ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Суддя-доповідач Василе нко Л.А.

Головуючий І інстанції суд дя Наумова К.Г.

Україна

ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМ ІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

Іменем України

22 квітня 2009 року Спр ава № 2а-26714/08/0570

Колегія суддів Донецького апеляційного адміністратив ного суду у складі:

головуючого судді: Василен ко Л.А.,

суддів: Ханової Р.Ф.,

Старосуд а М.І.,

при секретареві Кірсано вій М.В.,

за участю представників по зивача Курілка С.Є., Яшти С.Л., Ше лудченкової Л.К.,

представників відповідача Амоскіної М.Ю., Бридун Т.А., Черн ега І.М.,

розглянула апеляційну ска ргу Державної податкової інс пекції у Ворошиловському рай оні м.Донецька на постанову Д онецького окружного адмініс тративного суду від 22 грудня 2 008 р. у справі № 2а-26714/08 за позовом Закритого акціонерного това риства «АЛЬТАНА-КАПІТАЛ» («Ю ПРАС КАПІТАЛ») до Державної п одаткової інспекції у Вороши ловському районі м.Донецька про визнання недійсним подат кового повідомлення-рішення , -

В С Т А Н О В И Л А :

Постановою Донецьког о окружного адміністративно го суду від 22 грудня 2008 р. позов З акритого акціонерного товар иства «АЛЬТАНА-КАПІТАЛ» («ЮП РАС КАПІТАЛ») до Державної по даткової інспекції у Ворошил овському районі м.Донецька п ро визнання недійсним податк ового повідомлення-рішення з адоволений: визнане недійсни м податкове повідомлення-ріш ення Державної податкової ін спекції у Ворошиловському ра йоні м. Донецька від 07.10.2008р.№ 0000212243/ 0, яким Закритому акціонерном у товариству «ЮПРАС КАПІТАЛ» нарахований податок на приб уток у сумі 62005 грн. та застосов ані штрафні санкцій у сумі І265 03 грн., у загальній сумі 88508 грн.: с тягнуто з коштів Державного бюджету України на користь З акритого акціонерного товар иства «АЛЬТАНА-КАПІТАЛ» («ЮП РАС КАПІТАЛ») (м. Донецьк) витр ати по сплаті судового збору у сумі 3,4 грн.

Відповідач з вказаним судо вим рішенням не погодився, по дав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати постанову суду першої інстанції та ухв алите нове рішення, яким в зад оволенні позову відмовити в повному обсязі, посилаючись на порушення судом першої ін станції норм матеріального п рава.

Ухвалою Донецького апеляц ійного адміністративного су ду від 17 березня 2009 року допуще на заміна позивача - Закрит ого акціонерного товариства «ЮПРАС КАПІТАЛ» - його прав онаступником - Закритого акц іонерного товариства «АЛЬТА НА КАПІТАЛ».

При апеляційному перегляд і справи представники відпов ідача доводи апеляційної ска рги підтримали в повному обс язі та дали пояснення, аналог ічні викладеним в апеляційні й скарзі, просили судове ріше ння першої інстанції скасува ти з огляду на порушення окру жним судом норм матеріальног о права, постановити нове ріш ення, яким в задоволенні позо ву відмовити в повному обсяз і.

Представники позивача в су довому засіданні доводи апел яційної скарги вважали необґ рунтованими та такими, що зад оволенню не підлягають, а суд ове рішення першої інстанції законним та обґрунтованими, постановленим з дотриманням норм матеріального та проце суального права, тому просил и залишити його без змін.

Судом першої інстанції встановлено, що Закрите акці онерне товариство «АЛЬТАНА К АПІТАЛ».( «ЮПРАС КАПІТАЛ») є су б'єктом підприємницької діял ьності, свідоцтво про держав ну реєстрацію юридичної особ и видано виконавчим комітето м Донецької міської ради, дат а проведення державної реєст рації 10.12.1997 р., дата заміни свідо цтва про державну реєстрацію у зв'язку зі зміною найменува ння юридичної особи - 23.10.2007 р. Згі дно статуту ЗАТ «ЮПРАС КАПІТ АЛ», затвердженого загальним и зборами акціонерів, проток ол № 40 від 27.02.2008р. ЗАТ «ЮПРАС КАПІ ТАЛ» є правонаступником усіх цивільних прав та обов'язків ЗАТ «Інвестиційна компанія «Керамет Інвест».

За наслідками документал ьної перевірки фінансово-гос подарської діяльності позив ача податковим органом склад ено акт перевірки № 1913/22-0/20337279 ва 24.0 9.2008р. «Про результати виїзної п ланової перевірки Закритого акціонерного товариства «ЮП РАС КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 20337279 з пита нь дотримання вимог податков ого та валютного законодавст ва за період з 01.01.2006 р. по 31.03.2008 р.»

Під час проведення переві рки податковим органом було встановлено порушення позив ачем п.п. 4.1.3 п. 4.1 ст. 4, п.п. 7.6.1 п. 7.6 ст. 7 З акону України «Про оподаткув ання прибутку підприємств», яке полягає в тому, що грошові внески до статутних фондів Т ОВ «Фріленд компані», ТОВ «Фр іленд Донецьк», ТОВ «Фріленд Україна», ТОВ «Фріленд Б.Х.», Т ОВ «Фріленд Білдінг Системс» , ТОВ «Фріленд Істейт», ТОВ «Фр іленд Девелопмент» відображ ались платником податку у ви гляді витрат від операцій з к орпоративними правами. Внасл ідок даного порушення, на дум ку ДПІ, відбулось заниження в алового доходу у 2006р. у сумі 8648 г рн., у 1 кварталі 2007р. - 15000 грн., у ^ пів річчі 2007р. - 21000 грн., у 3 кварталах 20 07р. - 45000 грн., у 2007р. - 225000 грн., у загальн ій сумі 233648 грн., що спричинило з аниження податку на прибуток у 2006р. у сумі 2161 грн., у 1 кварталі 20 07р. - 3750 грн., у півріччі 2007р. - 5250 грн., у З кварталах 2007р. - 11250 грн., у 2007р. - 562 50 грн., у загальній сумі 58412 грн.

Податковим органом також було встановлено порушення позивачем п.п. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», а сам е: віднесення платником до су ми валових витрат оплати пос луг ПП «Тренінг Професіонал» за договором від 27.10.2006р. № В 0712-КМ у сумі 14373 грн. Внаслідок даного порушення, на думку ДПІ, відбу лось завищення валових витра т у 2006р. у сумі 14373 грн., що спричин ило заниження податку на при буток у 2006р. у сумі 3593 грн.

На підставі акту перевірк и № 1913/22-0/20337279 від 24.09.2008р. ДПІ було при йняте податкове повідомленн я-рішення від 07.10.2008р. № 0000212243/0, яким п озивачеві визначене податко ве зобов'язання з податку на п рибуток у сумі 62005 грн. та засто совані штрафні санкції на пі дставі п.п. 17.1.3 п. 17.1 ст. 17 Закону Ук раїни «Про порядок погашення зобов'язань платників подат ків перед бюджетами та держа вними цільовими фондами» 26503 г рн., у загальній сумі 88508 грн.

Позивачем були здійснен і операції з внесення грошов их коштів у загальній сумі 233648 грн. до статутних фондів наст упних юридичних осіб: ТОВ «Фр іленд компані» у сумі 8648 грн., Т ОВ «Фріленд Донецьк» у сумі 250 00 грн., ТОВ «Фрі ленд Україна» у сумі 25000 грн., ТОВ «Фріленд Б.Х.» у сумі 25000 грн., ТОВ «Фріленд Біл дінг Системс» у сумі 25000 грн., ТО В «Фріленд Істейт» у сумі 55000 гр н., ТОВ «Фріленд Девелопмент» у сумі 70000 грн.

Суми грошових коштів, вн есені платником до статутних фондів підприємств, були від несені позивачем до складу в итрат звітного періоду від о перацій з акціями та іншими, н іж цінні папери, корпоративн ими правами, що відображено у ряд. 1.2 додатку КЗ «Розрахунок фінансових результатів опер ацій з цінними паперами та де ривативами» декларацій з под атку на прибуток за 2006 р. у сумі 8648 грн., у тому числі у 4 кварталі 2006р. - 8648 грн., за 2007р. у сумі 225000 грн., у тому числі у 1 кварталі 2007р. -15000 г рн., у 2 кварталі 2007р. - 6000 грн., у 3 ква рталі 2007р. - 24000 грн., у 4 кварталі 2007р . - 180000 грн., у загальній сумі 233648 гр н.

У 2006 р. позивачем до складу ва лових витрат у сумі 14373 грн. від несено оплату послуг за дого вором про надання консультац ійних послуг від 27.10.2006р. № В 0712-КМ, укладеним між ПП «Тренінг Пр офесіонал» (виконавець) та ЗА Т «Інвестиційна компанія «Ке рамет Інвест» (замовник). Згід но акту здачі - приймання вико наних робіт від 27.11.2006р. до догов ору від 27.10.2006р. № В 0712-КМ виконавце м ПП «Тренінг Професіонал» н адані замовнику ЗАТ «Інвести ційна компанія «Керамет Інве ст» консультаційні послуги з питань комерційної діяльнос ті та керування в повному обс язі, до якості наданих послуг замовник претензій не має; ва ртість консультаційних посл уг становить 14373 грн. Платіжним и дорученнями від 02.11.2006р. № 1664 на с уму 7186 грн. 50 коп. та від 29.11.2006р. № 1789 н а суму 7186 грн. 50 коп. замовником З АТ «Інвестиційна компанія «К ерамет Інвест» були оплачені надані послуги ПП «Тренінг П рофесіонал».

Колегія суддів заслуха ла доповідь судді-доповідача , пояснення представників ст орін, перевірила матеріали с прави, обговорила доводи апе ляційної скарги і дійшла до в исновку, що апеляційна скарг а задоволенню не підлягає, по станову суду першої інстанці ї необхідно залишити без змі н з наступних підстав.

Обставини, встановлені суд ом першої інстанції не є спір ними.

Проблемою даного спору є пр авомірність формування стат утних фондів підприємства та віднесення до валових витра т сум виплат винагород юриди чній особі.

Колегія суддів вважає, що су д першої інстанції прийшов д о вірного висновку, що позива чем були здійснені прямі фін ансові інвестиції та придбан і корпоративні права в розум інні п.п. 1.28.2 п. 1.28 ст. 1 Закону Украї ни «Про оподаткування прибут ку підприємств» відповідно д о якого пряма фінансова інве стиція - господарська операц ія, яка передбачає внесення к оштів або майна до статутног о фонду юридичної особи в обм ін на корпоративні права, емі товані такою юридичною особо ю.

Позивачем були придбані ко рпоративні права ТОВ «Фрілен д компані», ТОВ «Фріленд Доне цьк», ТОВ «Фріленд Україна», Т ОВ «Фріленд Б.Х.», ТОВ «Фріленд Білдінг Системс», ТОВ «Фріле нд Істейт», ТОВ «Фріленд Деве лопмент» на загальну суму 233648 г рн.

Згідно підпункту 7.6.1 п. 7.6 с т. 7 даного Закону платник пода тку веде окремий податковий облік фінансових результаті в операцій з цінними паперам и (у тому числі іпотечними сер тифікатами участі, іпотечним и сертифікатами з фіксованою дохідністю та сертифікатами фондів операцій з нерухоміс тю) і деривативами у розрізі о кремих видів цінних паперів, а також фондових та товарних деривативів. При цьому облік операцій з акціями ведеться разом з іншими, ніж цінні папе ри, корпоративними правами. Я кщо протягом звітного період у витрати на придбання кожно го з окремих видів цінних пап ерів, а також деривативів, пон есені (нараховані) платником податку, перевищують доходи , отримані (нараховані) від про дажу (відчуження) цінних папе рів або деривативів такого ж виду протягом такого звітно го періоду, від'ємний фінансо вий результат переноситься н а зменшення фінансових резул ьтатів від операцій з цінним и паперами або деривативами такого ж виду майбутніх звіт них періодів у порядку, визна ченому статтею 6 цього Закону . Якщо протягом звітного пері оду доходи від продажу кожно го з окремих видів цінних пап ерів, а також деривативів, отр имані (нараховані) платником податку, перевищують витрат и, понесені (нараховані) платн иком податку внаслідок придб ання цінних паперів або дери вативів такого ж виду протяг ом такого звітного періоду (з урахуванням від'ємного фіна нсового результату від опера цій з цінними паперами чи дер ивативами такого ж, виду мину лих періодів), прибуток включ ається до складу валових дох одів такого платника податку за результатами такого звіт ного періоду.

Відповідно п.п.7.6.2 п. 7.6 ст. 7 цьо го Закону норми цього пункту поширюються на платників по датку - торгівців цінними пап ерами та деривативами, а тако ж на будь-яких інших платникі в податку, які здійснюють опе рації з торгівлі цінними пап ерами чи деривативами. Те сам е стосується обліку операцій таких платників податку з пр идбання або продажу корпорат ивних прав, відмінних від акц ій.

Згідно п.п.7.6.3 п. 7.6 ст. 7 Закону У країни «Про оподаткування пр ибутку підприємств» під терм іном «витрати» слід розуміти суму коштів або вартість май на, сплачену (нараховану) плат ником податку продавцю цінни х паперів та деривативів як к омпенсація їх вартості.

Колегія суддів вважає вір ним висновок суду першої інс танції, що грошові кошти у заг альній сумі 233648 грн., внесені по зивачем до статутних фондів ТОВ «Фріленд компані», ТОВ «Ф ріленд Донецьк», ТОВ «Фрілен д Україна», ТОВ «Фріленд Б.Х.», ТОВ «Фріленд Білдінг Систем с», ТОВ «Фріленд Істейт», ТОВ « Фріленд Девелопмент» як прям і фінансові інвестиції, прав омірно були віднесені до скл аду витрат від операцій з акц іями та іншими, ніж цінні папе ри, корпоративними правами.

Посилання відповідача на неправомірність віднесення ЗАТ«АЛЬТАНА КАПІТАЛ» («ЮП РАС КАПІТАЛ») до складу витра т від операцій з корпоративн ими правами сум грошових вне сків до статутних фондів під приємств, з посиланням на те, щ о норми п.п. 7.6.1 п. 7.6 ст. 7 Закону Укр аїни «Про оподаткування приб утку підприємств» не поширюю ться на операції з емісії кор поративних прав або інших ці нних паперів, що здійснюютьс я платником податку, не прийм аються судом до уваги, оскіль ки емітентом корпоративних п рав, які були придбані позива чем, виступають створювані п ідприємства: ТОВ «Фріленд ко мпані», ТОВ «Фріленд Донецьк », ТОВ «Фріленд Україна», ТОВ « Фріленд Б.Х.», ТОВ «Фріленд Біл дінг Системс», ТОВ «Фріленд І стейт», ТОВ «Фріленд Девелоп мент», а не ЗАТ «АЛЬТАНА КАПІТ АЛ» («ЮПРАС КАПІТАЛ»), отже сам е на створювані підприємства не розповсюджуються норми п .п. 7.6.1 п. 7.6 ст. 7 Закону України «Пр о оподаткування прибутку під приємств». Крім цього, п.п. 7.6.1 п. 7.6 ст. 7 7 Закону України «Про опо даткування прибутку підприє мств» прямо визначено, що на з агальних умовах, беруть учас ть у визначенні об'єкта опода ткування саме інші витрати т а доходи такого платника под атку, крім витрат та дох одів за операціями з цінними паперами (корпоративними пр авами) та деривативами. Тобто , грошові внески до статутних фондів підприємств як компе нсація за придбання корпорат ивних прав є витратами у розу мінні п.7.6 ст.7 Закону України «П ро оподаткування прибутку пі дприємств».

Податковий орган безпідс тавно виключив зі складу вал ових витрат позивача за опер аціями з корпоративними прав ами сум грошових внесків до с татутних фондів створюваних підприємств у загальній сум і 233648 грн. та неправомірності н арахування позивачеві подат ку на прибуток у 2006р. у сумі 2161 гр н., у 1 кварталі 2007р. - 3750 грн., у півр іччі 2007р. -5250 грн., у 3 кварталах 2007р . - 11250 грн., у 2007р. - 56250 грн., у загальні й сумі 58412 грн.

Під час апеляційного пров адження встановлено, що пози вач надавав до податкового о ргану декларації з податку н а прибуток підприємства за з азначені звітні періоди з до датком К 3 до рядка 01.4 деклараці ї, даними яких формував фінан сові результати операцій з ц інними паперами та дериватив ами. Зазначені дані відповід ають стану податкового облік у позивача, який веде окремий податковий облік фінансових результатів операцій з цінн ими паперами. Правила веденн я зазначеного обліку передба чають, що облік операцій з акц іями ведеться разом з іншими , ніж цінні папери, корпоратив ними правами.

Жодних порушень щодо веден ня податкового обліку податк овий орган не встановив. Висн овок податкового органу про завищення витрат від придбан ня корпоративних прав за опе раціями, наведеними у даному рішенні не передбачається м ожливим погодити з огляду на дотримання позивачем правил оподаткування операцій з ці нними паперами як операцій о собливого виду.

Колегія суддів вважає, що по зивачем дотримані всі правил а оподаткування зазначених о перацій, передбачені п.7.6 ст.7 За кону України «Про оподаткува ння прибутку підприємств».

У межах спірних відносин ві дсутні будь-які операції з ем ісії корпоративних прав або інших цінних паперів, що здій снені позивачем як платником податку, а також з їх зворотно го викупу або погашення на що посилається податковий орга н. Внаслідок чого порушення п риписів останнього абзацу пі дпукту7.6.1. п.7.6. ст.7 цього Закону є відсутнім.

Іншого порядку оподаткува ння зазначених операцій Зако н не передбачає. Посилання пр едставників відповідача на п риписи п.п..4.2.5 п.4.2. ст.4 Закону Укр аїни «Про оподаткування приб утку підприємств» є безпідст авним з огляду на те, що припис и зазначеного підпункту пере дбачають суми, які не включаю ться до складу валового дохо ду. Зазначені норми не мають ж одних відносин до оподаткува ння операцій особливого виду як за суб' єктивними (стосов но позивача) так і за об' єкти вними ознаками (стосовно спі рних операцій).

Колегія суддів погоджує ви сновок суду першої інстанції про неправомірність відобра жене податковим органом в ак ті перевірки порушення позив ачем п.п. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону Украї ни «Про оподаткування прибут ку підприємств» та виключенн я відповідачем зі складу вал ових витрат суми витрат у роз мірі 14373 грн., понесених позивач ем за договором від 27.10.2006р. № В 0712-К М, та, відповідно, нарахування ЗАТ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» («ЮПРА С КАПІТАЛ») податкового зобо в'язання з податку на прибуто к у сумі 3593 грн., оскільки відпо відачем не заперечується фак т пов'язаності витрат позива ча з отримання консультаційн их послуг від ПП «Тренінг Про фесіонал» за договором від 27.1 0.2006р. № В 0712-КМ, вартість яких було віднесено до складу валових витрат у 2006р. у сумі 14373 грн., з під готовкою, організацією, веде нням виробництва, продажем п родукції (робіт, послуг) тощо п латника податку. Твердження відповідача про відсутність документальних доказів щодо того, що ці виплати було прове дено як компенсацію за факти чно надану послугу замовнику ЗАТ «Інвестиційна компанія «Керамет Інвест»; у наданому до перевірки акті здачі-прий мання виконаних робіт до дог овору відсутня інформація пр о обсяги та зміст фактично на даних послуг спростовується актом здачі - приймання викон аних робіт від 27.11.2006р. до догово ру від 27.10.2006р. № В 0712-КМ та платіжни ми дорученнями від 02.11.2006р. № 1664 на суму 7186 грн. 50 коп. та від 29.11.2006р. № 178 9 на суму 7186 грн. 50 коп.

З огляду на вищезазначе не, податковим органом безпі дставно визначений податок н а прибуток у сумі 62005грн., що дов одить безпідставність засто сування штрафних санкцій 26503г рн.

Враховуючи наведене, су д першої інстанції прийшов д о правильного висновку про в изнання недійсним податково го повідомлення-рішення від 07.10.2008р. № 0000212243/0 в повному обсязі.

На підставі викладеног о, колегія суддів вважає, що су дом першої інстанції всебічн о та об' єктивно досліджені і встановлені обставини спра ви, доводи апеляційної скарг и не спростовують висновки с уду першої інстанції.

Ухвала в повному обсязі виг отовлена 24 квітня 2009 року.

На підставі викладеного , керуючись ст.195, ст.196, ст.198 ч.1 п.1, ст .200, ст.205 ч.1 п.1 206, ст.212 Кодексу адмін істративного судочинства Ук раїни, колегія судів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу Держ авної податкової інспекції у Ворошиловському районі м.До нецька залишити без задоволе ння.

Постанову Донецького окру жного адміністративного суд у від 22 грудня 2008 р. у справі за п озовом Закритого акціонерно го товариства «АЛЬТАНА-КАПІТ АЛ» («ЮПРАС КАПІТАЛ») до Держа вної податкової інспекції у Ворошиловському районі м.Дон ецька про визнання недійсним податкового повідомлення-рі шення залишити без змін.

Ухвала суду апеляційної ін станції за наслідками перегл яду набирає законної сили з м оменту проголошення та може бути оскаржена до Вищого адм іністративного суду України протягом одного місяця піс ля набрання законної сили су довим рішенням суду апеляцій ної інстанції, а в разі складе ння в повному обсязі відпові дно до статті 160 цього Кодексу - з дня складення в повному об сязі.

Головуючий суддя Л.А. Василенко

Суддя Р.Ф. Ханова

Суддя М.І. Старосуд

Дата ухвалення рішення 22.04.2009
Оприлюднено 16.11.2009

Судовий реєстр по справі 2а-26714/08/0570

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 14.07.2014 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 10.04.2014 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 22.04.2009 Донецький апеляційний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а-26714/08/0570

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону