Рішення
від 18.06.2013 по справі 909/669/13
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2013 р. Справа № 909/669/13 Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Кобецької С. М., при секретарі судового засідання Савчин Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу:

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Бойчук-студія",

вул. С.Стрільців, 56/2, Івано-Франківськ, 76018,

адреса для листування: вул.Вікентія Хвойки, 15/15, м.Київ, 04655;

до відповідача: Приватного підприємства "Телерадіокомпанія "Ніко-Захід",

вул. Молодіжна, 34/12, м.Івано-Франківськ,76018,

адреса для листування: вул.С.Стрільців, 56 (2 поверх),

м.Івано-Франківськ,76018;

про: стягнення заборгованості в сумі 177 490,00грн.

За участю представників сторін:

Від позивача: Назаренко Д.О., (довіреність б/н від 01.02.12р.);

Від відповідача: не з"явились.

ВСТАНОВИВ:

Позивач - ТзОВ "Бойчук-студія" звернувся до господарського суду Івано-Франківської області з позовом, в якому просить суд, стягнути з відповідача - ПП "Телерадіокомпанія "Ніко-Захід" заборгованість в сумі 177 490,00грн.

Представник позивача в судовому засіданні підтримав позовні вимоги, вказуючи при цьому на:

- укладення між сторонами Договору №01 б/2008 від 01.01.08р., на виконання умов якого, Станція/позивач надав Агентству/відповідачу, згідно актів виконаних робіт за червень 2010р.- січень 2013р., рекламний час, обумовлений Договором;

- неналежне виконання відповідачем взятих на себе договірних зобов"язань, в частині здійснення розрахунків за наданий позивачем рекламний час, внаслідок чого, утворилась заборгованість в розмірі 177 490,00грн.;

- приписи ст. 526 Цивільного кодексу України, ст.193 Господарського кодексу України.

Представник відповідача в судове засідання не з"явився, однак, адресував суду заяву б/н від 17.06.13р. (вх №10333/13 від 18.06.13р.), в якій позовні вимоги визнає в повному обсязі та просить суд, розглянути спір у відсутності представника відповідача.

За таких обставин, враховуючи той факт, що відповідач, адресував суду заяву про розгляд справи без його участі, а у суду є всі необхідні матеріали (докази) для вирішення спору по суті, спір належить вирішити у відсутності представника відповідача за матеріалами справи, запобігаючи, одночасно, безпідставному затягуванню розгляду спору та сприяючи своєчасному поновленню порушеного права.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника позивача, із врахуванням ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, щодо розгляду спору впродовж розумного строку, всебічно та повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши в сукупності всі докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, враховуючи вимоги чинного законодавства, суд, вважає позов таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

Між Товариством з обмеженою відповідальністю "Бойчук-студія" (Станція/позивач) та Приватним підприємством "Телерадіокомпанія "Ніко-Захід"(Агентство/відповідач) укладено Договір №01 б/2008 від 01.01.08р.

В порядку та на умовах передбачених даним Договором Станція надає Агентству рекламний час, а Агентство зобов"язується прийняти та оплатити його (п.2.1 Договору).

Пунктом 4.1. Договору встановлено, що вартість рекламного часу протягом терміну дії Договору визначена в Додатку №2 до даного Договору, що є його невід"ємною частиною.

Згідно п.1 Додатку №2 від 01.01.08р. до Договору, вартість рекламного часу протягом терміну дії Договору складає 8 381,74грн., крім того ПДВ 20% - 1 676,35грн., податок з реклами 0,5% - 41,921грн., всього до сплати - 10 100,00грн. за кожен календарний місяць.

Факт передачі рекламного часу підтверджується сторонами шляхом підписання акту прийому-передачі рекламного часу до 6 числа місяця, що наступає за тим, у якому рекламний час був переданий Станцією і використаний Агентством (п. 4.3. Договору).

Відповідно до п. 4.4. Договору, Агентство не пізніше 10 числа кожного календарного місяця, в якому Агентство використає наданий за Договором рекламний час, зобов"язується сплачувати Станції вартість рекламного часу, шляхом перерахування на поточний рахунок останньої (одним чи кількома перерахуваннями) суми, що складає вартість рекламного часу.

Дослідженням обставин справи, судом встановлено, що на виконання умов договірних відносин, Станція/позивач надав Агентству/відповідачу, рекламний час, обумовлений Договором. Даний факт підтверджують належним чином оформлені, підписані та скріплені печатками сторін акти виконаних робіт за червень 2010р.- січень 2013р. (а.с. 24-40).

Однак, відповідач неналежно виконав взяті на себе договірні зобов"язання, в частині здійснення розрахунків за надані позивачем послуги з розміщення реклами на радіо, і як наслідок, утворилась заборгованість в розмірі 177 490,00грн.

Наявність заборгованості за наданий позивачем рекламний час, обумовлений Договором, в сумі 177 490,00грн., визначено самим відповідачем у підписаному сторонами акті звірки взаємних розрахунків (а.с. 51).

Позивачем доведено перед судом, а відповідачем визнано, факт наявності боргу в сумі 177 490,00грн.

Станом на 18.06.13р. в матеріалах справи відсутні відомості, які підтвердили б сплату вище зазначеної заборгованості.

Із змісту ст. 11 Цивільного кодексу України вбачається, що цивільні права та обов'язки виникають зокрема, з Договору.

Договір №01 б/2008 від 01.01.08р., укладений між сторонами в межах чинного законодавства України - є правомірним, оскільки його недійсність прямо не встановлена законом та він не визнаний судом недійсним (ст.204 Цивільного кодексу України).

За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором (ст.ст.901, 903 Цивільного кодексу України).

Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку (ст. 509 Цивільного кодексу України, ст.173 Господарського кодексу України).

В силу положень ст. 526 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 Цивільного кодексу України, ч. 7 ст. 193 Господарського кодексу України).

Нормою ч.1 ст.530 Цивільного кодексу України, встановлено, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Більше того, як вказує ст.629 Цивільного кодексу України договір є обов"язковим для виконання сторонами.

Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

З огляду на вимоги ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Позивачем доведено та документально підтверджено обставини, на які він посилався, як на підставу своїх вимог. Відповідач позов визнав.

Отже, вимога позивача про стягнення з відповідача заборгованості в сумі 177 490,00грн. правомірна, обґрунтована, документально підтверджена і підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи приписи ст.49 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати покласти на відповідача.

Керуючись ст. 124 Конституції України, ст.ст. 11, 204, 509, 525, 526, 530, 629, 901, 903 Цивільного кодексу України, cт.ст.173, 193 Господарського кодексу України, ст.ст. 33, 43, 49, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

позов ТзОВ "Бойчук-студія" до відповідача ПП "Телерадіокомпанія "Ніко-Захід" про стягнення заборгованості в сумі 177 490,00грн.- задовольнити.

Стягнути з Приватного підприємства "Телерадіокомпанія "Ніко-Захід", вул. Молодіжна, 34/12, м.Івано-Франківськ,76018, (код ЄДРПОУ 33859265) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Бойчук-студія", вул. С.Стрільців, 56/2, Івано-Франківськ, 76018 (код ЄДРПОУ 22188659) 177 490,00грн. (сто сімдесят сім тисяч чотириста дев"яносто грн. 00 коп.) - заборгованості, 3 549,80грн. (три тисячі п"ятсот сорок дев"ять грн. 80коп.) - судового збору.

Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 20.06.2013р.

Суддя С.Кобецька

Дата ухвалення рішення18.06.2013
Оприлюднено25.06.2013

Судовий реєстр по справі —909/669/13

Ухвала від 18.12.2013

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Кобецька С. М.

Рішення від 18.06.2013

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Кобецька С. М.

Ухвала від 06.06.2013

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Кобецька С. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні