ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬН ИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, Майда н Незалежності, 1 тел. 79-57-10, факс 79 -58-82

_________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

"23" січня 2007 р. Справа №12/85-А

за позовом Державної под аткової інспекції у м. Хмельн ицькому

до Приватного підприємця ОСОБА_1 м. Хмельницький

про припинення підприємни цької діяльності фізичної ос оби - підприємця

Суддя Шпак В.О. С екретар судового засідання С тельмах Д.В.

Представники :

від позивача Сеник Т.В. за довіреністю №41052/9/10 від 25.12.06р.

від відповідача не з'яв ився

Позивач у позовній заяві та його представник у судово му засіданні просять припини ти підприємницьку діяльніст ь відповідача згідно ст. 46 Зак ону України „Про державну ре єстрацію юридичних осіб та ф ізичних осіб - підприємців” у зв' язку із неподанням ост аннім на протязі року до держ авної податкової служби пода ткових декларацій, документі в бухгалтерської звітності з гідно чинного законодавства .

Відповідач в судове засіда ння не з' явився, представни ка для участі під час розгляд у справи не направив, своїми п роцесуальними правами не ско ристався. Однак, судом врахов ується, що кореспонденція ві дповідачу направлялась на йо го юридичну адресу.

Розглядом матеріалів спра ви встановлено наступне:

Відповідач зареєстровани й як суб' єкт підприємницько ї діяльності Хмельницьким мі ськвиконкомом 03.04.2002р., свідоцтв о НОМЕР_2.

Проведеною позивачем пере віркою встановлено, що відпо відач перебуває на обліку в п одатковому органі як платник податків, проте не подає пере дбачену податковим законод авством звітність в податков ий орган з 27.04.2004р., тобто, більше 1 року, що підтверджується акт ом позивача №1170 від 21.12.2006р.

У зв' язку з цим позивачем п оданий позов.

Досліджуючи наявні в матер іалах справи докази, наведен і доводи та міркування, оціню ючи їх в сукупності, судом вра ховується наступне.

Згідно ст. 51 Господарського кодексу України підприємниц ька діяльність припиняється на підставі рішення суду у ви падках, передбачених цим Код ексом та іншими законами. Пор ядок припинення діяльності п ідприємця встановлюється за коном відповідно до вимог ць ого Кодексу.

Згідно п. 1 та п. 2 ст. 46 Закону Ук раїни „Про державну реєстрац ію юридичних осіб та фізични х осіб - підприємців” держав на реєстрація припинення під приємницької діяльності фіз ичної особи-підприємця прово диться крім іншого у разі пос тановлення судового рішення про припинення підприємниць кої діяльності фізичної особ и - підприємця. При цьому підст авою для винесення рішення п ро припинення підприємницьк ої діяльності фізичної особи - підприємця, зокрема, є непо дання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, доку ментів фінансової звітності відповідно до закону.

Судом враховується, що відп овідно до ст. 9 Закону України „Про систему оподаткування” , платники податків і зборів (о бов'язкових платежів) зобов'я зані подавати до державних п одаткових органів та інших д ержавних органів відповідно до законів декларації, бухга лтерську звітність та інші д окументи і відомості, пов'яза ні з обчисленням і сплатою по датків і зборів (обов'язкових платежів).

Згідно п. 3 ст. 46 Закону Україн и „Про державну реєстрацію ю ридичних осіб та фізичних ос іб - підприємців” фізична ос оба позбавляється статусу пі дприємця з дати внесення до Є диного державного реєстру за пису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

У зв' язку з наявністю доку ментально підтвердженої під стави для припинення підприє мницької діяльності, зокрема , неподання протягом року орг анам державної податкової сл ужби податкових декларацій, документів фінансової звітн ості відповідно до закону, по зовнi вимоги позивача обґрун товані матеріалами справи, в ідповідають чинному законод авству і пiдлягають задоволе нню.

При цьому судом враховуєть ся, що згідно ст. 124 Конституції України юрисдикція судів по ширюється на всі правовіднос ини, що виникають у державі, а згідно п. 17 ст. 11 Закону України „Про державну податкову слу жбу в Україні” органи держав ної податкової служби в уста новленому законом порядку ма ють право звертатися у перед бачених законом випадках до судових органів із заявою (по зовною заявою) про скасуванн я державної реєстрації суб'є кта підприємницької діяльно сті.

Керуючись ст. 51 Господарськ ого кодексу України, ст.ст. 46, 49 З акону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ”, ст.ст. 4, 14, 69-71, 104, 158-163, 167, 254-259, п.п. 3, 6, 7 Розд ілу 7 „Прикінцеві та перехідн і положення” Кодексу адмініс тративного судочинства Укра їни , СУД

ПОСТАНОВИВ:

Позов Державної подат кової інспекції у м. Хмельниц ькому до приватного підприє мця ОСОБА_1 м. Хмельницьки й про припинення підприємниц ької діяльності фізичної осо би - підприємця задоволити.

Припинити підприємницьку діяльність приватного підпр иємця ОСОБА_1 АДРЕСА_1, ідент. код НОМЕР_1.

Копії постанови направити сторонам та державному реєс тратору Хмельницького міськ виконкому (державному реєстр атору - після набрання постан овою законної сили).

Згідно ст.ст. 185-186 КАС Україн и сторони та інші особи, які бе руть участь у справі мають пр аво оскаржити в апеляційному порядку Постанову повністю або частково. Заява про апеля ційне оскарження подається п ротягом 10 днів з дня проголоше ння, апеляційна скарга подає ться протягом 20 днів після под ання заяви про апеляційне ос карження. Подаються до Житом ирського апеляційного госпо дарського суду через суд пер шої інстанції.

Згідно ст. 254 КАС України Пост анова, якщо інше не встановле но КАС України набирає закон ної сили після закінчення ст року подання заяви про апеля ційне оскарження, якщо таку з аяву не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна с карга не була подана у строк, п останова суду першої інстан ції набирає законної сили пі сля закінчення цього строку. У разі подання апеляційної с карги судове рішення, якщо йо го не скасовано, набирає зако нної сили після закінчення а пеляційного розгляду справи .

Суддя В.О. Ш пак

Віддрук. 4 при м: 1 - до справи, 2 - позивачу, 3 - ві дповідачу. 4 - державному реєст ратору.

Дата ухвалення рішення 23.01.2007
Зареєстровано 19.05.2009
Оприлюднено 22.07.2010

Судовий реєстр по справі 12/85-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 23.01.2007 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Постанова від 23.01.2007 Господарський суд Хмельницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 12/85-а

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону