ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2015Справа №910/17236/15 Господарський суд міста Києва у складі судді Чебикіної С.О., розглянувши справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "СТОЛИЧНА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "СОВЄТНІК" про стягнення 72 197,79 грн., за участю представників позивача - Яндульського Д.В., довіреність №1821-К-О від 28.04.2015 року, відповідача - не з'явився,

ВСТАНОВИВ:

У липні 2015 року позивач звернувся до суду з позовом до відповідача про стягнення 25 000,00 грн. заборгованості за кредитом, 23 493,83 грн. процентів за користування кредитом, 18 528,96 грн. пені, 5 175,00 грн. комісії у зв'язку з неналежним виконанням зобов'язань за договором банківського обслуговування №б/н від 01.10.2012 року.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 07.07.2015 року порушено провадження у справі та призначено до розгляду на 22.07.2015 року.

Представник відповідача у судове засідання 21.09.2015 року не з'явився, відзив на позов не надав, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином відповідно до вимог ст. 64 ГПК України.

Враховуючи те, що нез'явлення представника відповідача не перешкоджає розгляду справи по суті, а матеріали справи є достатніми для вирішення спору в даному судовому засіданні, суд вважає за можливе розглянути позов за відсутності представника відповідача, за наявними у справі матеріалами згідно з вимогами статті 75 Господарського процесуального кодексу України.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 01.10.2012 між ПАТ КБ "Приватбанк" (далі - позивач, банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю "СТОЛИЧНА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "СОВЄТНІК" (далі - відповідач, клієнт) шляхом подачі відповідачем заяви про відкриття поточного банківського рахунку та приєднання до розміщених в мережі Інтернет "Умов та правил надання банківських послуг" (далі - умови), було укладено договір банківського обслуговування, за умовами якого відповідачеві встановлено кредитний ліміт на поточний рахунок № 26000060860554 в електронному вигляді через засоби електронного зв'язку.

Пунктом 3.18.6.1 умов зазначено, що обслуговування кредитного ліміту на поточному рахунку клієнта здійснюється з моменту подачі клієнтом до банку заяви на приєднання до "Умов та Правил надання банківських послуг" (або у формі "Заяви про відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів і відбитка печатки" або у формі авторизації кредитної угоди в системах клієнт-банк/інтернет клієнт-банк, або у формі обміну паперовою чи електронною інформацією, або в будь-якій іншій формі) і/або з моменту надання клієнтом розрахункових документів на використання коштів у рамках кредитного ліміту в межах зазначених у них сум, і діє в обсязі перерахованих засобів до повного виконання зобов'язання сторонами.

Пунктами 3.18.1.1, 3.18.1.3 умов визначено, що кредитний ліміт на поточний рахунок надається на поповнення обігових коштів та здійснення поточних платежів відповідача, в межах кредитного ліміту. Кредит надається в обмін на зобов'язання відповідача щодо його повернення, сплаті відсотків та винагороди.

На виконання умов договору б/н від 01.10.2012 позивачем надано відповідачу кредит в межах кредитної лінії в розмірі 25 000,00 грн., що підтверджується наявною в матеріалах справи випискою з банківського рахунку відповідача.

Відповідно до п. 3.18.4 умов, яким затверджений порядок розрахунків, за користування кредитом в період з дати виникнення дебетового сальдо на поточному рахунку клієнта при закритті банківського дня клієнт виплачує проценти, виходячи з процентної ставки, розмір якої залежить від строку користування кредитом (диференційована процентна ставка).

За період користування кредитом з моменту виникнення дебетового сальдо до дати обнулення дебетового сальдо в одну з дат з наступного 20-го до 25-го числа місяця, розрахунок процентів здійснюється за процентною ставкою в розмірі, 0% річних від суми залишку непогашеної заборгованості.

При необнуленні дебетового сальдо в одну з дат періоду, в якому дебетове сальдо підлягає обнуленню, протягом 90 днів з останньої дати періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнуленню, клієнт виплачує банку за користування кредитом проценти в розмірі 24 % річних, починаючи з останньої дати періоду, в яку дебетове сальдо підлягало обнуленню.

У випадку непогашення кредиту протягом 90 днів з дати закінчення періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнуленню, починаючи з 91-го дня після дати закінчення періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнуленню, кредит вважається простроченим, а грошові зобов'язання клієнта щодо погашення заборгованості вважаються порушеними. При порушенні клієнтом будь-якого з грошових зобов'язань клієнт сплачує банку відсотки за користування кредитом у розмірі 48 % річних від суми залишку непогашеної заборгованості. У випадку порушення клієнтом будь-якого з грошових зобов'язань і при реалізації права банку на встановлення іншого строку повернення кредиту, передбаченого Умовами і правилами надання банківських послуг, клієнт сплачує банку пеню у розмірі 0,1315 % від суми залишку непогашеної заборгованості за кожен день прострочення. Сплата пені здійснюється з дня, наступного за датою порушення зобов'язань.

Під "непогашенням кредиту" мається на увазі невиникнення на поточному рахунку нульового дебетового сальдо при закритті банківського дня.

Розрахунок відсотків за користування кредитом проводиться щодня, починаючи з моменту утворення на поточному рахунку дебетового сальдо при закритті банківського дня, за кількість днів користування кредитними коштами, виходячи з 360 днів у році. Розрахунок відсотків проводиться до повного погашення заборгованості за кредитом, на суму залишку заборгованості за кредитом. День повернення кредиту в часовий інтервал нарахування відсотків не включається. Нарахування відсотків здійснюється в дату сплати.

При несплаті винагороди, відсотків у відповідні їм дати сплати, вони вважаються простроченими.

Відповідно до п. 3.18.2.3.4 умов банк має право при порушенні клієнтом будь-якого із зобов'язань, передбаченого "умовами", змінити умови кредитування - вимагати від клієнта дострокового повернення кредиту, сплати відсотків за його користування, виконання інших зобов'язань за кредитом в повному обсязі шляхом направлення повідомлення.

У порушення умов договору б/н від 01.10.2012 та приписів чинного законодавства у строки, визначені умовами цього договору (п. 3.1.8.4. умов), відповідачем не повернуто позивачу кредитні кошти у розмірі 25 000,00 грн., не сплачено проценти за користування кредитними коштами у сумі 23 493,83 грн. та комісію у сумі 5 175,00 грн.

Отже, позивач виконав взяті на себе зобов'язання за договором банківського обслуговування, а відповідач не виконав належним чином взяті на себе зобов'язання з повернення кредиту, сплати відсотків та винагороди за користування кредитом та має перед позивачем заборгованість за кредитом у розмірі 25 000,00 грн., заборгованість по процентам за користування кредитом у розмірі 23 493,83 грн. та заборгованість по комісії у розмірі 5 175,00 грн.

Доказів сплати вказаної заборгованості відповідачем суду не надано.

Ст.ст. 525, 526 ЦК України визначено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

За таких обставин, позовні вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача заборгованості за кредитом у розмірі 25 000,00 грн., заборгованості по процентам за користування кредитом - 23 493,83 грн. та заборгованості по комісії у розмірі 5 175,00 грн. обґрунтовані та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 230 Господарського кодексу України порушення зобов'язання є підставою для застосування господарських санкцій (неустойка, штраф, пеня).

Пунктом 3.18.5.1 умов визначено, що при порушенні клієнтом будь-якого із зобов'язань по сплаті відсотків за користування кредитом, передбачених пунктами 3.18.2.2,2, 3.18.4.1, 3.18.4.2. 3.18.4.3, термінів повернення кредиту, передбачених пунктами 3.18.1.8, 3.18.2.2.3. 3.18.2.3.4, винагороди, передбаченої пунктами 3.18.2.2.5, 3.18.4.4. 3.18.4.5, 3.18.4.6 клієнт сплачує банку за кожний випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня, (у % річних) від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу. А в разі реалізації банком права на встановлення іншого строку повернення кредиту, клієнт сплачує банку пеню у розмірі, зазначеному в пункті 3.18.4.1.3. від суми заборгованості за кожен день прострочення.

Згідно з п. 3.18.5.4 умов нарахування неустойки за кожний випадок порушень зобов'язань, передбачених п.п. 3.18.5.1, 3.18.5.2, 3.18.5.3 здійснюється на протязі 3 років, починаючи з дня, коли таке зобов'язання мало бути виконане клієнтом.

Позовні вимоги в частині стягнення 18 528,96 грн. пені у зв'язку з простроченням відповідачем виконання взятих на себе зобов'язань за договором банківського обслуговування № б/н від 01.10.2012 року на підставі ст. 230 ГК України є обґрунтованими, та підлягають задоволенню за розрахунком позивача, який відповідає умовам договору та вимогам закону.

Судові витрати відповідно до вимог статті 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 33, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "СТОЛИЧНА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "СОВЄТНІК" (03049, м. Київ, пров. Повітрофлотський, буд. 19, кв. 49; код 38393867) на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50; код 14360570) 25 000 (двадцять п'ять тисяч) грн. 00 коп. заборгованості за кредитом, 23 493 (двадцять три тисячі чотириста дев'яносто три) грн. 83 коп. процентів за користування кредитом, 18 528 (вісімнадцять тисяч п'ятсот двадцять вісім) грн. 96 коп. пені, 5 175 (п'ять тисяч сто сімдесят п'ять) грн. 00 коп. заборгованості по комісії та 1 827 (одна тисяча вісімсот двадцять сім) грн. 00 коп. судового збору.

Після вступу рішення в законну силу видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили відповідно до статті 85 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 28.09.2015р.

Суддя С.О. Чебикіна

Дата ухвалення рішення 21.09.2015
Оприлюднено 07.10.2015

Судовий реєстр по справі 910/17236/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 21.09.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 02.09.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.07.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 07.07.2015 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/17236/15

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону