ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2015Справа №910/4493/15-г

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Хоттур"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ньюз Тревел"

про стягнення 2 041 201,65 грн.

Суддя: Домнічева І.О.

Представники сторін:

від позивача: Гарний Д.С. - за дов.

від відповідача: не з'явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Хоттур" звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ньюз Тревел" про стягнення 2 041 201,65 грн.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем своїх зобов'язань за Агентським договором № 1129/6 від 29.11.13 р.

Ухвалою від 27.02.2015 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 24.03.2015 р.

24.03.2015 р. від позивача через відділ діловодства суду надійшли документи на виконання ухвали суду.

Ухвалою від 24.03.2015 р. розгляд справи відкладено на 14.04.2015 р.

Представник відповідача в судове засідання 14.04.15 р. не з'явився, про причини неявки не повідомив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Жодних заяв, клопотань через відділ діловодства суду від відповідача не надходило.

Враховуючи наявність у матеріалах справи доказів належного повідомлення відповідача про дату, час та місце розгляду справи, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи за наявними в ній матеріалами у відповідності до вимог ст. 75 Господарського процесуального кодексу України.

В судовому засіданні 14.04.15 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

Між Товариством з обмеженою відповідальністю «Хоттур» (далі - Позивач, турагнет) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ньюз Тревел» (далі - Відповідач, туроператор) було укладено Агентський договір №1129/6 від 29 листопада 2013 року (далі - Договір).

У відповідності до п.2.1. Договору Турагент зобов'язується за дорученням та від імені Туроператора за винагороду здійснювати посередницьку діяльність по укладенню договорів на туристичне обслуговування з третіми особами туристами. Відповідно до пп.3.1.2. Договору Туроператор зобов'язується прийняти до розгляду Замовлення, що надходять від Турагента, за умови відповідності таких Замовлень правилам тарифів та положенням цього Договору, і направляти підтвердження або відмову від прийняття Замовлення до виконання. Згідно пп. 3.1.4. Договору Туроператор зобов'язується у відповідності з проведеним бронюванням туристичних послуг, оформляти туристичні ваучери, проїзні документи, страхові поліси на ім'я туристів, а також програми турів та передавати їх представнику Турагента або безпосередньо Замовникам. До обов'язків Турагента згідно пп. 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. Договору віднесено, зокрема, обов'язок своєчасно замовляти Турпродукт шляхом подання Туроператору Замовлення у письмовій формі, по факсу чи в інший спосіб, що встановлений цим Договором; укладати договори на туристичне обслуговування з третіми особами (туристами), здійснювати переказ Туроператору вартості Турпродукту в порядку, визначеному в розділі 4 цього Договору, незалежно від розміру або строку фактичного одержання Турагентом такої вартості від Замовника туристичних послуг.

Порядок замовлення турпродуктів та порядок розрахунків сторін визначено у статті 4 Договору. Зокрема, п.4.3. Договору передбачено обов'язок Турагента протягом 2 (двох) банківських днів з моменту виставлення рахунку сплатити Туроператору вартість замовлення в повному обсязі. При цьому рахунок виставляється Туроператором в письмовій формі на електронну пошту Турагента.

Порядок дій сторін Договору у разі неможливості виконання Туроператором зобов'язань визначено у п.4.11. Договору: «У випадку, якщо після підтвердження пришиття Замовлення до виконання Туроператор не може виконати власних зобов'язань по наданню замовлених туристичних послуг, він письмово (допускається шляхом факсимільного повідомлення чи повідомлення по електронній пошті) повідомляє Турагента про неможливість виконання раніше прийнятого до виконання Замовлення та про можливі варіанти зміни кількісних, цінових (тарифних) та/або якісних характеристик туристичних послуг, включених у Замовлення». Згідно абз.З п.4.11. Договору у випадку, якщо протягом двох банківських днів після направлення Туроператором вищевказаного повідомлення, нове замовлення не буде отримане Туроператором, попереднє замовлення анулюється Туроператором без повідомлення з подальшим поверненням Турагенту фактично сплачених грошових коштів за цим Замовленням.

Договір набуває сили з дати підписання та діє необмежений час (п. 11.1. договору).

Відповідно до абзацу 2 пункту 1 статті 193 Господарського кодексу України до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом.

Згідно зі статтею 173 Господарського кодексу України, господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (частина 1 статті 627 Цивільного кодексу України).

Частиною 1 статті 628 Цивільного кодексу України визначено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства

Відповідно до статті 629 Цивільного кодексу України, договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (стаття 525 Цивільного кодексу України).

Згідно зі статтею 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Частиною першою статті 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином (частина 7 статті 193 Господарського кодексу України).

Згідно з приписами ст. 295 Господарського кодексу України, комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє.

Відповідно до ст. 297 Господарського кодексу України за агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок.

Як вбачається з матеріалів справи, в період з середини жовтня 2014 року по січень 2015 року Позивач здійснив переказ Відповідачеві коштів на загальну суму 2 041 201, 65 грн. Факт перерахування коштів підтверджується платіжними дорученнями копії яких знаходяться в матеріалах справи.

17 січня 2015 року Позивач звернувся до Відповідача з вимогою про повернення коштів за ненадані туристичні послуги.

21 січня 2015 року Позивач повторно направив вимогу про повернення коштів поштою рекомендованим листом.

Відповідач вказані вимоги залишив без уваги та задоволення, станом на час судового розгляду кошти позивачу не повернув, відповіді на вимогу не надав.

Судом встановлено, що відповідач в порушення умов договору та норм чинного законодавства належним чином не виконав взяті на себе зобов'язання з надання послуг, у зв'язку із чим за відповідачем рахується заборгованість за Агентстким договором №1129/6 від 29.11.2013 у розмірі 2 041 201,65 грн.

Відповідно до статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідач жодних заперечень не надав, контррозрахунок суми позову не здійснив.

Згідно зі ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

В порядку, передбаченому ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та не спростованими належним чином відповідачем, а відтак такими, що підлягають задоволенню.

Згідно з частиною 1 статті 49 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається, зокрема, у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Зважаючи на це, судові витрати покладаються на відповідача у повному обсязі.

Керуючись ст. 43, ч. 1 ст. 49, ст. 75, ст.ст. 82, 82-1, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «НЬЮЗ ТРЕВЕЛ» (04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 6А; код ЄДРПОУ 33782884) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Хоттур» (04050, м. Київ, вул. Артема, буд. 103/В, літ. «А»; код ДРПОУ 34967614) 2 041 201 (два мільйони сорок одну тисячу двісті одну) грн. 65 коп. заборгованості та 40 824 (сорок тисяч вісімсот двадцять чотири) грн. 03 коп. судового збору.

Рішення набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 85 Господарського процесуального кодексу України. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку та в строки, встановлені ст. 93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 20.04.15р.

Суддя І.О. Домнічева

Дата ухвалення рішення 14.04.2015
Зареєстровано 26.04.2015
Оприлюднено 30.04.2015

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/4493/15-г

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону