ЖИТОМИРСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ЖИТОМИРСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИ Й ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

_________________________________________________

__________________________________________________________________________________

10002, м.Житомир, майдан Путятинський, 3/65 тел.(8-0412) 48-16-02

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" травня 2009 р. Справа № 12/85

Житомирський апеляційний господарський суд у складі к олегії суддів:

головуючого судді Філіпов ої Т.Л.

суддів: Горшков ої Н.Ф.

Майора Г.І.

при секретарі Щепансь кій Т.П. ,

за участю представників ст орін:

від позивачів:

- Ярмолинецької районн ої державної адміністрації:

Цісар О.А., довіреність №29/7304/2009 від 14.01.2009р.,

Ткачук І.М., довіреніст ь №30/04-8687/09 від 14.05.2009р.,

- Державної інспекції з кон тролю за використанням та ох ороною земель у Хмельницькій області: Костик О.М., довір еність від 03.03.2009р.,

від відповідача: Цапів І.М ., довіреність від 20.01.2009р.,

від третьої особи: Міщук О .П., сільський голова,

від прокуратури:Бугайов С.В., прокурор відділу предс тавництва інтересів держави та громадян прокуратури Жит омирської області, посвідче ння "№86,

розглянувши апеляційне по дання Прокурора Ярмолинецьк ого району Хмельницької обла сті

на рішення господарського суду Хмельницької області

від "12" березня 2009 р. у справі № 12/85 (суддя Шпак В.О.)

за позовом Прокурора Ярмол инецького району Хмельницьк ої області в інтересах держа ви в особі Ярмолинецької районної державної адмініс трації, смт. Ярмолинці Хмельн ицької області та Державної інспекції з контролю за вико ристанням та охороною земель у Хмельницькій області, м.Хме льницький

до Товариства з обмеженою в ідповідальністю "Стіомі-Холд інг", м.Київ

заучастю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимо г на предмет спору, на стороні позивача - Томашівської сіль ської ради Ярмолинецького ра йону Хмельницької області

про звільнення самовільно зайнятих ділянок площею 43,0 га , 45,65 га і 12,75 га та відшкодування ш коди, заподіяної внаслідок с амовільного зайняття земель них ділянок в сумі 91626,24 грн.

з перервою у судовому засід анні з 30.04.2009р. по 14.05.2009р.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського с уду Хмельницької області від 12.03.2009 рокуу справі №12/85 в позові П рокурора Ярмолинецького рай ону Хмельницької області в і нтересах держави в особі Яр молинецької районної держ авної адміністрації та Держа вної інспекції з контролю за використанням та охороною з емель у Хмельницькій області до Товариства з обмеженою ві дповідальністю "Стіомі-Холді нг" за участю третьої особи, як а не заявляє самостійних вим ог на предмет спору, на сторон і позивача - Томашівської сіл ьської ради Ярмолинецького р айону Хмельницької області п ро зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Стіомі-Холдінг" звільнити са мовільно зайняті ділянки сіл ьськогосподарського призна чення площею 43,0га, 45,65га і 12,75га на території Томашівської сіль ської ради Ярмолинецького ра йону за межами населеного пу нкту та стягнення із Товарис тва з обмеженою відповідальн істю "Стіомі-Холдінг" в дохід д ержавного бюджету на користь Ярмолинецької районної державної адміністрації шк оди, заподіяної внаслідок са мовільного зайняття земельн их ділянок в сумі 91626,24грн. відмо влено.

Не погоджуючись з прийняти м рішенням, Прокурор Ярмолин ецького району Хмельницької області вніс апеляційне под ання, в якому просить скасува ти зазначене рішення суду пе ршої інстанції та прийняти н ове рішення про задоволення позовних вимог в повному обс язі.

Апеляційне подання мотиво ване тим, що судом першої інст анції при прийнятті оскаржув аного рішення допущено поруш ення норм матеріального та п роцесуального права.

Зазначає, що, враховуючи пол оження Порядку плануван ня та проведення перевірок з питань здійснення державног о контролю за використанням та охороною земель, затвердж еного наказом Державного ком ітету України по земельним р есурсам від 12.12.2003р. №312, не можна п огодитись з висновком суду п ершої інстанції щодо порушен ня прав відповідача на участ ь його представників у прове денні перевірки 17.07.2008р., а також відсутності свідків.

Вказує, що відсутність прот околу про адміністративне пр авопорушення стосовно посад ової чи іншої особи не може бу ти підставою для відмови в ст ягненні заподіяної шкоди з в ідповідача.

На думку прокурора, в поруше ння ст.43 Господарського проце суального кодексу України не дав належної оцінки зібрани м по справі доказам та прийня в помилкове рішення.

Прокурор в судовому засіда нні підтримав апеляційне под ання, вважає рішення суду пер шої інстанції незаконним та необґрунтованим, просить йог о скасувати з підстав, наведе них в апеляційному поданні т а прийняти новий судовий акт , яким зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальніст ю "Стіомі-Холдінг" звільнити с амовільно зайняті ділянки сі льськогосподарського призн ачення площею 43,0га, 45,65га і 12,75га н а території Томашівської сіл ьської ради Ярмолинецького р айону за межами населеного п ункту та стягнути із Товарис тва з обмеженою відповідальн істю "Стіомі-Холдінг" в дохід д ержавного бюджету на користь Ярмолинецької районної державної адміністрації шко ду, заподіяну внаслідок само вільного зайняття земельних ділянок в сумі 91626,24грн.

Представники позивача Яр молинецької районної держ авної адміністрації підтри мали апеляційне подання прок урора, вважають рішення госп одарського суду Хмельницько ї області незаконним та необ ґрунтованим, просять його ск асувати з підстав, наведених в апеляційному поданні. Вказ али, що відповідач використо вував землі без укладення на лежного договору.

Представник позивача Держ авної інспекції з контролю з а використанням та охороною земель у Хмельницькій област і підтримав апеляційне подан ня, вважає рішення господарс ького суду Хмельницької обла сті незаконним та необґрунто ваним, просить його скасуват и з підстав, наведених в апеля ційному поданні. Пояснив, що с удом першої інстанції не бул о досліджено акти обстеження земельної ділянки. Вказав, що в ході проведення перевірки було встановлено факт самов ільного використання земел ьної ділянки. Зазначив, що дан а перевірка була проведена в присутності представника ор ганів місцевого самоврядува ння. При проведенні перевірк и було встановлено, що відпов ідач використовував земельн у ділянку без належного офор млення документів.

Представник третьої особи Томашівської сільської ради Ярмолинецького району Хмель ницької області підтримав ап еляційне подання.

Відповідач у письмових зап ереченнях на апеляційне пода ння та його представник в суд овому засіданні заперечили п роти доводів апеляційного по дання, вважає рішення суду пе ршої інстанції законним та о бґрунтованим, просить його з алишити без змін, а апеляційн е подання - без задоволення.

Заслухавши пояснення учас ників судового процесу, розг лянувши матеріали справи, об говоривши доводи апеляційно го подання, судова колегія вс тановила наступне.

Проведеною прокуратурою Я рмолинецького району переві ркою стверджується, що відпо відач - ТОВ "Стіомі-Холдінг" са мовільно зайняло та використ овує без правовстановлюючих документів землі сільського сподарського призначення на території Томашівської сіль ської ради Ярмолинецького ра йону за межами населеного пу нкту.

В ході перевірки додержанн я вимог земельного законодав ства 17.07.2008р. начальником Кам'яне ць-Подільського міжрайвідді лу з контролю за використанн ям та охороною земель Хмельн ицької облдерземінспекції в становлено, що відповідач са мовільно зайняв та використо вує земельні ділянки сільськ огосподарського призначенн я площею 43,0га, 45,65га і 12,75га на тери торії Томашівської сільсько ї ради Ярмолинецького району за межами населеного пункту , про що складено відповідні а кти №б/н перевірки дотриманн я вимог земельного законодав ства та акти обстеження земе льних ділянок (а.с.9-11, 14-16, 19-21.

На підставі вказаних актів Управлінням з контролю за ви користанням та охороною земе ль у Хмельницькій області пр оведено розрахунки розміру ш коди, заподіяної внаслідок с амовільного зайняття земель них ділянок, яка становить 91626,2 4грн. (а.с.12,17,22).

Перевіривши дану судом пер шої інстанції юридичну оцінк у обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування н орм матеріального та процесу ального права, колегія судді в дійшла висновку про відсут ність підстав для задоволенн я апеляційного подання, вихо дячи з наступного.

Згідно ст. 11 Цивільного коде ксу України, цивільні права т а обов'язки виникають із дій о сіб, що передбачені актами ци вільного законодавства, а та кож із дій осіб, що не передбач ені цими актами, але за аналог ією породжують цивільні прав а та обов'язки. Підставами вин икнення цивільних прав та об ов'язків, зокрема, є договори т а інші правочини.

У випадках встановлених ак тами цивільного законодавст ва, цивільні права та обов'язк и виникають безпосередньо з актів органів державної влад и, органів влади Автономної р еспубліки Крим або органів м ісцевого самоврядування.

Право власності на землю - ц е право володіти, користуват ися і розпоряджатися земельн ими ділянками.

Відповідно до ст. 125 Земельно го кодексу України, право вла сності та право постійного к ористування на земельну діля нку виникає після одержання її власником або користуваче м документа, що посвідчує пра во власності чи право постій ного користування земельною ділянкою, та його державної р еєстрації, а право на оренду з емельної ділянки виникає піс ля укладення договору оренди і його державної реєстрації . Приступати до використання земельної ділянки до встано влення її меж в натурі (на місц евості), одержання документа , що посвідчує право на неї, та його державної реєстрації - з абороняється.

Згідно із ст.1 Закону Україн и "Про державний контроль за в икористанням та охороною зем ель" самовільне зайняття зем ельних ділянок - будь-які дії о соби, які свідчать про фактич не використання не наданої ї й земельної ділянки чи намір використовувати земельну ді лянку до встановлення її меж у натурі (на місцевості), до од ержання документа, що посвід чує право на неї, та до його де ржавної реєстрації.

Статтею 212 Земельного кодек су України передбачено, що са мовільно зайняті земельні ді лянки підлягають поверненню власникам землі або землеко ристувачам без відшкодуванн я затрат, понесених за час нез аконного користування ними. Приведення земельних діляно к у придатний для використан ня стан, включаючи знесення б удинків, будівель і споруд, зд ійснюється за рахунок громад ян або юридичних осіб, які сам овільно зайняли земельні діл янки. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок п ровадиться за рішенням суду.

Таким чином, позивач зобов'я заний довести факт самовільн ого зайняття відповідачем зе мельної ділянки.

Проаналізувавши вищевикл адені норми діючого законода вства, колегія суддів дійшла висновку про безпідставніст ь позовних вимог, враховуючи наступне.

Позивач як доказ самовільн ого зайняття посилається на акти перевірки дотримання ви мог земельного законодавств а від 17.07.2008року.

Відповідно до п.4.1 Порядку планування та проведення п еревірок з питань здійснення державного контролю за вико ристанням та охороною земель , затвердженого наказом Держ авного комітету України по з емельним ресурсам від 12.12.03р. №312 , державні інспектори провод ять перевірку стану дотриман ня земельного законодавства в присутності власників зем ельних ділянок чи землекорис тувачів або уповноважених ни ми осіб, а також осіб, які вчин или порушення земельного зак онодавства. У разі відсутнос ті при перевірці власника чи землекористувача або уповно важених ними осіб перевірки проводиться в присутності дв ох свідків.

Із Порядку планування та проведення перевірок з пита нь здійснення державного кон тролю за використанням та ох ороною земель вбачається, що державний інспектор під час проведення перевірки повине н дотримуватись певної проце дури.

Так, інспекційний орган Дер жкомзему не пізніше десяти д нів до початку проведення пе ревірки надсилає письмово (з повідомленням) органу держа вної влади, органу місцевого самоврядування, юридичній ч и фізичній особі, яких планує ться перевірити, повідомленн я про проведення перевірки. У повідомленні зазначаються д ата початку проведення перев ірки, перелік документів, які необхідно надати інспекційн ому органу Держкомзему до по чатку проведення перевірки, та визначається порядок їх н адання.

Акт перевірки дотримання в имог земельного законодавст ва складається за результата ми перевірки: якщо виявлено ч и не виявлено порушення земе льного законодавства. В акті наводиться план-схема місця розташування земельної діля нки (схематичний абрис чи вик опіювання з картографічних м атеріалів планів земельної д ілянки з прив'язкою до місцев ості та зазначенням суміжних землекористувачів). На плані -схемі вказується загальна п лоща земельної ділянки та пл оща, на якій виявлено порушен ня (забруднення, самовільне з айняття тощо).

Крім цього, у разі виявлення порушення земельного законо давства державний інспектор складає протокол про адміні стративне правопорушення. З метою усунення наслідків вия вленого порушення державний інспектор видає особі, яка ск оїла правопорушення, припис про їх усунення. Термін усуне ння наслідків правопорушенн я встановлюється державним і нспектором, але не більше 30-де нного строку. Припис складає ться у двох примірниках. Перш ий примірник припису залишає ться у державного інспектора , другий - вручається або надси лається поштою керівнику юри дичної особи чи фізичній осо бі, які порушили земельне зак онодавство. У разі невиконан ня особою, яка допустила пору шення земельного законодавс тва, припису протягом указан ого в ньому строку, державний інспектор складає протокол про адміністративне правопо рушення (за невиконання прип ису) за статтею 1885 Кодексу Укра їни про адміністративні прав опорушення. З метою усунення наслідків правопорушення де ржавний інспектор повторно в идає припис про припинення п равопорушення чи усунення йо го наслідків та встановлює с трок його виконання, але не бі льше 30-денного строку. При пов торній відмові особи виконат и припис (припинити порушенн я земельного законодавства ч и усунути його наслідки) та пр и вжитті до неї усіх можливих заходів адміністративного в пливу, інспекційний орган Де ржкомзему інформує про це ві дповідний орган прокуратури , орган виконавчої влади або о рган місцевого самоврядуван ня.

Судом першої інстанції вст ановлено, що повідомлення ві дповідачу про проведення пер евірки позивачами не направл ялись, що свідчить про поруше ння права відповідача на уча сть його представників у пр оведенні перевірки 17.07.2008р.

Також відповідні приписи т а протоколи про адміністрати вні правопорушення державни м інспектором складені не бу ли. Даний факт позбавив відпо відача можливості реагувати для захисту своїх прав та зак онних інтересів.

Крім цього, при проведенні п еревірок земель, які за тверд женням позивачів, самовільно використовує відповідач, не були присутні свідки. Даний ф акт підтверджується тим, що а кти складені та підписані С абадахом В.В.(начальником К ам'янець-Подільського міжрай відділу з контролю за викори станням та охороною земель) і Круликом О.Я. (спеціаліст відділу земельних ресурсів в Ярмолинецькому районі ), які проводили дані перевірк и і є представниками державн их органів, а не свідками.

Слід зазначити, що відповід но до пояснень представника Державної інспекції з контро лю за використанням та охоро ною земель у Хмельницькій об ласті межі спірної ділянки в изначалися не на місцевості, а на підставі карт землекори стування, які відображають п лощі і місце розташування зе мельних ділянок.

Таким чином, акти перевірок та обстежень земельних діля нок складені з порушенням ви мог чинного законодавства.

Щодо правових підстав відш кодування шкоди у розмірі 91624,24 грн. з відповідача, колегія су ддів вважає за необхідне заз начити наступне.

Ст.11 Цивільного кодексу Укр аїни передбачено, що підстав ою виникнення цивільних прав і обов'язків, в т.ч. відшкодува ння кредиторові або іншій ос обі збитків (шкоди), є зобов'яз ання, які виникають з договор ів та інших право чинів або вн аслідок завдання шкоди.

Відповідно до ст.1166 Цивільно го кодексу України майнова ш кода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяль ністю особистим немайновим п равам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в пов ному обсязі особою, яка її зав дала.

Для застосування такого за ходу відповідальності, як ст ягнення шкоди, необхідно ная вність всіх елементів складу цивільного правопорушення: протиправної поведінки (дії чи бездіяльності) особи; шкід ливого результату такої пове дінки (шкоди); причинного зв'яз ку між протиправною поведінк ою та шкодою; вини особи, яка з аподіяла шкоду.

Відсутність хоча б одного з елементів складу правопоруш ення унеможливлює стягнення шкоди.

Прокурором та позивачами н е обгрунтовано протиправнос ті дій відповідача щодо вико ристання спірної земельної д ілянки а також не доведено об ставин щодо розміру самовіль но використовуваної земельн ої ділянки.

Окрім того, із п.3.1 Методичних рекомендацій щодо застосува ння Методики визначення розм іру шкоди, заподіяної зайнят тям земельних ділянок, викор истання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зн яття ґрунтового покриву (род ючого шару грунту) без спеціа льного дозволу, затвердженої наказом Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель від 12.09.2007р. №110 вбачається, що підставою для здійснення розрахунку розмі ру шкоди, заподіяної державі , територіальним громадам, юр идичним чи фізичним особам в наслідок самовільного зайня ття земельних ділянок є мате ріали справи про адміністрат ивне провадження, які підтве рджують факт вчинення правоп орушення, а саме: акт перевірк и дотримання вимог земельног о законодавства; протокол пр о адміністративне правопору шення; припис (з вимогою усуне ння порушення земельного зак онодавства); акт обстеження з емельної ділянки.

Як вже зазначалось, протоко ли про адміністративні право порушення та відповідні прип иси інспекцією взагалі не ск ладались.

Згідно із ч.1 ст.11 Закону Укра їни "Про державний контроль з а використанням та охороною земель” державні інспектори у сфері державного контролю за використанням та охороно ю земель зобов'язані додержу ватися Конституції України, законів України, актів Прези дента України та Кабінету Мі ністрів України, інших норма тивно-правових актів.

В матеріалах справи відсут ні будь-які докази, які б підтв ерджували самовільне зайнят тя та використання спірної д ілянки. Відповідач стверджує , що спірну земельну ділянку н е займав.

Відповідно до ст. 32 Господар ського процесуального кодек су України пояснення відпові дача є одним із доказів по спр аві.

Враховуючи, що акти перевір ок та обстежень земельних ді лянок, на які посилаються поз ивачі та прокурор як на доказ в обґрунтування позову, скла дені з порушенням вимог чинн ого законодавства, а протоко ли про адміністративні право порушення та відповідні прип иси взагалі відсутні, то й від сутні підстави для задоволен ня позовних вимог.

Колегія суддів погоджуєть ся й з висновком суду першої і нстанції стосовно того що ак ти перевірки від 20.06.2008р. та 16.02.2009р. складені не державними інспе кторами, а особами, які не мают ь належних на те повноважень та без дотримання процедури проведення перевірок. Також акти не містять беззаперечн их доказів, які б підтверджув али позовні вимоги до відпов ідача.

Крім цього, довідка сільськ ого голови №20 від 12.02.2009р. супереч ить за змістом довідці №16 від 04.02.2009р., в якій вказано, що станом на 01.01.2009р. жодного самовільного захоплення або незаконного використання земель зі сторо ни ТОВ "Стіомі-Холдінг” на тер иторії Томашівської сільськ ої ради не виявлено. Всі землі обробляються згідно укладен их договорів.

Слід зазначити, що прокурор і позивачі просять зобов' я зати відповідача звільнити з емельну ділянку, не довівши, п ри цьому, що вказана земельна ділянка зайнята останнім на час вирішення спору.

Відповідно ст.33 Господарськ ого процесуального кодексу У країни кожна сторона повинна довести ті обставини, на які в она посилається як на підста ву своїх вимог і заперечень.

Враховуючи, що позивачами т а прокурором не доведено фак т самовільного зайняття та в икористання зайнятих діляно к площею 43,0 га, 45,65 га і 12,75 га, що роз ташовані на території Томаші вської сільської ради Ярмоли нецького району за межами на селеного пункту, а також завд ання шкоди, заподіяної внасл ідок самовільного зайняття з емельних ділянок в сумі 91626,24 гр н. на момент пред'явлення позо ву та прийняття рішення судо м першої інстанції, судова ко легія погоджується з висновк ом місцевого господарського суду щодо відмови в задоволе нні позовних вимог.

З огляду на викладене, колег ія суддів дійшла висновку, що рішення господарського суду Хмельницької області від 12.03. 2009р. у справі №12/85 є законним та о бґрунтованим, відповідає мат еріалам справи та нормам чин ного законодавства, а підста ви для задоволення апеляційн ого подання відсутні.

Керуючись ст.ст. 101,103,105 Господ арського процесуального код ексу України, Житомирський а пеляційний господарський су д

ПОСТА НОВИВ:

1. Рішення господарського суду Хмельницької області в ід 12 березня2009 року у справі №12/8 5 залишити без змін, а апеляцій не подання Прокурора Ярмоли нецького району Хмельницько ї області - без задоволення.

2. Справу №12/85 повернути до гос подарського суду Хмельницьк ої області.

Головуючий суддя Філіпова Т.Л.

судді:

Го ршкова Н.Ф.

Ма йор Г.І.

Віддруковано: 8 прим.:

1 - до справи;

2 -4 - сторонам;

5 - третій особі;

6,7 - прокур.

8 - в наряд

Дата ухвалення рішення 14.05.2009
Зареєстровано 04.06.2009
Оприлюднено 20.12.2010

Судовий реєстр по справі 12/85

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.01.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 11.10.2010 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 04.10.2010 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 25.08.2010 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 12.08.2010 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Судовий наказ від 09.08.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 30.06.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 16.06.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Судовий наказ від 12.02.2010 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 12.01.2010 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Постанова від 14.05.2009 Житомирський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.04.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 29.04.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське
Постанова від 22.04.2009 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Ухвала від 25.03.2009 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Ухвала від 26.02.2009 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Рішення від 20.11.2008 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 26.05.2008 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Постанова від 23.01.2007 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Рішення від 05.06.2006 Господарський суд Херсонської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 12/85

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону