ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

12/14-08-4270

            

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"26" листопада 2008 р.     Справа  № 12/14-08-4270

за позовом: Відкритого акціонерного товариства „Укртелеком” в особі філії „Дирекція первинної мережі ВАТ „Укртелеком”

до відповідача: військової частини А - 1283

про стягнення 24764,62 грн.

   Суддя Цісельський О.В.

За участю представників сторін:

від позивача: Кошкіна І.Ю. –довіреність від 21.07.2008 р.;

від відповідача: Лазар А.Н. –довіреність № 1307 від 26.11.2008 р.;

          СУТЬ СПОРУ: Позивач, відкрите акціонерне товариство "Укртелеком"  в особі філії „Дирекція первинної мережі ВАТ „Укртелеком”, звернувся до господарського суду Одеської області з позовною заявою про стягнення з військової частини А –1283 заборгованості за послуги з експлуатаційно - технічного обслуговування засобів зв'язку в загальній сумі  24764,62 грн. та про залучення у якості додаткового відповідача Міністерства оборони України.

Представник позивача позовну заяву підтримує, наполягає  на її задоволенні.

          Представник відповідача з позовними вимогами в частині основного боргу згоден, проти інших вимог позивача заперечує.

          Розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив:

          Позивач заявив клопотання, викладене у позовній заяві, щодо залучення у якості додаткового відповідача Міністерства оборони України на підставі того, що відповідно до ч.2 ст. 5 Закону України „Про господарську діяльність у Збройних Силах України” в разі недостатності у військової частини коштів, що надходять на рахунок по відповідним статтям кошторису, відповідальність за її зобов'язаннями несе Міністерства оборони України.

          Суд вважає за недоцільне залучати Міністерство оборони України у якості додаткового відповідача на підставі того, що воно не є стороною договору № 2181-8 від 15.08.2006р., а тому не може відповідати за зобов'язаннями, що спливають із умов цього договору.

15.08.2006р. між ВАТ „Укртелеком” та відповідачем –військовою частиною А-1283, було укладено договір № 2181-8 на експлуатаційно-технічне обслуговування засобів та споруд зв'язку, відповідно до якого відповідачу були надані платні послуги по експлуатаційно-технічному обслуговуванню засобів та споруд зв'язку згідно з паспортом кабельних трас підземних кабельних ліній зв'язку.

Відповідно до п. 2.2. укладеного договору позивач взяв на себе зобов'язання здійснювати роботи з підтримання у справному стані засобів та споруд зв'язку відповідача, а відповідач відповідно до п.2.1.4. договору –своєчасно та в повному обсязі вносити плату за надані послуги зв'язку.

Додатком № 3 до договору було встановлено розмір вартості послуг в розмірі 1817,28 грн. на місяць.

Відповідно до п.3.2. договору відповідач взяв на себе зобов'язання щомісячно до 20 числа місяця, наступного за поточним вносити плату за надані послуги на розрахунковий рахунок позивача на підставі виставлених рахунків.

Згідно наданого розрахунку, за період з серпня 2007 р. по липень 2008р. включно, за відповідачем утворилась заборгованість за надані послуги у розмірі 21807,36 грн., що підтверджується рахунками на сплату наданих послуг у серпні 2007 р. - липні 2008 р. та доданими до них актами виконання робіт за період серпень 2007 р.  –липень 2008 року (а.с. 72 –88).

16.04.2008 року позивач рекомендованим листом надіслав відповідачу претензію, на яку відповідач не відповів.

          В порушення договору № 813/8 від 05.05.2004 р. відповідач не регулярно здійснював оплату за надані послуги, в результаті чого у нього за період з серпня 2007 р. по липень 2008 р. включно, перед позивачем утворилась заборгованість за отримані послуги в розмірі 21807,36 грн.

          Відповідач надав у судове засідання акт звірки розрахунків між сторонами станом на 01.10.2008 р. який підтверджує наявність заборгованості відповідача за вказаний період та те, що в порушення договору № 813/8 від 05.05.2004 р. відповідач не регулярно здійснював оплату за надані послуги, в результаті чого у нього за період з серпня 2007 р. по липень 2008 р. включно, перед позивачем утворилась заборгованість за отримані послуги в розмірі 21807,36 грн.

          Позивачем надано суду розрахунок пені, сума якої складає - 287,17 грн., 3% річних, сума яких складає - 279,15 грн. та інфляційних, сума яких складає –2390,94 грн. Таким чином загальна сума позову складає 24764,62 коп.

          Проте, перевіривши надані розрахунки суд встановив, що у розрахунку інфляційних позивачем припущена помилка, тому розмір інфляційних треба вважати таким, що дорівнює 2107 грн.

          Дослідивши матеріали справи, заслухавши представників сторін, суд дійшов висновку що у позовних вимогах потрібно відмовити частково з наступних підстав.

          Відповідно до ч.1 ст.5 Закону України „Про господарську діяльність у Збройних Силах України” за не виконання чи неналежне виконання договірних зобов'язань, а також за шкоду і збитки, заподіяні довкіллю, правам та інтересам фізичних і юридичних осіб або державі, військова частина як суб'єкт господарської діяльності несе відповідальність, передбачену законом та договором.

          Відповідно до ч.ч.1,7 ст. 193 Господарського кодексу України, ст. 526 Цивільного кодексу України передбачено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання –відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов`язань не допускається, крім випадків, передбачених законом.

          Згідно ч.1 ст.530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

          Згідно ст.625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

          Згідно ст.549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно ст. 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певних дій або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

          Позивач надав відповідачу послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування засобів та споруд зв'язку відповідача на загальну суму 21807,36 грн.

          Таким чином, станом на липень 2008 року (включно) за відповідачем числиться заборгованість за надані послуги у розмірі 21807,36 грн., що підтверджується рахунками на сплату наданих послуг у серпні 2007 р. - липні 2008 р. та доданими до них актами виконання робіт за період з серпня 2007 р. по липень 2008 р. та актом звірки розрахунків між сторонами.

          При перевірці наданого позивачем розрахунку збитків від інфляції суд встановив, що у розрахунку позивачем припущена помилка, тому розмір інфляційних треба вважати таким, що дорівнює 2107 грн.

За таких обставин, приймаючи до уваги вищевикладене, оцінюючи документальні докази, які наявні у матеріалах справи, суд вважає, що позовні вимоги позивача є законними й обґрунтованими, а тому підлягають відмові частково.

          З урахуванням цього, слід стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість на загальну суму 24480,68 грн., з яких: 21807,36 грн. - основного боргу, 287,17 грн. –пені, 279,15 грн. –3% річних, 2107 грн. –інфляційних.

          Згідно ст.ст. 44, 49 Господарського процесуального кодексу України слід стягнути з відповідача на користь позивача витрати по сплаті держмита в сумі 247,65 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справ у судах в сумі 118 грн., сплачені згідно платіжним дорученням від 11.09.2008р. № 6836 та № 6837.

Керуючись  ст.ст. 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. У позові відмовити частково.

2. Стягнути з Військової частини А-1283 (65033, м. Одеса, Штабний провулок,1, код ЄДРПОУ 22994917) на користь відкритого акціонерного товариства „Укртелеком” в особі філії „Дирекція первинної мережі ВАТ „Укртелеком” (03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, код ЄДРПОУ 16479714)  - 21807 грн. 36 коп. (двадцять одна тисяча вісімсот сім  грн. 36 коп.) –основного боргу, 287 грн. 17 коп. (двісті вісімдесят сім грн. 17 коп.) – пені, 279 грн. 15 коп. (двісті сімдесят дев'ять грн. 15 коп.) –3% річних, 2107 грн.(дві тисячі сто сім) –інфляційних, 102 грн. (сто дві грн.) –витрат на оплату державного мита, 118 грн. (сто вісімнадцять грн.) –витрат на ІТЗ судового процесу.

          

Рішення суду набирає законної сили після закінчення 10-денного строку з дня  його підписання.

Рішення підписане 27.11.2008р.

Суддя                                                                                                    Цісельський О.В.

Дата ухвалення рішення 26.11.2008
Оприлюднено 06.01.2009

Судовий реєстр по справі 12/14-08-4270

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.08.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 08.08.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Рішення від 26.11.2008 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 12/14-08-4270

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону