ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/7185/13 27.05.13

За позовомПублічного акціонерного товариства "ЕРДЕ БАНК" доТовариства з обмеженою відповідальністю "Архівсервіс" простягнення 542576,43 грн. СуддяСташків Р.Б. Представники: від позивача - Шпак Т.Г., представник за довіреністю; від відповідача - не з'явився. СУТЬ СПОРУ:

У квітні 2013 року ПУБЛІЧНЕ акціонерне товариство "ЕРДЕ БАНК" (далі - позивач або ПАТ "Ерде Банк") звернулось до Господарського суду м. Києва із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Архівсервіс" (далі - відповідач) про стягнення 542576,43 грн., з яких:

- 435307,23 грн. - заборгованість за кредитом;

- 74753,11 грн. - заборгованість за простроченими процентами;

- 32516,09 грн. - пеня за кредитом.

На обґрунтування своїх вимог позивач посилається на порушення відповідачем зобов'язань за кредитним договором №73/11-ОВ від 14.04.2011 (далі - Кредитний договір).

У судовому засіданні 27.05.2013 позивач подав клопотання про збільшення розміру позовних вимог, обґрунтовуючи тим, що у зв'язку із здійсненим перерахунком заборгованості по договору, сума заборгованості відповідача перед позивачем становить 543120,05 грн., з яких:

- 435307,23 грн. - заборгованість за кредитом;

- 74753,11 грн. - заборгованість за простроченими процентами;

- 33059,71 грн. - пеня за кредитом.

На обґрунтування заявлених сум до стягнення позивачем доданий розрахунок вказаної заборгованості.

Ухвала суду про порушення провадження у справі та відкладення розгляду справи була надіслана відповідачу за повідомленою суду поштовою адресою, яка також є адресою його місцезнаходження, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, яка відображається на веб-сайті даного Єдиного державного реєстру (http://irc.gov.ua/ua/search.html), технічним адміністратором (розпорядником) якого є Державне підприємство "Інформаційно-ресурсний центр", доступ до якої впроваджено відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 14.12.2012 №1846/5, а саме: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12.

Відповідно до статті 64 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) ухвала про порушення провадження у справі надсилається сторонам за повідомленою ними господарському суду поштовою адресою. У разі ненадання сторонами інформації щодо їх поштової адреси, ухвала про відкриття провадження у справі надсилається за адресою місцезнаходження (місця проживання) сторін, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі відсутності сторін за такою адресою, вважається, що ухвала про порушення провадження у справі вручена їм належним чином.

Проте, за зазначеною адресою відповідача не було розшукано, а тому конверт з ухвалою суду було повернуто назад до суду, із відповідною відміткою органу поштового зв'язку про те, що за зазначеною адресою адресат не знаходиться.

На призначені судові засідання 13.05.2013 та 27.05.2013 представник відповідача не з'являвся, витребуваних судом доказів не надав, будь-яких обґрунтованих заяв чи клопотань про відкладення судового засідання з зазначенням підстав щодо своєї неявки не направив.

За таких обставин, суд не вбачає за необхідне відкладати розгляд справи та відповідно до статті 75 ГПК України здійснює її розгляд за наявними в ній матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

14.04.2011 між ПАТ "Ерде Банк" (Банком, Кредитором) та відповідачем (Позичальником) був укладений кредитний договір про надання овердрафту (договір зростання) №73/11-ОВ (далі - Кредитний договір), відповідно до пункту 1.1 якого Банк надає Позичальнику овердрафт на умовах цього Договору (далі - Овердрафт), а Позичальник зобов'язаний повернути Банку заборгованість за Овердрафтом та сплатити проценти за користування Овердрафтом та інші платежі на умовах, що передбачені цим Договором. Овердрафт надається Позичальнику для оплати платіжних документів на суму, що перевищує залишок на його поточному рахунку, відкритому в Банку, в межах встановленого його ліміту.

Згідно з пунктом 1.2 Кредитного договору ліміт Овердрафту за цим договором складає 160000 грн.

Відповідно до пункту 1.2 в редакції додаткової угоди №01 від 26.05.2011 ліміт Овердрафту за цим договором складає 500000 грн.

Відповідно до пункту 1.3 Кредитного договору за користування кредитними коштами встановлюється плата в розмірі 23 процентів річних.

Згідно з пунктом 1.4 Кредитного договору термін користування Овердрафтом закінчується 13 квітня 2012 року.

На виконання умов Кредитного договору позивач надав відповідачу кредитні кошти, що підтверджується виписками по особових рахунках відповідача, належним чином засвідчені копії яких містяться в матеріалах справи.

Відповідно до пункту 7.3 Кредитного договору термін (строк) користування Овердрафтом вважається таким, що закінчився, і Позичальник зобов'язаний повернути повну суму заборгованості за цим Договором не пізніше наступного робочого дня, зокрема в разі невиконання або неналежного виконання Позичальником будь-якого із своїх зобов'язань, які зазначені в цьому Договорі; невиконання Позичальником зобов'язань за кредитними договорами, укладеними з Банком.

При цьому під «повною сумою заборгованості» за цим Договором розуміється загальна сума грошових коштів (включаючи загальну заборгованість за Овердрафтом, нараховані та несплачені проценти, несплачену комісію, пеню, штраф, витрати Банку, пов'язані з одержанням виконання за цим Договором, а також спричинені збитки), яку Позичальник винен Кредитору згідно з умовами цього Договору.

З матеріалів справи вбачається, що відповідач прийняті на себе зобов'язання за Кредитним договором належним чином не виконував та прострочив виконання зобов'язань по сплаті кредиту та процентів, у зв'язку з чим станом на 05.04.2013 заборгованість відповідача перед позивачем становила 510060,34 грн., з яких:

- 435307,23 грн. заборгованість за кредитом;

- 74753,11 грн. заборгованість за простроченими процентами за період з 14.04.2011 до 30.03.2013.

Станом на момент розгляду справи у матеріалах справи відсутні докази погашення вищевказаної суми заборгованості за кредитом.

За таких обставин справи позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 629 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Статтею 1054 ЦК України передбачено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно зі статтями 525, 526 ЦК України, статтею 193 ГК України зобов'язання мають виконуватися належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається.

Частиною 1 статті 530 ЦК України передбачено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Як встановлено судом, відповідач в порушення умов Кредитного договору свої зобов'язання щодо погашення суми кредиту та сплати нарахованих процентів за користування кредитними коштами не виконав.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги позивача в частині стягнення заборгованості за кредитом та відсотками підлягають задоволенню в сумі 510060,34 грн., з яких:

- 435307,23 грн. заборгованість за кредитом;

- 74753,11 грн. заборгованість за простроченими процентами за період з 14.04.2011 до 30.03.2013.

Відповідно до пункту 9.1 Договору овердрафту за повне або часткове не повернення у строки (терміни), що передбачені цим Договором, загальної заборгованості за овердрафтом Позичальник зобов'язаний сплатити Банку пеню в розмірі подвійної процентної ставки, зазначеної в п. 1.3 цього Договору, від суми неповернутого в строк (термін) овердрафту за кожний день прострочення.

На підставі вищевикладеного позивачем нарахована пеня за кредитом за період з 14.04.2012 до 13.10.2012 в сумі 33059,71 грн. При цьому, судом враховано, що при нарахуванні пені, позивач обмежив її розмір подвійною обліковою ставкою Національного банку України, відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань», частини 2 статті 343 ГК України, а період стягнення визначений з урахуванням меж, передбачених частиною 6 статті 232 Господарського кодексу України. Суд, перевіривши арифметичний розрахунок в цій частині позовних вимог, дійшов висновку про задоволення стягнення пені повністю за заявлений період з 14.04.2012 до 13.10.2012 в сумі 33059,71 грн.

Відповідно до статті 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідачем не спростовано належними засобами доказування обставин на які посилається позивач в обґрунтування своїх позовних вимог.

Відповідно до статті 49 ГПК України витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються при задоволенні позову на відповідача.

Виходячи з викладеного та керуючись статтями 32-34, 43, 44, 49, 75, 82-85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Архівсервіс» (04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, ідентифікаційний код 37404537) на користь Публічного акціонерного товариства «Ерде Банк» (04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного/Ігорівська, буд. 10/5, літера А, ідентифікаційний код 34817907) 435307 (чотириста тридцять п'ять тисяч триста сім) грн. 23 коп. заборгованості за кредитом, 74753 (сімдесят чотири тисячі сімсот п'ятдесят три) грн. 11 коп. заборгованості за відсотками, 33059 (тридцять три тисячі п'ятдесят дев'ять) грн. 71 коп. пені за кредитом.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Архівсервіс» (04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, ідентифікаційний код 37404537) в доход Державного бюджету України 10862 (десять тисяч вісімсот шістдесят дві) грн. 40 коп. судового збору.

Видати накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 30.05.2013

СуддяР.Б. Сташків

Дата ухвалення рішення 27.05.2013
Зареєстровано 31.05.2013
Оприлюднено 31.05.2013

Судовий реєстр по справі 910/7185/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 27.05.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 15.04.2013 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону