ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д

Кіровоградської області

У Х В А Л А

"26" травня 2008 р. Справа № 15/140

Господарський суд Кіров оградської області в складі судді Мохонько К.М., розглянув у відкритому судовому засід анні справу

за позовом: Прокурора м. Кір овограда в інтересах держави , уповноваженим органом якої виступає управління з контр олю за використанням та охор оною земель в Кіровоградські й області м. Кіровоград

до відповідача: Кіровоград ської міської ради м. Кіровог рад

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідач а: ПП „Ліга-Торг-Буд Сервіс” м. Кіровоград

про визнання незаконним та скасування пункту 8.183 рішення від 28.12.07р. № 405

Представники сторін:

прокурор - не з' явився

від позивача - Поперешн іченко О.В. довіреність № 10/20 в ід 15.01.08р.

від відповідача - Смагл юк М.О. довіреність № 810-МР від 07.12.07р.

від 3-ої особи - Дяченко А .В. директор підприємства

при секретарі судового зас ідання - Максименко Ю.П.

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з позов ом в інтересах позивача про в изнання незаконним та скасув ання пункту 8.183 рішення Кірово градської міської ради від 28.1 2.07р. № 405 „Про розгляд звернень ю ридичних та фізичних осіб з п итань регулювання земельних відносин”.

В судовому засіданні 12.05.08р ог олошувалась перерва до 26.05.08р.

В судове засідання прокуро р не з' явився, про причини не явки не повідомив, витребува ні документи не подав.

Представник позивача дав у сні пояснення по справі, витр ебувані судом документи тако ж не подані.

Представник відповідача п озовні вимоги повністю запер ечив, надав письмові пояснен ня.

Представник третьої особи дав усні пояснення по справі .

За наслідками підготовчог о провадження господарський суд прийшов до висновку про й ого закінчення і призначення справи до судового розгляду .

Враховуючи викладене та ке руючись п. 4 ч. 1 ст. 121 Кодексу адм іністративного судочинства України, господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Закінчити підготовче пров адження і призначити справу до судового розгляду на 09.06.08 о 17 годині 10 хвилин.

2. Засідання відбудеться в п риміщенні господарського су ду Кіровоградської області з а адресою: м. Кіровоград, вул. Л уначарського 29, каб. 325.

3. До дня судового засідання сторонам подати:

Прокурору: письмово зазнач ити конкретні норми права (пу нкт, частина, стаття), на підст аві яких підлягають задоволе нню позовні вимоги і які були порушені відповідачем при п рийнятті пункту 8.183 рішення № 40 5 від 28.12.07р.; письмово зазначити яких саме документів (їх назв а та хто їх складає) не вистача ло ПП „Ліга-Торг-Буд Сервіс” при винесенні на розгляд сес ії міської ради пункту 8.183 ріше ння № 405 від 28.12.07р.; примірник прот околу засідання міськради ві д 28.12.07р.; примірник протоколу за сідання комісії з вибору зем ельних ділянок від 26.12.07р.; доказ и реєстрації депутатів перед початком сесії міськради ві д 28.12.07р.

Позивачу: письмові пояснен ня на позов (згода чи заперече ння); письмово зазначити конк ретні норми права (пункт, част ина, стаття), на підставі яких підлягають задоволенню позо вні вимоги і які були порушен і відповідачем при прийнятті пункту 8.183 рішення № 405 від 28.12.07р.; п исьмово зазначити яких саме документів (їх назва та хто їх складає) не вистачало ПП „Ліг а-Торг-Буд Сервіс” при винесе нні на розгляд сесії міської ради пункту 8.183 рішення № 405 від 28.12.07р.; примірник протоколу зас ідання міськради від 28.12.07р.; при мірник протоколу засідання к омісії з вибору земельних ді лянок від 26.12.07р.; докази реєстра ції депутатів перед початком сесії міськради від 28.12.07р.; прим ірник положення на підставі якого діє Управління.

Відповідачу: протокол засі дання профільної комісії сто совно розгляду заяви ПП „Ліг а-Торг-Буд Сервіс” у відповід ності зі ст. 60 регламенту Кіро воградської міської ради.

Примірники ухвали надісла ти сторонам, третій особі, про курору міста Кіровограда, пр окуратурі Кіровоградської о бласті.

Суддя К.М.Мохонько

Дата ухвалення рішення 26.05.2008
Оприлюднено 25.01.2011

Судовий реєстр по справі 15/140

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.09.2012 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Постанова від 18.01.2012 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.07.2011 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 27.12.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 17.12.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 07.12.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 25.11.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 08.11.2010 Господарський суд Житомирської області Господарське
Судовий наказ від 09.03.2010 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 13.01.2010 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 26.05.2008 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 22.05.2008 Господарський суд Сумської області Господарське
Рішення від 14.05.2008 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 08.05.2008 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 24.04.2008 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 11.04.2008 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 10.04.2008 Господарський суд Сумської області Господарське
Рішення від 08.04.2008 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 07.04.2008 Господарський суд Київської області Господарське
Рішення від 27.02.2007 Господарський суд Вінницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 15/140

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону