київ, бул. Коль цова, буд. 14-Е, код ЄДРПОУ 31449860) на к ористь Фізичної особи - підпр иємця ОСОБА_2 (юр. адреса: 03087 , АДРЕСА_1; факт. адреса: 03186, АДРЕСА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1) 536, 50 грн. витрат, пов' язаних зі сплатою судов ого збору за подання апеляці йної скарги.

5. Видачу наказів доручи ти господарському суду міста Києва.

6. Копію постанови надіс лати сторонам у справі.

7. Матеріали справи пове рнути до господарського суду міста Києва.

Головуючий суддя Рудченко С.Г.

Судді Кропивна Л.В.

По ляк О.І.

Дата ухвалення рішення 01.02.2012
Зареєстровано 15.02.2012
Оприлюднено 15.02.2012

Судовий реєстр по справі 7/251

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.09.2015 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 17.09.2015 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 11.08.2015 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.08.2015 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.07.2015 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.07.2015 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.07.2015 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.06.2015 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.05.2015 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 26.05.2014 Донецький апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 01.02.2012 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.01.2012 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 10.01.2012 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 24.11.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 16.11.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 11.11.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 29.03.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 16.03.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 22.02.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 08.02.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 7/251

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону