ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

09 січня 2018 року Справа № 923/1017/17

Господарський суд Херсонської області у складі судді Литвинової В.В. при секретарі Горголь О. М., розглянувши справу

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейське бюро реструктуризації", м. Київ

до: товариства з обмеженою відповідальністю "ІНФІНІТІ ЕЛІТ", м. Херсон

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: товариства з обмеженою відповідальністю "ФРАМ КО", с.Софіївська Борщагівка Київської області

про стягнення заборгованості в сумі 29 439,53 грн. за договором поставки

за участю

представників сторін:

від позивача - не прибув;

від відповідача - не прибув;

від третьої особи - не прибув.

в с т а н о в и в:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКЕ БЮРО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ" (позивач) звернулось до Господарського суду Херсонської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 ( відповідач) про стягнення 29439,53 грн. за договором поставки, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - товариства з обмеженою відповідальністю "ФРАМ КО" .

Про причини звернення з позовом зазначалося в ухвалах суду від 21.11.2017, 19.12.2017, якими розгляд справи відкладався.

Починаючи з 19.12.2017 дана справа розглядається за нормами нового Господарського процесуального кодексу України в порядку загального позовного провадження.

28.12.2017 від учасників судового процесу (позивача та відповідача) надійшла спільна заява про затвердження мирової угоди укладеної між ними 22.12.2017, яка додана до заяви.

В судове засідання 09.01.2017 представники сторін не прибули.

Дослідивши матеріали справи, заяву про затвердження мирової угоди, мирову угоду, яка додана до заяви, суд зазначає, що відповідно до си. 192 ГПК України укладення мирової угоди проводиться на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов'язків сторін, з якими кореспондується повноваження суду затвердити мирову угоду та закрити провадження у справі, якщо мирова угода стосується прав та обов'язків сторін у спорі та не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

Суд не встановив, щоб наведений зміст мирової угоди суперечив закону, або порушував чиї-небудь права, свободи, інтереси.

Мирова угода укладена представниками в межах повноважень, які перевірено судом, стосується прав та обов'язків сторін у спорі. Мирова угода відповідає загальним засадам цивільного законодавства, зокрема, свободи договору, справедливості, добросовісності та розумності.

На підставі викладеного суд затверджує мирову угоду між сторонами та закриває провадження у справі на підставі п.7 ч.1 ст.231 ГПК України.

Також суд звертає увагу сторін, що відповідно чинного законодавства ухвала суду про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження". У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

На підставі викладеного, та керуючись статтями 192, 193, 231, 234, 235 Господарського процесуального Кодексу України, суд

у х в а л и в:

1. Затвердити мирову угоду у справі № 923/1017/17 укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейське бюро реструктуризації" (04119, м. Київ, вул. Зоологічна, будинок 4-А, офіс 139, код ЄДРПОУ 39704618) та товариством з обмеженою відповідальністю "ІНФІНІТІ ЕЛІТ" (73000 АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 3683812) наступного змісту:

ОСОБА_2

м. Херсон 22 грудня 2017 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКЕ БЮРО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ" , місцезнаходження: 04119 м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, оф. 139, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 39704618, в особі Директора ОСОБА_3, який діє на підставі статуту, (далі - Позивач, ТОВ "ФК "ЄБР" ) та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФІНІТІ ЕЛІТ" (далі-Відповідач), місцезнаходженя: 73000, АДРЕСА_2, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 36838122, в особі директора ОСОБА_4, який діє на підставі статуту, що є сторонами у справі №923/1017/17, яка знаходиться у провадженні господарського суду Херсонської області за позовом ТОВ Фінансова компанія Європейське бюро реструктуризації до ТОВ "ІНФІНІТІ ЕЛІТ" про стягнення 29439,53 грн., іменовані надалі при спільному згадуванні (разом) Сторони , а кожна окремо Сторона , домовились про укладення мирової угоди на таких умовах:

1. Підписанням даної ОСОБА_2 угоди Сторони засвідчують, що між ТОВ "ІНФІНІТІ ЕЛІТ" (код ЄДРПОУ 36838122) та ТОВ "ФРАМ КО" (код ЄДРПОУ 39443405) було укладено договір поставки товару № 1122 від 24.11.2014 р. (далі за текстом - Договір поставки).

2. Згідно з Договором надання послуги факторингу № Ф030717/21 від 03.07.2017 р. (далі за текстом - Договір факторингу) ТОВ "ФРАМ КО" відступило ТОВ "ФК "ЄБР" своє право грошової вимоги до Відповідача за товар, поставлений за Договором поставки згідно накладних на загальну суму 29439,53 грн.

3. ТОВ "ФК "ЄБР" підтверджує, що право вимоги повністю належить Позивачу, нікому іншому не надавалось, не відступалось, будь-яка інша особа не має та не буде мати права вимоги оплати за цими накладними.

4. Відповідач визнає свої зобов'язання по сплаті суми боргу перед Позивачем, який становить 29439,53 грн. та існував на момент складання усної домовленості про підписання ОСОБА_2 угоди в повному обсязі.

5. Сторони домовились, що Відповідач зобов'язується у строк до 15.01.2018 р. включно одним або кількома платежами оплатити в безготівковому порядку на поточний рахунок ТОВ "ФК "ЄБР" №26508052701854 у ПАТ КБ ПриватБанк МФО 300711 грошові кошти у розмірі 29439,53 грн. (двадцять девять тисяч чотириста тридцять девять грн. 53 коп.). Призначення платежу: оплата за мировою угодою від 22 грудня 2017 р. у справі 923/1017/17 . У строк до 15.01.2018 р. Відповідач компенсує Позивачу судовий збір у розмірі 1600,00 грн. (одна тисяча шістсот грн. 00 коп.). Призначення платежу: компенсація судового збору у справі №923/1017/17 .

6. Датою отримання платежу вважається дата зарахування безготівкових коштів на рахунок ТОВ "ФК "ЄБР" .

7. Відповідач має право дострокового погашення боргу.

8. У випадку несплати відповідачем суми, вказаної в п. 5 цієї ОСОБА_2 угоди в строк, Позивач має право на примусове стягнення суми заборгованості.

9. У всіх питаннях, що не врегульовані цією ОСОБА_2 угодою, Сторони керуються законодавством України.

10.Сторони підтверджують, що після виконання ними умов даної ОСОБА_2 угоди не матимуть одна до одної будь-яких претензій, вимог щодо виконання зобов'язань по Договору поставки, Договору факторингу, а зобов'язання Сторін вважатимуться припиненими.

11.Сторони підтверджують, що ні в процесі укладення цієї ОСОБА_2 угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб.

12.Одностороння відмова від цієї ОСОБА_2 угоди не допускається.

13.3 моменту підписання Сторонами та затвердження господарським судом Херсонської області ОСОБА_2 угоди і набрання нею чинності - провадження по справі закривається.

14.Сторонам зрозумілі наслідки укладення та виконання ОСОБА_2 угоди, передбачені ст. ст. 192, 193 Господарського процесуального кодексу України (ред. 2017 р.) Сторони підтверджують, що укладення цієї ОСОБА_2 угоди відповідає їхнім інтересам, волевиявлення сторін є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі, умови ОСОБА_2 угоди є зрозумілі та відповідають реальній домовленості сторін, спрямовані на реальне настання наслідків, обумовлених в ній.

15.Мирову угоду укладено у 3 примірниках - один примірник для Позивача - ТОВ "ФК "ЄБР" , один - для Відповідача ТОВ "ІНФІНІТІ ЕЛІТ" , один - для господарського суду.

16.Дана ОСОБА_2 угода набуває чинності з моменту набрання чинності ухвали господарського суду Херсонської області.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін:

Позивач:

Товариство з обмеженою

відповідальністю

Фінансова компанія

Європейське бюро реструктуризації

04119, м. Київ,

вул. Зоологічна,

будинок 4-А,

офіс 139,

код ЄДРПОУ 39704618

п/р 26508052701854

в ПАТ КБ ПриватБанк ,

МФО 300711, тел. /044/ 221

директор ОСОБА_3, (підпис) відтиск печатки

Відповідач:

Товариство з обмеженою

відповідальністю

"Інфініті Еліт"

73000 м. Херсон,

вул. Безродного, будинок 35,

корпус 3, квартира 80,

код ЄДРПОУ 3683812)

р/р 26003924420936

АБ Укргазбанк , МФО 320478

директор (підпис) відтиск печатки)

2. Закрити провадження у справі.

3. Копію ухвали направити учасникам процесу.

Дана ухвала відповідно до ч.2 ст. 235 ГПК України набирає законної сили з моменту її підписання суддею (суддями) та може бути оскаржена в апеляційній інстанції відповідно до ст. ст. 255, 256 ГПК України.

Повний текст ухвали підписано 11.01.2018

Суддя В.В.Литвинова

Дата ухвалення рішення 09.01.2018
Оприлюднено 12.01.2018

Судовий реєстр по справі 923/1017/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.01.2018 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 19.12.2017 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 21.11.2017 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 01.11.2017 Господарський суд Херсонської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 923/1017/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону