Рішення
від 06.02.2012 по справі 6/5007/7/12
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 10002, м. Житомир, майдан П утятинський, 3/65, '481-620

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Від "06" лютого 2012 р. Справа № 6/5007/7/12

Господарський суд Житом ирської області у складі:

Головуючого судді

судді Тер лецької-Байдюк Н.Я.

судді

за участю представників ст орін

від позивача ОСОБА_1 - довіреність від 02.02.12р.;

від відповідача Трясиб орода О.І. - керівник.

Розглянув справу за позово м Товариства з обмеженою від повідальністю "Ферпласт-Укра їна" (м.Житомир)

до Приватного підприєм ства "Одін-Т" (м.Житомир)

про стягнення 31777,37 грн.

Позивач звернувся до суду з позовом про стягнення з відп овідача 31777,37грн. за неналежне в иконання договору купівлі-пр одажу №2010/09/07 від 07.09.2010р., з яких: 28781,09г рн. - основний борг, 2056,11грн. - інфл яційні, 940,17грн. - 3% річних. Також п росить стягнути з відповідач а судовий збір.

В судовому засіданні предс тавник позивача позовні вимо ги підтримав в повному обсяз і з підстав, викладених у позо вній заяві.

Представник відповідача в засіданні суду позов визнав .

Відповідно до ч.5 ст.22 ГПК Укр аїни відповідач має право ви знати позов повністю або час тково.

Враховуючи, що дії відповід ача не суперечать законодавс тву та не порушують прав і охо ронюваних законом інтересів інших осіб, суд приймає визна ння позову відповідачем.

Заслухавши пояснення пред ставників сторін, дослідивши матеріали справи, господарс ький суд

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріал ів справи, 07.09.2010 року між Приват ним підприємством "Одін-Т" (про давець/відповідач) та Товари ства з обмеженою відповідаль ністю з іноземними інвестиці ями "Ферпласт-Україна" (покупе ць/позивач) було укладено дог овір купівлі-продажу №2010/09/07 (а.с .6), за умовами якого продавець зобов'язується передавати у власність покупця товар пар тіями згідно накладних у від повідності до замовлень поку пця, а покупець зобов'язуєтьс я проводити оплату за товар т а приймати його на умовах дан ого договору.

Купівля-продаж кожної парт ії товару здійснюється на пі дставі накладної згідно замо влення покупця (п.1.2 договору).

Загальна вартість даного д оговору становить суму всіх накладних на відпуск товару (п.1.3 договору) .

Асортимент, кількість това ру погоджуються сторонами в замовленні і зазначаються в накладних, які є невід'ємною ч астиною договору (п.2.1 договор у).

Згідно п.3.1 договору поставк а товару здійснюється у відп овідності із замовленням пок упця. Товар доставляється тр анспортом продавця і за раху нок продавця.

Ціна товару погоджується с торонами та визначається в д оповненнях до контракту та н акладних, які є невід'ємною ча стиною договору (п.4.1 договору ).

Ціна товару визначається н а основі прайс-листів продав ця і погоджується сторонами в замовленні (п.4.2 договору).

Відповідно до п.5.1 договору о плата за товар здійснюється покупцем шляхом перерахуван ня грошових коштів на банків ський рахунок продавця в ден ь отримання товару.

За згодою сторін покупець в носить авансовий платіж за т овар в розмірі 50% від суми замо влення та 50% після повного вик онання замовлення (п.5.2 догово ру).

07.09.2010 року між тими ж сторонам и було підписано замовлення на поставку товару на загаль ну суму 172500,00грн., яке є невід'ємн ою частиною договору купівлі -продажу №2010/09/07 від 07.09.2010р. (а.с.7).

Згідно п.3 замовлення від 07.09.20 10р. товар передається покупце ві рівномірними партіями від повідно до звичайних умов по ставки автомобільним трансп ортом.

Строк поставки - протягом ве ресня та на початку жовтня 2010 р оку (п.4 замовлення).

Пунктом 6 замовлення сторон и визначили наступні умови о плати: 25% - передплата, наступні 25% після першої передачі това ру та 50% - протягом трьох робочи х днів з дня поставки (передач і) всієї кількості товару від продавця покупцеві.

На виконання умов договору позивач 08.09.2010р. перерахував від повідачеві 43125,00 грн., що станови ть 25% передоплати за товар, що п ідтверджується банківською випискою від 08.09.2010р.

Проте, відповідач протягом вересня-грудня 2010 року викона в свої зобов'язання частково , а саме, передав товар позивач еві лише на суму 14343,91 грн., про що свідчать накладні: № 11 від 17.09.2010р . на суму 3285,54грн.; №19 від 23.09.2010р. на су му 3285,54 грн.; № 21 від 24.09.2010р. на суму 4433, 23грн.; №22 від 30.09.2010р. на суму 2189, 59 грн . та №17 від 20.12.2010р. на суму 1150,01грн. (а. с.11-15).

08.12.2011р. позивачем на адресу ві дповідача було направлено ви могу про передачу оплаченого товару або повернути попере дню оплату в сумі 28781,09грн. протя гом 7 днів з моменту її отриман ня (а.с.8), яка залишена без відпо віді та задоволення.

Таким чином, станом на 20.12.2011 р. відповідач не передав позива чу передбачений договором то вар, внаслідок чого утворила сь заборгованість перед пози вачем в сумі 28781,09грн., що не запе речувалось представником ві дповідача в судовому засідан ні.

Крім основної суми боргу по зивач просить стягнути з від повідача 2056,11грн. - інфляційних та 940,17грн. - 3% річних.

Зобов'язанням є правовідно шення, в якому одна сторона (бо ржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кред итора) певну дію (передати май но, виконати роботу, надати по слугу, сплатити гроші тощо) аб о утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку (ст.509 ЦК України).

Господарським визнається зобов'язання, що виникає між с уб'єктом господарювання та і ншим учасником (учасниками) в ідносин у сфері господарюван ня з підстав, передбачених ци м Кодексом, в силу якого один с уб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'яза ний вчинити певну дію господ арського чи управлінсько-гос подарського характеру на кор исть іншого суб'єкта (виконат и роботу, передати майно, спла тити гроші, надати інформаці ю тощо), або утриматися від пев них дій, а інший суб'єкт (управ нена сторона, у тому числі кре дитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони викона ння її обов'язку (ст.173 ГК Україн и).

За договором купівлі-прода жу одна сторона (продавець) пе редає або зобов'язується пер едати майно (товар) у власніст ь другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'я зується прийняти майно (това р) і сплатити за нього певну гр ошову суму (ст.655 ЦК України).

Покупець зобов'язаний опла тити товар після його прийня ття або прийняття товаророзп орядчих документів на нього, якщо договором або актами ци вільного законодавства не вс тановлений інший строк оплат и товару (ч.1 ст.692 ЦК України).

Відповідно до ст.193 ГК Україн и суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання н алежним чином відповідно до закону, інших правових актів , договору, а за відсутності ко нкретних вимог щодо виконанн я зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звич айно ставляться. До виконанн я господарських договорів за стосовуються відповідні пол оження Цивільного кодексу Ук раїни з урахуванням особливо стей, передбачених цим Кодек сом.

Згідно зі ст.ст.525 і 526 ЦК Украї ни зобов'язання має виконува тися належним чином відповід но до умов договору та вимог ц ього Кодексу, інших актів цив ільного законодавства, а за в ідсутності таких умов та вим ог - відповідно до звичаїв діл ового обороту або інших вимо г, що звичайно ставляться; одн остороння відмова від зобов' язання не допускається.

Згідно ст.610 ЦК України поруш енням зобов'язання є його нев иконання або виконання з пор ушенням умов, визначених змі стом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч.1 ст.611 ЦК Укра їни у разі порушення зобов'яз ання настають правові наслід ки, встановлені договором аб о законом, зокрема припиненн я зобов'язання внаслідок одн осторонньої відмови від зобо в'язання, якщо це встановлено договором або законом, або ро зірвання договору.

Частиною 1 статті 612 ЦК Украї ни визначено, що боржник вваж ається таким, що прострочив, я кщо він не приступив до викон ання зобов'язання або не вико нав його у строк, встановлени й договором або законом.

Якщо внаслідок прострочен ня боржника виконання зобов' язання втратило інтерес для кредитора, він може відмовит ися від прийняття виконання і вимагати відшкодування зби тків (ч.3 ст.612 ЦК України).

Згідно частини 1 статті 615 Цив ільного кодексу України у ра зі порушення зобов'язання од нією стороною друга сторона має право частково або в повн ому обсязі відмовитися від з обов'язання, якщо це встановл ено договором або законом.

Частиною 1 ст. 670 Цивільного к одексу України передбачено, що якщо продавець передав по купцеві меншу кількість това ру, ніж це встановлено догово ром купівлі-продажу, покупец ь має право вимагати передан ня кількості товару, якої не в истачає, або відмовитися від переданого товару та його оп лати, а якщо він оплачений, - ви магати повернення сплаченої за нього грошової суми.

Згідно ч.2 ст.693 ЦК України, якщ о продавець, який одержав сум у попередньої оплати товару, не передав товар у встановле ний строк, покупець має право вимагати передання оплачено го товару або повернення сум и попередньої оплати.

З матеріалів справи вбачає ться, що позивачем, у відповід ності до вищенаведених припи сів чинного законодавства, н аправлялась на адресу відпов ідача вимога від 08.12.2011р., в якій п озивач вимагав в семиденний термін передати оплачений то вар по договору купівлі-прод ажу №2010/09/07 або повернути суму по передньої оплати у розмірі 2878 1,09грн.

Згідно ст.530 Цивільного коде ксу України, якщо у зобов'язан ні встановлений строк (термі н) його виконання, то воно підл ягає виконанню у цей строк (те рмін). Зобов'язання, строк (тер мін) виконання якого визначе ний вказівкою на подію, яка не минуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї п одії.

Якщо строк (термін) виконанн я боржником обов'язку не вста новлений або визначений моме нтом пред'явлення вимоги, кре дитор має право вимагати йог о виконання у будь-який час. Бо ржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, я кщо обов'язок негайного вико нання не випливає із договор у або актів цивільного закон одавства.

Проте, відповідач відповід і на вимогу позивача не надав , грошові кошти, сплачені за то вар, який не поставлено, позив ачу не повернув.

Таким чином, відповідач сво ї зобов' язання за контракто м належним чином не виконав, ч им позбавив позивача права о тримати оплачений товар і не правомірно залишив без задов олення вимогу позивача про п овернення попередньої оплат и в сумі 28781,09грн.

З огляду на викладене, суд в важає позовні вимоги в части ні стягнення основного боргу в сумі 28781,09грн. обґрунтованими та такими, що підлягають задо воленню.

Розглядаючи питання про пр авомірність та обґрунтовані сть вимог позивача щодо стяг нення з відповідача інфляцій них та 3% річних, господарський суд враховує наступне.

У відповідності до ч. 2 ст.625 ЦК України боржник, який простр очив виконання грошового зоб ов'язання, на вимогу кредитор а зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встанов леного індексу інфляції за в есь час прострочення, а також три проценти річних від прос троченої суми, якщо інший роз мір процентів не встановлени й договором або законом.

Із змісту позовної заяви та долучених до неї розрахункі в вбачається, що 3 % річних та ін фляційні втрати позивач обра ховував на суму 28781,09грн. попере дньої оплати, яку він відніс д о простроченої з листопада 2010 року по листопад 2011 року.

Разом з тим, вимога про пове рнення попередньої оплати на правлена відповідачу лише 08 г рудня 2011 року.

Тобто у позивача право на на рахування інфляційних та 3% рі чних за прострочення виконан ня грошового зобов'язання ви никло лише з 16.12.2011року.

Таким чином, вимоги позивач а про стягнення з відповідач а інфляційних та 3% річних безп ідставні та задоволенню не п ідлягають.

Як визначає ст.32 Господарсь кого процесуального кодексу України, доказами у справі є б удь-які фактичні дані, на підс таві яких господарський суд встановлює наявність чи відс утність обставин, на яких ґру нтуються вимоги і запереченн я, а також інші обставини, які мають значення для правильно го вирішення спору.

Відповідно до ст. 34 Господар ського процесуального кодек су України докази подаються сторонами та іншими учасника ми судового процесу. Обстави ни справи, які відповідно до з аконодавства повинні бути пі дтверджені певними засобами доказування, не можуть підтв ерджуватися іншими засобами доказування.

За змістом статті 33 Господа рського процесуального коде ксу України обов'язок доказу вання та подання доказів роз поділяється між сторонами, в иходячи з того, хто посилаєть ся на юридичні факти, які обґр унтовують його вимоги і запе речення.

Відповідач не подав до суду жодного доказу на спростува ння позовних вимог, в тому чис лі доказів повернення попере дньої оплати, позов визнав.

Враховуючи викладене, суд п риходить до висновку, що позо вні вимоги в частині стягнен ня 28781,09грн. основного боргу обґ рунтовані, заявлені у відпов ідності до вимог чинного зак онодавства, підтверджуються належними доказами, які є в ма теріалах справи, та підлягаю ть задоволенню. В іншій части ні позову суд відмовляє.

Витрати по сплаті судового збору покладаються на відпо відача пропорційно сумі задо волених позовних вимог.

Керуючись ст.ст.33,43,44,49,82-85 ГПК Ук раїни, господарський суд,

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити час тково.

2. Стягнути з Приватного під приємства "Одін-Т" (10024, м.Житомир , вул.Шевченко, 103, кв.9, код 33020123)

- на користь Товариства з об меженою відповідальністю "Фе рпласт-Україна" (10004, м.Житомир, п роспект Миру, 57, код 22890431) - 28781,09грн. б оргу, а також 1457,74грн. сплаченог о судового збору.

3. В іншій частині позову від мовити.

Рішення господарського су ду набирає законної сили піс ля закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апе ляційну скаргу не було подан о. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не с касовано, набирає законної с или після розгляду справи ап еляційним господарським суд ом.

Апеляційна скарга подаєть ся на рішення місцевого госп одарського суду протягом дес яти днів. У разі якщо в судовом у засіданні було оголошено л ише вступну та резолютивну ч астину рішення, зазначений с трок обчислюється з дня підп исання рішення, оформленого відповідно до статті 84 Господ арського процесуального код ексу України.

Суддя Терлецька-Байдюк Н.Я.

Повне рішення складен о 09 лютого 2012 року.

Віддрукувати:

1 - в справу

Дата ухвалення рішення06.02.2012
Оприлюднено13.03.2012
Номер документу21777423
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —6/5007/7/12

Рішення від 06.02.2012

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Терлецька-Байдюк Н.Я.

Ухвала від 18.01.2012

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Терлецька-Байдюк Н.Я.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні