Рішення
від 20.05.2015 по справі 910/7807/15-г
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м. Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/7807/15-г 20.05.15 р.

За позовом Об'єднання підприємств "Український музичний альянс"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Бізнес-радіо"

про зобов'язання вчинити дії

Суддя Зеленіна Н.І.

При секретарі судового засідання Пархоменко Ю.Л.,

за участю представників сторін:

від позивача: Турубаров О.І. за довіреністю № б/н від 15.04.2015 р.;

від відповідача: не з'явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Об'єднання підприємств "Український музичний альянс" звернулось до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Бізнес-радіо" про зобов'язання вчинити дії.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.04.2015 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 15.04.2015 р.

15.04.2015 р. від відповідача через відділ діловодства суду надійшов відзив на позовну заяву.

У судовому засіданні 15.04.2015 р. представник позивача подав підтвердження про відсутність аналогічного спору та надав для огляду оригінали документів, доданих до позовної заяви.

Представник відповідача подав клопотання про продовження строку вирішення спору у справі на 15 днів та надав для огляду оригінали документів, доданих до відзиву.

Ухвалою від 15.04.2015 р. продовжено строк вирішення спору у справі на 15 днів.

У судовому засіданні 15.04.2015 р. оголошувалась перерва до 20.05.2015 р.

Представник позивача у судовому засіданні 20.05.2015 р. підтримав позовні вимоги у повному обсязі.

Представник відповідача у судове засідання 20.05.2015 р. не з'явився, про причини неявки не повідомив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

У судовому засіданні 20.05.2015 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

03.12.2010 р. між Об'єднанням підприємств "Український музичний альянс" (надалі - позивач, Організація) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Бізнес-радіо" (надалі - відповідач, Мовник) укладено договір № 02-05/11/09/Е (надалі - Договір).

Відповідно до п. п. 1.1., 1.2. Договору, Організація згідно ст. ст. 43,48,49 ЗУ "Про авторське право і суміжні права" (надалі - Закон) та п.4 власного Статуту, здійснює збір та розподіл винагороди (роялті) за використання Мовником без згоди з відповідними суб'єктами суміжних прав (виконавцями, виробниками фонограм, їх правонаступниками), об'єктів суміжних прав, шляхом публічного сповіщення (публічного повторного сповіщення) у передачах ефірного і (або) супутникового радіомовлення зафіксованих у фонограмах виконань, фонограм, опублікованих з комерційною метою та їх примірників. Збір винагороди (роялті) здійснюється для розподілу між суб'єктами суміжних прав (виконавцями, виробниками фонограм, їх правонаступниками), які передали та які не передали організаціям колективного управління повноважень на управління своїми правами. Мовник виплачує Організації винагороду (роялті) за використання вказаних зафіксованих у фонограмах виконань, фонограм, опублікованих з комерційною метою, та їх примірників в розмірі та порядку, визначених законодавством України та цим Договором, для виплати суб'єктам суміжних прав.

Пунктами 2.1.1., 2.1.3. Договору встановлено, що Мовник зобов'язаний до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом (10 квітня, 10 липня, 10 жовтня, 10 січня), подавати Організації Перелік сповіщених в ефір зафіксованих у фонограмах виконань, фонограм, опублікованих з комерційною метою, та їх примірників (далі - Перелік) відповідно до форми, погодженої Сторонами у Додатку № 1 до цього Договору, у друкованому та електронному вигляді (у форматі *.xls програми Microsoft Excel, електронна адреса uma@.uma.in.ua). Мовник зобов'язується надавати Організації відомості про доходи і розрахунок сум винагороди (роялті), що підлягають виплаті, по встановленій формі (Додаток № 2 - Розрахунковий лист), не пізніше 10 днів після закінчення звітного періоду (місяць) в електронному вигляді на електронну адресу: uma@uma.in.ua або факсом 8 (044) 272-05-64 (тобто десятого числа кожного місяця). Розрахункові листи, які належним чином заповнені, з печаткою та підписом уповноваженої особи Мовника, повинні бути також відправлені поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу Організації.

Згідно зі ст. 1109 цього ж Кодексу, за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону. У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Статтею 443 ЦК України встановлено, що використання твору здійснюється лише за згодою автора, крім випадків правомірного використання твору без такої згоди, встановлених цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до ст. 440 ЦК України та ч. 3 ст. 15 Закону України «Про авторське право та суміжні права», майновими правами інтелектуальної власності на твір є: право на використання твору; виключне право дозволяти використання твору; право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

За приписами статей 31, 32, 33 Закону, використання творів допускається виключно на основі авторського договору з автором або іншою особою, що має авторське право, або з організацією колективного управління, яким об'єкти авторського права передали повноваження на управління своїми майновими авторськими правами.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про авторське право та суміжні права», публічне виконання - це подання за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав творів, виконань, фонограм, передач організацій мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншим способом як безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім'ї або близьких знайомих цієї сім'ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час.

У п. 7 постанови Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 р. № 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» зазначено, що відповідно до статті 45 Закону суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами: особисто, через свого повіреного, через організацію колективного управління.

Згідно з підпунктом "г" ч. 1 ст. 49 Закону, організації колективного управління повинні виконувати від імені суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і на основі одержаних від них повноважень.

Відповідно до п. 49 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», документами, що підтверджують право організації на звернення до суду із заявою про захист авторського права та/або суміжних прав, є: видане Міністерством освіти і науки України свідоцтво про облік організацій колективного управління, свідоцтво про визначення організації уповноваженою організацією колективного управління згідно із статтями 42, 43 названого Закону; статут організації, що управляє майновими правами на колективній основі; в інших випадках, ніж передбачені згаданими статтями Закону України "Про авторське право і суміжні права" - договір з особою, якій належать відповідні права, на управління майновими правами на колективній основі, та/або договір з іноземною організацією, що управляє аналогічними правами, і документи, що підтверджують наявність у неї відповідних повноважень.

З наявних у справі матеріалів вбачається, що позивач є організацією колективного управління на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, що підтверджується виданим Державним департаментом інтелектуальної власності Свідоцтвом про облік організацій колективного управління від 02.04.2009 р. № 6/УО.

Позивач в обґрунтування поданого позову посилається на те, що відповідач неналежно виконує умови п. п. 2.1.1., 2.1.3. Договору та не подає Перелік сповіщених в ефір зафіксованих у фонограмах виконань, фонограм, опублікованих з комерційною метою, та їх примірників; не надає відомості про доходи і розрахунок сум винагороди (роялті), що підлягають виплаті, по встановленій формі.

Частиною 4 ст. 43 Закону України «Про авторське право і суміжні права» встановлено, що особи, які використовують фонограми, відеограми чи їх примірники, повинні надавати організаціям, зазначеним у частині другій цієї статті, точні відомості щодо їх використання, необхідні для збирання і розподілу винагороди.

Відповідач заперечує проти задоволення позовних вимог, мотивуючи невиконання умов Договору тим, що записи ефірів зберігаються протягом 14 днів (у відповідності до ч. 4 ст. 48 ЗУ «Про телебачення і радіомовлення»), у зв'язку з чим відповідач не може надати інформацію про сповіщення в ефірі творів.

Проте, такі твердження відповідача суд не приймає до уваги та зазначає наступне.

Статтею 629 Цивільного кодексу України встановлено обов'язковість договору для виконання сторонами.

В силу положень ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться; одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

За правилами ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Згідно з ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідач, уклавши з позивачем вищевказаний Договір, взяв на себе зобов'язання щодо подання звітності, у формі та спосіб, що обраний та погоджений обома сторонами.

При чому, для подання такої звітності відповідач не повинен зберігати записи ефірів понад строк, встановлений законом, а фіксування сповіщених творів та отриманих доходів може здійснюватись у будь-який спосіб, прямо не заборонений законодавством (наприклад, складання актів, довідок тощо).

Згідно зі ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

В порядку, передбаченому ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та не спростованими належним чином і у встановленому законом порядку відповідачем, а відтак такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача.

Керуючись статтею 124 Конституції України, статтями 4 3 , 33, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Бізнес-радіо" (01032, м. Київ, бул. Т. Шевченка, буд. 54/1; код ЄДРПОУ 36003598) надати Об'єднанню підприємств "Український музичний альянс" (04053, м. Київ, вул. Артема, буд. 1-5, оф. 614; код ЄДРПОУ 31815383) інформацію про сповіщені в ефір без згоди з відповідними суб'єктами суміжних прав (виконавцями, виробниками фонограм) зафіксовані у фонограмах виконання, фонограми, опубліковані з комерційною метою, та їх примірники у друкованому та електронному вигляді (у форматі *.xls програми Microsoft Excel) поквартально за 3-ій та 4-ий квартали 2013 року, 1-ий, 2-ий, 3-ій, 4-ий квартали 2014 року за такою формою:

Перелік сповіщених в ефір зафіксованих у фонограмах виконань, фонограм, опублікованих з комерційною метою, та їх примірників за період


№ВиконавецьНазва твору (композиції)Кількість сповіщеньСума винагороди (роялті) Усього:

3. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Бізнес-радіо" (01032, м. Київ, бул. Т. Шевченка, буд. 54/1; код ЄДРПОУ 36003598) надати Об'єднанню підприємств "Український музичний альянс" (04053, м. Київ, вул. Артема, буд. 1-5, оф. 614; код ЄДРПОУ 31815383) помісячну інформацію про доходи, отримані Товариством з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Бізнес-радіо» у період з 01 липня 2013 року по 28 лютого 2015 року з того виду діяльності, у процесі якої здійснюється використання об'єктів суміжних прав та інформацію про розмір винагороди (роялті), що підлягає виплаті за період використання Товариством з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Бізнес-радіо» зафіксованих у фонограмах виконань, фонограм, опублікованих з комерційною метою, та їх примірників з 01 липня 2013 року по 28 лютого 2015 року і становить 2 відсотки від вказаних доходів, за такою формою:

Розрахунковий лист №


від «__»
200_ р.

Адреса та банківські реквізити сторін:

Товариство з обмеженою відповідальністюОб'єднання підприємств «Телерадіокомпанія «Бізнес-радіо»«Український музичний альянс» 01032, Київ, бул. Шевченка, 54/1 04053, м. Київ, вул. Артема 1-5, оф. 814 Тел:тел./факс 272-05-64, 209-36-23 р/рр/р 2600409163 в ВАТ «СЕБ Банк» МФОМФО 300175 ЄДРПОУ 36003598ЄДРПОУ 31815383 Складений «__»


200 __ р.

За період з «__»


200 __ р. по «__»
200 __ р.

Отримано доходів за звітний періодгривень Сума винагородигривень Оплачено за розрахунковий періодгривень Всього до оплати (прописом)

Підтверджуємо, що наведені відомості внесені вірно і відповідають дійсності.

Директор


/
/

Гол. бухгалтер


/
/

М.П.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Бізнес-радіо" (01032, м. Київ, бул. Т. Шевченка, буд. 54/1; код ЄДРПОУ 36003598) на користь Об'єднання підприємств "Український музичний альянс" (04053, м. Київ, вул. Артема, буд. 1-5, оф. 614; код ЄДРПОУ 31815383) 2 436 (дві тисячі чотириста тридцять шість) грн. 00 коп. судового збору.

4. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено 25.05.2015 р.

Суддя Н.І. Зеленіна

Дата ухвалення рішення20.05.2015
Оприлюднено02.06.2015

Судовий реєстр по справі —910/7807/15-г

Ухвала від 15.04.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Зеленіна Н.І.

Рішення від 20.05.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Зеленіна Н.І.

Ухвала від 01.04.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Зеленіна Н.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні