ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 тел. 66-03-00, 66-11-31, http://vn.arbitr.gov.ua

_________________________________________________________________________________________ _______

У Х В А Л А

про порушення провадження у справі про банкрутство

04 квітня 2012 р. С права № 15/18/2012/5003

Суддя господарсь кого суду Лабунська Т.І. , розглянувши матеріали

за заявою: Державного пі дприємства "Державний резерв ний насіннєвий фонд України" , м. Київ

до: Товариства з обмежен ою відповідальністю "Агрос", м . Бар Барського району Вінниц ької області

про визнання банкрутом

визнала представлені мат еріали достатніми для поруше ння провадження у справі про банкрутство та призначенн я розгляду справи у підгот овчому засіданні

Керуючись ст.ст. 1, 6-8, 11-12 Закону України “Про відновлення пл атоспроможності боржника аб о визнання його банкрутом”, с т.ст. 1, 2, 4-1, 4-6, 12, 15, 32, 33, 34, 36, 38, 64, 65, 86, 115 Господ арського процесуального код ексу України суд,-

У Х В А Л И В :

Порушити провадження у справі і прийняти її до ро згляду.

Призначити справу до розгл яду 23.04.12 р. о 12:00 год., в приміщ енні господарського суду Він ницької області, кімн. 1011 (10-й по верх).

Явку в судове засідання пре дставників кредитора, боржни ка, арбітражного керуючого Г усара І.О. визнати обов' язко вою.

Зобов'язати кредитора нада ти суду: рішення суду по сп равах № 13/6-08, 4/301-07, 13/7-08; Довідку з Єди ного державного реєстру юрид ичних осіб та фізичних осіб-п ідприємців щодо боржника - То вариства з обмеженою відпові дальністю "Агрос", м. Бар Барсь кого району Вінницької облас ті.

Зобов'язати боржника надат и суду: відзив на заяву від повідно до ч. 3 ст. 11 Закону Укра їни "Про відновлення платосп роможності боржника або визн ання його банкрутом" з підтве рдженням чи запереченнями що до факту неплатоспроможност і та розміру вимог кредитора ; баланс підприємства на 01 кві тня 2012 року; відомості про фіна нсовий та майновий стан підп риємства; перелік дебіторів і кредиторів із зазначенням сум заборгованості; дані пр о заборгованість по заробітн ій платі; дані про всі наявні р ахунки в банківських установ ах; відомості про частку держ авної власності (в разі наявн ості).

Зобов'язати арбітражного к еруючого Гусара І.О. надати в судове засідання заяву щод о згоди на призначення розпо рядником майна боржника.

Заборонити боржнику ві дчуження основних засобів ви робництва, реорганізацію та ліквідацію, створення юриди чних осіб, участь в інших юрид ичних особах, створення філі й, представництв, передачу не рухомого майна в оренду, заст аву, внесення зазначеного ма йна як внеску до статутного ф онду господарського товарис тва або розпорядження таким майном іншим чином, одержан ня та видачу позик (кредитів) п оручительство, уступку вимо ги, переведення боргу, а також передачу в довірче управлі ння майна боржника.

Заборонити службовим особ ам боржника та уповноваженим ними особам укладати угоди, я кими передбачається відчуже ння (продаж, передача в оренду , довірче управління чи інше) а ктивів боржника (рухомого та нерухомого майна).

Ввести мораторій на задово лення вимог кредиторів боржн ика - Товариства з обме женою відповідальністю "Агро с" (м. Бар Барського району Він ницької області, вул. Пролета рська, 14, ідентифікаційний код 30870616), у зв'язку з чим заборонити органам стягнення та органа м державної виконавчої служб и стягнення на підставі вико навчих документів та інших д окументів, за якими здійснює ться стягнення відповідно д о законодавства.

Дія мораторію не поширюєть ся на виплату заробітної пла ти, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної життю та зд оров'ю громадян, авторської в инагороди.

Дія мораторію припиняєтьс я з припиненням провадження у справі про банкрутство.

Ухвалу направити згідно пе реліку.

Суддя Лабу нська Т.І.

віддрук. 17 прим.:

1 - до справи

2 - ДП "Державний резервний на сіннєвий фонд України" - 03038, м. Ки їв, вул. Ямська, 32

3 - ТОВ "АГРОС" - м. Бар Барського району Вінницької області, в ул. Пролетарська, 14

4 - Головне управління юстиц ії у Вінницькій області

5 - Державний реєстратор Бар ської РДА Вінницької області

6 - Барський районний суд Він ницької області

7 - Відділ ДВС Барського РУЮ В інницької області

8 - управління ПФУ у Барськом у районі Вінницької області

9 - МРЕВ УДАІ УМВС України Він ницької області

10 - Барське районне БТІ Вінни цької області

11 - інспекція Держтехнагляд у по Барському району

12 - Державна нотаріальна ко нтора Барського району Вінни цької області

13 - Головне управління стати стики у Вінницькій області

14 - Головне управління еконо міки Вінницької обласної дер жавної адміністрації

15 - Вінницьке регіональне ві дділення ФДМУ

16 - Барська МДПІ Вінницької о бласті

17 - арбітражний керуючий Гус ар І.О. - АДРЕСА_1

Дата ухвалення рішення 04.04.2012
Оприлюднено 06.04.2012

Судовий реєстр по справі 15/18/2012/5003

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.05.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.05.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 21.01.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 21.12.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 19.11.2018 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.11.2018 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.09.2016 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 22.08.2016 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 10.08.2016 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 14.06.2016 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 04.04.2012 Господарський суд Вінницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 15/18/2012/5003

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону