Рішення
від 17.03.2014 по справі 910/21938/13
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/21938/13 18.03.14

За позовом Публічного акціонерного товариства "Київенерго"

До Товариства з обмеженою відповідальністю "Пєна"

Про стягнення 28 809,10 грн.

Суддя: Домнічева І.О.

Представники:

від позивача Кравчик С.М.- за дов.

від відповідача Чакун Л.І. - за дов.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство "Київенерго" звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Пєна" про стягнення 28 809,10 грн.

Ухвалою від 14.11.13 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 03.12.13 р.

29.11.13р. через відділ діловодства суду відповідачем подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою від 03.12.13р. розгляд справи відкладено на 17.12.13р.

17.12.13 р. від відповідача через відділ діловодства суду надійшло заперечення.

В судовому засіданні 17.12.13р. оголошено перерву до 13.01.14р.

10.01.14 р. від відповідача через відділ діловодства суду надійшли додаткові матеріали по справі.

Розпорядженням Голови господарського суду міста Києва від 13.01.14 р. у зв'язку з лікарняним судді Домнічевої І.О. справу передано для розгляду судді Літвіновій М.Є.

Ухвалою від 13.01.14р. суддя Літвінова М.Є. прийняла справу до свого провадження та призначила до розгляду на 28.01.14р.

Розпорядженням Заступника голови Господарського суду міста Києва від 27.01.2014р. в зв'язку з виходом судді Домнічевої І.О. з лікарняного та з метою дотримання процесуальних строків, було вирішено передати дану справу для розгляду судді Домнічевій І.О.

На підставі ст.77 ГПК України, в судовому засіданні 28.01.14р. оголошено перерву до 11.02.14р.

11.02.14 р. від позивача через відділ діловодства суду надійшли додаткові пояснення по справі.

На підставі ст.77 ГПК України, в судовому засіданні 11.02.14р. оголошено перерву до 11.03.14р.

На підставі ст.77 ГПК України, в судовому засіданні 11.03.14р. оголошено перерву до 18.03.14р.

В судовому засіданні 18.03.2014р. судом було оголошено вступну і резолютивну частини рішення у справі.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, оглянувши надані оригінали документів, на які вони посилаються, як на підставу своїх вимог та заперечень, та копії яких долучені до матеріалів справи, суд -

ВСТАНОВИВ:

Між Акціонерною енергопостачальною компанією "Київенерго" в особі Структурного відокремленого підрозділу "Енергозбут Київенерго"(надалі - позивач, енергопостачальна організація) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Пєна» (надалі - відповідач, абонент) був укладений договір на постачання теплової енергії у гарячій воді № 3311254 від 01.02.2008 р.

Умови зазначеного Договору свідчать про те, що за своєю правовою природою він є договором енергопостачання.

У відповідності до частини 1 статті 275 ГК України, за договором енергопостачання підприємство (енергопостачальник) відпускає електричну енергію, пару, гарячу і перегріту воду (далі-енергію) споживачеві (абоненту), який зобов'язаний оплатити прийняту енергію та дотримуватися передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного обладнання, що ним використовується.

Згідно з пп. 2.2.1. та 2.3.1. Договору і відповідно до законодавства України Позивач дає теплову енергію у гарячій воді на межу балансової належності з Відповідачем для опалення - в період опалювального сезону, гарячого водопостачання - протягом року, в кількості та в обсягах згідно з Додатком 1 до Договору, яку Відповідач зобов'язаний оплачувати щомісяця своєчасно та в повному обсязі.

Відповідно до п.5.1. договору, облік споживання абонентом теплової енергії проводиться по приладах обліку.

Пунктом 4 додатку №1 до договру, дата зняття Абонентом показників приладів обліку - по 25 число поточного місяця; надання звіту в МВРТ №1 - не пізніше 28 числа. При відсутності звіту розрахунок виконуєиься згідно максимальних договірних навантажень.

Відповідно до п. 2 Додатку 4 до Договору Відповідач до початку розрахункового періоду (місяця) сплачує Постачальнику вартість, заявленої у договорі кількості теплової енергії на розрахунковий період, з урахуванням сальдо розрахунків на початок місяця.

З матеріалів справи вбачається, що Позивачем були належним чином виконані зобов'язання за Договором, тоді як Відповідач свої зобов'язання щодо оплати за спожиту теплову енергію не виконав, у зв'язку з чим виникла заборгованість за період з 01.03.13р. по 01.10.13р. яка становить 26 453,64 грн., що підтверджується поданими до суду належним чином завірені копії облікових карток (табуляграм) та довідкою про розрахунок основного боргу. Заборгованість є непогашеною станом на час винесення судом даного рішення.

Частина 1 статті 193 Господарського кодексу України встановлює, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання -відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться і до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 193 Господарського кодексу України визначено, що кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до статей 525, 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог -відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться, одностороння відмова від виконання зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно зі статтею 629 Цивільного кодексу України, договір є обов'язковим до виконання сторонами.

Крім того, згідно з частиною 1 статті 625 ЦК України , боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України , якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до п. 7 додатку 4 до Договору, що на суму боргу на початку кожного розрахункового періоду (місяця) позивачем нараховується пеня у розмірі 0,5 % за кожен день прострочення з моменту його погашення, але не більше суми обумовленої чинним законодавством України.

За приписами ст. 549 Цивільного кодексу України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

У відповідності до ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України, штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Статтею 1 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" передбачено, що платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочу платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.

Розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня (ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань").

Відповідно до статті 625 ЦК України , боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно розрахунку, наданого позивачем та не спростованого у встановленому порядку відповідачем, останній за порушення встановленого договором строку оплати переданого товару має сплатити 465,29 грн. 3 % річних, 1 890,17 грн. пені.

Суд відхиляє заперечення відповідача, оскільки вони не підтверджені певними засобами доказування та з підстав їх необґрунтованості та невідповідності фактичним обставинам справи.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

В порядку, передбаченому ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає позовні вимоги про стягнення з відповідача 26 453,64 грн. заборгованості, 465,29 грн. 3% річних, 1 890,17 грн. пені, обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та не спростованими належним чином відповідачем, а відтак такими, що підлягають задоволенню.

У відповідності до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача.

Керуючись ст. ст. 4 3 , 33, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд-

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Пєна» (01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 30/18 код ЄДРПОУ 35530724) на користь Публічного акціонерного товариства "Київенерго" (м. Київ, пл. І. Франка, 5; ідентифікаційний код 00131305) 26 453 (двадцять шість тисяч чотириста п'ятдесят три) грн. 64 коп. заборгованості, 465 (чотириста шістдесят п'ять) грн. 29 коп. 3% річних, 1 890 (одну тисячу вісімсот дев'яносто) грн. 17 коп. пені, 1720 (одну тисячу сімсот двадцять) грн. 50 коп. судового збору.

Рішення набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 85 Господарського процесуального кодексу України. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку та в строки, встановлені ст. 93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 19.03.14р.

Суддя І.О.Домнічева

Дата ухвалення рішення17.03.2014
Оприлюднено25.03.2014

Судовий реєстр по справі —910/21938/13

Ухвала від 09.09.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Приходько І.В.

Ухвала від 02.09.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Приходько І.В.

Рішення від 25.03.2014

Господарське

Господарський суд міста Києва

Домнічева І.О.

Ухвала від 08.12.2013

Господарське

Господарський суд міста Києва

Домнічева І.О.

Ухвала від 18.11.2013

Господарське

Господарський суд міста Києва

Домнічева І.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні