ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

1

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІ НІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2009 року м. Полтава Справа № 2-а-12906/09

Полтавський окружний адміністративний суд у скла ді:

головуючого судді - С.С. Бо йко,

при секретарі - В.В.Білан ,

за участю:

представника позивача: Ш улік О.Й. ,

представника відповідача: Пусан Є.В.

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в м. Полтав і справу за позовом Товарист ва з обмеженою відповідальні стю "Руст" до Кременчуцької о б'єднаної державної податков ої інспекція у Полтавськійоб ласті про визнання нечинним та скасування податкового п овідомлення - рішення № 0003422301/0/3442 в ід 19.11.2008 року, -

В С Т А Н О В И В:

19 січня 2009 року ТОВ "РУСТ" з вернулося до Полтавського ок ружного адміністративного с уду з адміністративним позов ом до Кременчуцької об'єднан ої державної податкової інсп екція у Полтавськійобласті про визнання нечинним та ска сування податкового повідом лення - рішення № 0003422301/0/3442 від 19.11.2008 р оку.

В обґрунтування позовних в имог позивач зазначив, що від повідачем безпідставно прий нято податкове повідомлення -рішення №0003422301/0/3442 від 19.11.2008 року як е вмотивоване тим, що позивач протиправно збільшив свій п одатковий кредит на підставі податкової накладної №23 від 3 1.03.2008 року яка видана ПП "ГРОСС", о скільки вказане приватне під приємство у податковій звітн ості за березень 2008 року не від образило надходження від поз ивача коштів в сумі 2724540 грн. та в ідповідно не сплатив податко ве зобов'язання по ним. Позива ч зауважує, що він правомірно збільшив свій податковий кр едит на підставі податкової накладної №23 від 31.03.2008 року та за значав, що він не повинен відп овідати за невиконання подат кових зобов'язань іншими пла тниками податку.

Представник відповідача в засіданні зазначив, що спірн е податкове повідомлення ріш ення прийнято відповідачем п равомірно на підставі Закону України "Про податок на додан у вартість". Також вказував, що позивач не може збільшувати свій податковий кредит на пі дставі податкової накладної №23 від 31.03.2008 року яка видана ПП "Г росс" адже вказане підприємс тво не повністю сплатило сво є податкове зобов'язання за б ерезень 2008 року. Крім того, наго лошував на те, що ПП "ГРОСС" не з находиться за адресою яка за значена у податковій накладн ій №23 від 31.03.2008 року, а тому на дум ку відповідача дана податков а накладна не може бути підст авою для збільшення податков ого кредиту.

Суд, вивчивши та дослідивши матеріали справи, заслухавш и представника позивача, з'яс увавши всі фактичні обставин и, на яких ґрунтуються позовн і вимоги, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, приходить до в исновку, що позов підлягає за доволенню з наступних підста в.

Судом встановлено, що товар иство з обмеженою відповідал ьністю "Руст" 06.12.2002 року зареєст роване як юридична особа (іде нтифікаційний код 32275526) Викона вчим комітетом Кременчуцько ї міської ради.

Позивач є платником податк у на додану вартість та переб уває на обліку у Кременчуцьк ій ОДПІ з 24.12.2002 року.

Нормою ч.1 ст. 11-1 Закону Україн и “Про державну податкову сл ужбу в Україні” встановлено, що Плановою виїзною перевір кою вважається перевірка пла тника податків щодо своєчасн ості, достовірності, повноти нарахування та сплати ним по датків та зборів (обов'язкови х платежів), яка передбачена у плані роботи органу державн ої податкової служби і прово диться за місцезнаходженням такого платника податків чи за місцем розташування об'єк та права власності, стосовно якого проводиться така план ова виїзна перевірка.

Частиною 2 ст. 11-1 Закону Украї ни “Про державну податкову с лужбу в Україні” встановлено , що планова виїзна перевірка проводиться за сукупними по казниками фінансово-господа рської діяльності платника п одатків за письмовим рішення м керівника відповідного орг ану державної податкової слу жби не частіше одного разу на календарний рік.

Таким чином, відповідач на п ідставі вищенаведених норм н а підставі плану проведення планових перевірок 19.09.2008 року н аправив позивачу повідомлен ня про проведення планової в иїзної перевірки №24212/10 яке бул о отримано директором ТОВ "Ру ст", дана обставина представн иком позивача в засіданні не заперечувалась.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 11-2 Зако ну України “Про державну под аткову службу в Україні” пос адові особи органу державної податкової служби вправі пр иступити до проведення плано вої або позапланової виїзної перевірки за наявності підс тав для їх проведення, визнач ених цим та іншими законами У країни, та за умови надання пл атнику податків під розписку : направлення на перевірку, в я кому зазначаються дата його видачі, назва органу державн ої податкової служби, мета, ви д (планова або позапланова), пі дстави, дата початку та дата з акінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадови х осіб органу державної пода ткової служби, які проводити муть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умо ви наявності підпису керівни ка органу державної податков ої служби, скріпленого печат кою органу державної податко вої служби;

Кременчуцька ОДПІ видала н аправлення на проведення пла нової перевірки ТОВ "РУСТ", яке вручено директору позивача під розписку (в матеріалах сп рави).

Таким чином, в період з 03.10.2008 р. по 30.10.2008 р. на підставі вищенаве деного плану перевірок та на правлення на проведення пере вірки відповідачем проведен о планову документальну пере вірку з питань дотримання по даткового законодавства.

Згідно із ч.10 ст. 11-1 Закону Укр аїни “Про державну податкову службу в Україні” триваліст ь планової виїзної перевірки не повинна перевищувати 20 роб очих днів, а щодо суб'єктів мал ого підприємництва - 10 робочих днів.

Аналізуючи вищевикладене суд приходить до висновку пр о те, відповідачем правомірн о, на підставі повноважень на даних Законом України “Про д ержавну податкову службу в У країні” проведена перевірка дотримання вимог податковог о законодавства суб'єкта гос подарювання ТОВ "РУСТ" в періо д з 03.10.2008 р. по 30.10.2008 року.

За результатами перевірки складено акт №3216/23-210/32275526 від 06.11.2008 р оку, в якому зафіксовано пору шення п.п 7.4.1. п.7.4 ст. 7 Закону Укра їни "Про податок на додану вар тість", а саме заниження подат ку на додану вартість за бере зень 2008 року на суму 109418 грн.

На підставі вищенаведеног о акту відповідачем 19.11.2008 року п рийнято податкове повідомле ння-рішення №0003422301/0/3442 .

З вимогою про визнання неді йсним та скасування вищезазн аченого податкового повідом лення - рішення позивач зверн увся до суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 2 Кодекс у адміністративного судочин ства України у справах щодо о скарження рішень, дій чи безд іяльності суб'єктів владних повноважень адміністративн і суди перевіряють, чи прийня ті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спос іб, що передбачені Конституц ією та законами України;з вик ористанням повноваження з ме тою, з якою це повноваження на дано;обґрунтовано, тобто з ур ахуванням усіх обставин, що м ають значення для прийняття рішення (вчинення дії);безсто ронньо (неупереджено);доброс овісно;розсудливо;з дотриман ням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправ едливій дискримінації;пропо рційно, зокрема з дотримання м необхідного балансу між бу дь-якими несприятливими насл ідками для прав, свобод та інт ересів особи і цілями, на дося гнення яких спрямоване це рі шення (дія);з урахуванням прав а особи на участь у процесі пр ийняття рішення;своєчасно, т обто протягом розумного стро ку.

Надаючи оцінку податково му повідомленню-рішенню Крем енчуцької об' єднаної держа вної податкової інспекції №0 003422301/0/3442 від 19.11.2008 року, суд приходи ть до наступних висновків.

Згідно п.п. 7.7.1. п. 7.7. ст. 7 Закону У країни Про податок на додану вартістьвід 03.04.1997 № 168/97-ВР (надалі - Закон України Про ПДВ) сума податку, що підлягає сплаті (п ерерахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню, в изначається як різниця між с умою податкового зобов'язанн я звітного податкового періо ду та сумою податкового кред иту такого звітного податков ого періоду.

Відповідно до п.п.7.3.1 п.7.3 ст. 7 За кону України Про ПДВдатою ви никнення податкових зобов'я зань з поставки товарів (роб іт, послуг) вважається дата , яка припадає на податковий період, протягом якого відбу вається будь-яка з подій, що с талася раніше: або дата зарах ування коштів від покупця (замовника) на банківський р ахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг ), що підлягають поставці, а в р азі поставки товарів (робіт, п ослуг) за готівкові грошові к ошти - дата їх оприбуткування в касі платника податку, а п ри відсутності такої - дата інкасації готівкових кошті в у банківській установі, що обслуговує платника податку ; або дата відвантаження това рів, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що зас відчує факт виконання робіт (послуг) платником податку.

В акті перевірки №3216/23-210/32275526 від 06.11.2008 року відповідач вказує, щ о позивач в порушення норм п.п .7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону України Про П ДВпозивач протиправно збіль шив свій податковий кредит з а березень 2008 року, на підстав і податкової накладної №23 від 31.03.2008 року яка видана ПП "ГРОСС" а дже вказане підприємство не повністю сплатило своє подат кове зобов'язання за березен ь 2008 року.

Відповідно до 7.4.1. Закону Укр аїни Про ПДВподатковий креди т звітного періоду визначає ться виходячи із договірної (контрактної) вартості товар ів (послуг), але не вище рівня звичайних цін, у разі якщо до говірна ціна на такі товари (п ослуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичай ної ціни на такі товари (пос луги), та складається із сум по датків, нарахованих (сплаче них) платником податку за ста вкою, встановленою пунктом 6.1 статті 6 та статтею 8-1 цього З акону. Право на нарахування п одаткового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари (послуги) та основні фонди почали використовуват ися в оподатковуваних операц іях у межах господарської ді яльності платника податку протягом звітного податков ого періоду, а також від того , чи здійснював платник пода тку оподатковувані операці ї протягом такого звітного п одаткового періоду.

Нормою п.п.7.4.5. п.7.4 ст. 7 Закону Ук раїни Про ПДВвстановлено, що не підлягають включенню до с кладу податкового кредиту су ми сплаченого (нарахованого ) податку у зв'язку з придбан ням товарів (послуг), не підт верджені податковими накла дними чи митними деклараці ями (іншими подібними докум ентами згідно з підпунктом 7.2.6 цього пункту.

Відповідно до матеріалів с прави, позивач, дійсно сформу вав податковий кредит за бер езень 2008 року на підставі пода ткової накладної №23 від 31.03.2008 р. ( в матеріалах справи) в сумі 227045 0 грн. в тому числі ПДВ 454090 грн. ви даної ПП "ГРОСС"(ідентифікацій ний код 32860568).

Згідно із п.п. 7.2.4. п.7.2 ст.7 Закону України Про ПДВправо на нара хування податку та складання податкових накладних надаєт ься виключно особам, зареєст рованим як платники податку у порядку, передбаченому ста ттею 9 цього Закону.

Пунктом 9.2 ст.9 Закону України Про ПДВвизначено, що будь-які й особі, яка реєструється як платник податку на додану ва ртість, присвоюється індивід уальний податковий номер, я кий використовується для спр авляння цього податку.

Таким чином, Кременчуцька О ДПІ зареєструвала як платник а податку на додану вартість ПП "ГРОСС" (ідентифікаційний к од 32860568) про що видано свідоцтво платника податку на додану в артість №23704454.

Відповідно до п.п. Гп.9.8 ст. 9 За кону України Про ПДВвстановл ено, що реєстрація діє до дати її анулювання, яка відбуваєт ься у випадках, якщо: особа, за реєстрована як платник пода тку, не надає податковому орг ану декларації з цього подат ку протягом дванадцяти послі довних податкових місяців аб о подає таку декларацію (пода тковий розрахунок), яка (який ) свідчить про відсутність оп одатковуваних поставок про тягом такого періоду, а тако ж у випадках, визначених зако нодавством стосовно порядку реєстрації суб'єктів господ арювання.

Разом з тим, 29.07.2008 року Кремен чуцькою ОДПІ складено акт пр о анулювання реєстрації свід оцтва платника податку на до дану вартість.

Виходячи з вищевикладеног о на момент видачі податково ї накладної №23 від 31.03.2008 р. на сум у 2270450 грн. в тому числі ПДВ 454090 грн . свідоцтво платника ПДВ ПП "Гр осс" не було анульовано, відпо відно підприємство мало прав о на видачу вказаних податко вих накладних, а позивач в сво ю чергу правомірно збільшив свій податковий кредит за бе резень 2008 року на суму 454090 грн.

Згідно із п.п. 4.2.2. п.4.2 ст.4 Закону України Про порядок погашен ня зобов'язань платників под атків перед бюджетами та дер жавними цільовими фондамико нтролюючий орган зобов'язани й самостійно визначити суму податкового зобов'язання пл атника податків у разі якщо д ані документальних перевір ок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'я зань, заявлених у податкових деклараціях.

Крім того, суд вважає за нео бхідне зазначити, що право по зивача на формування податко вого кредиту за певний звітн ий період, не ставить йому в об ов'язок перевіряти сплату по даткового зобов'язання контр агента яким видана податкова накладна, адже це є обов'язок контролюючого органу.

За таких обставин суд прихо дить до висновку, що відповід ач безпідставно та необґрунт овано прийняв спірне податко ве повідомленя-рішення яким позивачу нараховано 109418,00 грн. п одатку на додану вартість та застосовано штрафну санкцію в сумі 54709 грн.

Згідно із ч.2 ст. 19 Конституці ї України органи державної в лади та органи місцевого сам оврядування, їх посадові осо би зобов'язані діяти лише на п ідставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Ко нституцією та законами Украї ни.

Частиною 2 ст. 71 Кодексу адмін істративного судочинства Ук раїни передбачено, що в адмін істративних справах про прот иправність рішень, дій чи без діяльність суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо д оказування правомірності св ого рішення, дії чи бездіяльн ості покладається на відпові дача, якщо він заперечує прот и адміністративного позову.

Отже, обов'язок доведення об ставин, які стали підставою д ля прийняття спірного повідо млення-рішення покладено на податковий орган.

В даному випадку відповіда ч не довів правомірність при йнятого ним податкового пові домлення-рішення.

Враховуючи вищенаведене, с уд приходить до висновку про те, що позовні вимоги обґрунт овані підтверджені матеріал ами справи, а тому підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, ке руючись статтями 7, 8, 9, 10, 11, 71, 160-163 К одексу адміністративного су дочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Позов задовольнити.

Визнати неправомірним та с касувати податкове повідомл ення - рішення Кременчуцької об'єднаної державної податк ової інспекція у Полтавській області №0003422301/0/3442 від 19.11.2008 року.

Стягнути з Державного бюдж ету України на користь Товар иства з обмеженою відповідал ьністю "Руст" витрати зі сплат и судового збору у розмірі 3 гр н. 40 коп.

Копію постанови направити сторонам.

Постанова, відповідно до с татті 254 Кодексу адміністрати вного судочинства України, н абирає законної сили після з акінчення строку подання зая ви про апеляційне оскарження , встановленого цим Кодексом , якщо таку заяву не було подан о. Якщо було подано заяву про а пеляційне оскарження, але ап еляційна скарга не була пода на у строк, встановлений Коде ксом адміністративного судо чинства, постанова набирає з аконної сили після закінченн я цього строку. У разі подання апеляційної скарги судове р ішення, якщо його не скасован о, набирає законної сили післ я закінчення апеляційного ро згляду справи.

Постанова може бути оскарж ена до Харківського апеляцій ного адміністративного суду через Полтавський окружний адміністративний суд шляхом подачі заяви про апеляційне оскарження в 10-денний термін з дня складання постанови в п овному обсязі та подачі апел яційної скарги у 20-денний терм ін після подачі заяви про апе ляційне оскарження в порядку , визначеному статтею 186 Кодек су адміністративного судоч инства України.

Повний текст постанови виг отовлено 17.11.2009 року.

Суддя С.С . Бойко

Дата ухвалення рішення 11.11.2009
Оприлюднено 18.12.2010

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2-а-12906/09

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону