ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.12 Справа№ 5015/4576/12

За позовом: Комерційно-виробничої приватної фірми «Будекстра»м. Львів

до відповідача : Корпорації «Енергоресурс-інвест»м. Львів.

про стягнення 21 890,17 грн.

Суддя П. Манюк

при секретарі І. Альховській

За участю представників:

від позивача: Запотічняк С.М. - представник

від відповідача : Лісецький І.О. - представник

Суть спору: Розглядається справа за позовом Комерційно-виробничої приватної фірми «Будекстра»до Корпорації «Енергоресурс-інвест»про стягнення 21 890,17 грн.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 02.11.2012 року порушено провадження у справі та призначено до розгляду в судовому засіданні на 19.11.2012 року.

В судових засіданнях оголошувалася перерва та розгляд справи відкладався з підстав викладених у відповідних ухвалах суду.

Представник позивача в судових засіданнях позовні вимоги підтримав, просив позов задоволити з підстав викладених у позовній заяві, подав уточнений розрахунок заборгованості.

Відповідач в судових засіданнях позовні вимоги заперечив в частині нарахування штрафних санкцій та просив відмовити у їх задоволенні. В судовому засіданні 17.12.2012 року подав заяву про застосування позовної давності щодо позовних вимог про стягнення пені.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив наступне:

Комерційно-виробнича приватна фірма «Будекстра»звернулася з позовом до Корпорації «Енергоресурс-інвест»про стягнення 21 890, 17 грн.

В обґрунтування позовних вимог вказує на те, що 13.10.2009 року між Комерційно-виробничою приватною фірмою «Будекстра»(надалі - позивач) та Корпорацією «Енергоресурс-інвест» (надалі - відповідач) було укладено договір на виконання робіт №13/10/09 (надалі - договір).

Відповідно до п. 1 договору відповідач доручає, а позивач приймає на себе проведення робіт по влаштуванню бетонної підлоги в приміщеннях відповідача в м. Львові. Пунктом 4.1 договору передбачено, що договірна вартість робіт, які доручаються позивачу, визначена за згодою сторін та складає 78 972, 00 грн. в т.ч. ПДВ 20% - 13 162,00 грн.

Відповідно до п.5.1 договору розрахунок проводиться за фактично виконаний об'єм робіт згідно актів виконаних робіт. Згідно п.5.3 договору остаточний розрахунок відповідач здійснює на протязі 5-ти банківських днів в повному обсязі з врахуванням попередніх авансових платежів.

Як вбачається з матеріалів справи та наданих сторонами доказів, фактичне виконання робіт по даному договору було здійснено 30.10.2009 року, що підтверджується актом № 1 приймання виконання підрядних робіт від 30.10.2009 року.

Загальна сума виконаних робіт відповідно до довідки про вартість виконаних робіт від 30.10.2009 року складає 76 250, 40 грн.

В порушення умов п.5.3. договору відповідачем підрядні роботи оплачено частково, а саме згідно виписок з особових рахунків вбачається оплата відповідачем по договору:

14.10.2009 року -20 000,00 грн.

30.10.2009 року -10 000,00 грн.

02.12.2009 року -10 000,00 грн.

29.12.2009 року -20 000,00 грн.

Загальна сума оплачених відповідачем виконаних позивачем робіт складає 60 000, 00 грн., внаслідок чого виникла заборгованість в сумі 16 250, 40 грн., яку позивач просить стягнути з відповідача.

Крім стягнення основного боргу позивач просить стягнути з відповідача 3% річних у розмірі 1 409, 11 грн., інфляційні у розмірі 2 583, 20 грн., пеню у розмірі 1 647, 46 грн.

В представленому відзиві та в усних пояснення, наданих в судових засіданнях, представник відповідача позовні вимоги заперечив в частині стягнення пені в розмірі 1 647,46 грн., оскільки згідно ч.2 ст.258 ЦК України, позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог: про стягнення неустойки (штрафу, пені); враховуючи, що термін позовної давності на стягнення пені закінчився відповідач вважає, що позивач немає права на стягнення пені. Також відповідачем звернено увагу суду на те, що позивачем у позовній заяві неправильно вказано строк нарахування 3% річних, а саме строку з якого має здійснюватись нарахування.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, оцінивши докази в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають до часткового задоволення виходячи із наступних мотивів:

Відповідно до ст.526 ЦК України, ст. 193 Господарського кодексу України, зобов'язання повинні виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до вказівок закону, договору, а при відсутності таких вказівок -відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ч.1 ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Як встановлено судом, на підставі договору від 13.10.2009 року № 13/10/09, позивачем були виконанні роботи по влаштуванню бетонної підлоги в приміщенні корпорації «Енергоресурс-інвест», а відповідач прийняв дані роботи, що підтверджується актом приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2010 року, на загальну суму 76 250, 40 грн.

В порушення умов п. 5.3 договору, яким передбачено, що оплата за виконані роботи проводиться згідно актів виконаних робіт протягом п'яти днів після підписання актів виконаних робіт, відповідачем було проведено оплату лише частково в сумі 60 000, 00 грн., внаслідок чого виникла заборгованість в сумі 16 250, 40 грн.

25.09.2012 року позивачем була направлена відповідачу претензія про погашення заборгованості в сумі 16 250, 40 грн., яка останнім залишена без відповіді та задоволення.

Представник відповідача в судових засіданнях доказів погашення боргу не подав та проти суми основного боргу не заперечував, тому позовні вимоги в частині стягнення основного боргу в розмірі 16 250, 40 грн. підлягають до задоволення.

Відповідно до ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

В частині стягнення інфляційних втрат в розмірі 2 583, 20 грн. суд вважає, що розраховані вони відповідно до ст. 625 ЦК України, тому позовні вимоги в цій частині підлягають до задоволення повністю.

Щодо позовних вимог про стягнення 3% річних в сумі 1 409, 11 грн., то суд задовольняючи позовні вимоги в цій частині частково виходить з того, що позивачем у позовній заяві нарахування штрафних санкцій здійснюється з 06.11.2009 року, не враховуючи, що відповідно до п. 5.3 договору «остаточний розрахунок з підрядником по даному договору замовник здійснює на протязі 5-ти банківських днів в повному обсязі з врахуванням попередніх авансованих платежів», Акт №1 приймання виконаних підрядних робіт був укладений 30.10.2009 року (п'ятниця), а отже відповідно до ст. 253 ЦК України, перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якого пов'язано його початок. Відповідно до ч. 5 ст.254 ЦК України, якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день, а саме 09.11.2009 року, тому позовні вимоги в частині стягнення 3 % річних підлягають до задоволення в розмірі 1 405, 10 грн.

Приписами ст. 258 ЦК України передбачено, що для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю. Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені).

Як вбачається з матеріалів справи позивачем нарахована пеня в розмірі 1 647, 46 грн. за період 06.11.2009 року по 06.04.2010 року, однак ним не враховано, що строк позовної давності щодо стягнення пені сплив, а відтак суд відмовляє позивачу в стягненні пені в розмірі 1 647, 46 грн. у зв'язку із спливом позовної давності, про застосування якої відповідачем подано відповідну заяву.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судовий збір покладається на відповідача пропорційно до задоволених вимог.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 253, 254, 258, 526, 530, 549, 610, 625, 837 ЦК України, ст. 193 Господарського кодексу України, ст.ст. 36, 43, 49, 82-85 ГПК України, суд , -

в и р і ш и в:

1. Позов задоволити частково.

2. Стягнути з Корпорації «Енергоресурс-інвест»(79035, м. Львів, вул. Зелена, 131, код ЄДРПОУ 30336890) на користь Комерційно-виробничої приватної фірми «Будекстра»(юридична адреса: 79069, м. Львів, вул. Шевченка, 366 «б»/15; фактична адреса: 79024, м. Львів, вул. Кукурудзяна, 4а, код ЄДРПОУ 22369473) суму в розмірі 21 719, 44 грн. з них:

- 16 250, 40 грн. -основного боргу;

- 1 405, 10 грн. -3 % річних;

- 2 583, 20 грн. -втрат пов'язаних з інфляцією;

- 1 480, 74 грн. -судового збору

3. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.

4. Наказ видати відповідно ст.116 ГПК України.

Суддя Манюк П.Т.

Дата ухвалення рішення 17.12.2012
Оприлюднено 27.12.2012

Судовий реєстр по справі 5015/4576/12

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 17.12.2012 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 02.11.2012 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 5015/4576/12

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону