Рішення
від 12.11.2015 по справі 910/24892/15
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2015Справа № 910/24892/15

За позовом Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ойл-Д»

про стягнення 72797,03 грн.

Суддя Маринченко Я.В.

Представники сторін:

від позивача - Тарнавський В.Б. (представник за довіреністю);

від відповідача - не з'явився.

ВСТАНОВИВ:

У вересні 2015 року ПАТ «УкрСиббанк» звернулося до Господарського суду міста Києва з указаним позовом.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов Індивідуальної угоди від 25.03.2014 про надання овердрафту № 26009397507700 в рамках договору-анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) № 03397507701 від 27.07.2012, щодо своєчасної сплати заборгованості та процентів за договором.

На підставі викладеного позивач просить суд стягнути з відповідача прострочену заборгованості за кредитом в сумі 30388,76 грн., 27032,29 грн. заборгованості за процентами, 9146,60 грн. пені за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом, 6229,38 грн. пені за несвоєчасне погашення заборгованості за процентами.

У судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені вимоги.

Відповідач відзив на позовну заяву не подав, уповноваженого представника у судове засідання не направив, хоча про час і місце його проведення сповіщений у встановленому законом порядку.

Відповідно до вимог ст. 75 ГПК України, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності представника відповідача за наявними у ній матеріалами, що містять достатньо відомостей про права і взаємовідносини сторін.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з таких підстав.

Судом встановлено, що 25.03.2014 року між Публічним акціонерним товариством «УкрСиббанк» (далі - позивач, Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ойл-Д» (далі по тексту - відповідач, Клієнт) укладено Індивідуальну угоду про надання овердрафту № 26009397507700 в рамках договору-анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) № 03397507701 від 27.07.2012 (далі - індивідуальна угода).

За умовами індивідуальної угоди Банк зобов'язався надати Клієнту овердрафт на його поточний рахунок № 26009397507700, з лімітом 100000,00 грн., строком користування з 25.03.2014 до 30.09.2014, а Клієнт зобов'язався повернути використану суму овердрафту, сплачувати проценти, комісії та інші платежі за наданим овердрафтом на умовах, визначених індивідуальною угодою та Правилами.

За користування овердрафтом з 25.03.2014 року по 25.04.2014 року Клієнт зобов'язався сплатити проценти у розмірі 0,01% річних, а з 26.04.2014 - у розмірі 30,0% річних (п. 1.4.1 індивідуальної угоди, п.п. 3.3 - 3.5 Правил).

За користування овердрафтом понад встановлений термін встановлюється процентна ставка в подвійному розмірі від ставки, що діє для строкової суми заборгованості на дату виникнення такого прострочення (п. 3.3.1 Правил), тобто в розмірі 60% річних.

Пунктом 3.1. Правил передбачено, що ліміт овердрафту тлумачиться як ліміт кредитування, що встановлюється у вигляді відновлювальної кредитної лінії, яка передбачає надання кредитних коштів Клієнту в рамках ліміту овердрафту траншами. Видача траншів може ініціюватися Клієнтом шляхом подання до Банку розрахункових документів на перерахування коштів, надання доручень Банку на списання кредитних коштів з рахунку Клієнта. При дебетуванні Банком рахунку Клієнта за відсутності або недостатності на ньому грошових коштів створюється дебетове сальдо, при цьому вважається, що Банк надав Клієнту кредит на відповідну суму від дня та часу здійснення цього платежу. Загальна сума заборгованості за овердрафтом не повинна перевищувати встановленого Банком ліміту овердрафту.

В підтвердження надання відповідачеві овердрафту та використання ним овердрафтних коштів позивачем надано виписку з поточного рахунку відповідача № 26009397507700 за період з 25.03.2014 по 15.09.2015.

Відповідно до п. 3.6. Правил, у разі порушення термінів погашення грошових зобов'язань Клієнта за овердрафтом вся наявна заборгованість Клієнта (прострочена та строкова) переноситься на рахунки з обліку простроченої кредитної заборгованості Клієнта і підлягає погашенню згідно з умовами договору.

Пунктом 3.9. Правил передбачено, що заборгованість за овердрафтом повинна бути погашена Клієнтом протягом 30 календарних днів з дня отримання овердрафту, а у випадку закінчення строку овердрафту - в останній робочий день, що передує дню закінчення строку овердрафту. Овердрафт вважається погашеним: якщо сума надходжень на рахунок протягом 30 календарних днів від дня надання овердрафту, була не менш ніж дебетовий залишок коштів на кінець останнього дня, що передує 30-ти денному періоду; якщо на кінець останнього робочого дня, що передує дню закінчення строку овердрафту або при настанні терміну погашення овердрафта, згідно з вимогами договору, відсутній дебетовий залишок за рахунком клієнта.

Згідно з п. 4.4.18. Правил, Клієнт зобов'язаний використовувати овердрафт на зазначені в договорі цілі і забезпечити повернення отриманого овердрафту, сплатити плату за овердрафт, штрафні санкції та інші платежі у терміни, встановлені договором та Правилами.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначив, що відповідач не виконав умови Індивідуальної угоди та не повернув позивачу в обумовлений строк кредитні кошти (овердрафт) та не сплатив проценти за користування кредитом, а тому позивач просить суд стягнути з відповідача 30388,76 грн. простроченої заборгованості за кредитом, 27032,29 грн. заборгованості за процентами.

Згідно з ч. 1 ст. 1054 Цивільного кодексу України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ч. 2 ст. 1054 ЦК України, до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Згідно з ч. 1 ст. 1048 ЦК України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

Відповідно до ч. 1 ст. 1049 ЦК України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до частин 1, 2 статті 193 ГК України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

За змістом ч. 1 ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Згідно з ч. 1 ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

З наданих позивачем доказів вбачається, що позивач взяті на себе зобов'язання виконав належним чином, надав відповідачу кредитні кошти (овердрафт) згідно умов Індивідуальної угоди, а відповідач в порушення умовами Індивідуальної угоди не повернув позивачу в обумовлений строк кредитні кошти (овердрафт), не сплати процентів за користування кредитом (овердрафтом), та має перед позивачем заборгованість зі сплати 30388,76 грн. простроченої заборгованості за кредитом, 27032,29 грн. заборгованості за процентами.

Зважаючи на викладені обставини, суд дійшов висновку, що позовні вимоги в частині стягнення з відповідача 30388,76 грн. простроченої заборгованості за кредитом, 27032,29 грн. простроченої заборгованості за процентами, нормативно та документально доведені, а тому підлягають задоволенню.

Щодо позовних вимог про стягнення з відповідача 9146,60 грн. пені за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом, 6229,38 грн. пені за несвоєчасне погашення заборгованості за процентами, за період з 15.03.2015 по 15.09.2015, суд зазначає наступне.

Згідно з п. 8.5 Правил, за порушення Клієнтом термінів погашення будь-яких своїх грошових зобов'язань, передбачених Правилами та/або Договором, зокрема, термінів повернення овердрафту (всієї суми або його частини) та/або термінів сплати процентів та/або комісій, Банк має право вимагати від Клієнта додатково сплатити Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу, що розраховується за методом «факт/365».

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань», платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.

Згідно з ст. 3 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань», розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Відповідно до ч. 1 ст. 546, ст. 549 ЦК України, виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно з п. 6 ст. 232 ГК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Перевіривши здійснений позивачем розрахунок пені, суд дійшов висновку щодо його відповідності положенням закону та договору, внаслідок чого позовні вимоги в частині стягнення 9146,60 грн. пені за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом, 6229,38 грн. пені за несвоєчасне погашення заборгованості за процентами, за період з 15.03.2015 по 15.09.2015, підлягають задоволенню.

Згідно з вимогами ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідач не надав суду належних доказів на спростування обставин, викладених у позовній заяві.

Відповідно до положень ст. 49 ГПК України, судові витрати покладаються на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 49, 75, 82 - 85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Ойл-Д» (01042, м. Київ, вул. Глазунова, б. 4/47; ідентифікаційний код 37815731) на користь Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (61001, м. Харків, пр. Московський, б. 60; ідентифікаційний код 09807750) 30388 (тридцять тисяч триста вісімдесят вісім) грн. 76 коп. простроченої заборгованості за овердрафтом, 27032 (двадцять сім тисяч тридцять дві) грн. 29 коп. заборгованості за процентами, 9146 (дев'ять тисяч сто сорок шість) грн. 60 коп. пені за несвоєчасне погашення заборгованості за овердрафтом, 6229 (шість тисяч двісті двадцять дев'ять) грн. 38 коп. пені за несвоєчасне погашення заборгованості за процентами та витрати на сплату судового збору в сумі 1218 (одна тисяча двісті вісімнадцять) грн.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя Я.В. Маринченко

Дата ухвалення рішення12.11.2015
Оприлюднено01.12.2015

Судовий реєстр по справі —910/24892/15

Рішення від 12.11.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Маринченко Я.В.

Ухвала від 22.10.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Маринченко Я.В.

Ухвала від 22.09.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Маринченко Я.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні