ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"28" січня 2015 р.Справа № 916/4915/14

За позовом: Приватного підприємства "СВІТ РАМОК";

До відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "СХІД БІЗНЕС ЦЕНТР";

про стягнення 28743,02 грн.

Суддя Волков Р.В.

Представники:

Від позивача: не з'явився.

Від відповідача: не з'явився.

СУТЬ СПОРУ: 08.12.2014р. за вх. ГСОО №5060/14 Приватне підприємство "СВІТ РАМОК" (далі - Позивач, постачальник) звернулось до господарського суду Одеської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "СХІД БІЗНЕС ЦЕНТР" (далі - Відповідач, покупець) про стягнення за договором поставки №134/05/Р від 18.05.2010р. заборгованості у сумі 28743,02грн.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем прийнятих на себе за договором поставки №134/05/Р від 18.05.2010р. зобов'язань, видаткові накладні як на доказ поставки товару постачальником та його прийняття покупцем.

Відповідач явку свого представника в судове засідання не забезпечив, свого права на захист не використав, хоч і повідомлявся про час та місце розгляду справи належним чином шляхом надсилання ухвали суду на адресу реєстрації, про поважність причин відсутності не повідомив, витребувані документи не надав, у зв'язку з чим, справа розглядається на підставі ст. 75 Господарського процесуального кодексу України за наявними документами.

У судовому засіданні від 28.01.2015р. проголошено вступну та резолютивну частини рішення суду в порядку ст. 85 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, проаналізувавши норми чинного законодавства, що стосуються суті спору, суд встановив наступне.

18 травня 2010 року між Приватного підприємства "СВІТ РАМОК" та Товариством з обмеженою відповідальністю "СХІД БІЗНЕС ЦЕНТР" укладено договір поставки №134/05/Р (далі - Договір), згідно п.1.1 якого постачальник зобов'язався в порядку та на умовах, визначених Договором, поставляти товар, а Покупець - приймати товар і оплачувати його вартість.

Відповідно до п.12.1 Договору він набуває чинності з дати його підписання та скріплення печатками сторін та діє до 31.12.3010р., а згідно п. 12.2 Договору у випадку, якщо за 30 календарних днів до дати закінчення дії Договору покупець не направить письмове повідомлення про припинення Договору, він вважається пролонгованим сторонами на наступний календарний рік.

Як зазначає Позивач, станом на час подачі даної позовної заяви Покупець не надсилав Постачальнику жодного письмового повідомлення про припинення договору, у зв'язку з чим Позивач вважає його пролонгованим та таким, що діє і на момент подачі позову.

Відповідно до ст. 175 Господарського кодексу України майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Згідно ст. 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.

Відповідно до ст.509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Так, у п.1 ч.2 ст.11 Цивільного кодексу України встановлено, що однією із підстав виникнення цивільних прав та обов'язків є договір.

Підставою виникнення господарських зобов'язань за приписами ч. 1 ст. 177 Господарського кодексу України є договір.

Згідно із ч.1 ст.626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до п. 1 ст. 628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

В силу вимог ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч.1 ст.712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Водночас, вимогами ч.2 ст.712 Цивільного кодексу України передбачено, що до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін, а в силу вимог ч.1 ст. 692 Цивільного кодексу України, покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Як вбачається з матеріалів справи, на виконання умов договору Позивач поставив Відповідачу товар на загальну суму 132095,50 грн., про що було складено та скріплено підписами обох сторін відповідні видаткові накладні (а.с.23-59).

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором. Не допускається одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву що зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Такі ж самі положення містяться й у ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, за якими зобов'язання мають виконуватись належним чином відповідно до умов договору.

Відповідно до п. 7.1 Договору товар, який поставив Постачальник може бути повернутий Покупцем з визначених Договором підстав. Так, у визначеному Договором порядку Покупцем частково повернуто Постачальнику частину товару згідно документів „Повернення постачальнику" №304 від 01.07.2013р., №269 від 03.07.2013р., №781 від 02.10.2014р. на загальну суму 44288,18 грн. (а.с.166-169).

18.02.2010р. Приватне підприємство "СВІТ РАМОК" та Товариство з обмеженою відповідальністю "СХІД БІЗНЕС ЦЕНТР" уклали додаткову угоду №1 до Договору, відповідно до п.1 якої покупець має оплатити поставлений постачальником товар за Договором один раз на тиждень в розмірі реалізованого товару за останній тиждень, але в будь-якому разу не пізніше 90 банківських днів з моменту отримання товару покупцем.

Разом з цим, Відповідач частково сплатив заборгованість за поставлений товар у сумі 59064,30 грн., що підтверджується банківською випискою відділення №780 АТ „УкрСиббанк" від 21.11.2014р. (а.с. 60-63).

Отже, з урахуванням часткової оплати заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю "СХІД БІЗНЕС ЦЕНТР" перед Позивачем за договором поставки №134/05/Р від 18.05.2010р. становить 28743,02 грн.

Відповідач визначену заборгованість не сплатив, в зв'язку з чим Приватне підприємство "СВІТ РАМОК" просить суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "СХІД БІЗНЕС ЦЕНТР" заборгованість у сумі 28743,02 грн.

Відповідно до вимог ст.ст. 32, 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. При цьому, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Наведені Позивачем докази у встановленому законом порядку Відповідачем не спростовані.

Відповідно до ст. 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги обґрунтовані, підтверджені матеріалами справи та підлягають задоволенню у повному обсязі, а саме підлягає стягненню заборгованість у сумі 28743,02 грн.

Відповідно, на підставі ст.ст. 44, 49 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору покладаються на Відповідача.

Керуючись ст.ст. 33, 34, 43, 44, 49, 82-85 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов Приватне підприємство "СВІТ РАМОК" до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "СХІД БІЗНЕС ЦЕНТР" про стягнення 28743,02 грн. - задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "СХІД БІЗНЕС ЦЕНТР" (65000, м.Одеса, вул. Сонячна, буд. 5, оф. 30, ідентифікаційний код 35115285) на користь Приватного підприємства "СВІТ РАМОК" (03115, м. Київ, вул. Котельникова, буд. 37-А, ідентифікаційний код 31168249) заборгованість у сумі 28743 (двадцять вісім тисяч сімсот сорок три) грн. 02 коп., судовий збір в розмірі 1827 (одна тисяча вісімсот двадцять сім) грн. 00 коп.

Рішення господарського суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги до Одеського апеляційного господарського суду, яка подається через місцевий господарський суд протягом 10-денного строку з моменту складення та підписання повного тексту рішення.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо не буде подано апеляційну скаргу. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено 02 лютого 2015 р.

Суддя Р.В. Волков

Зареєстровано 02.02.2015
Оприлюднено 03.02.2015
Дата набрання законної сили 28.01.2015

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону