СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

ПОСТАНОВА

П О С Т А Н О В А

на розкриття таємниці з' є днань абонента та проведення виїмки

м. Черкаси 23 листопада 2011 року

Суддя Соснівського район ного суду м. Черкаси Кальчук А .П., розглянувши подання ст. сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкас ькій області ст. лейтенанта п одаткової міліції Свистуна В .М. по кримінальній справі №69-010 5 про надання дозволу на розкр иття таємниці з' єднань абон ента та проведення виїмки їх роздруківки по мобільному т ерміналу з телефонним номеро м НОМЕР_1,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДП А в Черкаській області розсл ідується кримінальна справа №69-0105, порушена за фактами фікт ивного підприємництва та пос обництва в умисному ухиленні від сплати податків, вчинени х невстановленими особами за попередньою змовою групою о сіб, за ознаками злочинів, пер едбачених ст.ст.28 ч.2, 205 ч.2, ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3 КК України.

Так, 05.07.10 СУ ПМ ДПА України в ра мках розслідування кримінал ьної справи №69-0092 по обвинувач енню ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 , ОСОБА_7, ОСОБА_8 у вченн і злочинів, передбачених ст.с т. 28 ч.2, 205 ч.2, 212 ч.3, 27 ч.5, 212 ч.3 та порушен ої відносно ОСОБА_2, ОСОБ А_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, О СОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_7 за ознаками зло чину передбаченого ст. 255 ч. 1 КК України, порушено криміналь ну справу №69-0105 відносно невста новлених слідством осіб по ф акту пособництва в умисному ухиленні від сплати податків , що призвело до фактичного не надходження до бюджету кошті в в особливо великих розміра х за ознаками злочинів перед бачених ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3 КК Україн и

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3, з м етою вчинення тяжких і особл иво тяжких злочинів у сфері е кономіки, пов'язаних з незако нним збагаченням, а саме: розк раданням бюджетних коштів, у мисного ухилення від сплати податків, на початку 2005 року, за попередньою домовленістю зі своїм знайомим ОСОБА_2, ст ворили злочинну організацію із стійкою структурою та ієр архією на постійній основі. Д о складу цієї організації ув ійшли, як їх родичі, так і особ и раніше їм знайомі, а саме: О СОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_9 , ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБ А_13, ОСОБА_14, а також інші н а теперішній час не встановл ені слідством особи.

Використовуючи реквізит и та банківські рахунки суб'є ктів підприємницької діяльн ості (юридичних осіб), створен их та придбаних з метою прикр иття незаконної діяльності: ТОВ „КФ „Престиж-Трейд” (код 34 645092), ТОВ КФ „Аккона - Плюс” (код 34587020), ТОВ „Стройбудмастер” (код 34809090), ТОВ „КФ „Універсал - Тре йд” (код 34585725), ТОВ „Аверт - Сейл л” (код 34587057), ТОВ „Зірка Надії” ( код 34881595), ТОВ „Сільва та Гавана груп” (код 34881621), ТОВ „Сітілайн” (код 32445867), ПП „Нота - Плюс” (код 33401459), ТОВ „Матрікс-Люкс” (код 36060216 ), ТОВ „Фагот” (код 31608110), ПП „Урай ” (код 33880370), ТОВ „Укрспецстрой-С К” (код 33922001), ТОВ „ФК „Фагот” (код 32049508), ТОВ „Універсалсервіс-ЛТД ” (код 33921977), ЗАТ „МПК” (код 32668301), ТОВ „Ксоракс” (код 35912189), ТОВ „Білт” (код 33057860), ПП „ТЕК” (код 33493230), ПП „Н обель ексклюзив брендс” (код 32554978), ТОВ „БМУ-025” (код 35316968), члени створеної ОСОБА_3 та ОСО БА_2 злочинної організації повинні були здійснювати опе рації щодо незаконного перек азу безготівкових коштів, пе рерахованих з поточних рахун ків різних підприємств, уста нов, організацій на поточні р ахунки ФСПД, у готівку шляхом використання розрахункових рахунків, відкритих фізични ми особами за винагороду та д окументально оформляти неіс нуючі операції з придбання т а реалізації, відпуску товар но - матеріальних цінностей, п ослуг та робіт. В по дальшому, перераховані грошові кошти з німали у вигляді готівки та р азом з первинними бухгалтерс ькими документами, оформлени ми з дотриманням встановлени х реквізитів та процедур, пер едавати замовникам послуг дл я їх відображення в бухгалте рському і податковому обліка х, що надавало підстави суб'єк там господарювання для незак онного формування податково го кредиту з ПДВ та валових ви трат, незаконного відшкодува ння ПДВ.

В ході подальшого розслід ування кримінальної справи в становлено, що засновником, д иректором та головним бухгал тером ТОВ КФ "Аккона - Плюс" (код 34587020), ТОВ "КФ "Престиж - Трейд" (ко д 34645092), ТОВ "ЗІРКА НАДІЇ" (код 34881595) б ула ОСОБА_15, яка зареєстро вана за адресою: АДРЕСА_1

Згідно матеріалів кримін альної справи, засвідчення д окументів ТОВ КФ "Аккона - Плюс ", ТОВ "КФ "Престиж - Трейд", ТОВ "Зі рка Надії" у приватного нотар іуса ОСОБА_16 службовими о собами товариства проходило в присутності дівчини на ім' я ОСОБА_14, яка зв' язувала сь з нотаріусом по телефону з а номером НОМЕР_1.

Взявши до уваги доводи слі дчого та думку прокурора, вра ховуючи, що розкриття таємни ці з' єднань абонента та про ведення виїмки їх роздруківк и з відміткою часу та дати дзв інка або повідомлення та нал ежності прив' язки дзвінків до базових станцій за період з 01.06.2011 року по 07.10.2011 року по мобіл ьному терміналу з телефонним номером НОМЕР_1 на ЗАТ «Ки ївстар Дж. Ес. Ем.», м. Київ, пр-т Ч ервонозоряний, 51, має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, керу ючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розк риття таємниці з' єднань або нента та проведення виїмки ї х роздруківки з відміткою ча су та дати дзвінка або повідо млення та належності прив' я зки дзвінків до базових стан цій за період з 01.06.2011 року по 07.10.2011 року по мобільному терміналу з телефонним номером НОМЕР _1 на ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.» , м. Київ, пр-т Червонозоряний, 51 .

Суддя: А.П. Кальчук

Постанова мені оголош ена____________________“____”___________2011 року

Дата ухвалення рішення 16.02.2012
Оприлюднено 16.03.2012

Судовий реєстр по справі 4-2662/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 16.02.2012 Соснівський районний суд м.Черкас Кримінальне
Постанова від 14.11.2011 Ленінський районний суд м.Вінниці Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 4-2662/11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону