ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

07.09.2015Справа № 910/19350/15 За позовом товариства з обмеженою відповідальністю "НАФКОМ"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЖИВОЙ ІСТОЧНІК"

про стягнення 71 842,77 грн.

Суддя Грєхова О.А.

Представники сторін:

Від позивача: Сергєєв П.О. (дов. № 3 від 11.06.2014р.);

Від відповідача: Андронов В.М. (директор).

СУТЬ СПОРУ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФКОМ" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЖИВОЙ ІСТОЧНІК" про відшкодування завданої шкоди в розмірі 71842,11 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.07.2015 порушено провадження у справі №910/19350/15, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 07.09.2015.

12.08.2015 представником позивача через відділ діловодства подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи та нормативно-обґрунтований та документально підтверджений розрахунок суми, що стягується.

В судовому засіданні 07.09.2015 сторони подали спільну заяву про затвердження мирової угоди, а також текст мирової угоди.

Розглянувши в судовому засіданні подану представниками сторін заяву та текст мирової угоди, заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов наступних висновків.

Як встановлено частиною 3 статті 78 Господарського процесуального кодексу України мирова угода може стосуватися лише прав і обов'язків сторін щодо предмету позову.

Зі змісту наведеного вбачається, що умови мирової угоди мають стосуватися лише правовідносин сторін, які є об'єктом спору. Умови мирової угоди не можуть поширюватися на осіб, які не є сторонами спору. Умови мирової угоди не можуть стосуватися вимог, що не заявлялися в позовній заяві.

За своїм змістом мирова угода - це договір, який укладається між сторонами з метою припинення спору та вирішення всіх спірних питань, задля яких і було подано позов, на умовах, погоджених сторонами. Мирова угода не приводить до вирішення спору по суті. Сторони не вирішують спору, не здійснюють правосуддя, що є прерогативою судової влади, а досягнувши угоди між собою, припиняють спір. Така угода призводить до врегулювання спору шляхом визначення її сторонами певних дій, які та чи інша сторона угоди має вчинити.

У зв'язку з цим, укладення мирової угоди, як способу реалізації процесуальних прав, закріплених у вказаних вище процесуальних нормах, є правом сторони, яке, відповідно до процесуального Закону, неможливо реалізувати тільки за наявності умов - якщо такі дії суперечать законодавству, або це призводить до порушення чиїх-небудь прав і охоронюваних законом інтересів.

Таким чином, умови мирової угоди мають бути викладені чітко та недвозначно з тим, щоб не виникало неясності і спорів з приводу її змісту під час виконання. Господарський суд не затверджує мирову угоду, якщо вона не відповідає закону, або за своїм змістом є такою, що не може бути виконана у відповідності з її умовами, або якщо така угода остаточно не вирішує спору чи може призвести до виникнення нового спору. Мирова угода не може вирішувати питання про права і обов'язки сторін, які можуть виникнути у майбутньому, а також стосуватися прав і обов'язків інших юридичних чи фізичних осіб, які не беруть участі у справі або, хоча й беруть таку участь, але не є учасниками мирової угоди. Укладення мирової угоди неможливе і в тих випадках, коли ті чи інші відносини твердо врегульовано законом і не можуть змінюватись волевиявленням сторін.

Дослідивши текст поданої суду мирової угоди, судом встановлено, що її умови стосуються прав та обов'язків сторін щодо предмету позову. Мирова угода укладена в інтересах сторін, не зачіпає інтересів третіх осіб і не суперечить вимогам чинного законодавства.

Також, судом встановлено, що мирову угоду підписано повноважними особами товариства з обмеженою відповідальністю "НАФКОМ" та Товариства з обмеженою відповідальністю "ЖИВОЙ ІСТОЧНІК".

За таких обставин, суд вважає за можливе затвердити мирову угоду у справі №910/19350/15.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд припиняє провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господарським судом.

Відтак, у зв'язку з затвердженням мирової угоди провадження у справі №910/19350/15 підлягає припиненню на підставі п. 7 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 78, п. 7 ч. 1 ст. 80, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду, укладену між товариством з обмеженою відповідальністю "НАФКОМ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЖИВОЙ ІСТОЧНІК" у справі №910/19350/15 в наступній редакції:

МИРОВА УГОДА

по справі за № 910/19350/15 за позовом ТОВ «Нафком» до ТОВ «Живой Істочнік» про стягнення 71 842,11 грн., що знаходиться в провадженні Господарського суду м. Києва

місто Київ « 04» вересня 2015 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нафком» (01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 10, Код ЄДРПОУ:25391757), надалі - Позивач, в особі директора Нечипоренка Володимира Миколайовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Живой Істочнік» (03124, м. Київ, вул. Радищева, будинок, 3, Код ЄДРПОУ: 37642288), надалі - Відповідач, в особі директора Андронова Віталія Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом іменовані Сторони, що є сторонами у справі № 910/19350/15, яка знаходиться у провадженні Господарського суду м. Києва, уклали дану Мирову угоду стосовно предмета позову, про наступне:

1. Сторони, керуючись ст. 78 Господарського процесуального кодексу України, розуміючи наслідки своїх процесуальних дій, прийшли до згоди укласти мирову угоду, щодо предмету спору по справі № 910/19350/15.

2. Сторони домовились визначити наступний порядок відшкодування ТОВ «Живой Істочнік» завданої ТОВ «Нафком» майнової шкоди у розмірі 70 000,00 грн.:

2.1. ТОВ «Живой Істочнік» зобов'язується здійснити відшкодування завданої майнової шкоди ТОВ «Нафком» на загальну суму 70 000,00 (шістдесят тисяч гривень 00 коп.), згідно наступного графіку:

1) 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень) - буде сплачено в строк до 02.09.2015р. включно;

2) 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень) - буде сплачено в строк до 30.09.2015р. включно;

3) 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень) - буде сплачено в строк до 31.10.2015р. включно;

4) 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень) - буде сплачено в строк до 30.11.2015р. включно;

5) 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень) - буде сплачено в строк до 31.12.2015р. включно;

6) 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень) - буде сплачено в строк до 31.01.2016р. включно;

7) 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень) - буде сплачено в строк до 29.02.2016р. включно;

2.2. ТОВ «Живой Істочнік» має право провести дострокове відшкодування нанесеної шкоди.

2.3. Сторони дійшли згоди про те, що сплачений Позивачем за подання позову судовий збір у сумі 1827,00 грн. підлягає до стягнення з Відповідача - ТОВ «Живой Істочнік» на підставі Наказу виданого Господарським судом м. Києва.

2.4. Позивач по справі відмовляється від позову в частині стягнення з Відповідача відшкодування в розмірі 1842,11 грн. та не має в цій частині жодних вимог до Відповідача.

3. Платежі згідно графіку, визначеному у п. 2.1. даної Мирової угоди, здійснюються у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Нафком»: р/р 260040130036 в АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, код ЄДРПОУ 25391757 у строки та у розмірі, що передбачені п. 2.1. даної Мирової угоди.

4. Передбачені п. 2.1 Мирової угоди зобов'язання Відповідача припиняються, а визначена сума відшкодування перед Позивачем вважається погашеною, після її повного виконання (погашення) в обсязі та строки передбачені п. 2.1. Мирової угоди.

5. Подання Мирової угоди на примусове виконання.

5.1. Сторони погодили, що у випадку не виконання та/або не належного виконання ТОВ «Живой Істочнік» своїх зобов'язань перед ТОВ «Нафком», щодо відшкодування нанесеної майнової шкоди повністю або частково, ТОВ «Нафком» має право подати цю Мирову Угоди на примусове виконання.

5.2. Під неналежним виконанням Сторони розуміють одноразове порушення строку здійснення оплати чергового платежу більш ніж на сім днів з кінцевої дати виконання відповідного поточного платежу або здійснення оплати чергового платежу в сумі меншій ніж це передбачено п. 2.1. Мирової угоди.

6. Ця Мирова угода укладається в письмовій формі та підлягає затвердженню Господарським судом м. Києва. Мирова угода набуває чинності з дня її затвердження Господарським судом м. Києва та діє до повного її виконання і є обов'язковою для Сторін.

7. Мирова угода складена в 3 (трьох) ідентичних примірниках - один примірник для Позивача, другий - для Відповідача, третій - для Господарського суду м. Києва.

8. Сторони заявляють, що ні в процесі укладення цієї мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, у тому числі й держави.

9. Наслідки припинення провадження у справі у зв'язку з укладанням цієї мирової угоди, передбачені ст. 80 ГПК України, Сторонам зрозумілі.

Підписи сторін:

Позивач: Відповідач:

ТОВ «НАФКОМ» ТОВ «ЖИВОЙІСТОЧНИК»

01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 10 03124, м.Київ, вул. Радищева, будинок,

Код ЄДРПОУ :25391757 3, код ЄДРПОУ:37642288

р/р 260040130036 в АТ «Сбербанк .Росії»,

МФО 320627, код ЄДРПОУ 25391757

Директор ___________________ Директор ____________________

В.М.Нечипоренко В.М.Андронов

2. Дана ухвала є виконавчим документом, набирає законної сили з моменту її прийняття та згідно ст. 22 Закону України "Про виконавче провадження" може бути пред'явлена до виконання протягом року з дня винесення даної ухвали.

Стягувачем є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФКОМ" (01023, м. Київ, вул. Шота Руставеллі, 10; код ЄДРПОУ 25391757).

Боржником є Товариство з обмеженою відповідальністю "ЖИВОЙ ІСТОЧНІК" (03124, м. Київ, вул. Радищева, 3; код ЄДРПОУ 37642288).

3. Провадження у справі № 910/19350/15 припинити.

Суддя О.А. Грєхова

Дата ухвалення рішення 07.09.2015
Зареєстровано 15.09.2015
Оприлюднено 16.09.2015

Судовий реєстр по справі 910/19350/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 07.09.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.07.2015 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону