ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" квітня 2014 р.Справа № 916/177/14

За позовом Державної організації „Українське агентство з авторських та суміжних прав"

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю Компанії „Альфа"

про стягнення 22357,48 грн. та зобов'язання виконати певні дії

Суддя Панченко О.Л.

Представники:

від позивача не з'явився.

від відповідача Чистяков О.О.

Суть спору: Державна організація „Українське агентство з авторських та суміжних прав" звернулася до суду з позовною заявою та заявою про уточнення позовних вимог, в якій просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Компанії „Альфа" заборгованість з урахуванням штрафних санкцій у сумі 22357,48 грн. за ліцензійним договором № ОГ-12/12 від 10.02.2012р., зобов'язати відповідача сформувати та надати Державній організації „Українське агентство з авторських та суміжних прав" Звіт про публічне виконання творів під час гастрольного заходу - концерту Криса Ри, що відбувся 13.02.2012р. у приміщенні НП „Україна" (м. Київ).

Представник відповідача позовні вимоги визнає частково.

Беручи до уваги, що:

10.02.2012р. між Державним підприємством „Українське агентство з авторських та суміжних прав", правонаступником якого є Державна організація „Українське агентство з авторських та суміжних прав", (надалі - „ДП УААСП") та Товариством з обмеженою відповідальністю Компанією „Альфа" (надалі - „Користувач") був укладений ліцензійний договір № ОГ-12/12, згідно з яким ДП УААСП від імені авторів та їх правонаступників, включаючи зарубіжних, надає Користувачеві на умовах, визначених цим договором, право (невиключну ліцензію) на публічне виконання на території оприлюднених творів, які відносяться до репертуару ДП УААСП, під час гастрольного заходу - концерту Криса Ри, який відбудеться 13.02.2012р. у НП „Україна" (м. Київ), а Користувач зобов'язується виплачувати ДП УААСП авторську винагороду (роялті) згідно з умовами даного договору та Закону. Сума авторської винагороди (роялті), визначена сторонами, становить 5 відсотків від суми валового збору від продажу квитків, але не менше ніж 15000 грн. (п. 2.4 договору). Користувач, використовуючи твори з репертуару ДП УААСП, зобов'язується вести точний облік творів, їх авторів, виконавців та не пізніше 20-ти днів після проведення гастрольного заходу, в якому здійснювалося публічне виконання творів, перерахувати на поточний рахунок ДП УААСП авторську винагороду в розмірі, визначеному в п. 2.4 даного договору; надати ДП УААСП безпосередньо або через представника Звіт про публічне виконання творів за формою, наведеною в додатку 1 до договору, та відомість з деталізацією доходу (валового збору), отриманого Користувачем від продажу квитків при проведенні гастрольного заходу (п. 2.5, п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3 договору). В разі невиконання Користувачем п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 3.2, п. 5.1 даного договору Користувач зобов'язаний сплатити ДП УААСП штраф у розмірі 500 грн. за кожне порушення кожного пункту, а в разі невиконання Користувачем п. 2.5.1 договору - пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми невиплаченої авторської винагороди за кожен день затримки. Сплата штрафу, пені не звільняє Користувача від обов'язку сплати авторської винагороди (роялті) і (або) надання Звіту, Акту тощо (п. 2.7 договору). При укладенні договору Користувач надає ДП УААСП безпосередньо або через представника завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним кодом Користувача; свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи встановленого зразку з проставленим ідентифікаційним номером фізичної особи-платником податків та інших обов'язкових платежів; свідоцтва про проведення гастрольного заходу; довідки про взяття на податковий облік платника податку (п. 3.2 договору). Користувач зобов'язується надавати належним чином уповноваженим представникам ДП УААСП всі документи, пов'язані з розрахунком сум авторської винагороди (роялті) відповідно до умов даного договору для огляду їх на місці знаходження Користувача та/або направити поштою завірені належним чином копії таких документів, а також точний перелік використаних Користувачем творів (п. 5.1 договору). Договір вступає в дію з моменту підписання сторонами і діє до повного виконання Користувачем своїх зобов'язань, що виникли під час дії даного договору (п. 6.1 договору).

Позивач, посилаючись на виконання зобов'язань за договором, а також на те, що відповідач авторську винагороду за проведення гастрольного заходу не сплатив, Звіт про публічне виконання творів не надав, просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Компанії „Альфа" заборгованість з урахуванням штрафних санкцій у сумі 22357,48 грн. за ліцензійним договором № ОГ-12/12 від 10.02.2012р., зобов'язати відповідача сформувати та надати Державній організації „Українське агентство з авторських та суміжних прав" Звіт про публічне виконання творів під час гастрольного заходу - концерту Криса Ри, що відбувся 13.02.2012р. у приміщенні НП „Україна" (м. Київ).

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. № 435-1У (зі змінами та доповненнями) підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно зі ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ч. 1 ст. 530 ЦК України). Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).

Статтею 629 Цивільного кодексу України передбачено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч. 1, ч. 5 ст. 47 Закону України „Про авторське право і суміжні права" від 23.12.1993р. № 3792-ХП (зі змінами та доповненнями) суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть доручати управління своїми майновими правами організаціям колективного управління. Суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть також доручати управління своїми майновими правами на колективній основі відповідним державним організаціям, установчі документи яких передбачають здійснення таких функцій.

Особи, які використовують твори, виконання, програми мовлення, примірники фонограм (відеограм), зобов'язані надавати організаціям колективного управління точний перелік використаних творів, виконань, примірників фонограм (відеограм), програм мовлення разом з документально підтвердженими даними про одержані прибутки від їх використання та повинні виплачувати організаціям колективного управління винагороду в передбачений термін і в обумовленому розмірі (ч. 4 ст. 47 Закону України „Про авторське право і суміжні права").

У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки (ст. 611 ЦК України).

Згідно зі ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України від 16.01.2003р. № 436-1У (зі змінами та доповненнями) нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Згідно з ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

З матеріалів справи вбачається, що відповідач в порушення умов ліцензійного договору від10.02.2012р. № ОГ-12/12 авторську винагороду позивачу в повному обсязі своєчасно не виплатив, Звіт про публічне виконання творів не надав.

Зважаючи на вищевикладене, позовні вимоги позивача обгрунтовані, підтверджені матеріалами справи та підлягають задоволенню в частині стягнення заборгованості у сумі 10000 грн., 3% річних у сумі 891,37 грн., штрафу в сумі 2000 грн., пені у сумі 1131,58 грн., інфляційних витрат у сумі 73,87 грн., зобов'язання відповідача сформувати та надати Державній організації „Українське агентство з авторських та суміжних прав" Звіт про публічне виконання творів під час гастрольного заходу - концерту Криса Ри, що відбувся 13.02.2012р. у приміщенні НП „Україна" (м. Київ).

Враховуючи, що на момент розгляду спору відповідач перерахував позивачу авторську винагороду в розмірі 5000 грн., що підтверджується наданим до суду представником відповідача платіжним дорученням від 28.01.2014р. № 1416, відповідно до п. 1-1 ч. 1 ст. 80 ГПК України провадження у справі в частині стягнення з відповідача заборгованості в сумі 5000 грн. підлягає припиненню, тому що в цій частині відсутній предмет спору.

Відповідно до ст.ст. 44, 49 ГПК України судовий збір у сумі 2778,58 грн. підлягає стягненню з відповідача.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 82, 84, 85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Компанії „Альфа" (м. Одеса, вул. Терешкової, 15, код 22472751, р/р 26006312051 в АБ „Південний", МФО 328209) на користь Державної організації „Українське агентство з авторських та суміжних прав" (м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 41-А, офісне прим. 1-3, код 31025266, п/р 26007799970297 в ПАТ КБ „ПРАВЕКС-БАНК", МФО 380838) заборгованість у сумі 10000 (десять тисяч) грн., 3% річних у сумі 891 (вісімсот дев'яносто одна) грн. 37 коп., штраф у сумі 2000 (дві тисячі) грн., пеню у сумі 1131 (одна тисяча сто тридцять одна) грн. 58 коп., інфляційні витрати у сумі 73 (сімдесят три) грн. 87 коп., судовий збір у сумі 2778 (дві тисячі сімсот сімдесят вісім) грн. 58 коп.

3. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю Компанію „Альфа" (м. Одеса, вул. Терешкової, 15, код 22472751) сформувати та надати Державній організації „Українське агентство з авторських та суміжних прав" (м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 41-А, офісне прим. 1-3, код 31025266) Звіт про публічне виконання творів під час гастрольного заходу -концерту Криса Ри, що відбувся 13.02.2012р. у приміщенні НП „Україна" (м. Київ).

Накази видати згідно зі ст. 116 ГПК України.

4. В частині стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю Компанії „Альфа" 3260,66 грн. в позові відмовити.

5. Провадження у справі в частині стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю Компанії „Альфа" заборгованості в сумі 5000 грн. припинити.

Рішення господарського суду набирає законної сили згідно зі ст. 85 ГПК України.

Повне рішення складено 09.04.2014р.

Суддя Панченко О.Л.

Дата ухвалення рішення 04.04.2014
Оприлюднено 15.04.2014

Судовий реєстр по справі 916/177/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 04.04.2014 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 17.03.2014 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 21.02.2014 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.01.2014 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 916/177/14

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону