ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"24" червня 2015 р.Справа № 916/2008/15

Господарський суд Одеської області у складі судді Мостепаненко Ю.І.,

при секретарі Стадник О.С.

за участю представників сторін:

від позивача - Берчатова Л.В. (довіреність № 2551-К-О від 23.07.2014р.),

від відповідача - не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк „Приватбанк"

до відповідача - приватного підприємства "ПАЛЛАДА"

про стягнення 22 499, 27 грн.

встановив:

Публічне акціонерне товариство комерційний банк „ПРИВАТБАНК" (ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК") звернулось до господарського суду Одеської області з позовною заявою, в якій просить стягнути з приватного підприємства "ПАЛЛАДА" ПП "ПАЛЛАДА") заборгованість за договором банківського обслуговування б/н від 27.01.2014р. у розмірі 22 499, 27 грн., яка складається з: заборгованості за кредитом у сумі 14 714, 39 грн., 5 041, 40 грн. - заборгованості по процентам за користування кредитом та 2 743, 48 грн. - пені за несвоєчасне виконання зобов'язань за договором.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 18.05.2015р. порушено провадження по справі № 916/2008/15 за даним позовом, розгляд справи призначено на 24.06.2015р.

В судовому засіданні 24.06.2015р. представник позивача підтримав позовні вимоги в повному обсязі, просив суд їх задовольнити.

Відповідач у судове засідання не з'явився, про поважність причин відсутності не повідомив, письмового відзиву на позовну заяву до суду не надав, право на захист не використав, хоч і повідомлявся про час та місце проведення судового засідання належним чином шляхом надсилання ухвали суду на адресу реєстрації, яка не змінювалася, про що свідчить витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України № 20575846 від 18.05.2015р., наявний в матеріалах справи.

Приймаючи до уваги, що судове відправлення було повернуто із відміткою поштової установи: «підприємство відсутнє», суд вважає за можливе розглядати справу без участі відповідача за наявними в ній матеріалами, відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно із приписами ст. 85 ГПК України в судовому засіданні 24.06.2015р. оголошено вступну і резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив наступне.

04.03.2011р. ПП "ПАЛЛАДА" (Клієнтом) було підписано заяву про відкриття поточного рахунку та картку зі зразками підписів і відбитка печатки. Підписавши цю заяву, клієнт погодився, що зазначена заява та „Умови та правила надання банківських послуг" (Умов) та Тарифів, розміщеними в мережі Інтернет на сайті http://privatbank.ua, які разом із цією заявою складають договір банківського обслуговування (Договір).

На виконання умов Договору ПП "ПАЛЛАДА" було відкрито поточний рахунок № 26002054471142 в електронному вигляді через встановлені засоби електронного зв'язку Банку і Клієнта, що визначено і врегульовано "Умовами та правилами надання банківських послуг".

Відповідно до п. 3.2.2.1. Умов Банк за наявності вільних грошових коштів зобов'язується надати Клієнту кредит у вигляді відновлювальної кредитної лінії з лімітом та на цілі, зазначені в заявці на договірне списання коштів (надалі - гарантований платіж або заявка), в обмін на зобов'язання Клієнта по поверненню кредиту, сплаті відсотків, винагороди в обумовлені цим Договором строки. Відновлювальна кредитна лінія (далі - "кредит") надається Банком для виконання Клієнтом платежів за заявками на договірне списання з датою виконання в майбутньому за господарськими договорами, яка не перевищує терміну повернення кредиту, та може бути змінена чи відмінена Позичальником за згодою одержувача (шляхом підтвердження через дистанційний канал банківського обслуговування Інтернет клієнт-банк "Приват24"), шляхом перерахування Банком кредитних коштів на рахунок 3648, з подальшим перерахуванням в дату виконання на поточний рахунок одержувачів, рахунки які вказані в заявці.

Під датою виконання заявки сторони узгодили дату зарахування кредитних коштів на поточний рахунок одержувача, вказаного в заявці Клієнта. Клієнт погашає заборгованість по кредиту у розмірі, зазначеному в заявці Клієнта, в строк до 30 днів з дати виконання платежу, зазначеному в заявці. За користування кредитом в період з дати ініціювання Клієнтом заявки до дати виконання заявки Клієнт сплачує винагороду за надання фінансового інструменту в розмірі 4% річних (але не менше ніж 5 гривень) від розміру кредиту, зазначеного у черговій заявці Клієнта. Винагорода за надання фінансового інструменту сплачується Клієнтом в дату надання в Банк чергової заявки. В період з дати виконання заявки за рахунок кредитних коштів до 30.06.2014р. Клієнт за користування кредитом сплачує Банку відсотки в розмірі 28% річних, починаючи з 01.07.2014р. Клієнт за користування кредитом сплачує Банку відсотки в розмірі 36% річних від суми заборгованості. У разі непогашення заборгованості Клієнтом за кредитом у строк до 30 днів, включно, на 31-й день заборгованість по кредиту стає простроченною. При цьому за користування кредитом Клієнт сплачує відсотки в розмірі 56% річних від суми заборгованості (п. 3.2.2.2. Умов).

Відповідно до п.3.2.2.6. Умов Клієнт зобов'язується використовувати кредит на цілі і в порядку, передбаченому п. 3.2.2.1. Умов, оплатити відсотки та винагороди за користування кредитом відповідно до п.п. 3.2.2.9, 3.2.2.10 Умов, повернути кредит у строки, встановлені у Заяві, п.п 3.2.2.2, 3.2.2.6.16, 3.2.2.6.17, 3.2.2.7.2 Умов, сплатити Банку винагороду згідно з п.п. 3.2.2.7.5, 3.2.2.10, 3.2.2,10.6, 3.2.2.10.13.

Згідно п. 3.2.2.7.5. Умов у випадку порушення Клієнтом строків виконання будь-якого із зобов'язань, передбаченого Умовами, змінити умови кредитування - вимагати від Клієнта дострокового повернення кредиту, сплати відсотків за його користування, виконання інших зобов'язань за кредитом в повному обсязі.

Відповідно до розділу Умов 3.2.2.9., яким затверджено порядок розрахунків, за користування кредитом в період з дати списання коштів з кредитного рахунку до дати погашення кредиту згідно п.п. 3.2.2.2, 3.2.2.6.3, 3.2.2.6.16, 3.2.2.6.17, 3.2.2.7.2, 3.2.2.8.1 даного договору Клієнт сплачує відсотки та винагороду в розмірі, вказаному в заявці.

Відповідно до п. 3.2.2.10.1 Умов при порушенні Клієнтом будь-якого із зобов'язань по сплаті відсотків за користуванням кредитом, передбачених п. п. 3.2.2.6.2., 3.2.2.9.1 - 3.2.2.9.3, даного Договору, строків повернення кредиту, передбачених п.п. 3.2.2.2, 3.2.2.6.3, 3.2.2.6.16, 3.2.2.7.2 даного Договору, винагороди, передбаченої п.п. 3.2.2.6.5, 3.2.2.9.4 - 3.2.2.9.6 Клієнт сплачує Банку за кожний випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня, (у % річних) від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу. А в разі реалізації Банком права на встановлення іншого строку повернення кредиту, Клієнт сплачує Банку пеню у розмірі, зазначеному в п. 3.2.2.2 Клієнт сплачує Банку пеню в розмірі, вказаної в Заявці, від суми заборгованості за кожен день прострочення. Сплата пені здійснюється у гривні.

Згідно п. 3.2.2.10.4 Умов нарахування неустойки за кожний випадок порушення зобов'язань, передбаченої п.п. 3.2.2.10.1 - 3.2.2.10.3 Умов, здійснюється протягом 15 (п'ятнадцяти) років з дня, коли відповідне зобов'язання мало бути виконано Клієнтом.

Строки позовної давності за вимогою про стягнення кредиту, відсотків за користування кредитом, винагороди, неустойки - пені, штрафів по даному Договору встановлюються сторонами тривалістю в 15 років (п. 3.2.2.10.7 Умов).

П. 3.2.2.11.1 Умов даний Договір вважається укладеним з моменту його підписання шляхом накладення електронного цифрового підпису усіма його сторонами.

В частині п. 3.2.2.9.4 Умов даний Договір набирає чинності з моменту підписання даного Договору, а в інших частинах - з моменту надання Клієнтом розрахункових документів на користування кредитом в рамках вказаних в них сум, та діє в обсягах перерахованих коштів до повного виконання зобов'язань сторонами по даному Договору (п. 3.2.2.11.2 Умов).

27.01.2014р. на адресу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" надійшла в системі дистанційного обслуговування Приват24 від відповідача заявка, в якій останній просив надати йому можливість в користуванні послугою щодо овердрафтового обслуговування свого розрахункового рахунку №26002054471142 згідно умов п.3.2.2. кредит за послугою "Гарантовані платежі", що регламентуються Умовами та правилами надання банківських послуг, які розміщенні в мережі Інтернет на сайті www.privatbank.ua .

27.01.2014р. позивач на підставі вищезазначеної заявки відповідача надав можливість в користуванні послугою щодо овердрафтового обслуговування рахунку № 26002054471142 згідно умов п.3.2.2. кредит за послугою "Гарантовані платежі", після чого в програмному комплексі банку у зв'язку з наданням відповідачу можливості в користуванні вищевказаною послугою було згенеровано реквізити договору банківського обслуговування, а саме договір б/н від 27.01.2014р.

Позивач вказує, що свої зобов'язання за договором б/н від 27.01.2014р. виконав в повному обсязі, оскільки систематично надавав відповідачу в період з 27.01.2014р. по 18.04.2014р. кредитні кошти для виконання відповідачем своїх зобов'язань за господарськими договорами, укладеними з контрагентами.

Як зазначає позивач, в порушення зазначених умов договору, відповідач зобов'язання за вказаним договором належним чином не виконав, а саме: не сплатив необхідні кошти для погашення заборгованості.

З метою досудового врегулювання спору 23.02.2015р. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" направив ПП "ПАЛЛАДА" претензією вих. № 40127OD12S0HR від 30.01.2015р., відповідно до якої просив негайно погасити прострочену заборгованість за договором банківського обслуговування від 27.01.2014р.

Вказана претензія залишилась без відповіді, сума заборгованості - несплаченою.

Станом на 11.03.2015р. за ПП „Паллада" рахується заборгованість у розмірі 22 499, 27 грн., яка складається з: заборгованості за кредитом у сумі 14 714, 39 грн., 5 041, 40 грн. - заборгованості по процентам за користування кредитом та 2 743, 48 грн. - пені за несвоєчасне виконання зобов'язань за договором. Все вищезазначене і стало підставою для звернення ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" до господарського суду з відповідним позовом.

Проаналізувавши наявні у справі докази та надавши їм правову оцінку, суд дійшов висновку про задоволення позову, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 175 Господарського кодексу України, майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України, однією з підстав виникнення цивільних прав та обов'язків є договір, а в силу вимог ч. 1 ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

За приписами ч.1 ст. 509 Цивільного кодексу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Згідно з ч. 1 ст. 1054 Цивільного кодексу України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. Частина 2 ст. 1054 Цивільного кодексу України передбачає, що до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 глави 71, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Як свідчать матеріали справи, 04.03.2011р. ПП "ПАЛЛАДА" підписано Заяву про відкриття поточного рахунку та картку зі зразками підписів і відбитка печатки, відповідно до якої Банк зобов'язався за наявності вільних грошових коштів надати Клієнту кредит у вигляді відновлювальної кредитної лінії з лімітом та на цілі, зазначені в заявці на договірне списання коштів, в обмін на зобов'язання Клієнта по поверненню кредиту, сплаті відсотків, винагороди в обумовлені цим Договором строки. Відновлювальна кредитна лінія надається Банком для виконання Клієнтом платежів за заявками на договірне списання з датою виконання в майбутньому за господарськими договорами, яка не перевищує терміну повернення кредиту, та може бути змінена чи відмінена Позичальником за згодою одержувача (шляхом підтвердження через дистанційний канал банківського обслуговування Інтернет клієнт-банк "Приват24"), шляхом перерахування Банком кредитних коштів на рахунок 3648, з подальшим перерахуванням в дату виконання на поточний рахунок одержувачів, рахунки які вказані в заявці.

З правового аналізу умов укладеного шляхом підписання відповідачем 04.03.2011р. заяви про відкриття рахунку та заяви картки зі зразками підписів і відбитка печатки договору банківського обслуговування № Б/Н від 04.03.2011р.., правовідносини сторін за яким регламентуються Умовами та Правилами надання банківських послуг та Тарифами банку, та розміщені в мережі Інтернет на сайті www.privatbank.ua, вбачається, що вказаний договір, з огляду на приписи ст. 1054 Цивільного кодексу України, за своєю правовою природою є кредитним договором.

Як встановлено судом, 27.01.2014р. на адресу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" надійшла в системі дистанційного обслуговування Приват24 від відповідача заявка, в якій останній просив надати йому можливість в користуванні послугою щодо овердрафтового обслуговування свого розрахункового рахунку №26002054471142 згідно умов п.3.2.2. кредит за послугою "Гарантовані платежі", що регламентуються Умовами та правилами надання банківських послуг, які розміщенні в мережі Інтернет на сайті www.privatbank.ua .

27.01.2014р. позивач на підставі вищезазначеної заявки відповідача надав можливість в користуванні послугою щодо овердрафтового обслуговування рахунку № 26002054471142 згідно умов п.3.2.2. кредит за послугою "Гарантовані платежі", після чого в програмному комплексі банку у зв'язку з наданням відповідачу можливості в користуванні вищевказаною послугою було згенеровано реквізити договору, а саме договір б/н від 27.01.2014р.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач свої зобов'язання за договором банківського обслуговування № Б/Н від 27.01.2014р. виконав в повному обсязі, оскільки систематично надавав відповідачу кредитні кошти для виконання ним своїх зобов'язань за господарськими договорами укладеними з контрагентами, про що свідчать заявки на гарантований платіж (доручення на договірне списання).

Вимогами ч. 1 ст. 1046 Цивільного кодексу України встановлено, що за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суми позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої якості.

Згідно з ч.1 ст.1048 Цивільного кодексу України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Так, згідно п. 3.2.2.2. Умов передбачено, що Клієнт погашає заборгованість по кредиту у розмірі, зазначеному в заявці Клієнта, в строк до 30 днів з дати виконання платежу, зазначеному в заявці. За користування кредитом в період з дати ініціювання Клієнтом заявки до дати виконання заявки Клієнт сплачує винагороду за надання фінансового інструменту в розмірі 4% річних (але не менше ніж 5 гривень) від розміру кредиту, зазначеного у черговій заявці Клієнта. Винагорода за надання фінансового інструменту сплачується Клієнтом в дату надання в Банк чергової заявки. В період з дати виконання заявки за рахунок кредитних коштів до 30.06.2014р. Клієнт за користування кредитом сплачує Банку відсотки в розмірі 28% річних, починаючи з 01.07.2014р. Клієнт за користування кредитом сплачує Банку відсотки в розмірі 36% річних від суми заборгованості. У разі непогашення заборгованості Клієнтом за кредитом у строк до 30 днів, включно, на 31-й день заборгованість по кредиту стає простроченною. При цьому за користування кредитом Клієнт сплачує відсотки в розмірі 56% річних від суми заборгованості.

Відповідно до п.3.2.2.6. Умов Клієнт зобов'язався оплатити відсотки та винагороду за користування кредитом відповідно до п.п. 3.2.2.9, 3.2.2.10 Умов, повернути кредит у строки, встановлені у Заяві, п.п 3.2.2.2, 3.2.2.6.16, 3.2.2.6.17, 3.2.2.7.2 Умов, сплатити Банку винагороду згідно з п.п. 3.2.2.7.5, 3.2.2.10, 3.2.2,10.6, 3.2.2.10.13.

Згідно розділу 3.2.2.9. Умов, яким затверджено порядок розрахунків, за користування кредитом в період з дати списання коштів з кредитного рахунку до дати погашення кредиту згідно п.п. 3.2.2.2, 3.2.2.6.3, 3.2.2.6.16, 3.2.2.6.17, 3.2.2.7.2, 3.2.2.8.1 даного договору Клієнт сплачує відсотки та винагороду в розмірі, вказаному в заявці (п. 3.2.2.9.1. Умов).

П. 3.2.2.7.5 Умов встановлено,, що Банк має право при порушенні клієнтом будь-якого з зобов`язань, передбаченого Умовами, змінити умови кредитування - вимагати від Клієнта дострокового повернення кредиту, сплати відсотків за його користування, виконання інших зобов`язань за кредитом в повному обсязі.

Згідно розрахунку заборгованості, здійсненого позивачем за договором банківського обслуговування № Б/Н від 27.01.2014р., враховуючи те, що відповідач у встановлені договором строки не здійснив повернення кредитних коштів та не сплатив відсотки за користування наданим кредитом, а також належні до сплати банку інші платежі, у ПП "ПАЛЛАДА" станом на 11.03.2015р. утворилась заборгованість за кредитом у сумі 14 714, 39 грн. та 5 041, 40 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом.

Водночас, вимогами ч. 1 ст. 1049 Цивільного кодексу України передбачено, що позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно до ст.193 ГК України, яка цілком кореспондується зі ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Разом з тим, за результатами розгляду справи судом встановлено, що відповідач порушив виконання своїх зобов'язань за договором банківського обслуговування № Б/Н від 27.01.2014р., а саме у встановлені договором строки не здійснив повернення кредитних коштів та не сплатив відсотки за користування наданим кредитом.

Будь-яких належних доказів, які б спростовували наявність вищевказаної заборгованості, відповідачем, згідно приписів ст.ст. 33-34 ГПК України, суду не надано.

З урахуванням вищевикладеного, вимоги про стягнення: заборгованості за кредитом в сумі 14 714, 39 грн. та 5 041, 40 грн. - заборгованості по процентам за користування кредитом є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Розглянувши вимоги про стягнення пені за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором у сумі 2 743, 48 грн., суд вказує наступне.

Згідно з ч. 2 ст. 218 Господарського Кодексу України учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов`язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення. У разі якщо інше не передбачено законом або договором, суб'єкт господарювання за порушення господарського зобов`язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов`язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності.

Відповідно до ч.1 ст.230 Господарського кодексу України штрафними санкціями в цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання зобов'язання. Водночас вимогами п.3 ч.1 ст.611 Цивільного кодексу України передбачено, що одним із наслідків порушення зобов'язання є сплата неустойки (штрафу, пені), а відповідно до вимог ч.2 ст.551 Цивільного кодексу України, якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюються договором або актом цивільного законодавства.

При цьому пунктом до п. 3.2.2.10.1 Умов передбачено, що при порушенні Клієнтом будь-якого із зобов'язань по сплаті відсотків за користуванням кредитом, передбачених п. п. 3.2.2.6.2., 3.2.2.9.1 - 3.2.2.9.3, даного Договору, строків повернення кредиту, передбачених п.п. 3.2.2.2, 3.2.2.6.3, 3.2.2.6.16, 3.2.2.7.2 даного Договору, винагороди, передбаченої п.п. 3.2.2.6.5, 3.2.2.9.4 - 3.2.2.9.6 Клієнт сплачує Банку за кожний випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня, (у % річних) від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу. А в разі реалізації Банком права на встановлення іншого строку повернення кредиту, Клієнт сплачує Банку пеню у розмірі, зазначеному в п. 3.2.2.2 Клієнт сплачує Банку пеню в розмірі, вказаної в Заявці, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

Частиною 6 ст. 232 Господарського кодексу України встановлено, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Разом з тим, згідно п. 3.2.2.10.4 Умов нарахування неустойки за кожний випадок порушення зобов'язань, передбаченої п.п. 3.2.2.10.1 - 3.2.2.10.3 Умов, здійснюється протягом 15 (п'ятнадцяти) років з дня, коли відповідне зобов'язання мало бути виконано Клієнтом.

Оскільки відповідач, всупереч Умов, не виконував належним чином прийняті на себе зобов'язання за договором банківського обслуговування № Б/Н від 27.01.2014р., суд, перевіривши розрахунок позивача щодо сплати відповідачем пені у розмірі 2 743, 48 грн. за період прострочення, вважає вимоги про стягнення пені такими, що підлягають задоволенню.

Що стосується витрат по сплаті судового збору, то суд зазначає, що з 16.03.2015р. уточнено реквізити для перерахування судового збору: код ЄДРПОУ 38016923, № рахунку 31210206783008, отримувач - УК у м. Одесі/Приморський район, банк отримувача - ГУ ДКСУ в Одеській області, МФО 828011, КБК 22030001, символ звітності банку 206, код ЄДРПОУ 03499997, - що вбачається з листа ГУДКСУ в Одеській області № 06-12/424-1789 від 03.03.2015р.

Під час розгляду справи встановлено, що ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" недоплатило судовий збір за вірними платіжними реквізитами для сплати судового збору.

Як зазначено в п. 2.23 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 7 від 21.02.2013 "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України", якщо факт недоплати судового збору з'ясовано господарським судом у процесі розгляду прийнятої заяви (скарги), суд може у разі неподання доказів оплати - стягнути належну суму судового збору за результатами вирішення спору з урахуванням приписів частин першої - четвертої статті 49 ГПК.

Таким чином, з ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" підлягає стягненню на користь Державного бюджету 1 827, 00 грн. судового збору

Разом з тим, у зв'язку із задоволенням позовних вимог у повному обсязі, витрати по сплаті судового збору, на підставі ст. ст. 44, 49 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на відповідача, з огляду на що суд вважає за необхідне стягнути з ПП "ПАЛЛАДА" на користь ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 1 827, 00 грн. - витрат по сплаті судового збору.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 75, 82-85 ГПК України, суд вирішив:

1 . Позов задовольнити.

2. Стягнути з публічного акціонерного товариства Комерційний банк „Приватбанк" (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, код ЄДРПОУ 14360570) на користь Державного бюджету України (код ЄДРПОУ 38016923, № рахунку 31210206783008, отримувач - УК у м. Одесі/Приморський район, банк отримувача - ГУ ДКСУ в Одеській області, МФО 828011, КБК 22030001, символ звітності банку 206, код ЄДРПОУ 03499997) судовий збір в розмірі 1 827 (одної тисячі вісімсот двадцять сім) грн. 00 коп.

3. Стягнути з приватного підприємства "ПАЛЛАДА" (65009, м. Одеса, пров. Курортний, буд. 2, код ЄДРПОУ 32834475) на користь публічного акціонерного товариства Комерційний банк „Приватбанк" (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, код ЄДРПОУ 14360570) 14 714 (чотирнадцять тисяч сімсот чотирнадцять) грн. 39 коп. - заборгованості за кредитом, 5 041 (п'ять тисяч сорок одну) грн. 40 коп. - заборгованості по процентам за користування кредитом, 2 743 (дві тисячі сімсот сорок три) грн. 48 коп. - пені за несвоєчасне виконання зобов'язань за договором та 1 827 (одну тисячу вісімсот двадцять сім) грн. 00 коп. - витрат по сплаті судового збору.

Рішення суду набирає законної сили в порядку ст. 85 ГПК України.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 24 червня 2015 р.

Суддя Ю.І. Мостепаненко

Дата ухвалення рішення 24.06.2015
Зареєстровано 25.06.2015
Оприлюднено 30.06.2015

Судовий реєстр по справі 916/2008/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 24.06.2015 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 18.05.2015 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону