ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 5011-66/2500-2012 16.03.12

Суддя господарського суду міста Києва Гончаров С.А.

при секретарі судового зас ідання Климович М.І.

розглянув у відкритому суд овому засіданні матеріали сп рави

за позовом: Товариств а з обмеженою відповідальніс тю “Сталкер Трейд”

до відповідача-1: Товар иства з обмеженою відповідал ьністю “ФК Факторинг”

до відповідача-2: Закри того акціонерного товариств а “Керамін-Україна”

про визнання недійсн им договору № 01 про надання фі нансової послуги факторингу (фінансування під відступле ння права грошової вимоги) ві д 14.10.2009 року

за участю представників ст орін:

від позивача: ОСОБА_1 - з а довіреністю б/н від 11.01.12

ОСОБА_2 - за довіреніст ю від 11.01.12

від відповідача-1: ОСОБА _3 - за довіреністю від 02.03.10

від відповідача-2: не з' яви лись

СУТЬ СПОРУ:

Позивач, Товариство з обме женою відповідальністю “Ста лкер Трейд” (надалі - позивач), звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відп овідальністю “ФК Факторинг” (надалі - відповідач-1), Закри того акціонерного товариств а “Керамін-Україна” (надалі - відповідач-2) про визнання нед ійсним договору № 01 про наданн я фінансової послуги фактори нгу (фінансування під відсту плення права грошової вимоги ) від 14.10.2009 року.

В обґрунтування позовних в имог позивач посилався на те , що укладений між відповідач ами Договір № 01 про надання фі нансової послуги факторингу (фінансування під відступле ння права грошової вимоги) ві д 14.10.2009 року не відповідає право вій конструкції Договору фа кторингу, направленому на фі нансування під відступленн я права грошової вимоги, а, нат омість, містить всі притаман ні ознаки Договору уступки п рава вимоги (цесії). Наведені о бставини, на думку позивача, є підставами для визнання спі рного договору недійсним на підставі ст. 203 Цивільного код ексу України.

Відповідач-1 згідно з відзив ом на позовну заяву, проти зад оволення позовних вимог запе речив, посилаючись на те, що сп ірний договір факторингу від повідає вимогам, передбачени м ст.ст. 1077, 1078, 1079 Цивільного кодек су України, оскільки містить усі істотні умови договорів такого типу; сторони, при укла денні спірного договору, пог одили всі його істотні умови , та, з огляду на таке, договір у кладено належним чином, та пр авові підстави для визнання його недійсним відсутні.

Відповідачем-1 зазначено, що у випадку правової конструк ції договору факторингу має місце двостороннє зобов' яз ання сторін (з однієї сторони - надання грошових коштів у розпорядження, з другої - ві дступлення права грошової ви моги та здійснення оплати), в т ой же час, правова конструкці я заміни кредитора у зобов' язанні (цесії), наявності будь -якого зустрічного зобов' яз ання, як то надання грошових к оштів, сплати винагороди за в ідступлення права вимоги тощ о, не передбачає. Відповідаче м-1 наведено, що чинне законода вство України не містить імп еративної норми про черговіс ть надання грошових коштів Ф актором клієнтові та відступ лення права грошової вимоги Клієнтом Факторові.

Відповідач-1 також зазначає про те, що позивачем не зазнач ено, яке саме його право або за конний інтерес порушено.

Відповідач-2 відзиву на позо вну заяву не подав, не викорис тав своє право на участь у суд овому засіданні, представник а в судове засідання не напра вив.

Згідно із п.3.9.2 Постанови №18 ві д 26.12.2011р. Пленуму Вищого господа рського суду України “Про де які питання практики застосу вання Господарського процес уального кодексу України суд ами першої інстанції” у випа дку нез'явлення в засідання г осподарського суду представ ників обох сторін або однієї з них справа може бути розгля нута без їх участі, якщо неявк а таких представників не пер ешкоджає вирішенню спору.

За висновками суду, незважа ючи на те, що відповідач-2 в суд ове засідання не з' явився, у матеріалах справи достатньо документів, які мають значен ня для правильного вирішення спору та є необхідними для пр ийняття повного і обґрунтова ного судового рішення, внасл ідок чого справа розглядаєть ся по суті відповідно до норм ст.75 Господарського процесуа льного кодексу України.

Розглянувши матеріали спр ави та заслухавши пояснення представників сторін, суд ВС ТАНОВИВ:

14.10.2009 року між Товариством з о бмеженою відповідальністю “ ФК Факторинг” (відповідачем- 1) та Закритим акціонерним тов ариством “Торговий Дім “Кера мін-Україна” (відповідачем-2) б уло укладено договір № 01 про н адання фінансової послуги фа кторингу (фінансування під в ідступлення права грошової в имоги) від 14.10.2009 року.

Відповідно до п. 1.1 договору № 01, в силу ст. 1077 ЦК України, ст. 6 За кону України «Про фінансові послуги та державне регулюва ння ринків фінансових послуг »відповідач-1 (фактор за умова ми договору) зобов' язався п ередати грошові кошти в розп орядження відповідача-2 (кліє нт за умовами договору) за пла ту, а відповідач-2 зобов' язав ся відступити відповідачеві -1 своє право грошових вимог до Товариства з обмеженою відп овідальністю “Сталкер Трейд ” (за договором - боржник) за гр ошовими зобов' язаннями, які виникли відповідно до Догов ору поставки № 8/04 від 08.04.2006 року (н адалі - основний договір).

Пунктом 2.1. договору № 01 визна чено, що відповідно до ст. 1078 ЦК України, клієнт відступає Фа кторові наявну грошову вимог у до Боржника.

Згідно п. 2.2. договору № 01 право грошової вимоги у відповіда ча-1 виникло внаслідок здійсн ення відповідачем-2 поставки товарів відповідно до умов О сновного договору та первинн их документів у вигляді наст упних видаткових накладних: № Кер-000639 від 09.04.2009 року на суму 63616,70 грн., № Кер-000640 від 09.04.2009 року на сум у 19863,79 грн., № Кер-000650 від 10.04.2009 року на суму 7439,28 грн., № Кер-000651 від 10.04.2009 рок у на суму 29633,47 грн., № Кер-000652 від 10.04.2 009 року на суму 49427,24 грн., № Кер-000653 в ід 10.04.2009 року на суму 2298,24 грн.

Сума грошового зобов' яза ння боржника (надалі - догов ірна сума) за вказаними накла дними згідно вказаного основ ного договору складає всьог о з ПДВ - 172278,72 грн. (п. 2.3. договору № 01).

Відповідно до п. 2.4. договору № 01 відступлення права грошов ої вимоги у зобов' язанні за основним договором від Кліє нта до Фактора відбувається у момент набрання чинності ц им договором.

Згідно п. 2.7. договору № 01 під в ідступленням права грошової вимоги, що виникло згідно вка заних вище накладних, Фактор належним чином надав Клієнт ові фінансування, здійснивши переказ останньому грошових коштів у сумі 120595,10 грн. без ПДВ н а його поточний рахунок у бан ку.

Пунктом 3.1. договору № 01 визна чено, що Фактор надає Клієнто ві фінансування на строк з мо менту надання фінансування з а цим договором до моменту сп лати Факторові Договірної су ми Боржником, відповідно до у мов Основного договору , але н е пізніше строку платежу за н акладними, який визначений в п. 2.2.

Грошова вимога, право якої в ідступається, є дійсною, якщо клієнт має право відступити право грошової вимоги і в мом ент відступлення цієї вимоги йому не були відомі обставин и, внаслідок яких боржник має право не виконувати вимогу (п . 6.2. договору № 01).

Відповідно до п. 8.1. договору № 01 сторони договору погодили , що на підставі ч. 3 ст. 653 ЦК Укра їни, він набуває чинності з мо менту його підписання повнов ажними представниками сторі н та скріплення печатками ст орін, і діє до повного виконан ня сторонами взятих на себе з обов' язань.

Як зазначалось, позивач зве рнувся до суду з вимогами про визнання недійсним договору № 01 про надання фінансової по слуги факторингу (фінансуван ня під відступлення права гр ошової вимоги) від 14.10.2009 року.

Відповідно до частини 1 стат ті 1077 Цивільного кодексу Укра їни за договором факторингу (фінансування під відступлен ня грошової вимоги) одна стор она (фактор) передає або зобов ' язується передати грошові кошти в розпорядження друго ї сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов' язується відступити факторо ві своє право грошової вимог и до третьої особи (боржника).

Договір факторингу являє с обою зобов'язальне правовідн ошення, яке виникає між факто ром та продавцем (постачальн иком) товарів або послугонад авачем (клієнтом), за яким факт ор купує у клієнта право вимо ги останнього по відношенню до його контрагентів (боржни ків) за договорами по сплаті з аборгованості за поставлені (передані) товари або надані п ослуги, тим самим фінансуючи діяльність клієнта. При цьом у саме грошова вимога, переда на Клієнтом Фактору, не може р озглядатися як плата за нада ну останнім фінансову послуг у.

Сферою застосування догов ору факторингу є, зазвичай, ко ло підприємницьких відносин , а також спрямованість на усу нення недостатності оборотн их коштів, розрізняються дві правові конструкції договор у факторингу: договір купівл і грошової вимоги; договір із метою забезпечення виконанн я зобов'язання.

Для того, щоб віднести оспор юваний Договір факторингу до вказаної договірної констру кції необхідна одночасна ная вність таких складових (істо тних умов):

- суб'єктний склад: Фактор, як им може бути банк або фінансо ва установа, а також фізична о соба-підприємець, яка відпов ідно до закону має право здій снювати факторингові операц ії та Клієнт, яким може бути фі зична або юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності;

- наявність зобов'язального правовідношення, за яким Фак тор купує у Клієнта право гро шової вимоги останнього по в ідношенню до його контрагент ів (Боржників) за договорами п о сплаті заборгованості за п оставлені (передані) товари а бо надані послуги (основними договорами), тим самим фінанс уючи діяльність Клієнта. При цьому, мова йде не про будь-як е окреме відплатне відступле ння конкретного права вимоги , а про конкретну дебіторську заборгованість.

- відносини між Фактором та Клієнтом носять оплатний хар актер, тобто Фактору має бути забезпечена можливість одер жання винагороди за послуги по фінансуванню діяльності К лієнта.

Проте, як вбачається з полож ень укладеного між відповіда чами договору № 01 про надання фінансової послуги факторин гу (фінансування під відступ лення права грошової вимоги) від 14.10.2009 року, його конструкці я не містить одночасно перер ахованих елементів.

Зокрема, відповідно до п. 2.4. д оговору № 01 про надання фінанс ової послуги факторингу (фін ансування під відступлення п рава грошової вимоги) від 14.10.2009 року відступлення права грош ової вимоги у зобов' язанні за основним договором від Кл ієнта до Фактора відбуваєтьс я у момент набрання чинності цим договором. Відповідно до п. 8.1. цього договору № 01, він наб уває чинності з моменту його підписання повноважними пре дставниками сторін та скріпл ення печатками сторін.

З наведеного суд робить вис новок про те, що безпосереднє відступлення права грошової вимоги, відповідно до положе нь спірного Договору фактори нгу, відбувається в момент йо го укладання.

Однак, відповідно до положе нь ст. 1084 Цивільного кодексу Ук раїни право грошової вимоги до Боржника у Фактора виника є з моменту здійснення фінан сування останнім Клієнта за відступлену йому грошову вим огу.

Згідно п. 2.7. договору № 01, стор они цього договору визначили , що під відступленням права грошової вимоги, що виникло з гідно вказаних вище накладни х, Фактор належним чином нада в Клієнтові фінансування, зд ійснивши переказ останньому грошових коштів у сумі 120595,10 грн . без ПДВ на його поточний раху нок у банку.

Проте, пунктом 3.1. спірного до говору встановлений строк, н а який Клієнт отримує таке фі нансування. Так, Фактор надає Клієнтові фінансування за ц им договором до моменту спла ти Факторові Договірної суми Боржником, відповідно до умо в Основного договору, але не п ізніше строку платежу за нак ладними.

З огляду на положення спірн ого договору, суд робить висн овок про те, що в договірній ко нструкції спірного договору відсутня купівля права грош ової вимоги до Боржника, а лиш е вбачається тимчасове корис тування Клієнтом грошовими к оштами Фактора. За конструкц ією оскаржуваного договору с торони договору затвердили п орядок повернення фінансува ння, наданого Фактором Клієн ту, натомість залишили поряд ок припинення (повернення) ві дступлення права грошової ви моги до Боржника без врегулю вання.

Крім того, предметом спірно го договору в розрізі констр укції «фінансування під відс туплення права грошової вимо ги»є майбутня грошова вимога до Боржника, яка в силу припис ів ст. 1078 ЦК України вважається переданою Фактору лише з дня виникнення права такої вимо ги до Боржника.

Оскільки, за умовами спірно го договору, день виникнення права вимоги до позивача (стр ок платежу за накладними) збі гся з днем повернення фінанс ування, отриманого Клієнтом під відступлення його права грошової вимоги, то таким чин ом підтверджується відсутні сть одночасної дії двох обов 'язкових умов, характерних вк азаній конструкції договору : виникнення права вимоги до Б оржника та фінансування під відступлення права грошової вимоги до Боржника.

Саме значення фінансуванн я під відступлення права гро шової вимоги полягає в тому, щ о Клієнт (відповідач-2), не чека ючи настання строку платежу свого Боржника (позивача), отр имує ці кошти від - Фактора (ві дповідача-1). Тим самим Клієнту надається можливість викори стати отримані кошти на свої потреби, виграючи у часі. Заці кавленість Фактора в даному договорі проявляється в тому , що він фінансує Клієнта, отри муючи за це винагороду. Перед ача права вимоги в рамках дог овору факторингу носить допо міжний характер, тоді як пере дача відповідної грошової су ми (фінансування) Клієнту - осн овний.

Відступлення права вимоги є правочином (договором), на п ідставі якого первісний кред итор передає свої права ново му кредитору, а новий кредито р приймає ці права і зобов'язу ється або не зобов'язується ї х оплатити. Договір відступл ення права вимоги також в пра ктиці ділового обороту назив ається "договором цесії", а йог о суб'єкти відповідно "цедент ом" (первісний кредитор) та "це сіонарієм" (новий кредитор). До говір відступлення права вим оги може бути оплатним, якщо в ньому передбачений обов'язо к нового кредитора надати пе рвісному кредитору якесь май нове надання замість отриман ого права вимоги.

Саме у договорі відступлен ня права грошової вимоги від бувається процедура передач і прав та обов'язків кредитор а, проте не передбачено фінан сування конкретної вимоги. Ц есія - це сам факт заміни особи в зобов'язанні. В силу ж вимог ст. 1077 Цивільного кодексу Укра їни для договору факторингу в імперативному порядку вста новлено фінансування під від ступлення грошової вимоги.

Також, згідно ч. 1 ст. 1077 ЦК Укра їни передбачена можливість К лієнта відступити Факторові свою грошову вимогу до Боржн ика з метою забезпечення вик онання зобов'язання Клієнта перед Фактором. При цьому якщ о відступлення права грошово ї вимоги Факторові здійснюєт ься з метою забезпечення вик онання зобов'язання Клієнта перед Фактором, Фактор зобов 'язаний надати Клієнту звіт і передати суму, що перевищує с уму боргу Клієнта, який забез печений відступленням права грошової вимоги. Якщо сума, од ержана Фактором від Боржника , виявилася меншою від суми бо ргу Клієнта перед Фактором, я ка забезпечена відступлення м права вимоги, Клієнт зобов'я заний сплатити Факторові зал ишок боргу.

Таким чином, істотною умово ю договору факторингу, право ва конструкція якого передба чає можливість Клієнта відст упити Факторові свою грошову вимогу до Боржника з метою за безпечення виконання зобов'я зання Клієнта перед Фактором є розмір боргу Клієнта перед Фактором за зобов'язанням, по відношенню до якого відступ лення вимоги мало забезпечув альний характер.

Іншою істотною умовою дого вору факторингу, правова кон струкція якого передбачає мо жливість Клієнта відступити Факторові свою грошову вимо гу до Боржника з метою забезп ечення виконання зобов'язанн я Клієнта перед Фактором є гр аничний строк виконання Кліє нтом зобов'язання перед Факт ором, що забезпечено відступ ленням права вимоги. Істотні сть зазначеної умови пов'яза на з тим, що грошова вимога пер еходить до Фактора лише тоді , коли не буде виконано зобов'я зання, по відношенню до якого відступлення вимоги мало за безпечувальний характер.

Однак, як вбачається із зміс ту спірного договору, він не містить будь-якої характерис тики зобов'язання, по відноше нню до якого відступлення ви моги мало забезпечувальний х арактер.

Відповідно до ч. 2 ст. 548 ЦК Укр аїни забезпеченню підлягают ь лише дійсні вимоги, тобто за безпечення не може існувати, при відсутності предмету за безпечення.

Пунктом 6.2. спірного договор у визначено, що грошова вимог а, право якої відступається, є дійсною, якщо клієнт має прав о відступити право грошової вимоги і в момент відступлен ня цієї вимоги йому не були ві домі обставини, внаслідок як их боржник має право не викон увати вимогу.

Натомість, пунктом 9.5. Догово ру поставки № 8.4. від 08.04.2009 року, що був укладений між відповіда чем-2 та позивачем, передбачен о заборону передачі прав та о бов' язків за цим договором третім особам без попередньо го узгодження Сторонами.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що спірний договір № 01 про надан ня фінансової послуги фактор ингу (фінансування під відст уплення права грошової вимог и) від 14.10.2009 року не відповідає д оговірній конструкції догов ору факторингу в розумінні ф інансування під відступленн я права грошової вимоги, а нат омість містить всі притаманн і ознаки договору уступки пр ава вимоги (цесії).

З огляду на таке, суд до висн овку, що договір № 01 про наданн я фінансової послуги фактори нгу (фінансування під відсту плення права грошової вимоги ) від 14.10.2009 року є удаваним право чином, тобто таким, що вчинени й відповідачами з метою прих овати інший правочин, а саме у ступку права грошової вимоги (цесію).

Відповідно до ч. 1 ст. 235 Цивіль ного кодексу України удавани м є правочин, який вчинено сто ронами для приховання іншого правочину, який вони насправ ді вчинили. Тому при укладанн і удаваного правочину до від носин його учасників застосо вуються правила щодо правочи ну, який сторони мали на увазі (який сторони приховали). Воля сторін в удаваному правочин і спрямована встановлення ін ших цивільно-правових віднос ин, ніж ті які передбачені пра вочином.

Враховуючи наведене, суд пр иходить до висновку, що відпо відач-1 і відповідач-2 підписую чи договір № 01 про надання фін ансової послуги факторингу ( фінансування під відступлен ня права грошової вимоги) від 14.10.2009 року мали на меті прихова ти договір цесії (договір від ступлення грошової вимоги) н а дотримання процедури уклад ення якого, згідно пункту 9.5. До говору поставки № 8.4. від 08.04.2009 ро ку необхідна згода позивача.

Відповідно до ч. 1 ст. 215 Цивіль ного кодексу України підстав ою недійсності правочину є н едодержання в момент вчиненн я правочину стороною (сторон ами) вимог, які встановлені ча стинами першою - третьою, п'ято ю та шостою статті 203 цього Код ексу.

Статтею 203 Цивільного кодек су України встановлено загал ьні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності пра вочину. Так, згідно ч.ч. 1, 5 зазна ченої статті Цивільного коде ксу України зміст правочину не може суперечити цьому Код ексу, іншим актам цивільного законодавства, а також морал ьним засадам суспільства; пр авочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним .

Відповідно до ч. 3 ст. 215 Цивіль ного кодексу України будь-як а особа, яка заперечує дійсні сть правочину на підставах в становлених законом може зве рнутись до суду про визнання його недійсним.

Якщо недійсність правочин у прямо не встановлена закон ом, але одна із сторін або інша заінтересована особа запере чує його дійсність на підста вах, встановлених законом, та кий правочин може бути визна ний судом недійсним.

Відповідно до ч. 1 ст. 207 Господ арського кодексу України гос подарське зобов'язання, що не відповідає вимогам закону, а бо вчинено з метою, яка завідо мо суперечить інтересам держ ави і суспільства, або укладе но учасниками господарських відносин з порушенням хоча б одним з них господарської ко мпетенції, може бути на вимог у однієї із сторін, або відпов ідного органу державної влад и визнано судом недійсним.

За таких обставин, позовні в имоги є обґрунтованими та та кими, що підлягають задоволе нню.

На підставі викладеного, ке руючись ст.ст. 207, 215, 235, 548, 1077, 1078, 1084 Циві льного кодексу України, ст.ст . 1, 2, 22, 32, 33, 35, 43, 49, 82-85 Господарського п роцесуального кодексу Украї ни суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Товариств а з обмеженою відповідальніс тю “Сталкер Трейд” до Товари ства з обмеженою відповідаль ністю “ФК Факторинг”, Закрит ого акціонерного товариства “Керамін-Україна” про визна ння недійсним договору № 01 про надання фінансової послуги факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) від 14.10.2009 року - задово льнити.

Визнати недійсним договір № 01 про надання фінансової по слуги факторингу (фінансуван ня під відступлення права гр ошової вимоги) від 14.10.2009 року, ук ладений між Товариством з об меженою відповідальністю “Ф К Факторинг”, та Закритим акц іонерним товариством “Керам ін-Україна”.

Стягнути з Товариства з обм еженою відповідальністю “ФК Факторинг” (01032, м. Київ, вул. Сак саганського, 120, оф. 17, ЄДРПОУ 35432977) на користь Товариства з обме женою відповідальністю “Ста лкер Трейд” (04213, м. Київ, вул. Гер оїв Сталінграду, 46-А, кв. 37, ЄДРПО У 30045192) витрати зі сплати судово го збору в розмірі 536,50 грн.

Стягнути з Закритого акціо нерного товариства “Керамін -Україна” (49021, Дніпропетровськ а область, смт. Ювілейне, вул.. М агістральна, 34, ЄДРПОУ 34273080) на ко ристь Товариства з обмеженою відповідальністю “Сталкер Т рейд” (04213, м. Київ, вул. Героїв Ст алінграду, 46-А, кв. 37, ЄДРПОУ 30045192) в итрати зі сплати судового зб ору в розмірі 536,50 грн.

Суддя С.А. Гончаров

В судовому засіданні 16.03.2012 ро ку проголошено вступну та ре золютивну частини рішення.

Рішення складено в повному обсязі

та підписане 21.03.2012р.

Дата ухвалення рішення 16.03.2012
Зареєстровано 10.04.2012
Оприлюднено 12.04.2012

Судовий реєстр по справі 5011-66/2500-2012

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.04.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 11.04.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 16.03.2012 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону