КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа: № 2а-10986/11/2670 Головуюч ий у 1-й інстанції: Аблов Є.В.

Суддя-доповідач: Чаку Є.В .

У Х В А Л А

Іменем України

"02" березня 2012 р. м. Київ

Київський апеляційний ад міністративний суд у складі:

Головуючого судді: Чаку Є.В.,

суддів: Маслія В.І., Файдюка В.В.,

за участю секретаря Муханькової Т.В.

розглянувши у відкрит ому судовому засіданні апеля ційну скаргу Державної подат кової інспекції у Голосіївсь кому районі м. Києва на постан ову Окружного адміністратив ного суду м. Києва від 11.11.2011 року у справі за позовом товарист ва з обмеженою відповідальні стю «Глобал Лоджик Україна»д о Державної податкової інспе кції у Голосіївському районі м. Києва за участю Прокуратур и Голосіївського району м. Ки єва про визнання неправомірн ими та скасування податкових повідомлень - рішень, -

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмежено ю відповідальністю «Глобал Л оджик Україна» звернулося до Окружного адміністративног о суду міста Києва з позовом д о Державної податкової інспе кції у Голосіївському районі м. Києва про визнання протипр авними та скасування податко вих повідомлень - рішень від 15 березня 2011 року № 000332320, № 0000322320.

Окружний адміністративний суд м. Києва своєю постановою від 11.11.2011 року позовні вимоги з адовольнив.

Не погоджуючись з таким суд овим рішенням, відповідач по дав апеляційну скаргу, в якій просить апеляційну інстанці ю скасувати незаконну, на їх д умку, постанову суду першої і нстанції та постановити нову про відмову в задоволенні по зовних вимог. В своїй апеляці йній скарзі апелянт посилаєт ься на незаконність, необ' є ктивність та необґрунтовані сть оскаржуваного рішення, п орушення судом першої інстан ції норм матеріального та пр оцесуального права, що є підс тавою для скасування постано ви суду першої інстанції.

Заслухавши суддю -доповідача, перевіривши мат еріали справи, доводи апеляц ійної скарги, колегія суддів знаходить, що апеляційна ска рга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

В суді першої інстанції бу ло встановлено, що TOB «Глобал Лоджик Україна»(ідентифікац ійний код 34423473) зареєстровано Г олосіївською районною в міст і Києві державною адміністра цією 05.07.2006 року. Основними видам и діяльності є, зокрема, розро блення стандартного програм ного забезпечення, консульту вання з питань інформатизаці ї, інші види діяльності у сфер і розроблення програмного за безпечення.

ДПІ у Голосіївському райо ні м. Києва на підставі направ лень від 29.11.2010 року № 2089/23-20, від 20.12.2010 р оку № 2261/23-20 та від 02.02.2011 року № 213/23-20 зг ідно з п. 77.1 ст. 77, абз. 2 п. 82.1 ст. 82 Пода ткового кодексу України та в ідповідно до плану - графіку п роведення документальних пл анових виїзних перевірок суб ' єктів господарювання, у пе ріод з 29.11.2010 року по 12.01.2011 року та з 02.02.2011 року по 22.02.2011 року проведено документальну планову виїзн у перевірку TOB «Глобал Лоджик Україна»з питань дотримання вимог податкового законодав ства за період з 01.04.2008 року по 30.09.2 010 року.

За результатами перевірки відповідачем було встановле но порушення TOB «Глобал Лоджик Україна», зокрема, вимог п. 3.1 с т. 3, п.п. «д» п. 6.5 ст. 6, пп. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України «Про подат ок на додану вартість»від 03.04.19 97 року № 168/97-ВР (чинного на момен т виникнення спірних правові дносин), в результаті чого зан ижено податок на додану варт ість на загальну суму 128 002 573 грн .; п.5.1, абз.4 п.п.5.3.9 п.5.3 ст.5, п.п.8.1.2 п.8.1 ст.8 Закону України «Про оподатк ування прибутку підприємств »від 28.12.1994 року № 334/94-ВР (в редакці ї, чинній на І момент виникнен ня спірних правовідносин), в р езультаті чого занижено пода ток на прибуток підприємств на загальну суму 202 547 грн.

На підставі Акту пере вірки від 01.03.2011 року № 121/1-23-20-34423473 ДПІ у Голосіївському районі м. Ки єва винесені податкові повід омлення - рішення: від 15 березн я 2011 року № 000332320 з податку на дода ну вартість із зазначенням с уми грошового зобов' язання : за основним платежем - 128 002 573 грн ., за штрафними (фінансовими) с анкціями - 32 000 643 грн.; від 15 березн я 2011 року № 0000322320 з податку на прибуток приватних підприєм ств із зазначенням суми грош ового зобов' язання: за осно вним платежем - 202 547 грн., за штра фними (фінансовими) санкціям и - 50 637 грн.

Не погоджуючись з прийняти ми податковими повідомлення ми - рішеннями, позивачем були надіслані до Державної пода ткової адміністрації у м. Киє ві первинна скарга № 2868 від 21.03.2011 року та до Державної пода ткової адміністрації Україн и вторинна скарга № 3206 від 19.05.2011 р оку. Рішеннями суб' єктів вл адних повноважень, скарги бу ли залишені без задоволення, а податкові повідомлення - рішення без змін.

Судом першої інстанції бу ло встановлено, що у період з 0 1.04.2008 року по 30.09.2010 року TOB «Глобал Л оджик Україна»здійснювало н адання послуг у сфері консул ьтування з питань інформатиз ації відповідно до контракту № 55-45/2007 від 31.08.2007 року, укладеного з компанією «Бонус Технолодж і, Інк.» (США); контракту № 20080204 від 04.02.2008 року, (укладеного з компан ією Software, ГГС» (США); контракту № 20 080110 від 01.10.2008 року, укладеного з ко мпанією Ltd» (Ізраїль), контракт у № 56-45/2007 від 01.07.2007 року, укладеного з Компанією «Глобал Лоджик, І нк.» (США).

Судом першої інстанції бу ло спростовано твердження ві дповідача про те, що послуги, я кі позивач надав за контракт ами, носять загальний характ ер, не ідентифіковані віднос но практичного застосування , не дають можливості визначи ти, які саме послуги надавали сь, відсутність таких послуг у переліку підпункту «д»пун кту 6.5 статті 6 Закону України « Про податок на додану вартіс ть»(чинного в період, що підля гав перевірці), а тому визначе ння місця поставки таких пос луг здійснюється за загальни ми правилами і як наслідок по зивачем занижено податкові з обов' язання на суму 128 000 577 грн.

Колегія суддів апеляційно ї інстанції погоджується з в исновком суду першої інстанц ії та зазначає, що послуги у сф ері консультування з питань інформатизації позивач здій снював частково власними сил ами та із залученням суб' єк тів підприємницької діяльно сті. Надання послуг п ідтверджується наявними в ма теріалах справи договорами п ро надання послуг, актами зда чі - прийняття робіт (надання п ослуг).

В матеріалах справи є лист Г оловного міжрегіонального у правління статистики у м. Киє ві від 25.08.2011 року № 21-10/3850 станом на 15 серпня 2011 року інформація про представництва іноземних ко мпаній з назвами «Бонус Техн олоджі, Інк.» (TECHNOLOGY, INC.»), Software, LLC», «Гло бал Лоджик Ізраїль LTD», «Глоба л Лоджик, Інк.»INC.») в ЄДРПОУ не з начиться.

Послуги у сфері консультув ання з питань інформатизації , що надавались позивачем нер езидентам полягали, зокрема, в аналізі потреб замовника, в изначенні необхідної функці ональності програмного забе зпечення, обробці даних замо вників за допомогою обчислюв альних засобів, шляхом тесту вання і виявлення недоліків у програмному забезпеченні з відображенням результатів у спеціалізованих інформацій них системах замовника, нада нні порад щодо усунення вияв лених недоліків та шляхів вд осконалення програмного заб езпечення. Послуги нерезиден там надавались через мережу Інтернет із використанням ко мп' ютерних систем.

Підрядники позивача перед авали результати своєї робот и замовникам з використанням мережі Інтернет, як засобу до ступу до комп' ютерних систе м, що знаходяться на серверах замовників за межами терито рії України, та здійснювали м одифікацію певних масивів да них, параметрів роботи систе м на стороні замовника, безпо середньо у програмному забез печенні замовника, у режимі р еального часу за рахунок сис тем електронного доступу. Дл я роботи з іноземними компан іями, позивач залучав підряд ників - інженерів з комп' юте рних систем та інженерів-про грамістів, з якими позивач ук ладав договори. Компанії «Бо нус Технолоджі, Інк.», Software, LLC», «Г лобаллоджик Ізраїль Ltd», «Гло бал Лоджик, Інк.»забезпечува ли підрядникам позивача дост уп до віддалених комп' ютерн их серверів та програмного з абезпечення кінцевих спожив ачів консультаційних послуг . Підрядники позивача в режим і реального часу тестували т а аналізували програмне забе зпечення, зокрема, з використ анням мережі Інтернет на від далених комп' ютерних серве рах кінцевих споживачів посл уг.

Послуги із надання доступу до мережі Інтернет, протягом періоду з 01.04.2008 року по 30.09.2010 року, позивачу надавали: закрите а кціонерне товариство «ДАТАГ РУП»згідно Договорів № Х2/Т-276 в ід 01.02.2008 року та № ІНК.2508/2007 від 02.08.2007 р оку; товариство з обмеженою в ідповідальністю «СТМ Нетвор кс», згідно Договору про нада ння послуг № 4-0408 від 01.04.2008 року, До говору на абонентське обслуг овування № 5-0408 від 01.04.2008 року; това риство з обмеженою відповіда льністю «Дабл-Ю Нет»згідно Д оговору про надання телекому нікаційних послуг № ВК-914-03/09 від 20.03.2009 року.

TOB «Глобал Лоджик Україна»п риймало та оплачувало послуг и, надані його підрядниками, п ро що сторони підписували ві дповідні акти приймання нада них послуг.

Згідно з абзацом 4 підпункту «д»пункту 6.5 статті 6 Закону Ук раїни «Про податок на додану вартість»(чинного в період, щ о підлягав перевірці), місцем поставки послуг вважається місце реєстрації покупця або його постійного представниц тва, а за відсутності такого м ісця реєстрації - місце пості йної адреси або постійного п роживання, в разі якщо покупц і, яким надаються нижченавед ені послуги, проживають за ме жами митної території Україн и, надають послуги з надання п ослуг консультантами, інжене рами, адвокатами, бухгалтера ми, аудиторами, актуаріями та інших аналогічних послуг, а т акож з обробки даних та надан ня інформації, у тому числі з в икористанням комп'ютерних си стем.

В матеріалах справи є відпо віді позивача на письмові за пити ДПІ у Голосіївському ра йоні м. Києва № 2690 від 08.02.2011 року, № 2725 від 16.02.2011 року, № 2727 від 17.02.2011 року, в яких зазначається, що послу ги, що надавались TOB «Глобал Ло джик Україна»нерезидентам, п олягають у здійсненні консул ьтаційної діяльності у сфері інформатизації.

Твердження відповідача, що до перевірки позивачем не на дано первинних документів, в ідповідно до яких здійснювал ось приймання-передача комп' ютерних програм та програмно го забезпечення, є безпідста вним, оскільки позивач, відпо відно до Контрактів не отрим ував комп' ютерні програми т а програмне забезпечення. До ступ позивача до таких прогр ам здійснювався через мережу Інтернет. Згідно з Контракта ми, позивач не ввозив в Україн у комп' ютерні програми або програмне забезпечення, що п ідтверджується Технічними з авданнями до Контрактів. В п. 4 .1 Технічних завдань до Контра ктів зазначено, що програмне забезпечення позивачу не на давалось.

Колегія суддів апеляційно ї інстанції погоджується з в исновком суду першої інстанц ії, що при наданні послуг у сфе рі консультування з питань і нформатизації покупцям -нере зидентам, TOB «Глобал Лоджик Ук раїна»правомірно не оподатк овувало зазначені послуги по датком на додану вартість з у рахуванням вимог п. 6.5 ст.6 Закон у України «Про податок на дод ану вартість»з відображення м в рядку 9.1 «Декларації з пода тку на додану вартість»(обся г поставки послуг за межами м итної території України або послуг, місце поставки яких в изначено відповідно до п. 6.5 ст . 6 Закону України «Про податок на додану вартість»за межам и митної території України).

Судом першої інстанції бул о встановлено, що позивачем б ув задекларований податкови й кредит по податку на додану вартість в сумі 5 022 975 грн. за пер іод з 01.04.2008 року по 30.09.2010 року. Тако ж, перевіркою повноти визнач ення податкового кредиту TOB «Г лобал Лоджик Україна»за пері од з 01.04.2008 року по 30.09.2010 року, встан овлено його завищення за сер пень 2009 року на суму 1 996 грн. та за фіксовано порушення п.п. 7.4.1, п.п . 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» .

03.08.2009 року TOB «Глобал Лоджик Ук раїна»товариство з обмежено ю відповідальністю «С.Дж.Р.Гр уп» уклали Договір б/н під ряду на будівельно-оздоблюва льні роботи. На виконання умов зазначеного Договору т овариством з обмеженою відпо відальністю «С.Дж.Р.Груп»вип исано податкові накладні № 6149 від 07.08.2009 року на загальну суму 49 280, 00 грн. (у тому числі ПДВ 8 213,33 гр н.) та № 6150 від 07.08.2009 року на загаль ну суму 257 516, 00 грн. (у тому числі П ДВ 42 919,32 грн.).

Статтею 7 Закону України «Пр о податок на додану вартість »(чинного в період, що підляга в перевірці) передбачено пор ядок обчислення і сплати под атку. Відповідно до п.п. 7.2.3 п. 7.2, п .п. 7.3.1 п. 7.3 та п.п. 7.4.1 п. 7.4 зазначеної статті податкова накладна є єдиною підставою для визначе ння сум податкового кредиту, оскільки тільки цей докумен т підтверджує одну з подій, що її здійснено покупцем: чи то о плату покупцем товару чи отр имання товару від продавця, щ о є підставою для виникнення податкових зобов' язань з п одатку на додану вартість.

Згідно з п.п. 7.2.4 п. 7.2 статті 7 Зак ону України «Про податок на д одану вартість»(чинного в пе ріод, що підлягав перевірці) п раво на нарахування податку на додану вартість та склада ння податкових накладних над ається особам, зареєстровани м як платники податку у поряд ку, передбаченому статтею 9 ць ого Закону, відповідно до яко ї особи, що підпадають під виз начення платників податку зг ідно із статтею 2 Закону Украї ни «Про податок на додану вар тість», зобов' язані зареєст руватися як платники податку на додану вартість.

Відповідно до п.п. 7.5.1 п. 7.5 ст.7 За кону України «Про податок на додану вартість» (чинного в п еріод, що підлягав перевірці ) датою виникнення права плат ника податку на податковий к редит вважається дата здійсн ення першої з подій: або дата с писання коштів з банківськог о рахунку платника податку в оплату товарів (робіт, послуг ), дата виписки відповідного р ахунку (товарного чека) - в раз і розрахунків з використання м кредитних дебетових карток або комерційних чеків; або да та отримання податкової накл адної, що засвідчує факт прид бання платником податку това рів (робіт, послуг).

У зв' язку з вищевикладени м, колегія суддів апеляційно ї інстанції приходить до вис новку, що позивачу видані н алежно оформлені податкові н акладні TOB «С.Дж.Р.Груп». На моме нт виникнення правовідносин між позивачем та TOB «С.Дж.Р.Груп », TOB «С.Дж.Р.Груп»знаходилось в Єдиному державному реєстрі та було зареєстровано платни ком ПДВ. З урахуванням дослід жених господарських операці й, факт здійснення яких відпо відачем не спростовано. Пози вачем податковий кредит сфор мовано з урахуванням положен ь Закону України «Про подато к на додану вартість».

За наведених обставин вбач ається, що наявність у покупц я належно оформлених докумен тів, які відповідно до Закону України «Про податок на дода ну вартість»необхідні для ві днесення певних сум до подат кового кредиту, зокрема вида них TOB «С.Дж.Р.Груп»податкових накладних, є правомірною під ставою формування податково го кредиту.

Посилання відповідача на в ідсутність обов' язкових ре квізитів на первинних докуме нтах, вірно не було взято судо м першої інстанції до уваги з огляду на те, що в матеріалах справи наявні належним чином завірені копії податкових н акладних № 6149 та № 6150 від 07.08.2009 року , видаткової накладної № 6149 від 07.08.2009 року, підписані директоро м ТОВ «С.Дж.Р.Груп»ОСОБА_2, с кріплені печаткою товариств а та є такими, що відповідають вимогам законодавства.

ТОВ «С.Дж.Р.Груп»проведено р емонтно-будівельні роботи, щ о підтверджується Актом здачі-прийняття виконаних р обіт згідно Договору б/н підр яду на будівельно оздоблювал ьні роботи від 03.08.2009 року. За значені обставини свідчать п ро те, що волевиявлення позив ача та ТОВ «С.Дж.Р.Груп»на укла дення договору було вільним та відповідало їх внутрішній волі, а договір спрямований н а реальне настання передбаче них ним наслідків.

Колегія суддів апеляційно ї інстанції не бере до уваги т вердження відповідача, про т е, що оскільки Договір б/н підр яду на будівельно-оздоблювал ьні роботи від 03.08.2009 року, уклад ений між позивачем та TOB «С.Дж.Р .Груп»є нікчемним, тому перев іркою не могли бути прийняті до уваги податкові накладні , виписані від імені вищевказ аного підприємства і, як насл ідок, суми податку на додану в артість, які TOB «Глобал Лоджик Україна»сплатило у зв' язку з виконанням TOB «С.Дж.Р.Груп»ре монтно-будівельних робіт у с умі 1 996 грн., не підлягають вклю ченню до складу податкового кредиту, оскільки вони не під тверджені податковими накла дними.

Здійснення господарської діяльності ТОВ «С.Дж.Р.Груп »не може мати наслідків для позивача, оскільки законода вством не передбачений обов' язок суб' єкта підприємниць кої діяльності бути обізнани м із особливостями господарю вання контрагента.

Єдині відомості , що є обов' язковими для пере вірки підприємством стосовн о свого контрагента - це вкл ючення його до Єдиного держа вного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприєм ців, наявність свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ на ч ас здійснення господарських операцій.

ТОВ «С.Дж.Р.Груп »на час здійснення господа рських операцій із позивачем був включений до Єдиного дер жавного реєстру юридичних ос іб та фізичних осіб - підпри ємців, мав свідоцтво про реєс трацію платника ПДВ (іден тифікаційний код 34981754). В матері алах справи є свідоцтво про д ержавну реєстрацію юридично ї особи серії А 01 № 158662, Довідкою АА № 188317 з ЄДРПОУ, свідоцтво № 10003 9671 про реєстрацію платника по датку на додану вартість. ТОВ «С.Дж.Р.Груп»було належним чи ном уповноважене на виконанн я ремонтно-будівельних робіт , оскільки мало чинну ліцензі ю на здійснення будівельної діяльності серії АВ № 316541 від 04.0 6.2007 року, видану Міністерством регіонального розвитку та б удівництва України.

Також, в апеляційній с карзі відповідач посилаєтьс я на те, що старшим слідчим упр авління податкової міліції Д ПА України 27.09.2010 року порушено к римінальну справу № 69-107, віднос но ОСОБА_2 та невстановлен их слідством осіб за фактом с творення фіктивного підприє мства ТОВ «С.Дж.Р.Груп»за озна ками злочину, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України. Колегія суд дів апеляційної інстанції не бере до уваги цей факт, оскіль ки позивач не може нести ві дповідальність за негативні наслідки господарської діял ьності контрагента, за умови , що операції із ним виконані т а підтверджені належним чино м.

Висновок відповідача, що в несок іноземної інвестиції д о статутного фонду TOB «Глобал Лоджик Україна»не підтвердж ено первинними документами, а відтак позивачем безпідста вно віднесено до складу вало вих витрат витрати на загаль ну суму 159 618,00 грн., у тому числі: з а III квартали 2009 року - 159 618,00 грн.; за 2009 рік - 159 618,00 грн. судом першої ін станції вірно не взято до ува ги, оскільки відповідно до по ложень ст. 1 Закону України «Пр о бухгалтерський облік та фі нансову І звітність в Україн і» первинний документ - докум ент, який містить відомості п ро господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Згідно ч. 2 ст. 9 Закону Україн и «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Укр аїні»первинні та зведені обл ікові документи можуть бути складені на паперових або ма шинних носіях і повинні мати такі обов' язкові реквізити : назву документа (форми); дату і місце складання; назву підп риємства, від імені якого скл адено документ; зміст та обся г господарської операції, од иницю виміру господарської о перації; посади осіб, відпові дальних за здійснення господ арської операції і правильні сть її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненн і господарської операції.

Протокол № 4 Загальних збо рів Учасників TOB «Глобал Лоджи к Україна»(Рішення Учасника) від 07.07.2009 року, Акт прийому-п ередачі за Протоколом № 4 Зага льних зборів Учасників TOB «Гло бал Лоджик Україна»(Рішення Учасника від 07.07.2009 року) від 08.07.2009 р оку відповідають вимогам, вс тановленим Законом України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україн і», а тому суд першої інстанці ї вірно дійшов до висновку пр о правомірність включення по зивачем до валових витрат ма лоцінних необоротних матері альних активів на загальну с уму 159 618,00 грн.

Також перевіркою встанов лено, що за період з 01.04.2008 року по 30.09.2010 року TOB «Глобал Лоджик Укра їна»задекларовано амортиза ційні відрахування в сумі 17 069 9 90 грн.

Позивач відніс суму 255 663 грн. н а збільшення вартості основн их фондів 1 групи з нормою амор тизації 2 %.

ДПІ у Голосіївському район і м. Києва дійшла висновку, що фінансово-господарські взає мовідносини TOB «Глобал Лоджик Україна»та TOB «С.Дж.Р.Груп»нос ять характер недійсного прав очину, оскільки даний правоч ин не відповідає обов' язков им умовам чинності правочину , а саме: частинам 1, 3 та 5 статті 2 03 Цивільного кодексу України , а тому позивачем в порушення п.п. 8.1.2 п. 8.1 ст. 8 Закону України «П ро оподаткування прибутку пі дприємств»від 28.12.1994 року № 334/94-ВР завищено суму амортизаційни х відрахувань в загальній су мі 19 868 грн., в тому числі за IV кв. 2009 року -5 113 грн., за І кв. 2010 року - 5 011 гр н., за II кв. 2010 року - 4 910 грн.; за III кв. 201 0 року - 4 813 грн.

Такий висновок відповідач а спростовується тим, що воле виявлення позивача та ТОВ «С .Дж.Р.Груп»на укладення догов ору було вільним та відповід ало їх внутрішній волі, а дого вір був спрямований на реаль не настання передбачених ним наслідків.

Відповідно до п.п. 8.1.2 п. 8.1 ст. 8 Закону України «Про оподатку вання прибутку підприємств» від 28.12.1994 року № 334/94-ВР (в редакції , чинній на момент виникнення спірних правовідносин), амор тизації підлягають, зокрема, витрати на проведення всіх в идів ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних фондів.

Також, перевіркою було вста новлено, що внесене до статут ного фонду TOB «ГлобалЛоджик Ук раїна»майно (іноземна інвест иція) компанією «Бонус Техно лоджі Інк.»в порушення п.п.8.1.2 п .8.1 ст.8 Закону України «Про опод аткування прибутку підприєм ств»позивачем було віднесен о до 2 та 4 групи основних фонді в та в перевіряємому періоді нараховувалась амортизація з відображенням в деклараці ях з прибутку підприємств на суму 630 696 грн., в тому числі по кв арталам: IV кв. 2009 року - 193 006 грн., за І кв. 2010 року - 167 157 грн., за II кв. 2010 року - 144 876 грн.; за III кв. 2010 року - 125 657 грн. Ко легія суддів апеляційної інс танції вважає, що таки доводи відповідача спростовуються наступним.

Згідно з п.п. 8.4.1 п. 8.4 ст. 8 Закону України «Про оподаткування п рибутку підприємств»і від 28.12 .1994 року № 334/94-ВР № 334/94-ВР (в редакц ії, чинній на момент виникнен ня і спірних правовідносин), у разі здійснення витрат на пр идбання основних фондів бала нсова вартість відповідної г рупи збільшується на суму ва ртості їх придбання, з урахув анням транспортних і страхов их платежів, а також інших вит рат, понесених у зв' язку з та ким придбанням, без урахуван ня сплаченого податку на дод ану вартість, у разі коли плат ник податку на прибуток підп риємств зареєстрований плат ником податку на додану варт ість.

Згідно з п.п. 8.4.11 п. 8.4 ст. 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»і від 2 8.12.1994 року № 334/94-ВР (в редакції, ч инній на момент виникнення спірних правовідносин), для ц ілей п.8.4 ст.8 цього Закону до пр идбання основних фондів та н ематеріальних активів прирі внюються операції з включенн я таких основних фондів та [ не матеріальних активів до скла ду статутного капіталу такої іншої особи, із подальшим вкл юченням основних фондів до в ідповідних груп.

Таким чином, TOB «Глобал Лодж ик Україна» мало право збіль шити вартість основних фонді в у зв' язку із надходженням інвестиції від учасника поз ивача - компанії «Бонус Техно лоджі Інк.».

Згідно з п.1.28 ст. 1 Закону Украї ни «Про оподаткування прибут ку підприємств»від 28.12.1994 року № 334/94-ВР (в редакції, чинній на мом ент виникнення спірних право відносин) інвестиція - господ арська операція, яка передба чає придбання основних фонді в нематеріальних активів, ко рпоративних прав та цінних п аперів в обмін на кошти або ма йно.

Отже, здійснивши внесок до статутного капіталу TOB «Глоба л Лоджик Україна», компанія « Бонус Технолоджі Інк.»придба ла корпоративні права та про дала основні фонди, а TOB «Глоба л Лоджик Україна»- продало ко рпоративні права і придбало основні фонди. Відтак, витрат и, яких зазнав позивач у зв' я зку з включенням інвестиції до основних фондів, визначаю ться вартістю корпоративних прав, які отримує інвестор.

Враховуючи наведене, суд п риходить до висновку про пра вомірність збільшення TOB «Гло бал Лоджик Україна»балансов ої вартості 2 і 4 групи основни х фондів на загальну суму 11 493 517 грн. відповідно до п.п. 8.4.1 та п.п . 8.4.11 п. 8.4 ст. 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підп риємств».

Згідно п.п. 8.6.1 п.8.6 ст. 8 Закону Ук раїни «Про оподаткування при бутку підприємств»від 28.12.1994 р оку № 334/94-ВР (в редакції чинній на момент виникнення спірни х правовідносин) норми аморт изації встановлюються у відс отках до балансової вартості кожної з груп основних фонді в на початок звітного (податк ового) періоду в такому розмі рі (в розрахунку на податкови й квартал), зокрема, група 2-10 ві дсотків; група 4-15 відсотків.

Таким чином позивачем прав омірно із дотриманням п.п. 8.6.1 п .8.6 ст. 8 Закону України «Про опо даткування прибутку підприє мств» нараховано амортизаці ю основних фондів 2 і 4 групи за гальною вартістю 1 493 517 грн. за ст авками відповідно 10 % та 15 %.

Суд апеляційної інстанції приходить до висновку, що TOB «Г лобал Лоджик Україна»із дотр иманням положень законодавс тва, збільшило балансову вар тість основних фондів та пра вомірно нараховувало протяг ом періоду з 01.04.2008 року по 30.09.2010 рок у на основні фонди амортизац ійні відрахування.

Відповідно до ст. 200 КАС Украї ни, суд апеляційної інстанці ї залишає скаргу без задовол ення, а постанову суду - без з мін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встанов ив обставини справи та ухвал ив судове рішення з додержан ням норм матеріального і про цесуального права.

За таких підстав апе ляційна скарга підлягає зали шенню без задоволення, а пост анова суду першої інстанції - без змін.

На підставі викладеного, к еруючись ст.ст. 160, 197, 198, 200, 205 та 206 КАС України, колегія суддів, -

У Х В А Л И В:

Апеляційну скар гу Державної податкової інсп екції у Голосіївському район і м. Києва - залишити без задо волення.

Постанову Окружного адміністративного суду м. Ки єва від 11.11.2011 року - залишити бе з змін.

Ухвала набирає законної с или з моменту проголошення, а ле може бути оскаржена до Вищ ого адміністративного суду У країни в порядок і строки, виз начені ст. 212 КАС України.

Головуючий суддя: Є.В. Чаку

Судді: В.І. Маслій

В .В. Файдюк

Повний текст ухвали виготовлений 05.03.2012 року.

Головуючий суддя Чаку Є.В.

Судді: Маслій В.І.

Фай дюк В.В.

Дата ухвалення рішення 02.03.2012
Оприлюднено 04.04.2012

Судовий реєстр по справі 2а-10986/11/2670

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.03.2012 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 11.11.2011 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 01.08.2011 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а-10986/11/2670

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону