БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

ПОСТАНОВА

Справа №4-1641/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2008 року м. Житомир

Суддя Богунського районно го суду м. Житомира Полонець С М., розглянувши подання слідч ого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирсь кій області про надання дозв олу на розкриття інформації, що містить банківську таємн ицю та згоди на проведення ви їмки документів, що становля ть банківську таємницю по кр имінальній справі № 089011/08 -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Жи томирській області звернувс я до Богунського районного с уду м. Житомира з поданням про надання дозволу на розкритт я інформації, що містить банк івську таємницю та згоди на п роведення виїмки документів , що становлять банківську та ємницю клієнта ВАТ КБ «Інтер банк» МФО 300216 - ТОВ «Фірма»Салм ітехсервіс» (код ЄДРПОУ 35417057).

В поданні вказано, що дана к римінальна справа порушена з а ознаками злочину передбаче ного.ст. 212 ч.3 КК України.

Досудовим слідством по дан ій кримінальній справі встан овлено, що службові особи тов ариства з обмеженою відповід альністю «КФ Емікс» (код ЄДРП ОУ 35545903) зареєстрованого за юри дичною адресою: м. Житомир, май дан Путятинський, 2, офіс 308, дію чи умисно, за період часу з гру дня 2007 року по жовтень 2008 року, п роводячи фінансово - господа рські операції із придбання та реалізації товарно матері альних цінностей, в порушенн я п.п.3.1.1 п.3.1 ст.3, п.п.7.3.1 п.7.3 ст.7, п.п.7.2.8 п. 7.2 ст. 7 Закону України «Про пода ток на додану вартість» № 168/97- В Р (із змінами та доповненнями ) від 03.04.1997 року, шляхом частково го заниження податкових зобо в'язань з ПДВ та безпідставно го формування податкового кр едиту, умисно ухилились від с плати до державного бюджету податку на додану вартість н а загальну суму понад 1, 5 млн. гр н., що призвело до фактичног о ненадходження до державног о бюджету коштів в особливо в еликих розмірах.

Так відповідно до роздрукі вки руху коштів по банківськ ому рахунку ТОВ «КФ «Емікс» НОМЕР_1 відкритому в ВАТ «Аг рокомбанк», за період часу з г рудня 2007 року по лютий 2008 року ві д ТОВ «Івенто СЛТ» та ТОВ «Сер віс Ко» надійшло 5.806.400, 0 грн. Пода ткові зобов'язання по податк у на додану вартість, обрахов ані з суми коштів, що надійшли на банківський рахунок ТОВ « КФ Емікс» від ТОВ «Івенто СЛТ » та ТОВ «Сервіс Ко» частково не включені службовими особ ами ТОВ «КФ Емікс» до податко вих декларацій з ПДВ у відпов ідних періодах та не сплачен і до бюджету, що призвело до тя жких наслідків у вигляді фак тичного ненадходження до дер жавного бюджету коштів в осо бливо великих розмірах на вк азану суму.

Також в ході досудового слі дства встановлено, що ОСОБА _1 знімала готівкові кошти з рахунку ТОВ «Емікс», які наді йшли від на банківський раху нок ТОВ «КФ Емікс» від ТОВ «Ів енто СЛТ» та ТОВ «Сервіс Ко», я кі в свою чергу надійшли від Т ОВ «Фірма»Салмітехсервіс» (к од ЄДРПОУ 35417057).

Враховуючи те, що документи про відкриття та обслуговув ання банківського рахунку НОМЕР_2 відкритому ТОВ «Фір ма»Салмітехсервіс» (код ЄДРП ОУ 35417057) в ВАТ КБ «Інтербанк» МФО 300216, мають суттєве значення дл я встановлення істини по кри мінальній справі, слідчий пр осить суд дозволити розкрити банківську таємницю клієнта ВАТ КБ «Інтербанк» МФО 300216 - ТОВ «Фірма»Салмітехсервіс» (код ЄДРПОУ 35417057).

Вивчивши подання, заслухав ши думку прокурора та дослід ивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керу ючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про бан ки та банківську діяльність» , суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити та д озволити проведення виїмки і нформації, що містить банків ську таємницю в ВАТ КБ «Інтер банк» МФО 300216 по рахунку НОМЕ Р_2, що належить ТОВ «Фірма»С алмітехсервіс» (код ЄДРПОУ 3541 7057), а саме:

- Інформації про рух ко штів на вказаних рахунках, із зазначенням ідентифікаційн их кодів

кореспондентів, МФО банків ських установ, номерів розра хункових рахунків кореспонд ентів, назв

кореспондентів, призначен ня платежів, обігу грошових к оштів по дебету та кредиту на вищевказаному

рахунку за період часу з 01.12.200 7 року до даного часу, в тому чи слі на магнітних носіях.

- Оригіналів договорі в укладених між банком та вка заним СПД про банківське обс луговування в системі "клієн т-банк" та інших документів до них (заявки або накази про при значення відповідальних осі б за

отримання ключів, довірен ості на отримання ключів, док ументи з підписами відповіда льних осіб за отримання ключ ів) з підписами посадових осі б вказаного СПД.

·Оригіналів платіжни х доручень за якими проводил ось перерахування коштів на рахунках вказаного СПД поза межами системи обслуговуван ня "клієнт-банк".

·Оригіналу банківсько ї картки зі зразками підписі в посадових осіб та печаткою вказаного СПД, у випадку коли до даної картки вносились зм іни в частині підписів посад ових осіб вказаного СПД - то до кументи на підставі яких вно сились такі зміни.

·Оригіналів заявок на о тримання чекових книг з підп исами посадових осіб вказано го СПД.

·Оригіналів документі в на отримання готівки (лист н а отримання готівки за умови забезпечення охороною та тр анспортом, чеки, видаткові ор дери) за якими службові особи вказаного СПД отримували го тівку з власного рахунку.

·Оригіналів будь-яких і нших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу - яка здійснюва ла відкриття рахунку вказано го СПД та перерахування по нь ому коштів (юридична справа, в идача перепустки до банку, от римання векселів, отримання кредитів та ін.)

Постанова оскарженню не пі длягає.

Дата ухвалення рішення 17.12.2008
Зареєстровано 20.02.2009
Оприлюднено 13.11.2009

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 4-1641/08

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону