ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2013 р.Справа № 5017/3762/2012

Господарський суд Одеської області

У складі судді - Желєзної С.П.

Секретаря судових засідань - Воробйова А.В.

За участю представників сторін:

Від позивача: Єфтеній С.В. за довіреністю від 26.11.2012р.

Від відповідача: не з'явився.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом приватного підприємства „Стройтехград" до товариства з обмеженою відповідальністю „Стройтехснаб" про стягнення 40 917,48 грн., -

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство „Стройтехград" (далі по тексту - ПП „Стройтехград") звернулось до господарського суду Одеської області з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю „Стройтехснаб" (далі по тексту - ТОВ „Стройтехснаб") про стягнення заборгованості в сумі 51 470,62 грн., обгрунтовуючи позовні вимоги фактом неналежного виконання відповідачем прийнятих на себе грошових зобов'язань за договором поставки № 26 від 22.04.2011р. щодо своєчасної та в повному обсязі оплати вартості придбаного товару. Крім того, позивач просив покласти на відповідача судові витрати, до складу яких включити витрати на правову допомогу адвоката в сумі 4 000 грн.

У зв'язку із неможливістю документального підтвердження на момент розгляду справи обґрунтованості позовних вимог в частині стягнення з відповідача заборгованості за придбаний товар в сумі 10 553,14 грн. позивачем було зменшено розмір позовних вимог, в результаті чого ПП „Стройтехград" просить суд стягнути з відповідача заборгованість в сумі 40 917,48 грн. та, відповідно, покласти на ТОВ „Стройтехснаб" судові витрати. Вказана редакція позовних вимог є остаточною та була прийнята до розгляду господарським судом.

Відповідач був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в засіданнях суду, що підтверджується наявними в матеріалах справи повідомленнями про вручення поштових відправлень суду під розписку, проте ТОВ „Стройтехснаб" не скористалось наданим законом правом на участь свого представника в судовому процесі. Оскільки відповідачем не було подано відзив на позов, справа розглядається за наявними в ній матеріалами згідно зі ст. 75 ГПК України.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши доводи та пояснення представника позивача, суд встановив наступне.

22.04.2011р. між приватним підприємством „Укрват", найменування якого було змінено на ПП „Стройтехград" на підставі рішення загальних зборів засновників № 5 від 12.12.2011р., (Постачальник) та ТОВ „Стройтехснаб" (Замовник) було укладено договір поставки № 26, у відповідності до п.п. 1.1, 1.2 якого в порядку та на умовах, обумовлених даним договором, Постачальник зобов'язується передати у власність Замовника товар, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити товар. Найменування, одиниця виміру та загальна кількість товару, що підлягає поставці за даним договором, його часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура тощо), технічні характеристики визначаються специфікацією (додаток № 1), що є невід'ємною частиною договору.

Згідно зі ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Виходячи з положень п.п. 4.2, 4.3 договору поставки № 26 від 22.04.2011р. Постачальник передає Замовнику на товар, поставка якого здійснюється за умовами даного договору, рахунки-фактури, сертифікати якості, сертифікати походження, податкову накладну, накладну на відпуск товару. Приймання продукції за кількістю та якістю здійснюється у відповідності до діючого законодавства України, специфікацією, сертифікатами якості та товаросупровідними документами. Строк передачі товару відповідає строку передачі товару безпосередньо Замовнику. Місцем передачі товару вважається місце його передачі безпосередньо Замовнику.

Відповідно до положень ст.ст. 662, 664 ЦК України продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу. Продавець повинен одночасно з товаром передати покупцеві його приналежності та документи (технічний паспорт, сертифікат якості тощо), що стосуються товару та підлягають переданню разом із товаром відповідно до договору або актів цивільного законодавства. Обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов'язок продавця доставити товар.

Як вбачається із матеріалів справи, згідно із видатковими накладними № РН-0000265 від 26.09.2011р., № РН-0000251 від 14.09.2011р., № РН-0000249 від 21.09.2011р., № РН-0000279 від 21.09.2011р. позивачем на виконання умов договору поставки № 26 від 22.04.2011р. було передано у власність ТОВ „Стройтехснаб" товар на загальну суму 61 869,11 грн., а відповідачем вказаний товар було прийнято, що підтверджується підписами його представника на даних первинних бухгалтерських документах, повноваження якого підтверджувались довіреністю серії ААБ № 743245.

Згідно з п.п. 2.3, 5.2, 5.3 договору поставки № 26 від 22.04.2011р. ціна на товар, який постачається за умовами даного договору, зазначається у специфікації, рахунку-фактурі, відвантажувальних накладних. Розрахунки за даним договором здійснюються у грошовій формі, в безготівковому порядку, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника за фактом поставки товару. Замовник зобов'язаний здійснити оплату вартості придбаного товару в розмірі 100% суми, визначеної специфікацією, відвантажувальною накладною не пізніше 5 (п'яти) банківських днів від дати виставлення рахунку-фактури на оплату.

З матеріалів справи, а саме з виписки із особового рахунку ПП „Стройтехград", вбачається, що ТОВ „Стройтехснаб" було здійснено лише часткову оплату вартості придбаного товару в сумі 20 951,64 грн., факт прийняття якого підтверджується видатковими накладними № РН-0000265 від 26.09.2011р., № РН-0000251 від 14.09.2011р., № РН-0000249 від 21.09.2011р., № РН-0000279 від 21.09.2011р. Вирішуючи питання про наявність у вказаних діях відповідача факту порушення прийнятих на себе грошових зобов'язань, суд виходить з наступного.

В силу приписів ст. 193 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

У відповідності до ч. 2 ст. 509 ЦК України зобов'язання виникають з підстав, встановлених ст. 11 цього Кодексу, у тому числі і з договорів. Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами. Зобов'язання, в свою чергу, згідно вимог ст.ст. 525, 526 ЦК України, має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу. Одностороння відмова від виконання зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається.

В силу положень ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. В свою чергу, положеннями ст.ст. 251, 252 ЦК України передбачено, що строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Строк та термін можуть бути визначені актами цивільного законодавства, правочином або рішенням суду. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.

За наслідком застосування наведених положень закону до спірних правовідносин, суд дійшов висновку, що строк оплати вартості придбаного відповідачем на виконання умов договору поставки № 26 від 22.04.2011р. товару визначається виходячи із настання юридичного факту, погодженого сторонами - виставлення позивачем рахунків на оплату, які мали були вручені ТОВ „Стройтехснаб". Проте, як вбачається із матеріалів справи, вказані рахунки позивачем не складались та, відповідно, відповідачу до оплати не вручались.

За таких обставин суд дійшов висновку, що у спірних правовідносинах не було визначено строку виконання відповідачем грошового зобов'язання з оплати проданого позивачем товару.

Проте, як вбачається із матеріалів справи, позивачем було пред'явлено відповідачу вимогу, викладену у претензії від 03.12.2012р. за № 03/12-01, про погашення заборгованості за договором поставки № 26 від 22.04.2011р. від 15.04.2010р. в загальній сумі 51 470,62 грн., яка включає в себе заборгованість за товар, переданий на підставі видаткових накладних № РН-0000265 від 26.09.2011р., № РН-0000251 від 14.09.2011р., № РН-0000249 від 21.09.2011р., № РН-0000279 від 21.09.2011р. Вказану вимогу було надіслано органами поштового зв'язку на адресу ТОВ „Стройтехснаб" та вручено останньому 06.12.2012р., що підтверджується описом вкладення до цінного листа із календарним штемпелем відділення поштового зв'язку /а.с. 37/ та повідомленням про вручення поштового відправлення під розписку /а.с. 38/

Відповідно до ч. 2 ст. 530 ЦК України зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

З огляду на підтвердження матеріалами справи факту пред'явлення позивачем вимоги про виконання спірного грошового зобов'язання, строк виконання якого умовами укладеної між сторонами по справі угоди не визначено, на підставі ч. 2 ст. 530 ЦК України господарський суд дійшов висновку, що відповідач мав оплатити вартість придбаного товару в сумі 40 917,47 грн. протягом семи днів з моменту пред'явлення відповідної вимоги, тобто до 13.12.2012р. включно.

Згідно зі ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

Однак, як свідчать матеріали справи, відповідачем прийняті на себе грошові зобов'язання з оплати вартості придбаного товару в сумі 40 917,47 грн. протягом семи днів з дня пред'явлення з боку ПП „Стройтехград" відповідної вимоги виконані не були. Таким чином, ТОВ „Стройтехснаб" було порушено прийняті на себе грошові зобов'язання за укладеною між сторонами по справі угодою, в результаті чого на момент вирішення спору у відповідача наявна заборгованість перед ПП „Стройтехград" в сумі 40 917,47 грн. за придбану на виконання умов договору поставки товару від 15.04.2010р. продукцію.

За таких обставин, враховуючи невиконання відповідачем у строк до 13.12.2012р. включно грошового зобов'язання з оплати спірної суми заборгованості на користь позивача, керуючись положеннями ст. 525, 526, 530, 692 ЦК України господарський суд дійшов висновку щодо обґрунтованості та доведеності позовних вимог ПП „Стройтехград" про стягнення з відповідача заборгованості за проданий товар в сумі 40 917,47 грн.

При цьому, суд зазначає, що в якості додатку до надісланої на адресу ТОВ „Стройтехснаб" вимоги про погашення спірної суми заборгованості позивачем було визначено рахунок-фактуру від 29.11.2012р. на оплату вартості проданого товару в загальній сумі 51 470 грн. Проте, вказаний рахунок ПП „Стройтехград" в процесу розгляду справи суду надано не було, у зв'язку з чим, при вирішенні даного спору господарський суд виходив із того, що строк виконання відповідачем спірного грошового зобов'язання визначається моментом пред'явлення вимоги згідно з ч. 2 ст. 530 ЦК України.

Згідно вимог ст.ст. 32, 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. При цьому, докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. В свою чергу, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Враховуючи вищевикладене, факт існування заборгованості ТОВ „Стройтехснаб" перед ПП „Стройтехград" за придбаний на виконання умов договору поставки № 26 від 22.04.2011р. товар в загальній сумі 40 917,47 грн. витікає з умов укладеної між сторонами по справі угоди, положень чинного законодавства та підтверджується матеріалами справи. Доказів, спростовуючих викладене, відповідачем суду надано не було.

Відповідно до ч. 2 ст. 617 ЦК України особа, не звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання у разі відсутності у боржника необхідних коштів. Крім того, згідно ч. 1 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Підсумовуючи вищезазначене, суд доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення позову шляхом присудження до стягнення з ТОВ „Стройтехснаб" на користь ПП „Стройтехград" заборгованості за придбаний товар в сумі 40 917,47 грн. відповідно до ст.ст. 11, 251, 252, 509, 525, 526, 530, 610, 617, 625, 629, 662, 664, 692, 712 ЦК України, ст. 193 ГК України.

Вирішуючи питання про розподіл судових витрат по справі, суд виходить із наступного.

Як вбачається із матеріалів справи, 26.11.2012р. між ПП „Стройтехград" (Клієнт) та адвокатом Єфтенієм С.В. (Адвокат) було укладено договір про надання правової допомоги № 26-11/01, у відповідності до умов якого Адвокат зобов'язався надавати Клієнту правову допомогу в справі щодо захисту прав та інтересів останнього в судах, органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях всіх форм власності та підпорядкування з питання стягнення грошової суми за поставлений товар згідно господарського договору із ТОВ „Стройтехснаб", Клієнт зобов'язався сплатити гонорар (винагороду) за надану правову допомогу та компенсувати фактичні витрати на її надання в обсязі та на умовах, визначених договором. За надання правової допомоги Клієнт сплачує Адвокату гонорар (винагороду) в розмірі 4 000 грн.

Відповідно до квитанції до видаткового касового ордеру № 00002 від 29.11.2012р. адвокат Єфтеній С.Ф. отримав від позивача грошові кошти в сумі 4 000 грн. на виконання умов вищезазначеного договору про надання правової допомоги, що підтверджує фактичні витрати ПП „Стройтехград" на правову допомогу адвоката.

Згідно зі ст. 44 ГПК України судові витрати складаються з судового збору, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

З огляду на викладене, приймаючи до уваги зміст договору про надання правової допомоги № 26-11/01 від 26.11.2012р., господарський суд визнає обґрунтованим та доведеним факт понесення позивачем витрат на оплату послуг адвоката, пов'язаних із розглядом даної справи та захистом інтересів ПП „Стройтехград", що виникли із спірних правовідносин, в сумі 4 000 грн. При цьому, суд зазначає, що розмір витрат на оплату послуг адвоката є розумним та співрозмірним із змістом правової допомоги, надання якої є необхідним для захисту інтересів позивача.

Положеннями ст. 49 ГПК України передбачено, що суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, при задоволенні позову покладаються на відповідача.

За таких обставин, приймаючи до уваги задоволення позовних вимог ПП „Стройтехград" у повному обсязі, господарський суд вважає за необхідне покласти на відповідача судові витрати, пов'язані із оплатою послуг адвоката, в сумі 4 000 грн. Крім того, відповідно до ст. 49 ГПК України на відповідача також слід покласти судові витрати зі сплати судового збору.

Керуючись ст.ст. 11, 251, 252, 509, 525, 526, 530, 610, 617, 625, 629, 662, 664, 692, 712 ЦК України, ст. 193 ГК України, ст. ст. 32, 33, 43, 44, 49, 82-85 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю „Стройтехснаб" /68001, Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Данченка, 1-А, кв. 53, код ЄДРПОУ 31377959, р/р 2600112010264 в ОФ ВАТ КБ „Хрещатик", МФО 388324/ на користь приватного підприємства „Стройтехград" /65005, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 102, кв. 8, код ЄДРПОУ 36436589, р/р 260090609000116 у КБ „Приватбанк" м. Одеса, МФО 328704/ заборгованість в сумі 40 917 грн. 47 коп. /сорок тисяч дев'ятсот сімнадцять грн. 47 коп./, витрати на оплату послуг адвоката в сумі 4 000 грн. 00 коп. /чотири тисячі грн. 00 коп./, судовий збір в сумі 1 609 грн. 50 коп. /одна тисяча шістсот дев'ять грн. 50 коп./. Наказ видати.

Рішення набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 85 ГПК України.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Відповідно до ст. ст. 91, 93 ГПК України сторони у справі мають право подати апеляційну скаргу, а прокурор - апеляційне подання на рішення місцевого господарського суду, яке не набрало законної сили. Апеляційна скарга подається, а апеляційне подання вноситься, протягом десяти днів з дня прийняття рішення місцевим господарським судом, а у разі якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення - з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу.

Повний текст рішення підписано 04.03.2013р.

Суддя С.П. Желєзна

Дата ухвалення рішення 27.02.2013
Зареєстровано 05.03.2013
Оприлюднено 06.03.2013

Судовий реєстр по справі 5017/3762/2012

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 27.02.2013 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 18.02.2013 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 18.02.2013 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 06.02.2013 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.01.2013 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.12.2012 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону