ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 6/66-4/621 14.02.12

За позовом Приватного акціонерного товариства «Дніпровський ри нок»

до Дніпровської районної у м істі Києві ради

про визнання переважного прав а на викуп орендованого майн а та визнання недійсним ріше ння

Суддя: Борсиенко І.І.

Представники:

Від позивача - ОСОБА_1 -предст.за довіреністю б/н в ід 19.09.2011 року;

Від відповідача - не з' яв ились.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Приватне акціонерне тов ариство «Дніпровський ринок »звернулось до Господарсько го суду міста Києва з позовом до Дніпровської районної у м істі Києві ради про визнання переважного права на викуп н ежилого приміщення за адресо ю: м. Київ, бульвар Перова, 19, літ ера "А" та визнання недійсним р ішення від 29.09.2009 № 402 «Про внесенн я змін до рішення Дніпровськ ої районної у місті Києві рад и від 16.010.2008 № 297 «Про внесення змі н та доповнень до рішення Дні провської районної у місті К иєві ради від 26.06.2008 № 239 «Про затв ердження переліку об' єктів , що відносяться до власності територіальної громади Дніп ровського району міста Києва , які підлягають приватизаці ї у 2008-2009 роках»в частині позиці ї 70 підпункту 1.5 пункту 1.

Рішенням Господарського с уду міста Києва від 26.09.2010 року у справі № 6/66 в задоволенні позо ву відмовлено повністю.

Постановою Київського апе ляційного господарського су ду від 28.09.2011 року у справі № 6/66 ріш ення Господарського суду міс та Києва від 26.09.2010 року у справі № 6/66 залишено без змін.

Не погоджуючись із вказани ми судовими актами, Приватне акціонерне товариство «Дніп ровський ринок»звернулося д о Вищого господарського суду України з касаційною скарго ю, в якій просило скасувати рі шення Господарського суду мі ста Києва від 26.09.2010 року та пост анову Київського апеляційно го господарського суду від 28.0 9.2011 року у справі № 6/66, припинити провадження у справі.

Постановою Вищого господа рського суду України від 07.12.2011 р оку було частково задоволено касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства «Дн іпровський ринок», скасовано рішення Господарського суду міста Києва від 29.06.2010 року та по станову Київського апеляцій ного господарського суду від 28.09.2011 року у справі № 6/66, а справу № 6/66 направлено на новий розгл яд до Господарського суду мі ста Києва.

При цьому постановою Вищог о господарського суду Україн и від 07.12.2011 року у справі № 6/66 було надано обов' язкові для суд у першої інстанції під час но вого розгляду справи вказівк и, - зокрема, приписано враху вати викладене в зазначеній постанові, всебічно і повно п еревірити доводи, на яких ґру нтуються вимоги та заперечен ня сторін, і в залежності від в становлених обставин, виріши ти спір у відповідності з нор мами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин.

Так, в зазначеній постанові зазначено, що під час нового р озгляду справи № 6/66 судові пер шої інстанції потрібно дослі дити питання, чи входить нежи ле приміщення по бульвару Пе рова, 19, літера «А», яке є предме том позовних вимог у даній сп раві, до цілісного майнового комплексу по бульвару Перов а, 19, який було передано по дого вору оренди від 31.12.1997 року.

Також при новому розгляді с уду необхідно врахувати, що д озволи на роботи з ремонту та реконструкції приміщень рин ку, Дніпровською районною у м істі Києві державною адмініс трацією видавались саме на о б' єкт по бульвару Перова, 19 (л исти від 27.12.2002 № 5-14-4605/4, від 22.04.2009 № 2-19/55-1244 /4). Вищий господарський суд Ук раїни вимагає під час нового розгляду справи взяти до ува ги та дослідити первинні док ументи, на підставі яких здій снювались роботи та на які да валась згода за зазначеними вище листами Дніпровської ра йонної у місті Києві державн ої адміністрації.

Касаційна інстанція також звернула увагу, що розпорядж енням виконавчого органу Киї вської міської ради (Київськ ої міської державної адмініс трації) від 30.09.2010 року № 787 «Про ор ганізаційно-правові заходи, пов' язані з виконанням ріше ння київської міської ради в ід 09.09.2010 № 7/4819 «Про питання органі зації управління районами в місті Києві»утворено з 31.10.2010 ко місії з припинення районних рад, зокрема, Дніпровської ра йонної у місті Києві ради (п. 5 р озпорядження).

Суддя Господарського суду міста Києва Борисенко І.І. при йняв справу до свого провадж ення та присвоїв справі № 6/66-4/621, про що було винесено ухвалу с уду від 16.12.2011р.

В процесі нового розгляду справи 6/66-4/621, Позивачем 18.01.2012р. над ано додаткові пояснення, в як их Позивач підтримує свої по зовні вимоги в повному обсяз і та з врахуванням зауважень викладених в Постанові Вищо го Господарського суду Украї ни від 07.12.2010р., позивач заз начив, що спірне нежиле примі щення за адресою: бульвар Пер ова, 19, літера «А»є об' єктом о ренди у складі цілісного май нового комплексу за договоро м оренди цілісного майнового комплексу державного комуна льного підприємства від 31.12.1997 р оку між позивачем і відповід ачем. При цьому, за твердження м позивача, сукупна вартість зроблених позивачем поліпше нь орендованого приміщення п еревищує 25 % залишкової (відно вної за вирахуванням зносу) в артості приміщення, що є єдин ою та достатньою правовою пі дставою заявленого позову, щ о розглядається у справі № 6/66-4/ 621.

Також позивач надав у матер іали справи витяг з Єдиного д ержавного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підпри ємців від 27.12.2011 року, відповідно до якого Дніпровська районн а у місті Києві рада як юридич на особа публічного права (ід ентифікаційний код 26077572) переб уває у стані припинення підп риємницької діяльності.

Відповідач згідно з подани ми 09.02.2012 року письмовими поясне ннями підтверджує, що Дніпро вська районна у місті Києві р ада як юридична особа публіч ного права перебуває у стані припинення, проте не є ліквід ованою. Відтак, відповідач во лодіє всією повнотою матеріа льно- та процесуально правов ої правосуб' єктності. Водно час, відповідач не заперечує факту надання позивачеві до зволів на роботи з ремонту та реконструкції приміщень рин ку по бульвару Перова, 19.

Беручи до уваги викладене в постанові Вищого господарсь кого суду України від 07.12.2011 року у справі № 6/66 та на виконання н аведених у ній вказівок, розг лянувши надані учасниками су дового процесу документи і м атеріали, заслухавши пояснен ня представників сторін, з' ясувавши обставини, на яких ґ рунтуються позовні вимоги і заперечення проти позову, об ' єктивно оцінивши в сукупно сті докази, які мають значенн я для розгляду справи і виріш ення спору по суті, Господарс ький суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Між Дніпровською районн ою у місті Києві державною ад міністрацією та позивачем 31.12 .1997 року було укладено договір оренди цілісного майнового комплексу ДКП «Дніпровський ринок», відповідно до п. 1.1 яког о позивач прийняв у строкове платне володіння цілісний м айновий комплекс ДКП «Дніпро вський ринок», (загальна площ а земельної ділянки становит ь 33103,86 кв.м, у тому числі земельн а ділянка по бульвару Перова , 19 - 25918,09 кв.м, земельна ділянка п о вулиці Попудренко - 2271, 51 кв.м .), склад і вартість якого визн ачено відповідно до акту оці нки (додаток № 2) та передаточн ого балансу (додаток № 3).

Пунктом 6.4 договору передба чено, що позивач має право з до зволу Дніпровської районної у місті Києві державної адмі ністрації вносити зміни до с кладу орендованого майна, пр оводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що з умовлює підвищення його варт ості.

18.12.2002 року Позивач звернувся до Дніпровської районної дер жавної адміністрації міста К иєва із заявою про надання зг оди на ремонт нежилого примі щення по бульвару Перова, 19, лі тера «А»у складі таких робіт : зміна застарілих віконних т а дверних пройомів; заміна вн утрішньої електромережі; зам іна покрівлі даху; заміна під логи; оздоблення стін та стел і приміщення; перенесення ог орожі ринку «Лівобережний», що знаходиться на вул. М. Раско вої, 3, на Дніпровський ринок п о бул. Перова, 19.

27.12.2002 року Дніпровська районн а державна адміністрація міс та Києва своїм листом вих. № 5-14- 4605/4 надала згоду на проведення ремонтних робіт згідно із за значеним вище переліком.

31.03.2009 року Позивач звернувся до Дніпровської районної дер жавної адміністрації міста К иєва із заявою про надання до зволу на проведення капіталь ного ремонту та реконструкці ї нежилого приміщення по бул ьвару Перова, 19, літера «А», над авши проект такої реконструк ції.

22.04.2009 року Дніпровська районн а у місті Києві державна адмі ністрація своїм листом вих. № 2-19/55-1244/4 надала згоду на проведен ня реконструкції приміщення .

Господарським судом міста Києва було витребувано та до сліджено первинні документи , на підставі яких здійснювал ись роботи та на які давалась згода за зазначеними вище ли стами Дніпровської районної у місті Києві державної адмі ністрації: договори, акти-при ймання-передачі, довідки про вартість виконаних будівель них робіт, рахунки, платіжні д оручення, накладні, прибутко ві та транспортні накладні, а кти списання товарно-матеріа льних цінностей, ресурсні ві домості на будівельні матері али, реєстри платіжних доруч ень, замовлення-наряди тощо.

Обсяг і сукупну вартість зд ійснених поліпшень орендова ного приміщення засвідчує та кож наявний у матеріалах спр ави № 6/66-4/621 аудиторський виснов ок ТОВ «Аудиторська фірма «Є вроаудит»про достовірність бухгалтерської звітності ЗА Т «Дніпровський ринок»від 14.12 .2009 року, відповідно до якого за період оренди цілісного май нового комплексу державного комунального підприємства « Дніпровський ринок»було вик ористано амортизаційних нар ахувань на поліпшення основн их засобів на загальну суму 206 ,630 тис. грн. Крім того, станом на 30.09.2009 року за рахунок власних к оштів були проведені поліпше ння (ремонти) будівлі ринку «Д ніпровський»(місцезнаходже ння: м. Київ, бульвар Перова, 19), я кі неможливо відокремити від цього об' єкта без завдання йому шкоди, на загальну суму 4 32,780 тис. грн.

Водночас, як зазначено в ауд иторському висновку, станом на 31 грудня 1997 року, а саме на мом ент укладення договору оренд и цілісного майнового компле ксу державного комунального підприємства «Дніпровський ринок» та акту прийому-перед ачі майна, первісна вартість орендованих основних засобі в становила 1017,846 тис. грн., залиш кова вартість - 614,403 тис. грн., в тому числі первісна вартість будівлі ринку «Дніпровський »по бул. Перова, 19 - 739,239 тис. грн., залишкова вартість - 446,950 тис. грн. Згідно з інвентаризацій ною відомістю основних засоб ів по бухгалтерському обліку за вересень 2009 року залишкова вартість орендованої будівл і ринку «Дніпровський»стано вить 265056,14 тис. грн.

Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі як их господарський суд у визна ченому законом порядку встан овлює наявність чи відсутніс ть обставин, на яких ґрунтуют ься вимоги і заперечення сто рін, а також інші обставини, як і мають значення для правиль ного вирішення господарсько го спору (ст. 32 ГПК України).

Згідно зі ст. 34 ГПК України го сподарський суд приймає тіль ки ті докази, які мають значен ня для справи. Обставини спра ви, які відповідно до законод авства повинні бути підтверд жені певними засобами доказу вання, не можуть підтверджув атись іншими засобами доказу вання.

Повно та всебічно дослідив ши первинні документи, на під ставі яких здійснювались роб оти та на які давалась згода з а листами Дніпровської район ної у місті Києві державної а дміністрації, господарський суд вважає доведеним факт зд ійснення Позивачем за згодою орендодавця та за рахунок вл асних коштів невідокремлюва них поліпшень нежилого примі щення по бульвару Перова, 19, лі тера «А» вартістю, що перевищ ує 25 відсотків залишкової (від новної за вирахуванням зносу ) вартості зазначеного примі щення.

Відповідно до ст. 25 Закону Ук раїни «Про оренду державного та комунального майна»прива тизація об' єкта оренди зді йснюється відповідно до чинн ого законодавства.

Згідно з п. 51 Державної прогр ами приватизації на 2000- 2002 рок и, затвердженої Законом Укра їни «Про Державну програму п риватизації»від 18.05.2000 року № 1723-I II, у разі прийняття рішення пр о приватизацію орендованого державного майна (будівлі, сп оруди, приміщення) орендар од ержує право на викуп цього ма йна, якщо орендарем за згодою орендодавця здійснено за ра хунок власних коштів поліпше ння орендованого майна, яке н еможливо відокремити від від повідного об' єкта без завда ння йому шкоди, вартістю не ме нш як 25 відсотків залишкової ( відновної за вирахуванням зн осу) вартості майна (будівлі, с поруди, приміщення). Оцінка ва ртості об' єкта приватизаці ї у цьому разі здійснюється і з застосуванням експертної о цінки. Таке ж право одержує ор ендар у разі прийняття рішен ня про приватизацію відповід но до законодавства України. Отже, п. 51 вказаної Програми пе редбачено право приватизаці ї шляхом викупу саме об' єкт а оренди.

Однак, 29.09.2009р. Дніпровською ра йонною у місті Києві радою бу ло прийнято рішення № 402 «Про в несення змін до рішення Дніп ровської районної у місті Ки єві ради від 16.10.2008 р. № 297 «Про внес ення змін та доповнень до ріш ення Дніпровської районної у місті Києві ради від 26.06.2008 р. № 239 « Про затвердження переліку об ' єктів, що відносяться до вл асності територіальної гром ади Дніпровського району міс та Києва, які підлягають прив атизації у 2008-2009 роках»

Підпунктом 1.5 п. 1 Рішення бул о внесено зміни до Рішення Дн іпровської районної у місті Києві ради від 16.10.2008 р. № 297 «Про вн есення змін та доповнень до р ішення Дніпровської районно ї у місті Києві ради від 26.06.2008 р. № 239 «Про затвердження переліку об' єктів, що відносяться до власності територіальної гр омади Дніпровського району м іста Києва, які підлягають пр иватизації у 2008-2009 роках» (із вне сеними змінами рішеннями Дні провської районної у місті К иєві ради від 03.12.2008 р. № 323, від 12.03.2009р . №339 та від 04.06.2009р.№367), а саме - Дода ток 2 до Рішення від 16.10.2008р. №297 доп овнено такими позиціями:

- позиції «70»нежиле приміщення бул. Перова,19, літ. А 2984,0кв.м,

аукціон.

Отже, Відповідачем було прийнято Рішення про пр иватизацію приміщення та виз начено йог спосіб - продаж п риміщення на аукціоні

Суд вважає, що оскаржувани м Рішенням в частині позиції «70»підпункту 1.5 п.1, що стосуєть ся приміщення, порушені майн ові права Позивача на приват изацію приміщення шляхом йог о викупу, а саме Рішення є неза конним, безпідставним і необ ґрунтованим, з огляду на наст упне.

Матеріали справи свідчать , що Позивач належно виконува в свої обов' язки, передбаче ні ст.5 Договору оренди та чинн им законодавством, здійснив за згодою орендодавця та за р ахунок власних коштів невідо кремлюваних поліпшень нежил ого приміщення вартістю, що п еревищує 25 відсотків залишко вої (відновної за вирахуванн ям зносу) вартості зазначено го приміщення, тому при відчу женні Приміщення Відповідач ем мав переважне перед будь-я кими третіми особами право н а придбання Приміщення.

Суду доведено, що Відповіда ч не пропонував Позивачеві п ридбати приміщення, не попер еджав про підготовку спірног о Рішення.

Тобто, Позивач довів суду пе реважне право Позивача перед іншими особами на придбання приміщення, передбачене ч.2 ст .777 ЦК України та право на прива тизацію приміщення шляхом йо го викупу, передбачене ч.1 ст. 25 Закону України «Про оренду д ержавного та комунального ма йна», п.51 Державної програми п риватизації на 2000-2002роки.

Відповідно до ч.2 ст. 777 ЦК Укра їни наймач, який належно вико нує свої обов' язки за догов ором найму, у разі продажу реч і, переданої у найм, має перева жне право перед іншими особа ми на її придбання.

Враховуючи вищевикладене, суд прийшов до висновку, що По зивач має безумовне право на приватизацію приміщення шля хом його викупу, а Рішення Дні провської районної у місті К иєві ради від 29 вересня 2009 року № 402 «Про внесення змін до ріше ння Дніпровської районної у місті Києві ради від 16.10.2008 р. № 297 « Про внесення змін та доповне нь до рішення Дніпровської р айонної у місті Києві ради ві д 26.06.2008 р. № 239 «Про затвердження п ереліку об' єктів, що віднос яться до власності територіа льної громади Дніпровського району міста Києва, які підля гають приватизації у 2008-2009 рока х»»в частині позиції «70»підп ункту 1.5. пункту 1, яким було пор ушене це право, є протиправни м, і тому підлягає визнанню су дом недійсним.

Розпорядженням Київської міської державної адміністр ації від 30.09.2010 року № 787 було утво рено з 31.10.2010 року комісію з прип инення Дніпровської районно ї у місті Києві ради (п. 5). Голов ам ліквідаційних комісій бул о приписано вжити передбачен их законодавством заходів з ліквідації районних у місті Києві рад та їх виконавчих ор ганів (районних у місті Києві державних адміністрацій). Пп . 8.11. вказаного розпорядження б уло зобов' язано завершити з аходи з ліквідації юридичних осіб, що ліквідуються, до 01.10.2011 р оку. Проте розпорядженням Ки ївської міської державної ад міністрації від 11.11.2011 року № 2113 б уло внесено зміни до розпоря дження виконавчого органу Ки ївської міської ради (Київсь кої міської державної адміні страції) від 30.09.2010 № 787 «Про орган ізаційно-правові заходи, пов ' язані з виконанням рішення Київської міської ради від 09. 09.2010 № 7/4819 «Про питання організац ії управління районами в міс ті Києві»», а саме: у підпункті 8.11 пункту 8 слова та цифри "1 жовт ня 2011 року" замінено словами та цифрами "31 березня 2012 року". Отже , процедура ліквідації юриди чних осіб районних у місті Ки єві рад була продовжена до 31.03.2 012 року.

Відповідно до ст. 33 ГП К України, кожна сторона пови нна довести ті обставини, на я кі вона посилається як на під ставу своїх вимог чи запереч ень.

Згідно зі ст. 34 Господа рського процесуального коде ксу України, Господарський с уд приймає тільки ті докази, я кі мають значення для справи . Обставини справи, які відпов ідно до законодавства повинн і бути підтверджені певними засобами доказування, не мож уть підтверджуватись іншими засобами доказування.

На виконання вимог ст . 33 Господарського процесуаль ного кодексу України Позивач ем доведено у спосіб встанов лений ст. 34 цього ж Кодексу зак онність підстав для задоволе ння позовних вимог. Доводи, в икладені у позовній заяві пі дтверджуються доданими до ни х документами, а тому суд задо вольняє позовну заяву.

Витрати з оплати держмита та інформаційно-технічного забезпечення судового проце су згідно зі ст. 49 ГПК України п окладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 49, 82-85 ГПК Укра їни, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнит и повністю.

Визнати переважне право П риватного акціонерного това риства «Дніпровський ринок» (код ЄДРПОУ 25197883) на викуп нежил ого приміщення за адресою: бу львар Перова, 19, літера «А».

Визнати недійсним рішення Дніпровської районної у міс ті Києві ради від 29 вересня 2009 р оку № 402 «Про внесення змін до р ішення Дніпровської районно ї у місті Києві ради від 16.10.2008 р. № 297 «Про внесення змін та допов нень до рішення Дніпровської районної у місті Києві ради в ід 26.06.2008 р. № 239 «Про затвердження переліку об' єктів, що відно сяться до власності територі альної громади Дніпровськог о району міста Києва, які підл ягають приватизації у 2008-2009 рок ах»в частині позиції «70»підп ункту 1.5. пункту 1.

Стягнути з Дніпровської ра йонної у місті Києві ради (02094, м . Київ-94, бульвар Праці, 1/1, код ЄД РПОУ 26077572) на користь Приватног о акціонерного товариства «Д ніпровський ринок»(253218, м. Київ , бульвар Перова, 19, код ЄДРПОУ 2 5197883) 170 (сто сімдесят) грн. державн ого мита та 236 (двісті тридцять шість) грн. витрат на інформац ійно-технічне забезпечення с удового процесу.

Наказ видати відповідно до ст. 116 ГПК України.

Рішення набирає законної с или в порядку, встановленому ст. 85 Господарського процесуа льного кодексу України.

Рішення може бути оскаржен е в апеляційному порядку у ст роки, встановлені ст. 93 Господ арського процесуального код ексу України.

Суддя І .І.Борисенко

Повне рішення складено: 17.02 .2012 р.

Зареєстровано 22.02.2012
Оприлюднено 22.02.2012
Дата набрання законної сили 14.02.2012

Судовий реєстр по справі 6/66-4/621

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 14.02.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 19.01.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 16.12.2011 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону