ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2015Справа №910/1565/15-г

Господарський суд міста Києва у складі головуючого судді Головіної К.І., при секретарі судового засідання Мельник Ю.О., розглянувши матеріали справи

за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Тавр Медіа"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Мебель Стиль"

про стягнення 60 595,40 грн.

за участю представників:

від позивача:Слюсар О.О.- представник за довіреністю № 19-01/15-1Д від 19.01.2015 від відповідача:не з'явився

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду міста Києва звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "Тавр Медіа" з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Мебель Стиль" про стягнення 60 595,40 грн.

Позов мотивовано тим, що відповідач порушив умови договору № 25-06-11-1Х від 25.06.2011 р. про надання рекламних послуг в частині своєчасної оплати наданих послуг, внаслідок чого у відповідача виникла заборгованість в сумі 60 595,40 грн.

У позові ТОВ "Тавр Медіа" просить суд стягнути з ТОВ "Мебель Стиль"заборгованість в сумі 60 595,40 грн., яка складається з 35 100,00 грн. - основної заборгованості, 14 174,38 грн. - пені, інфляційної складової суми боргу - 8 838,83 грн. та 2 482,19 грн. - 3 % річних.

У судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги, просив їх задовольнити.

Представник відповідача повторно в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, належним чином був повідомлений про час та місце судового засідання. Позиція відповідача з приводу заявленого позову суду невідома.

Відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України суд вважає за можливе розглянути справу без участі представника відповідача за наявними в ній матеріалами.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши наявні у справі докази, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено, що 25.06.2011 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Тавр Медіа" (виконавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Мебель Стиль" (замовник) укладено договір № 25-06-11-1Х про надання рекламних послуг, відповідно до якого замовник доручає, а виконавець зобов'язується розмістити на каналі радіомовлення рекламні матеріали на умовах та в строки, передбачені даним договором та додатками до нього, а замовник вчасно оплатити рекламні послуги та підписати відповідні акти наданих послуг (п. 2.1 договору).

Відповідно до п. 2.2 договору назва каналу радіомовлення, умови розміщення рекламних матеріалів (період/періоди надання рекламних послуг, зміст рекламного матеріалу, хронометраж рекламних матеріалів, періодичність їх трансляції, вартість та інші умови) містяться в додатках до даного договору, які є його невід'ємними частинами.

Згідно з п. 3.1 договору виконавець зобов'язується розміщувати рекламні матеріали замовника на каналі радіомовлення відповідно до затвердженого сторонами додатку до даного договору (п. 3.1.1); не пізніше 20 (двадцяти) днів з моменту закінчення розміщення рекламних матеріалів на каналі радіомовлення, надати замовнику звіт про проведену рекламну кампанію у вигляді ефірної довідки та/або акту наданих послуг (п. 3.1.3 договору).

Відповідно до п. 3.2.6 договору замовник зобов'язується оплачувати рекламні послуги виконавця відповідно до умов даного договору та додатків до нього.

Ціна даного договору визначається як загальна вартість рекламних послуг виконавця, які надаються згідно даного договору та відповідних додатків до нього. Замовник сплачує виконавцю вартість рекламних послуг у розмірі, визначеному у кожному конкретному випадку додатком до цього договору (п. 5.1 договору).

Оплата послуг виконавця здійснюється у форматі 100% передплати протягом 3-ох (трьох) банківських днів з дати підписання представниками сторін відповідного додатку до даного договору шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок виконавця, якщо інші строки та/або порядок оплати не обумовлені сторонами у відповідному додатку до договору (п. 5.2 договору).

Відповідно до п. 5.4 договору протягом 20-ти календарних днів з моменту закінчення трансляції рекламних матеріалів, передбачених відповідним додатком, виконавець передає замовнику акт наданих послуг, який замовник зобов'язується розглянути та підписати не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту його пред'явлення, або надіслати письмову мотивовану відмову від підписання за наявності недоліків щодо наданих послуг та дотримання умов п. 3.2.2 цього договору. У випадку, якщо замовник надсилає виконавцеві мотивовану відмову від підписання акту і замовником надані документи, що підтверджують факт неякісного або неповного надання рекламних послуг, сторони додатково узгоджують порядок та строки усунення таких недоліків. Після усунення недоліків замовник зобов'язується підписати відповідний акт наданих послуг не пізніше 2-х днів. У випадку не підписання акту наданих послуг або не направлення виконавцю мотивованої письмової відмови від його підписання протягом терміну, зазначеного в цьому пункті, акт вважається підписаним замовником, а послуги наданими вчасно, якісно, в повному обсязі та прийнятими замовником.

Договір діє з моменту його підписання та до 31.12.2011 р., з подальшою його пролонгацією (розділ 9 договору).

У подальшому строк дії договору було продовжено до 31.12.2013 р.

Також у додаткових угодах до договору сторони погодили назву каналу радіомовлення "ХІТ ФМ", територію радіомовлення, період надання рекламних послуг з 07.05.2012 р. по 31.05.2012 р., з 01.06.2012 р. по 29.06.2012 р., з 02.07.2012 р. по 26.07.2012 р., з 08.08.2012 р. по 02.09.2012 р., з 07.11.2012 р. по 30.11.2012 р., з 03.12.2012 р. по 29.12.2012 р., з 04.02.2013 р. по 28.02.2013 р., з 12.02.2013 р. по 28.02.2013 р., вартість рекламних послуг в розмірі 5 000,00 грн. за кожний період, а за останній - 600 ,00 грн.

У судовому засіданні встановлено, що на виконання умов договору № 25-06-11-1Х від 25.06.2011 р. позивач надав відповідачу послуги по забезпеченню на каналі радіомовлення рекламних матеріалів відповідача на загальну суму 35 100,00 грн., що підтверджується рахунками-фактурою № СФ-00674/Х від 08.05.2012 р., № СФ-00882/Х від 14.06.2012 р., № СФ-00960/Х від 03.07.2012 р., № СФ-01139/Х від 14.08.2012 р., № СФ-01666/Х від 06.11.2012 р., № СФ-01868/Х від 07.12.2012 р., № СФ-00152/Х від 04.02.2013 р., № СФ-00192/Х від 12.02.2013 р., актами прийому-передачі наданих послуг № ОУ-0000894 від 31.05.2013 р., ОУ-0000895 від 31.05.2013 р., ОУ-0000896 від 31.05.2013 р., ОУ-0000897 від 31.05.2013 р., ОУ-0000898 від 31.05.2013 р., ОУ-0000899 від 31.05.2013 р., ОУ-0000304 від 28.02.2013 р., ОУ-0000308 від 28.02.2013 р. та податковими накладними.

Разом з тим, відповідач у порушення умов договору взяті на себе зобов'язання щодо своєчасної оплати отриманих послуг згідно з договором не виконав, у зв'язку з чим у нього виникла заборгованість у сумі 35 100,00 грн.

Відповідно до статті 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до статті 903 Цивільного кодексу України, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки, та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Зазначене також кореспондується зі статтями 525, 526 Цивільного кодексу України відповідно до яких зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Договір є обов'язковим для виконання сторонами згідно ст. 629 ЦК України.

Наявність заборгованості у відповідача у сумі 35 100,00 грн. підтверджується матеріалами справи та поясненнями представника позивача.

Оскільки доказів належної оплати заборгованості суду не надано, позовні вимоги в частині стягнення з відповідача вказаної заборгованості підлягають задоволенню.

Також позивач просить суд стягнути з відповідача на свою користь пеню у сумі 14 174,38 грн.

Частиною 1 ст. 229 Господарського кодексу України передбачено, що учасник господарських відносин у разі порушення ним грошового зобов'язання не звільняється від відповідальності через неможливість виконання і зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані невиконанням зобов'язання, а також сплатити штрафні санкції відповідно до вимог, встановлених цим Кодексом та іншими законами.

Згідно з ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Пунктом 6.3 договору передбачено, що за несвоєчасне перерахування грошових коштів (повністю чи частково) замовник зобов'язується сплатити виконавцю неустойку у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від невиплаченої суми за кожний день прострочення. Неустойка нараховується до повного погашення заборгованості.

Відповідно до п. 2.5 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України, від 17.12.2013 № 14 "Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов'язань" приписом ч. 6 ст. 232 ГК України передбачено період часу, за який нараховується пеня і який не повинен перевищувати шести місяців від дня, коли відповідне зобов'язання мало бути виконане; законом або укладеним сторонами договором може бути передбачено більшу або меншу тривалість цього періоду. Його перебіг починається з дня, наступного за останнім днем, у який зобов'язання мало бути виконане, і початок такого перебігу не може бути змінений за згодою сторін. Необхідно також мати на увазі, що умова договору про сплату пені за кожний день прострочення виконання зобов'язання не може розцінюватися як установлення цим договором іншого, ніж передбачений частиною шостою статті 232 ГК України, строку, за який нараховуються штрафні санкції.

Перерахувавши заявлену позивачем суму пені відповідно до подвійної облікової ставки Національного банку України та вимог договору № 25-06-11-1Х від 25.06.2011 р., суд вважає за необхідне стягнути з відповідача за несвоєчасне погашення заборгованості пеню у сумі 14 174,38 грн.

Крім того, позивач просить стягнути з відповідача інфляційну складову суму боргу - 8 838,83 грн. та 2 482,19 грн. - 3 % річних за період з 10.05.2012 р по 15.01.2015 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 623 Цивільного кодексу України боржник, який порушив зобов'язання, має відшкодувати кредиторові завдані ним збитки.

Нормами ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Зважаючи на вищенаведені норми законодавства та умови укладеного сторонами правочину, вимоги про стягнення 3 % річних та інфляційної складової боргу є такими, що заявлені правомірно.

Провівши перерахунок заявленої до стягнення матеріальних втрат, суд дійшов висновку, що з відповідача на користь позивача підлягає стягненню інфляційна складова боргу у сумі 8 838,83 грн. та 2 482,19 грн. - 3 % річних за період з 10.05.2012 р по 15.01.2015 р.

Згідно ч. 5 статті 49 ГПК України витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.cт. 32 - 34, 49, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Тавр Медіа" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Мебель Стиль" про стягнення 60 595,40 грн. про стягнення 66 364,22 грн. задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Мебель Стиль" (04210, м. Київ, площа Дружби Народів, буд. 6, ідентифікаційний код 37289837) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Тавр Медіа" (04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, корп. А', оф. 127, ідентифікаційний код 37403926) заборгованість у сумі 35 100 (тридцять п'ять тисяч сто) грн. 00 коп., пені у сумі 14 174 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири) грн. 38 коп., інфляційну складову боргу у сумі 8 838 (вісім тисяч вісімсот тридцять вісім) грн. 83 коп., 2 482 (дві тисячі чотириста вісімдесят дві) грн. 19 коп. - 3 % річних.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Мебель Стиль" (04210, м. Київ, площа Дружби Народів, буд. 6, ідентифікаційний код 37289837) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Тавр Медіа" (04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, корп. А', оф. 127, ідентифікаційний код 37403926) судовий збір у сумі 1 827 (одну тисячу вісімсот двадцять сім) грн. 00 коп.

Рішення ухвалено в нарадчій кімнаті та проголошено його вступну та резолютивну частини в судовому засіданні 14 квітня 2015 року.

Повний текст рішення підписаний 20 квітня 2015 року.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Київського апеляційного господарського суду через господарський суд міста Києва шляхом подачі апеляційної скарги в 10-денний строк з дня підписання повного тексту рішення.

Суддя К.І. Головіна

Дата ухвалення рішення 14.04.2015
Зареєстровано 24.04.2015
Оприлюднено 29.04.2015

Судовий реєстр по справі 910/1565/15-г

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 14.04.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 02.04.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 31.01.2015 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/1565/15-г

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону