ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2013 р. Справа № 914/2535/13

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю - Телерадіокомпанія «МІСТ ТБ», м.Львів

до відповідача: Комунального підприємства «Телекомпанія «Львів - ТБ», м.Львів

про: стягнення 2492,86грн.

Суддя Щигельська О.І.

при секретарі Горбань М.Ю.

Представники:

Від позивача: Кондратюк В.В. - представник за довіреністю

Від відповідача: не з'явився

Суть спору: позов заявлено Товариством з обмеженою відповідальністю - Телерадіокомпанія «МІСТ ТБ», м.Львів до Комунального підприємства «Телекомпанія «Львів - ТБ», м.Львів про стягнення 100412,86грн., з яких 97920,00грн. основного боргу, 421,19грн. 3% річних та 2071,67грн. пені.

Ухвалою суду від 27.06.2013р. порушено провадження у справі та призначено до розгляду в судовому засіданні на 16.07.2013р.

Позивачем подано клопотання (вх. №27976/13 від 16.07.2013р.) про зменшення позовних вимог, з якого вбачається, що відповідачем сплачено основний борг в розмірі 97920,00грн. Відтак, просить стягнути з відповідача 2492,86грн., з яких 421,19грн. 3% річних та 2071,67грн. пені. Суд приймає вказане клопотання, подальший розгляд спору відбувається з його врахуванням.

Представнику позивача роз'яснено його права згідно ст.ст.20, 22 ГПК України.

У судовому засіданні 16.07.2013р. представник позивача позов підтримав з мотивів, зазначених у позовній заяві та клопотанні про зменшення позовних вимог. Ствердив, зокрема, що між Товариством з обмеженою відповідальністю - Телерадіокомпанія «МІСТ ТБ» та відповідачем - Комунальним підприємством «Телекомпанія «Львів - ТБ» 01.03.2013р. укладено договір №0103/13 про надання послуг ефірного часу для розміщення програм (сюжетів), на виконання якого позивачем протягом березня - травня 2013 року надано відповідачу послуги на загальну суму 97920,00грн., що підтверджується актами надання послуг №3-04-01 від 03.04.2013р. та №7-05-01 від 07.05.2013р. Внаслідок невиконання зобов'язання по оплаті наданих послуг у відповідача виникла заборгованість перед позивачем, яка на момент подання позову до суду становила 97920,00грн. Оскільки відповідачем 15.07.2013р. сплачено основний борг в повному обсязі, позивач просить стягнути з Комунального підприємства «Телекомпанія «Львів - ТБ» 2492,86грн., з яких 421,19грн. 3% річних та 2071,67грн. пені, нарахованої відповідно до умов договору.

Відповідач явки повноважного представника в судове засідання 16.07.2013р. не забезпечив, відзиву на позовну заяву не подав, вимог ухвали суду не виконав, поважності причин неявки суду не повідомив, хоча про час і місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, що підтверджується повідомленням про вручення рекомендованого поштового відправлення (знаходиться в матеріалах справи).

Відповідно до ст.75 ГПК України, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами, в яких достатньо доказів для прийняття рішення по суті спору. У відповідності до ч.3 ст.4-3 ГПК України, судом створювались сторонам необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства, у зв'язку із чим передбачені у ст.77 ГПК України підстави для відкладення розгляду справи не вбачаються.

Розглянувши подані докази в їх сукупності, заслухавши пояснення представника позивача, судом встановлено наступне.

Між Товариством з обмеженою відповідальністю - Телерадіокомпанія «МІСТ ТБ» (позивач по справі, виконавець за договором) та Комунальним підприємством «Телекомпанія «Львів - ТБ» (відповідач по справі, замовник за договором) укладено договір №0103/13 від 01.03.2013р., згідно якого замовник замовляє і оплачує, а виконавець зобов'язується надати замовнику послуги шляхом надання ефірного часу для розміщення відеоматеріалів в ефірі виконавця, в обсязі відповідно до умов даного договору (п.1.1. договору).

Як вбачається з підписаних сторонами актів надання послуг №3-04-01 від 03.04.2013р. та №7-05-01 від 07.05.2013р., на виконання договірних зобов'язань позивачем в період з 04.03.2013р. по 02.05.2013р. надано відповідачу послуги на загальну суму 97920,00грн. Відповідно до п.4.4 договору, оплата здійснюється протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту підписання акту наданих послуг повноважними представниками. Таким чином, за актом надання послуг №3-04-01 у відповідача виникло зобов'язання оплатити вартість послуг до 09.04.2013р., а за актом №7-05-01 - до 14.05.2013р. Проте, відповідач у порушення умов договору не провів оплату вартості послуг, внаслідок чого у відповідача утворилась заборгованість перед позивачем, яка на момент подання позову до суду становила 97920,00грн.

Пунктом 3.1.3 договору встановлено, що замовник зобов'язується своєчасно і в повному обсязі проводити оплату вартості послуг, на рахунок виконавця, в порядку і в строки, зазначені в договорі.

Відповідно до п.5.2 договору, у випадку невиконання умов оплати згідно з п.4.4 договору замовник сплачує виконавцю пеню в розмірі 0,2% за кожний день протермінування від несплаченої суми, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період прострочення, від суми заборгованості за кожний день прострочення.

Як вбачається із банківських виписок від 15.07.2013р., доданих позивачем до клопотання про зменшення позовних вимог, КП «Телекомпанія «Львів - ТБ» сплачено основний борг в розмірі 97920,00грн. Відтак, позивач просить стягнути з відповідача 2492,86грн., з яких 421,19грн. 3% річних та 2071,67грн. пені, нарахованої відповідно до умов договору.

Згідно ст.509 ЦК України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Відповідно до ст.11 ЦК України, однією з підстав виникнення зобов'язань є, зокрема, договори та інші правочини.

Частиною 1 ст. 901 ЦК України встановлено, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ч.1 ст. 903 ЦК України, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Згідно зі ст.530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

У відповідності до ст.193 ГК України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони.

Відповідно до ч.1 ст.612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно з ч.2 ст.625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до ст.229 ГК України, учасник господарських відносин у разі порушення ним грошового зобов'язання не звільняється від відповідальності через неможливість виконання і зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані невиконанням зобов'язання, а також сплатити штрафні санкції відповідно до вимог, встановлених цим Кодексом та іншими законами.

Згідно ст.230 ГК України, штрафними санкціями в цьому Кодексі визначаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Відповідно до ч.6 ст.231 ГК України, штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за весь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Згідно ч.2 ст.343 ГК України, платник грошових коштів сплачує на користь одержувача цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін, але не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що позов обґрунтований поданими доказами, відповідачем не спростований та підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.49 ГПК України, судовий збір у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Окрім цього, ч.2 ст.49 ГПК України передбачено, що в разі коли спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї судовий збір незалежно від результатів вирішення спору.

Пленумом Вищого господарського суду України, зокрема у п.4.7 постанови №7 від 21.02.2013р., роз'яснено, що у такому застосуванні суду слід виходити з широкого розуміння даної норми, маючи на увазі, що передбачені нею наслідки можуть наставати і в разі неправомірної бездіяльності винної особи, яка не вжила заходів до поновлення порушених нею прав і законних інтересів іншої особи (зокрема, ухилялася від задоволення її заснованих на законі вимог), що змусило останню звернутися за судовим захистом. Так, якщо зменшення позивачем розміру позовних вимог пов'язане з частковим визнанням та задоволенням позову відповідачем після подання позову, то судовий збір у відповідній частині покладається на відповідача.

Як встановлено судом, спір виник та розглядається з вини відповідача, сума основної заборгованості сплачена ним після подання позовної заяви та порушення провадження у справі, відтак, судові витрати слід покласти на нього, згідно норм ст.49 ГПК України у повному обсязі в розмірі 2008,26грн.

Керуючись ст.ст. 33, 34, 43, 49, 75, 82, 84, 85, 116 ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

1. Позов задоволити повністю.

2. Стягнути з Комунального підприємства «Телекомпанія «Львів - ТБ» (м.Львів, вул.Підвальна, буд.3, код ЄДРПОУ 31074340) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю - Телерадіокомпанія «МІСТ ТБ» (м.Львів, вул.Сихівська, буд.8, код ЄДРПОУ 25550345) 421,19грн. 3% річних, 2071,67грн. пені та 2008,26грн. судового збору.

3. Наказ видати згідно ст.116 ГПК України.

4. Строк і порядок оскарження рішення суду визначені ст.ст.91-93 ГПК України.

Повне рішення складено 22.07.2013р.

Суддя Щигельська О.І.

Дата ухвалення рішення 16.07.2013
Зареєстровано 23.07.2013
Оприлюднено 24.07.2013

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону