ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_________________________________________________________________________

УХВАЛА

"11" березня 2013 р.Справа № 922/722/13-г

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Лавровой Л.С.

при секретарі судового засідання Васильєва Л.О.

розглянувши справу

за позовом ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РЕГІОН", м. Харків до Фрунзенського ВДВС ХМУЮ, м. Харків про визнання протиправними та скасування пос за участю представників сторін:

позивача - Корсун О.В.,

відповідача не з'явився.

ВСТАНОВИВ:

У лютому 2013 року ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РЕГІОН" (надалі - позивач) звернувся до господарського суду Харківської області з позовом до Фрунзенського ВДВС ХМУЮ (надалі - відповідач), в якому просив суд:

- визнати пртиправною та скасувати постанову Фрунзенського ВДВС ХМУЮ ВП № 35137857 від 08.11.2012 року про стягнення з боржника виконавчого збору в сумі 124,80 грн;

- визнати пртиправною та скасувати постанову Фрунзенського ВДВС ХМУЮ ВП № 35137869 від 08.11.2012 року про стягнення з боржника виконавчого збору в сумі 12 480 грн.

В обгрунтування позовних вимог заявник посилається на неправомірність оскаржуваних постанов органу виконавчої служби.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 19.02.2013 року за позовною заявою порушено провадження у справі та призначено її до розгляду у відкритому судовому засіданні на 04.03.2013 року о 09:30 год.

У судовому засіданні 04.03.2013 року оголошувалась перерва до 11.03.2013 року до 10:45 год.

У судовому засіданні 11.03.2013 року представник позивача заявив клопотання про припинення провадження у справі, у зв'язку з тим що дана позовна заява не підлягає розгляду в порядку господарського судочинства.

Також, позивач просить суд повернути сплачену ним суму судового збору в розмірі 2 615,40 грн.

Представник відповідача у призначене судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Суд, розглянувши вищезазначену заяву ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РЕГІОН" про припинення провадження у справі та повернення суми судового збору, зазначає наступне.

Заявником у даній позовній заяві фактично оскаржуються дії відділу Фрунзенського ВДВС ХМУЮ в межах здійснення виконавчого провадження за наказом господарського суду Харківської області у справі №5023/7467/11 від 18.07.2012 року.

Також, суд враховує і те, що заявник звернувся саме з заявою про визнання дій Фрунзенського ДВС ХМУЮ неправомірними та скасування постанов державного виконавця, а не з відповідним позовом з урахуванням положень ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, і не з відповідною скаргою у розумінні ст. 121-2 наведеного Кодексу.

Згідно з ст.12 Господарського процесуального кодексу України господарським судам підвідомчі справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, у тому числі щодо приватизації майна, та з інших підстав, крім спорів, що виникають із публічно-правових відносин та віднесені до компетенції Конституційного Суду України та адміністративних судів.

Захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав і інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, орагнів місцевого самоврядування, їхніх суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, є завданням адміністративного судочинства.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства України справа адміністративного судочинства - це переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.17 Кодексу адміністративного судочинства України компетенція адміністративних судів поширюється на спори між суб'єктами владних повноважень, за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом. Пунктом вісім ч.1 ст.3 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що позивачем у адміністративній справі також є суб'єкт владних повноважень, на виконання повноважень якого подана позовна заява до адміністративного суду. За положеннями п.5 ч.4 ст.50 КАС суб'єкти владних повноважень можуть бути позивачами у справі у випадках, встановлених законом.

З аналізу зазначених вище процесуальних норм випливає, що до адміністративної юрисдикції також відносяться спори, позивачем у яких є суб'єкт владних повноважень, на виконання повноважень якого подана позовна заява до іншого суб'єкта владних повноважень.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що справа адміністративної юрисдикції - переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 3 Кодексу дано визначення суб'єкта владних повноважень, згідно з яким - це орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Відтак, необхідною ознакою суб'єкта владних повноважень є здійснення цим суб'єктом владних управлінських функцій, причому ці функції повинні здійснюватися відповідним суб'єктом саме у тих правовідносинах, у яких виник спір.

Даний спір не є спором про право, оскільки спором про право є спір між двома або більше суб'єктами, які заявляють свої права на відповідний об'єкт, а також заперечення наявності такого права у особи іншою особою.

Відповідно до п. 3 постанови Вищого господарського суду України від 24.10.2011 року № 10 "Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам" у вирішенні питання про те, чи є правовідносини господарськими, а спір - господарським, слід виходити з визначень, наведених у статті 3 Господарського кодексу України.

Так, господарський спір підвідомчий господарському суду, зокрема, за таких умов:

- участь у спорі суб'єкта господарювання;

- наявність між сторонами, по-перше, господарських відносин, врегульованих Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими актами господарського і цивільного законодавства, і, по-друге, спору про право, що виникає з відповідних відносин;

- наявність у законі норми, що прямо передбачала б вирішення спору господарським судом;

- відсутність у законі норми, що прямо передбачала б вирішення такого спору судом іншої юрисдикції.

В даному випадку, між сторонами відсутні договірні/господарські відносини, врегульовані Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими актами господарського і цивільного законодавства.

Зі змісту ст. 121-2 ГПК випливає, що скарги на дії чи бездіяльність органів державної виконавчої служби щодо виконання рішень, ухвал, постанов господарських (арбітражних) судів розглядає виключно місцевий господарський суд, який розглянув відповідну справу у першій інстанції, оскільки виконання зазначених рішень судів є невід'ємною частиною судового процесу, про що зокрем зазначав і Пленум Верхового Суду України у своїй постанові "Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження" від 26 грудня 2003 року N 14. Тобто розгляд таких скарг не здійснюється в межах нового позовного провадження.

За приписами п. 1 ч. 1 ст. 80 ГПК України, господарський суд припиняє провадження у справі, якщо спір не підлягає вирішенню в господарських судах України.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про припинення провадження у справі, оскільки даний спір не підлягає розгляду в порядку господарського судочинства.

Щодо повернення суми сплаченого судового збору у розмірі 2 615,40 грн. господарський суд зазначає наступне.

Відповідно до ч.1 ст.7 Закону України "Про судовий збір", сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі: 1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом; 2) повернення заяви або скарги; 3) відмови у відкритті провадження у справі; 4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв'язку з повторним неприбуттям позивача або за його клопотанням); 5) закриття провадження у справі.

Вищезазначеною статтею Закону, врегульовано загальні питання повернення сплачених сум судового збору, в томі числі визначено підстави такого повернення. яке здійснюється ухвалою суду. Зокрема, сума судового збору підлягає поверненню у випадку припинення провадження у справі згідно з ч. 1 ст. 80 ГПК України (Інформаційний лист ВГСУ від 25.08.2011 року № 01-06/1509).

На час дії інформаційного листа ВГСУ "Про деякі питання практики застосування Закону України "Про судовий збір" від 23.05.2012 № 01-06/704/2012 такий порядок не визначено. До його встановлення повернення сплачених сум судового збору з державного бюджету має здійснюватися згідно з ухвалами господарського суду; з цією метою відповідні ухвали мають виготовлятися у двох примірниках (оригіналах), один з яких залишається у матеріалах справи, а інший надсилається особі, яка сплатила судовий збір до державного бюджету.

Ухвала про повернення сплаченої суми судового збору виноситься господарським судом у складі, в якому ним мало вирішуватися процесуальне питання, в зв'язку з яким виникла підстава повернення такої суми.

На підставі викладеного та керуючись п.1 ч. 1 ст. 80, ст. 86 ГПК України, ст.7 Закону України "Про судовий збір", суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РЕГІОН" про припинення провадження у справі та повернення сплаченої суми судового збору (Вх.№ 9072 від 11.03.2013 року) задовольнити.

2. Провадження у справі 922/722/13-гприпинити .

3. Повернути ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РЕГІОН" (61044, м. Харків, пр-т Московський, 247, код ЄДРПОУ 32760971) судовий збір в сумі 2 615,40 грн., сплачений квитанціями № 7097.413.2 від 18.02.2013 року та № 6026.75.4 від 05.02.2013 року на користь УДКС у Дзержинському районі м. Харкова, код 37999654, банк одержувача ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО банку 851011, номер рахунку 31215206783003, за подання позовної заяви до Фрунзенського ВДВС ХМУЮ.

Додаток для позивача: оригінали квитанцій № 7097.413.2 від 18.02.2013 року та № 6026.75.4 від 05.02.2013 року.

Суддя Лаврова Л.С.

справа № 922/722/13-г

Зареєстровано 22.03.2013
Оприлюднено 22.03.2013
Дата набрання законної сили 11.03.2013

Судовий реєстр по справі 922/722/13-г

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.03.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 19.02.2013 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону