Рішення
від 11.02.2014 по справі 911/4785/13
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Київської області

01032, м. Київ - 32, вул. С.Петлюри, 16тел. 239-72-81

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2014 р. Справа № 911/4785/13

Господарський суд Київської області у складі судді Бацуци В. М.

при секретарі судового засідання Щур О. Д.

за участю представників учасників процесу:

від позивача: Куць О. Т. (довіреність № 24 від 08.01.2014 р.);

від відповідача: не з'явились;

розглянувши матеріали справи

за позовом Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру" в особі Сумської регіональної філії Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру", м. Суми

до Комунального підприємства Київської обласної ради "Київська обласна ресурсна агенція", м. Васильків

про стягнення 30 608, 23 грн.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ДП "Центр державного земельного кадастру" звернулось в господарський суд Київської області із позовом до КП Київської обласної ради "Київська обласна ресурсна агенція" про стягнення 24 000, 00 грн. основної заборгованості, 2 872, 11 грн. пені, 3 728, 22 грн. 3 % річних.

Позовні вимоги обґрунтовані позивачем неналежним виконанням відповідачем свого обов'язку щодо оплати за виконані позивачем роботи згідно договору підряду № 14 від 17.03.2008 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 27.12.2013 р. порушено провадження у справі № 911/4785/13 за позовом ДП "Центр державного земельного кадастру" до КП Київської обласної ради "Київська обласна ресурсна агенція" про стягнення 30 608, 23 грн. і призначено її розгляд у судовому засіданні за участю представників учасників процесу на 22.01.2014 р.

22.01.2014 р. за наслідками судового засідання судом винесено ухвалу, якою відкладено розгляд справи на 12.02.2014 р.

12.02.2014 р. у судовому засіданні представник позивача надав усні пояснення щодо своїх позовних вимог, позовні вимоги підтримав, вважає їх обґрунтованими і правомірними та такими, що підлягають задоволенню з підстав, зазначених в позовній заяві.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився, хоча про судове засідання був повідомлений належним чином, про причини своєї неявки у судове засідання суд не повідомив, відзив на позовну заяву та інші документи, витребувані судом, не надав.

Відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається за відсутності відзиву на позовну заяву за наявними у ній матеріалами.

За наслідками судового засідання судом оголошено вступну і резолютивну частини рішення у даній справі.

Заслухавши пояснення представників учасників процесу, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, суд -

ВСТАНОВИВ:

17.03.2008 р. між позивачем та відповідачем було укладено договір № 14, згідно умов п. 1.1. якого виконавець зобов'язується виконати з дотриманням вимог чинного законодавства України роботи з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо оформлення права оренди земельної ділянки, зокрема: встановлення зовнішніх меж земельної ділянки, складання кадастрового плану земельної ділянки, створення обмінного файлу результатів землевпорядних робіт.

Згідно п. 3.1. договору загальна вартість робіт за цим договором становить 72 000, 00 грн., у тому числі ПДВ - 12 000, 00 грн.

Відповідно до п. 3.2. договору загальна вартість робіт визначається згідно з протоколом погодження договірної ціни на виконання робіт (додаток № 3).

Пунктом 3.3. договору передбачено, що замовник у 5-ти денний строк, починаючи з дня підписання договору, зобов'язується здійснити платіж виконавцю у розмірі 50 % зазначеної в п.3.1. суми.

Пунктом 4.1. договору передбачено, що приймання виконаних робіт за цим договором оформляється Актом прийому-передачі робіт

Пунктом 8.1. договору визначено строк його дії, згідно якого договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами, передбачених ним зобов'язань.

17.03.2008 р. між сторонами було підписано Додаток № 2 до договору № 14 від 17.03.2008 р., в якому було затверджено календарний план проведення робіт, а також Додаток № 3 до договору № 14 від 17.03.2008 р., в якому сторони погодили договірну ціну на виконання робіт.

На виконання умов договору позивачем у травні 2008 р. було виконано для відповідача роботи на загальну суму 72 000, 00 грн., що підтверджується актом приймання передачі робіт до договору № 14 від 17.03.2008 р. від 31.05.2008 р., наявним у матеріалах справи.

За період дії договору та на його виконання відповідачем було лише частково виконано свій обов'язок по оплаті отриманих послуг та перераховано позивачу грошові кошти у розмірі 48 000, 00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 49 від 28.03.2008 р. на суму 36 000, 00 грн., платіжним дорученням № 113 від 06.06.2008 р. на суму 12 000, 00 грн., наявними в матеріалах справи.

У вересні 2008 р. позивач звернувся до відповідача із претензією № 07-09/498 від 29.09.2008 р., у якій просив відповідача погасити заборгованість за виконані роботи у розмірі 24 000, 00 грн.

Регулювання відносин, що виникають у зв'язку із виконанням робіт здійснюється Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами і безпосередньо договором.

Статтею 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Статтею 526 Цивільного кодексу України визначено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ч. 1 ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Статтею 854 цього ж кодексу передбачено, що якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором.

Частиною 1 ст. 530 цього ж кодексу закріплено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ст. 610 цього ж кодексу порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 1 ст. 612 цього ж кодексу боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

У встановлений договором строк і станом на час розгляду справи відповідач обов'язок щодо оплати виконаних позивачем робіт у повному обсязі не виконав і його основна заборгованість перед позивачем складає 24 000, 00 грн., що підтверджується договором підряду № 14 від 17.03.2008 р., актом приймання передачі робіт до договору № 14 від 17.03.2008 р. від 31.05.2008 р., платіжним дорученням № 49 від 28.03.2008 р. на суму 36 000, 00 грн., платіжним дорученням № 113 від 06.06.2008 р. на суму 12 000, 00 грн., наявними в матеріалах справи.

Отже, вимоги позивача про стягнення із відповідача основної заборгованості у розмірі 24 000, 00 грн. за договором № 14 від 17.03.2008 р. є законними і обґрунтованими, та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Крім того, позивач просить стягнути із відповідача пеню, передбачену договором підряду № 14 від 17.03.2008 р., за періоди прострочення відповідачем виконання обов'язку по оплаті отриманих послуг з 07.10.2008 р. по 07.04.2009 р. всього на загальну суму 2 872, 11 грн. у відповідності до виконаного ним розрахунку.

Згідно ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до п. 3) ч. 1 ст. 611 цього ж кодексу у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки.

Частиною 1 ст. 549 цього ж кодексу передбачено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Частиною 3 цієї ж статті встановлено, що пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Відповідно до ч. 4 ст. 231 цього ж кодексу у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Згідно ч. 6 ст. 232 цього ж кодексу нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Пунктом 6.3. договору передбачено, що за несвоєчасну оплату виконаних робіт замовник сплачує виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.

Розрахунок пені від суми основної заборгованості, виконаний позивачем, є невірним.

Правильний розрахунок пені від суми основної заборгованості за договором наступний:

період заборгованості - з 07.10.2008 р. - по 07.04.2009 р., сума основної заборгованості - 24 000, 00 грн., кількість днів заборгованості - 183 дні, розмір облікової ставки НБУ - 12, 00 %.

Сума боргу (грн)Період простроченняКількість днів простроченняРозмір облікової ставки НБУРозмір подвійної облікової ставки НБУ в деньСума пені за період прострочення 24000.00 07.10.2008 - 15.02.2009 132 12.0000 % 0.066 %* 2077.38 24000.00 16.02.2009 - 07.04.2009 51 12.0000 % 0.066 %* 804.82 24 000, 00 грн. х 12, 00 % х 2 х 132/365 = 2 077, 38 грн.

24 000, 00 грн. х 12, 00 % х 2 х 51/365 = 804, 82 грн.

Отже, загальний розмір пені від суми основної заборгованості за договором підряду № 14 від 17.03.2008 р. у вищевказаний період становить 2 882, 20 грн.

Оскільки розмір пені від суми основної заборгованості, на яку претендує позивач, є меншим ніж сума, на яку він має право, то суд приходить до висновку про задоволення вимог позивача в частині стягнення із відповідача пені від суми основної заборгованості за договором у вищевказаний період у розмірі 2 872, 11 грн.

Крім того, позивач просить стягнути із відповідача 3 % річних від суми основної заборгованості за період прострочення відповідачем виконання обов'язку по оплаті отриманих послуг за договором № 14 від 17.03.2008 р. з 07.10.2008 р. по 13.12.2013 р. всього на загальну суму 3 728, 22 грн. у відповідності до виконаного ним розрахунку.

Згідно ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 1 ст. 612 цього ж кодексу боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Частиною 2 ст. 625 цього ж кодексу передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Розрахунок 3 % річних від суми основної заборгованості, виконаний позивачем, є невірним.

Правильний розрахунок 3 % річних від суми основної заборгованості наступний:

період заборгованості - з 07.10.2008 р. - по 13.12.2013 р., сума основної заборгованості - 24 000, 00 грн., кількість днів заборгованості - 1 894 днів.

Сума боргу (грн)Період простроченняКількість днів простроченняРозмір процентів річнихЗагальна сума процентів 24000.00 07.10.2008 - 13.12.2013 1894 3 % 3736.11 24 000, 00 грн. х 0, 03 % х 1 894/365 = 3 736, 11 грн.

Отже, загальний розмір 3 % річних від суми основної заборгованості за договором підряду № 14 від 17.03.2008 р. у вищевказаний період становить 3 736, 11 грн.

Оскільки, розмір 3 % річних від суми основної заборгованості, на яку претендує позивач, є меншим ніж сума, на яку він має право, то суд приходить до висновку про задоволення вимог позивача в частині стягнення із відповідача 3 % річних від суми основної заборгованості за договором у вищевказаний період у розмірі 3 728, 22 грн.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, обставини справи, позовні вимоги підлягають задоволенню повністю.

Судові витрати відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 44, 49, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Комунального підприємства Київської обласної ради "Київська обласна ресурсна агенція" (ідентифікаційний код 34627749) на користь Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру" (ідентифікаційний код 21616582) в особі Сумської регіональної філії Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру" (ідентифікаційний код 26439220) 24 000 (двадцять чотири тисячі) грн. 00 (нуль) коп. основної заборгованості, 2 872 (дві тисячі вісімсот сімдесят дві) грн. 11 (одинадцять) коп. пені, 3 728 (три тисячі сімсот двадцять вісім) грн. 22 (двадцять дві) коп. 3 % річних та судові витрати 1 720 (одна тисяча сімсот двадцять) грн. 50 (п'ятдесят) коп. судового збору.

Суддя В. М. Бацуца

Повний текст рішення підписаний

17 лютого 2014 р.

Дата ухвалення рішення11.02.2014
Оприлюднено19.03.2014

Судовий реєстр по справі —911/4785/13

Рішення від 18.03.2014

Господарське

Господарський суд Київської області

Бацуца В.М.

Ухвала від 30.12.2013

Господарське

Господарський суд Київської області

Бацуца В.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні