ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИ Й АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

61064, м.Харків, вул.Володарськ ого, 46 (1 корпус)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2009 р. м. Харків

Колегія суддів Харківс ького апеляційного адмініст ративного суду у складі

Головуючого судді: Філато ва Ю.М.

Суддів: Мінаєвої О.М. , Водол ажської Н.С.

при секретарі судового за сідання - Житєньовій Н. М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляцій ну скаргу ПП «Гросс»на поста нову господарського суду Пол тавської області від 03 липня 2 008 року по справі № 16/88

за позовом Кременчуць кої ОДПІ

до ПП «Гросс»

про припиненн я юридичної особи

ВСТАНОВИЛА:

Позивач, Кременчуцької ОДПІ, звернулася до суду з поз овом про припинення юридично ї особи приватного підприємс тва "Гросс" (код ЄДРПОУ 32860568, вул. С едова,13, м. Кременчук, Полтавсь ка область, 39600, р/р 26003051111900 в АКІБ "Ук рсиббанк", МФО 351005, м. Харків, 260500552377 10, 26006055232770 в Полтавській філії "ПРУ КБ "Приватбанк", МФО 331401, м. Полта ва, 260081814530000 в Полтавській філії А КІБ "Укрсиббанк", МФО 331865, м. Полт ава, 260091136 в КФ ПАБ "Полтава-банк", МФО 331423, м. Кременчук, 26059053200706, 26004053200706 в Кременчуцькій філії КБ "Прив атбанк" МФО 331531, м.Кременчук,26000301200 394 в Полтавській філії АКБ "Мрі я", МФО 331876, м. Полтава).

Постановою господарського суду Полтавської області ві д 03 липня 2008 року по справі № 16/88 п озов задоволено.

Відповідач не погодився з п остановою суду першої інстан ції, подав апеляційну скаргу та уточнення до апеляційної скарги. Свою незгоду мотивує тим, що на початку 2008 р. Кременч уцькою ОДПІ було проведено к омплексну перевірку дотрима ння вимог податкового та інш ого законодавства ПП «Гросс» , за результатами якої поруше нь з боку ПП «Грос»не виявлен о. Дана перевірка підтвердил а також, що підприємство знах одиться за вказаною адресою, має засоби зв'язку та безпере рвно здійснює господарську д іяльність і звітує про це нал ежним чином у встановленому законом порядку. Таким чином підстав сумніватись у знахо дженні ПП «Гросс»за зазначен ою адресою не існує, а наданий суду акт Кременчуцької ОДПІ від 18.03.2008 р. не відповідає дійсн ості.

Позивач з апеляційною скар гою не погоджується, вважає, щ о постанова суду першої інст анції є законною та обґрунто ваною, просить залишити її бе з змін, а скаргу без задоволен ня.

Від позивача надійшло клоп отання про розгляд апеляційн ої скарги за відсутності пре дставника в судовому засідан ні. Представник відповідача в судове засідання не з' яви вся, в судове засідання викли кався повісткою про виклик. В казане відправлення було нап равлено на адресу, вказану в а пеляційній скарзі, але повер нулася без вручення з поштов ою відміткою нет дома». Суд за значає, що до повноважень адм іністративних судів не відне сено установлення місця знах одження юридичних осіб - уча сників судового процесу на ч ас вчинення тих чи інших проц есуальних дій. Тому примірни ки повідомлень про вручення рекомендованої кореспонден ції, повернуті органами зв'яз ку з позначками «за закінчен ням терміну зберігання», «ад ресат відсутній»і т.п., з ураху ванням конкретних обставин с прави можуть вважатися належ ними доказами виконання судо м обов'язку щодо повідомленн я учасників судового процесу про вчинення цим судом певни х процесуальних дій. Таким чи ном, суд належним чином повід омив відповідача про час та м ісце розгляду даної справи. С уд вважає за необхідне розгл янути справу без участі відп овідача, за наявними у справі матеріалами.

Розглянувши матеріали спр ави, заслухавши суддю-допові дача, перевіривши правильніс ть застосування судом першої інстанції норм чинного зако нодавства, колегія суддів ап еляційної інстанції дійшла в исновку, що апеляційна скарг а не підлягає задоволенню з н аступних підстав.

Судом першої інстанції вст ановлено та підтверджено суд ом апеляційної інстанції, що ПП «Гросс»зареєстровано як суб'єкта підприємницької ді яльності згідно розпоряджен ня виконавчого комітету Крем енчуцької міської ради №212-р в ід 18.02.04р., видано свідоцтво про державну реєстрацію суб'єк та підприємницької діяльнос ті - юридичної особи. Згідно д овідки Полтавського обласно го управління статистики від 19.02.2004р. №16/734 ПП «Гросс»внесено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій У країни та йому присвоєно код 32860568.

На підставі ч.2 Прикінцевих положень Закону України "Про державну реєстрацію юридичн их осіб та фізичних осіб-підп риємців" 28.01.2008р. змінено Свідоцт во про державну реєстрацію т а Державним реєстратором вне сено запис за №15851200000006095, та видано свідоцтво про державну реєс трацію №683368, серія АОО. Відпові дно до статуту, свідоцтва про державну реєстрацію та дові дки органу статистики юридич на адреса Відповідача - вул. Се дова,13, м. Кременчук, Полтавськ а обл. Матеріали справи свідч ать про те, що податкового бор гу по платежах і зборах перед бюджетом у відповідача нема є.

Актом обстеження місце знаходження підприємства від 18.03.2008р. встановлено, що п ідприємство за юридичною адр есою не знаходиться. Як вбача ється з матеріалів справи, до відділу податкової міліції Кременчуцькою ОДПІ 13.03.08р. пода но запит на встановлення міс цезнаходження відповідача. В ідповідно до довідки податк ової міліції від 21.03.08р. №558 місц езнаходження платника не вс тановлено. На виконання Поря дку обліку платників податкі в, затвердженого наказом Дер жавної податкової адміністр ації України від 19.02.98 N 80 на адрес у Державного реєстратора нап равлено Повідомлення про від сутність юридичної особи за місцезнаходженням форми № 18- О ПП від 23.10.06р.

У відповідності до частини 8 статті 19 Закону України "Про д ержавну реєстрацію юридични х осіб та фізичних осіб-підпр иємців" державний реєстратор вніс до Єдиного державного р еєстру запис про відсутність ПП «Гросс»за його місцезнах одженням та надав Кременчуць кій ОДПІ довідку встановлено ї форми № 243422 серія АА.

Задовольняючи позовні вим оги, суд першої інстанції вих одив з наступного. Статтею 4 За кону України «Про державну п одаткову службу в Україні»вс тановлено, то державна подат кова адміністрація України є центральним органом виконав чої влади. Державні податков і адміністрації в автономній республіці Крим, областях, мі стах Києві та Севастополі пі дпорядковуються Державній п одатковій адміністрації Укр аїни. Державні податкові інс пекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), ра йонні у містах, міжрайонні та об'єднані державні податков і інспекції підпорядковують ся відповідним державним под атковим адміністраціям в авт ономній республіці Крим, обл астях, містах Києві та Севаст ополі. Відповідно до статті 2 ц ього закону завданням органі в державної податкової служб и є здійснення контролю за до держанням податкового закон одавства, правильністю обчис лення, повнотою та своєчасні стю сплати до бюджетів, держа вних цільових фондів податкі в і зборів (обов'язкових плате жів), а також неподаткових дох одів, установлених законодав ством; запобігання злочинам та іншим правопорушенням, ві днесеним законом до компетен ції податкової міліції, їх ро зкриття, припинення, розслід ування. Відповідно до п. 17 стат ті 11 Закону України "Про держа вну податкову службу в Украї ні" від 04.12.1990р. №509-ХП органи держа вної податкової служби у вип адках, в межах компетенції та у порядку, встановлених зако нами України, мають право зве ртатися у передбачених закон ом випадках до судових орган ів із заявою (позовною заявою ) про скасування державної ре єстрації суб'єкта підприємни цької діяльності.

Підставами для постановля ння судового рішення щодо пр ипинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством ю ридичної особи, згідно ст. 38 За кону України "Про державну ре єстрацію юридичних осіб та ф ізичних осіб-підприємців" є в изнання недійсним запису про проведення державної реєстр ації через порушення закону, допущені при створенні юрид ичної особи, які не можна усун ути; невідповідності мінімал ьного розміру статутного фон ду юридичної особи вимогам з акону; неподання протягом р оку органам державної пода ткової служби податкових дек ларацій, документів; наявніс ть в Єдиному державному реєс трі запису про відсутність ю ридичної особи за вказаним ї ї місцезнаходженням.

Місцезнаходження юридично ї особи - адреса органу або осо би, які відповідно до установ чих документів юридичної осо би чи закону виступають від ї ї імені. Згідно статті 4 Закону України "Про державну реєстр ацію юридичних осіб та фізич них осіб-підприємців" держав на реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб -підприємці в - засвідчення факту створен ня або припинення юридичної особи, а також вчинення інших реєстраційних дій, які перед бачені цим Законом, шляхом вн есення відповідних записів д о Єдиного державного реєстру . Зміни до установчих докумен тів юридичної особи підлягаю ть обов'язковій державній ре єстрації шляхом внесення від повідних змін до записів Єди ного державного реєстру в по рядку, встановленому цим Зак оном.

Аналогічні вимоги містить ч.4 статті 83 ГК України: "зміни, я кі сталися в установчих доку ментах господарського товар иства і які вносяться до держ авного реєстру, підлягають д ержавній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені д ля державної реєстрації това риства".

Згідно статті 9 Закону Украї ни "Про державну реєстрацію ю ридичних осіб та фізичних ос іб-підприємців" у бланку свід оцтва про державну реєстраці ю юридичної особи з-поміж інш ого, зазначається місцезнахо дження юридичної особи. Замі на свідоцтва про державну ре єстрацію проводиться у разі внесення змін до відомостей про юридичну особу, якщо ці зм іни пов'язані із зміною місце знаходження юридичної особи .

Колегія суддів не приймає п осилань особи, що подала апел яційну скаргу, на порушення с удом першої інстанції порядк у її повідомлення як відпові дача про час і місце розгляду справи. Матеріалами справи п ідтверджується направлення повісток про виклик до суду п ершої інстанції, які поверну ті поштою з відміткою «по А ДРЕСА_1 немає», а повістка пр о виклик до суду на 03.07.2008 року от римана підприємством 06.06.2008 рок у (а.с. 54) та його засновником О СОБА_1. 06.06.2008 року (а.с. 55).

Твердження відповідача пр о те, що підприємство знаходи ться за вказаною адресою, має засоби зв'язку та безперервн о здійснює господарську діял ьність і звітує про це належн им чином у встановленому зак оном порядку, не доведено від повідачем та не підтверджуєт ься наявними в матеріалах сп рави доказами.

На підставі наведеного, кол егія суддів погоджується з в исновками суду першої інстан ції про наявність достатніх підстав для задоволення позо вних вимог та припинення юри дичної особи ПП «Гросс».

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що при прийнятті постанови господа рського суду Полтавської обл асті від 03 липня 2008 року по спра ві № 16/88 суд дійшов вірних висн овків щодо встановлення обст авин справи і правильно заст осував до спірних правовідно син сторін норми матеріально го та процесуального права. Д оводи апеляційної скарги, з н аведених підстав, висновків суду не спростовують.

Керуючись ст. ст. 160, 195, п.1 ч.1 с т.198, ст.ст. 200, 205, 206 Кодексу адмініс тративного судочинства Укра їни, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу ПП « Гросс»залишити без задоволе ння.

Постанову господарського суду Полтавської області від 03 липня 2008 року по справі № 16/88 за лишити без змін.

Постанова набирає законно ї сили з моменту її проголоше ння та може бути оскаржена у к асаційному порядку протягом місяця з дня складання поста нови у повному обсязі, шляхом подачі касаційної скарги бе зпосередньо до Вищого адміні стративного суду України.

Повний текст ухвали в иготовлено 09.02.2009 року.

Головуючий суддя

Філатов Ю.М.

Судді

Мінаєва О.М.

Водолажсь ка Н.С.

Повний текст ухвали вигот овлений 09.02.2009 р.

Дата ухвалення рішення 04.02.2009
Оприлюднено 12.11.2009

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 22-а-443/09

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону