ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

номер провадження справи 7/32/16

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2016 Справа № 908/567/16

За позовом Приватного акціонерного товариства «Сьогодні МультімедіаВ» , м. Київ.

до відповідача ОСОБА_1 підприємства В«ПресаВ» , м. Запоріжжя

Суддя Кутіщева - Арнет Н.С.

Представники:

від позивача: ОСОБА_2, дов. № 466 від 18.02.2016р.

від відповідача: не з'явився.

До господарського суду Запорізької області звернувся позивач з позовною заявою про стягнення 23728 грн. 23коп. заборгованості за договором № 73 від 01.01.2015р. щодо передачі у власність для розповсюдження в роздріб періодичні видання газети «Сегодня», яка складається з 20987грн. 60коп. основного боргу, 337грн. 12 коп. суми індексу інфляції, 153грн.53коп. 3% річних, 2249грн. 98 коп. пені. .

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач керуючись ст.ст. 7, 20, 173, 174, 216, 217, 218 ГК України, ст.ст. 525, 610, 611, 629, 901, 903 ЦК України, вказує на те, що 01 січня 2015 року між ПрАТ «Сьогодні Мультімедіа», (далі-позивач), та ОСОБА_1 підприємством «Преса», (далі-відповідач), було підписано договір № 73 щодо передачі у власність для розповсюдження в роздріб періодичні видання газети «Сегодня». Внаслідок невиконання відповідачем своїх договірних зобов'язань позивач змушений звернутись до суду з позовом про стягнення заборгованості за договором 23728грн. 23 коп., яка складається з 20987грн. 60коп. основного боргу, 337грн. 12 коп. суми індексу інфляції, 153грн.53коп. 3% річних, 2249грн. 98 коп. пені.

Ухвалою суду від 02.03.2016р. порушено провадження по справі, судове засідання призначено на 04.04.2016р.

Ухвали суду були направлені на адреси сторін, в установленому законом порядку та в строк.

Згідно п. 1.8 постанови пленуму ВГСУ В«Про деякі питання практики застосування ГПК УкраїниВ» , 3.9.2. У випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Господарський суд з урахуванням обставин конкретної справи, може відхилити доводи учасника судового процесу - підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи, державного чи іншого органу щодо відкладення розгляду справи у зв'язку з відсутністю його представника (з причин, пов'язаних з відпусткою, хворобою, службовим відрядженням, участю в іншому судовому засіданні і т.п.). При цьому господарський суд виходить з того, що у відповідних випадках такий учасник судового процесу не позбавлений права і можливості забезпечити за необхідності участь у судовому засіданні іншого представника згідно з частинами першою - п'ятою статті 28 ГПК (1798-12), з числа як своїх працівників, так і осіб, не пов'язаних з ним трудовими відносинами. Неможливість такої заміни представника і неможливість розгляду справи без участі представника підлягає доведенню учасником судового процесу на загальних підставах (статті 32 - 34 ГПК) (1798-12), причому відсутність коштів для оплати послуг представника не може свідчити про поважність причини його відсутності в судовому засіданні.

Неявка учасника судового процесу в судове засідання не є підставою для скасування судового рішення, якщо ухвалу, в якій зазначено час і місце такого засідання, надіслано йому в порядку, зазначеному в підпункті 3.9.1 підпункту 3.9 цього пункту постанови. Підпункт 3.9.2 підпункту 3.9 пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою Вищого господарського суду N 3 ( v0003600-13 ) від 16.01.2013

Сторони по справі є юридичними особами і керівники підприємств зобов'язані забезпечити явку компетентного, повноваженого представника для участі у судовому процесі, або особисто прийняти участь в судовому засіданні.

Згідно ст. 22 ГПК України, сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їх процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.

Згідно ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Докази додаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Згідно зі ст. 34 ГПК України, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився. 01 квітня 2016р. від відповідача надійшла заява про часткове визнання позовних вимог, в частині суми основного боргу в розмірі 20987 грн. 60 коп. В решті позовних вимог просить суд відмовити, поскільки сторонами не узгоджено нарахування штрафних санкцій.

Судове засідання просить суд розглянути без участі його представника.

Заява подана згідно зі ст. 22 ГПК України, судом прийнята до розгляду.

Спір розглянуто згідно зі ст. 75 ГПК України, по наявних у справі матеріалах.

Судовий процес проводився без застосування засобів технічної фіксації судового процесу по клопотанню представника позивача.

Розгляд справи закінчено 04.04.2016р. оголошенням вступної та резолютивної частин рішення в присутності представника позивача.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши пояснення представника позивача, суд

ВСТАНОВИВ:

01 січня 2015 року між ПрАТ «Сьогодні Мультімедіа», позивач, та ОСОБА_1 підприємством «Преса», відповідач, було підписано договір № 73 щодо передачі у власність для розповсюдження в роздріб періодичні видання газети «Сегодня».

Згідно п. 4.2. зазначеного договору «остаточні розрахунки з Видавцем здійснюються Розповсюджувачем щомісячно до 25 числа наступного за звітним згідно з видавничою вартістю періодичних видань, вказаній в повідомленнях Видавця та затверджених актів інвентаризації нерозповсюджених періодичних видань».

Свої зобов'язання позивач виконав в повному обсязі.

Позивачем на адресу відповідача були направлені претензії (вих.. № Out/10-628 та №Out /10-629 від 07.12.2015 щодо оплати суми в розмірі 20 987,60 (двадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят сім) гривень 60 копійок. Але, відповіді на претензії від відповідача не отримані.

Виходячи з останньої оплати, сума боргу на момент розгляду справи по суті склала 20 987,60 (двадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят сім) гривень 60 копійок.

Відповідно до оборотної відомості даних бухгалтерського обліку, за період з 01.01.2015року по 22.02.2016року, підтверджено суму боргу ПРЕСА КП. Запоріжжя - відповідача - у розмірі 20 987,60 (двадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят сім) гривень 60 копійок.

Відповідно до ст. 173 Господарського кодексу України, господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Згідно з ч. 1 ст. 193 ГК України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

На момент розгляду спору по суті, заборгованість відповідача перед позивачем складає 20987грн. 60коп., визнана відповідачем, пред'явлена до стягнення обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Позивачем нарахована до стягнення сума пені в розмірі 2249грн.98коп.

Судом встановлено, що сторонами в договорі № 73 від 01.01.2015р. не узгоджено стягнення пені за порушення умов договору, поскільки зобов'язання відповідача перед позивачем виникли саме за цим договором, то в задоволенні вимог щодо стягнення пені, слід відмовити, як пред'явленій необґрунтовано.

Частина 2 ст. 625 ЦК України передбачає, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Внаслідок неналежного виконання відповідачем умов договору, позивачем окрім суми боргу нараховані сума індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, розмір яких складає 337 грн. 12коп. (інфляційні втрати) та 153 грн. 53коп. (3% річних) (розрахунок долучено до матеріалів справи).

Перевіривши надані суду розрахунки, судом встановлено, що сума індексу інфляції складає 251 грн. 83 коп. та підлягає частковому задоволенню. В решті пред'явленої суми слід відмовити, як пред'явленій необґрунтовано.

Перевіривши розрахунок 3% річних, судом також встановлено, що сума 3% річних, яка підлягає стягненню складає 153 грн. 28 коп. В решті слід відмовити.

Відповідно до п. 4 ст. 129 Конституції України, ст.ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень, суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи, а за загальним правилом тягар доказування певних обставин покладається на особу, яка посилається на ці обставини.

Постановою Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012р. №6 В«Про судове рішенняВ» передбачено, що рішення з господарського спору повинно прийматися у цілковитій відповідності з нормами матеріального та процесуального права та фактичними обставинами справи, с достовірністю встановленими господарським судом, тобто з'ясованими шляхом дослідження та оцінки судом належних і допустимих доказів у конкретній справі.

Пунктом 4 зазначеної Постанови передбачено, що, відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні в мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування й ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом.

Відповідно до ст.ст. 4-2, 4-3 Господарського процесуального кодексу України, правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом. Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Згідно ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Докази додаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Згідно зі ст. 34 ГПК України, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Згідно зі ст. 43 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Враховуючи вищевикладене, позов підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до вимог ст.49 ГПК України, судовий збір, в частині задоволених вимог, слід покласти на відповідача, так як спір з його вини доведено до судового розгляду.

Керуючись ст.ст. 173, 193 ГК України, ст. ст. 525, 625 ЦК України, ст. 3 Закону України В«Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язаньВ» , ст. ст. 3, 22, 28, 33, 34, 43, 49, 75, 82, 84, 85, 87 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов Приватного акціонерного товариства «Сьогодні МультімедіаВ» , м. Київ, до ОСОБА_1 підприємства В«ПресаВ» , м. Запоріжжя, задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_1 підприємства В«ПресаВ» , 69051, м. Запоріжжя, вул. Вишнева, 42-а, поштова адреса: 69068, м. Запоріжжя, вул. Уральська, 3 (р/р 260023000170 у ЗОУ ВАТ Держощадбанку України, МФО 313957) на користь Приватного акціонерного товариства «Сьогодні МультімедіаВ» , 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 152-б, (ЄДРПОУ 24916531) 20987 (двадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят сім) грн. 60 коп. основного боргу, 251 (двісті п'ятдесят одна) грн. 82 коп. суми індексу інфляції, 153 (сто п'ятдесят три) 3% річних, 1378 (одна тисяча триста сімдесят вісім) грн. 00 коп. судового збору.

Видати наказ.

В решті позову відмовити.

Рішення вступає в законну силу через 10 днів з дня його підписання.

Дата підписання « 11» квітня 2016р.

Присутньому в судовому засіданні представнику позивача судом роз'яснено ст. 87 ГПК України .

Суддя Н.С. Кутіщева - Арнет

Зареєстровано 12.04.2016
Оприлюднено 15.04.2016
Дата набрання законної сили 04.04.2016

Судовий реєстр по справі 908/567/16

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Рішення від 04.04.2016 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 02.03.2016 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру