Рішення
від 31.07.2017 по справі 922/1967/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 715-77-21, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" серпня 2017 р.Справа № 922/1967/17

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Погорелової О.В

при секретарі судового засідання Федоровій К.О.

розглянувши справу

за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк", м. Київ до Підприємства "Громада" Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України", м. Харків про зобов'язання вчинити певні дії за участю представників сторін:

позивача - не з'явився,

відповідача - не з'явився,

ВСТАНОВИВ:

У червні 2017 року до господарського суду Харківської області з позовом до Підприємства "Громада" Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України" (далі - відповідач) звернулось ПАТ КБ "Приватбанк" (далі - позивач). У позові останній просить суд зобов'язати відповідача в особі ліквідаційної комісії визнати кредиторські вимоги ПАТ "КБ "Приватбанк" за договором №35-980-04 про надання овердрафтового кредиту від 27.08.2004 у сумі 6395521,68 грн., в т.ч. заборгованість за кредитом - 393726,07 грн., заборгованість за відсотками - 2441406,52 грн., пеня - 3560389,09 грн. та включити зазначені вимоги до проміжного ліквідаційного балансу. Витрати по оплаті судового збору позивач просить суд покласти на відповідача.

Ухвалою господарського суду від 13.06.2017 вказану позовну заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі та розгляд справи призначено на 27.06.2017 о 10:00.

Ухвалою господарського суду від 27.06.2017 розгляд справи було відкладено на 01.08.2017 о 10:45.

Представник позивача у призначене судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що свідчить повідомлення про вручення відповідного поштового відправлення.

Відповідач правом на участь представника у судовому засіданні не скористався, причину неявки не повідомив, витребуваних судом документів не надав. Про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що свідчить відмітка про направлення ухвали про призначення справи до розгляду за адресою, вказаною у позовній заяві. Проте ухвала суду повернута без вручення адресатові з позначкою поштового відділення "за закінченням терміну зберігання".

Як роз'яснив Вищий господарський суд України у Постанові Пленуму № 18 від 26 грудня 2011 року (з подальшими змінами та доповненнями) "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання.

Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи, у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК. За змістом цих норм, зокрема, в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

Судом перевірено адресу відповідача та згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження відповідача - 61177, м. Харків, вул. таборова, 71/1 та саме на цю адресу судом надсилались процесуальні документи, а позивачем позовну заяву.

Згідно з частиною другою статті 4-3 ГПК України та статтею 33 ГПК України сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. При цьому, суд має створити належні умови всім учасникам судового процесу для виконання ними вказаного обов'язку по доведенню своєї правової позиції. Матеріали справи свідчать про те, що судом було створено всім учасникам судового процесу належні умови для доведення останніми своїх правових позицій, надання ними доказів, які, на їх думку, є достатніми для обґрунтування своїх вимог та заперечень та надано достатньо часу для підготовки до судового засідання тощо. Окрім того, судом було вжито всіх заходів, в межах визначених чинним законодавством повноважень, щодо всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.

У випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору. На думку суду, обставини справи свідчать про наявність у ній матеріалів достатніх для розгляду справи по суті та ухвалення законного і обґрунтованого рішення.

З'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, всебічно та повно з'ясувавши обставини справи, судом встановлено наступне.

Як свідчать матеріали справи, 27.08.2004 між Закритим акціонерним товариством комерційний банк "ПриватБанк" (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк") та Підприємством "Громада" Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України" (відповідач, позичальник) було укладено договір про надання овердрафтового кредиту №335-980-04, відповідно до умов якого Банк надав позичальнику кредит шляхом овердрафтового обслуговування рахунку 26002321460001 за рахунок кредитних коштів у межах ліміту, встановленого відповідно до п. 1.3 даного договору, в обмін на зобов'язання позичальника повернути отриманий кредит та сплатити відсотки, встановлені договором.

Пунктом 1.3. Договору передбачено, що ліміт стосовно до даного договору являє собою суму коштів, у межах якої Банк зобов'язується робити оплату розрахункових документів клієнта понад залишок коштів на його поточному рахунку. На момент підписання договору ліміт склав 509 000 грн.

Згідно п. 1.4. Договору встановлено, що проведення платежів клієнта в порядку, встановленому цим договором, здійснюється банком у термін до 26.08.2005.

Відповідно до п.2.2.5 Договору відповідач зобов'язався зробити повне погашення кредиту не пізніше терміну, встановленого п 1.4. даного договору.

Пунктом 4.1. Договору сторонами було передбачено, що за користування кредитом у період з дати виникнення дебетового сальдо на поточному рахунку Клієнта при закритті банківського дня Клієнт сплачує відсотки виходячи з відсоткової ставки, розмір якої залежить від терміну користування кредитом і встановлений у Додатку № 1 до даного договору.

Згідно п.1.1 Додатку№1 до Договору №335-980-04 від 27.08.2004 було передбачено, що відсоткова ставка до розрахунку залежить від терміну існування непогашеного залишку по кредиту і визначається таким чином:

- термін користування кредитом протягом 1-3 днів (відсоткова ставка 18%);

- термін користування кредитом протягом 4-7 днів (відсоткова ставка 21%);

- термін користування кредитом протягом 8-15 днів (відсоткова ставка 23%);

- термін користування кредитом протягом 16-30 днів (відсоткова ставка 24%).

Пунктом 4.2. договору встановлено, що у відповідності зі ст. 212 Цивільного кодексу України, при порушенні Клієнтом якого-небудь із зобов'язань по погашенню кредиту, передбачених п.п. 1.4., 1.5., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.3.4. даного договору, Клієнт сплачує банку відсотки за користування кредитом у розмірі 48% річних від суми залишку непогашеної заборгованості.

Пунктом 5.1. договору сторони погодили, що при порушенні клієнтом якого-небудь із зобов'язань: по сплаті відсотків за користування кредитом, передбачених п.п. 2.2.2, 4.1., 4.2, 4.3. 4.4 даного договору; термінів повернення кредиту, передбачених п.п. 1.4., 1.5., 2.2.З., 2.2.4., 2.2.5., 2.3.4. даного договору, винагороди, передбаченої п.п. 2.2.7., 4.5, 4.6, 4.7 даного договору, клієнт виплачує банку за кожен випадок порушення пеню в розмірі 0,2% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який виплачується пеня.

Публічне акціонерне товариство Комерційного банку "Приватбанк" в повному обсязі виконало свої зобов'язання перед відповідачем, проте відповідач свої зобов'язання за Договором № 35-980-04 про надання овердрафтового кредиту від 27.08.2004 не виконав у зв'язку з чим у нього утворилась заборгованість перед ПАТ КБ «Приватбанк" яка станом на 30.03.2017р. становить 6395521,68 грн. і складається з наступного:

- заборгованість за кредитом - 393 726,07 грн.

- заборгованість за відсотками - 2 441 406,52 грн.

- пеня - 3 560 389,09 грн.

Також, Позивачу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стало відомо, що відповідач - Підприємство "Громада" Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України" (ЄДРПОУ 30754896) з 02.09.2008 перебуває в стані припинення підприємницької діяльності.

За приписами ч.1 ст.111 Цивільного кодексу України з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу щодо ліквідації юридичної особи ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана письмово повідомити кожного з боржників про припинення юридичної особи в установлені цим Кодексом строки.

Проте відповідач не повідомив публічне акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк" про припинення юридичної особи в строк для заявлення кредиторами своїх вимог не встановив.

У зв'язку з викладеними обставинами, 21.04.2017 позивач направив на адресу голови ліквідаційної комісії підприємства заяву з кредиторськими вимогами №б/н на загальну суму 6395521,68 грн.

Проте, 26.05.2017 вищезазначена заява була повернута не врученою на адресу Позивача, що підтверджується відомостями з офіційного сайту Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» .

Як зазначає позивач, відповідач ніяким чином на вказану заяву позивача не відреагував, грошові вимоги позивача до проміжного ліквідаційного балансу не включив.

Такі обставини, на думку позивача, свідчать про порушення його прав та охоронюваних законом інтересів і є підставою для їх захисту у судовому порядку.

Надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам з урахуванням фактичних та правових підстав позовних вимог, суд виходить з наступного.

За загальним положенням цивільного законодавства, зобов'язання виникають з підстав, зазначених у статті 11 Цивільного кодексу України. За приписами частини 2 цієї статті підставами виникнення цивільних прав та обов'язку, зокрема, є договори та інші правочини, інші юридичні факти. Підставою виникнення цивільних прав та обов'язків є дії осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також дії, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.

Відповідно до статті 173 Господарського кодексу України та статті 509 Цивільного кодексу України, господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утримуватися від певних дій, а інший суб'єкт (управлена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Господарські зобов'язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать (стаття 174 Господарського кодексу України).

Згідно частини 7 статті 179 Господарського кодексу України, господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом.

Відповідно до статті 629 Цивільного кодексу України, договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно статті 525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 598 Цивільного кодексу України, зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом та припинення зобов'язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених законом або договором, а згідно статті 599 Цивільного кодексу України, зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Згідно частини 1 статті 612 Цивільного кодексу України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до частини 1 статті 193 Господарського кодексу України, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно статті 1054 Цивільного кодексу України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Відповідно до пункту 1 статті 1048 Цивільного кодексу України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

Частиною 1 статті 1049 Цивільного кодексу України, передбачено, що позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно частини 1 статті 1050 Цивільного кодексу України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач в порушення домовленості сторін, зобов'язання за вказаним договором належним чином не виконав, не сплатив необхідні кошти для погашення заборгованості та не надав суду жодних доказів, які б спростовували суму заявленого боргу.

Отже, враховуючи вищевикладене, відповідач визнається судом таким, що прострочив виконання зобов'язання за договором про надання офердрафтового кредиту від 27.08.2004.

Відповідно до статей 610, 611 Цивільного кодексу України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання), а у разі порушення зобов'язання, настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Згідно статті 546 Цивільного кодексу України, виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов'язання.

Статтею 549 Цивільного кодексу України передбачено, що пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення.

Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені родовими ознаками, він зобов'язаний сплатити неустойку відповідно до статей 549-552 цього Кодексу, яка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Пунктом 5.1. договору сторони погодили, що при порушенні клієнтом якого-небудь із зобов'язань: по сплаті відсотків за користування кредитом, передбачених п.п. 2.2.2, 4.1., 4.2, 4.3. 4.4 даного договору; термінів повернення кредиту, передбачених п.п. 1.4., 1.5., 2.2.З., 2.2.4., 2.2.5., 2.3.4. даного договору, винагороди, передбаченої п.п. 2.2.7., 4.5, 4.6, 4.7 даного договору, клієнт виплачує банку за кожен випадок порушення пеню в розмірі 0,2% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який виплачується пеня.

Враховуючи викладене, суд вважає доведеною матеріалами справи заборгованість відповідача перед позивачем за договором про надання офердрафтового кредиту від 27.08.2004 в розмірі 6395521,68 грн., що складається з заборгованості за кредитом у розмірі 393 726,07 грн.; заборгованості за відсотками - в розмірі 2 441 406,52 грн. та пені у розмірі 3 560 389,09 грн.

Щодо вимоги про зобов'язання ліквідаційну комісію Підприємства "Громада" Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України" визнати та включити до проміжного ліквідаційного балансу вимоги Публічного акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" у розмірі 6395521,68 грн. суд зазначає наступне.

Згідно статті 110 Цивільного кодексу України, юридична особа ліквідується, зокрема, за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи в інших випадках, встановлених законом, - за позовом відповідного органу державної влади.

Відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України, після внесення запису про прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

Відомості про те, що відповідач знаходиться в стані припинення банку стали відомі самостійно в процесі моніторингу в ЄДР даних щодо стану боржників, після чого, 21.04.2017 ПАТ КБ "Приватбанк" в порядку статті 105 Цивільного кодексу України, на адресу Підприємства "Громада" Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України" направив заяву про розгляд, визнання кредиторських вимог в сумі 6395521,68 грн., та включення їх до проміжного ліквідаційного балансу боржника.

Відповідь від голови ліквідаційної комісії про результати розгляду кредиторських вимог, банк не отримав, 26.05.2017 конверт було повернуто у зв'язку з неврученням адресату.

Отже, ліквідаційною комісією відповідача кредиторські вимоги ПАТ КБ "Приватбанк" не розглядались та не вирішувалось питання про їх визнання або відхилення. Фактично ліквідаційна комісія відповідача ухилилась від їх розгляду.

Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду ( частина 1 статті 111 Цивільного кодексу України).

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи (частина 1 статті 111 Цивільного кодексу України).

При цьому, у відповідності до частини 5 статті 112 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність юридичної особи, що ліквідується, вважаються погашеними.

Оскільки позивачем не було отримано від відповідача повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог, то строк передбачений частиною 5 статті 112 Цивільного кодексу України не підлягає застосуванню в даному випадку, оскільки вимоги позивача - Публічного акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" не можуть вважатися погашеними, а право на визнання вимог Публічного акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" є таким, що підлягає судовому захисту.

Згідно частини 1 статті 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

У зв`язку з тим, що позивач звернувся до суду з даним позовом 12.06.2017, що підтверджується штампом канцелярії господарського суду, а заява позивача від 21.04.2017 з кредиторськими вимогами була повернута заявникові 26.05.2017, суд дійшов висновку, що вимоги позивача, заявлені в межах строку для звернення до суду із позовом до ліквідаційної комісії.

Відповідно до п. 4 ст. 129 Конституції України, ст.ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень, суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи, а за загальним правилом тягар доказування певних обставин покладається на особу, яка посилається на ці обставини.

Відповідно до ст.ст. 4-2, 4-3 Господарського процесуального кодексу України, правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом. Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Згідно ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно зі ст. 43 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

З урахуванням наведеного, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими, доведеними доданими до матеріалів справи доказами, не спростованими відповідачем та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, витрати по оплаті судового збору покладаються на відповідача.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 6, 8, 19, 124, 129 Конституції України, ст. ст. 1, 4, 12, 22, 33, 43, 44-49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Зобов'язати Підприємство "Громада" Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України" (61177, м. Харків, вул.Таборова,71/1, ЄДРПОУ 30754896) в особі ліквідаційної комісії визнати та включити кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, код ЄДРПОУ 14360570) за договором №35-980-04 про надання овердрафтового кредиту від 27.08.2004 у сумі 393726,07 грн. - заборгованість за кредитом, заборгованість за відсотками - 2441406,52 грн., пеня - 3560389,09 грн. та включити зазначені вимоги до проміжного ліквідаційного балансу.

Стягнути з Підприємства "Громада" Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України" (61177, м. Харків, вул.Таборова,71/1, ЄДРПОУ 30754896) на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, код ЄДРПОУ 14360570) 1600 грн. судового збору.

Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Відповідно до статті 93 Господарського процесуального кодексу України, рішення може бути оскаржене до Харківського апеляційного господарського суду через господарський суд Харківської області протягом десяти днів з дня підписання повного рішення.

Повне рішення складено 04.08.2017 р.

Суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення31.07.2017
Оприлюднено07.08.2017

Судовий реєстр по справі —922/1967/17

Рішення від 07.08.2017

Господарське

Господарський суд Харківської області

Погорелова О.В.

Ухвала від 28.06.2017

Господарське

Господарський суд Харківської області

Погорелова О.В.

Ухвала від 19.06.2017

Господарське

Господарський суд Харківської області

Погорелова О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні