ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

"28" листопада 2018 р.м. Одеса Справа № 916/2294/17

Господарський суд Одеської області

У складі судді Желєзної С.П.

Секретаря судових засідань Курко Д.В.

За участю представників сторін:

Від позивача: ОСОБА_2 на підставі ордеру;

Від відповідача: Ящук Ю.Ю. за довіреністю;

Від третіх осіб: не з'явились;

Розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання судових експертів Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України по справі за позовом ОСОБА_4 до товариства з обмеженою відповідальністю фірми „Крокус" за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: ОСОБА_5, ОСОБА_6, про стягнення заборгованості з виплат засновнику, який вийшов з товариства, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 (далі по тексту - ОСОБА_4) звернувся до господарського суду із позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю фірми „Крокус" (далі по тексту - ТОВ „Крокус") про стягнення із відповідача заборгованості зі сплати ринкової вартості частини майна товариства, яка пропорційна частці ОСОБА_4, що підлягала до сплати при його виході з товариства. Позовні вимоги обґрунтовані фактом відмови відповідача виплатити ОСОБА_4 ринкову частку майна товариства, яка пропорційна його частці у статутному капіталі, та неправомірністю виплати на його користь частки, визначено на підставі балансової вартості майна.

Ухвалами від 13.08.2018р. господарським судом було призначено по даній справі судову комплексну експертизу, проведення судової експертизи доручено Одеському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України, провадження у справі зупинено. На вирішення судової комплексної експертизи судом були поставлені наступні запитання:

- яка дійсна вартість усього майна, в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення з урахуванням майнових зобов'язань товариства, належна ТОВ „Крокус", на момент виходу ОСОБА_4 станом на 07.06.2016р.?

- який дійсний розмір вартості частини майна ТОВ „Крокус" (в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення з урахуванням майнових зобов'язань товариства) належний до виплати ОСОБА_4, станом на 07.06.2016р., пропорційно його частці у статному капіталі ТОВ „Крокус"?

03.10.2018р. до господарського суду від Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшло клопотання судових експертів про надання додаткових документів, а саме: аудиторської перевірки річної фінансової звітності ТОВ „Крокус" станом на 07.06.2016р.; а також про усунення невідповідності між даними балансу станом на 07.06.2016р. та даними Бухгалтерская справка детализированная информация об активах баланса на 07.06.2016р.", яка була долучена відповідачем до матеріалів справи.

При цьому, у клопотання про надання додаткових документів судовими експертами із посиланням на Національний стандарт № 1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003р. № 1440, було зауважено, що дійсна вартість майна визначається для цілей страхування і може бути вартістю відтворення (вартістю заміщення) або ринковою вартістю майна, визначеною відповідно до умов договору страхування, у зв'язку з чим, визначення дійсної вартості майна, належного ТОВ „Крокус", відповідно до Національного стандарту № 1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав" є некоректним.

Ухвалою від 23.10.2018р. господарським судом було поновлено провадження по даній справі, призначено судове засідання для розгляду клопотання експертів із повідомленням учасників судового процесу.

Ухвалою від 12.11.2018р. дана справа була прийнята до провадження суддею Желєзною С.П.

19.11.2018р. за клопотанням ТОВ „Крокус" до матеріалів справи №916/2294/17 було долучено баланс відповідача станом на 07.06.2016р. з урахуванням зауважень експертів, а також копію акту про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ „Крокус" за 2016р.

Розглянувши у судовому засіданні клопотання судових експертів про надання додаткових документів, господарський суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. ч. 3, 6 ст. 69 ГПК України експерт зобов'язаний надати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання. Експерт має право: ознайомлюватися з матеріалами справи; заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом; викладати у висновку експертизи виявлені в ході її проведення факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання; бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предмета і об'єктів дослідження; для цілей проведення експертизи заявляти клопотання про опитування учасників справи та свідків; користуватися іншими правами, що надані Законом України "Про судову експертизу".

Згідно зі ст. 13 Закону України "Про судову експертизу" від 25 лютого 1994 року N 4038-XII (з наступними змінами та доповненнями) незалежно від виду судочинства судовий експерт має право подавати клопотання про надання додаткових матеріалів, якщо експертиза призначена судом або органом досудового розслідування або ознайомлюватися з матеріалами справи, що стосуються предмета судової експертизи.

Положеннями п. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. № 53/5 (з наступними змінами та доповненнями) встановлено наступне: експерт має право, зокрема, ознайомлюватися з матеріалами справи, які стосуються предмета експертизи; відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов'язаних із проведенням експертизи; у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення невідкладно заявляти клопотання органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), щодо уточнення поставлених експертові питань.

Як зазначалось по тексту ухвали вище, у поданому до господарського суду судовими експертами Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України клопотанні було заявлено прохання про надання аудиторської перевірки річної фінансової звітності ТОВ „Крокус" станом на 07.06.2016р., з приводу чого господарський суд зауважує наступне.

Згідно положень Закону України „Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993 № 3125-XII (в редакції, чинній на дату виходу ОСОБА_4 зі складу учасників ТОВ „Крокус") відповідач не належав до переліку суб'єктів, для яких проведення аудиторської перевірки є обов'язковим. За повідомленням ТОВ „Крокус", аудиторська перевірка за ініціативою останнього у вказаний вище період не проводилася. Наведене має наслідком відсутність правових підстав для зобов'язання відповідача надати суду вказані документи.

При цьому, з огляду на приєднання 19.11.2018р. до матеріалів справи за клопотанням ТОВ „Крокус" балансу останнього станом на 07.06.2016р. з урахуванням зауважень експертів, а також копії акту про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ „Крокус" за 2016р., господарський суд дійшов висновку про фактичне виконання заявленого судовими експертами клопотання.

Приймаючи до уваги посилання судових експертів у заявленому клопотанні про некоректність покладених на вирішення судової експертизи питань щодо дійсної вартості майна, господарський суд вважає за необхідне додатково зауважити наступне.

Велика Палата Верховного Суду у постанові від 24.04.2018р. по справі №925/1165/14 дійшла висновку, що за наявності спору між учасником товариства та самою юридичною особою щодо визначення вартості майна останньої, учасник товариства має право вимагати проведення з ним розрахунків на підставі дійсної (ринкової ) вартості майна товариства, а не на підставі вартості, за якою майно обліковується у товаристві. Взяття майна на облік за певною вартістю є односторонньою вольовою дією товариства, яка не може бути беззаперечним доказом дійсної вартості майна. Сторони можуть доводити дійсну вартість майна будь-якими належними доказами (стаття 76 ГПК України). До таких доказів належать, у тому числі, висновки експертів. З огляду на викладене, Велика Палата зауважила, що висновки судів першої та апеляційної інстанцій про те, що вартість частини майна товариства, належна до сплати учаснику, який виходить із цього товариства, має визначатися із дійсної (ринкової) вартості об'єкта оцінки, з урахуванням всього майна товариства, є обґрунтованим.

З огляду на викладене Велика Палата Верховного Суду у постанові від 24.04.2018р. по справі №925/1165/14 відійшла від висновку Верховного Суду України, наведеному у постанові від 18.11.2014р. по справі № 910/10168/13 щодо визначення вартості частини майна товариства, що підлягає виплаті, пропорційно його частці в статутному капіталі товариства на підставі балансу, складеного на дату виходу (виключення).

Відповідно до Національного стандарту № 1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003р. № 1440, ринкова вартість - вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу.

Підсумовуючи вище наведене, враховуючи повідомлення судовими експертами про некоректність покладених на вирішення судової експертизи питань щодо визначення дійсної вартості майна ТОВ „Крокус", приймаючи до уваги висновки, наведені Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 24.04.2018р. по справі №925/1165/14 щодо правомірності визначення частини майна товариства, належна до сплати учаснику, який виходить із цього товариства, на підставі дійсної (ринкової ) вартості об'єкта оцінки, з урахуванням всього майна товариства, господарський суд дійшов висновку щодо необхідності уточнення поставлених експертам питань шляхом покладення на вирішення судової експертизи питання щодо ринкової вартості усього майна ТОВ „Крокус" на момент виходу ОСОБА_4 із товариства.

При цьому, судом відхиляються доводи відповідача щодо відсутності правових підстав для уточнення покладених на вирішення судової експертизи питань, з огляду на наступне.

Положеннями ч. ч. 1, 2 ст. 2 ГПК України передбачено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави. Суд та учасники судового процесу зобов'язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Приписами ст. 13 Закону України „Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016р. за 1402-VIII врегульовано, що висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.

Господарський суд зауважує, що вказані по тексту ухвали вище висновки щодо застосування норми права, наведені у постанові Великої Палати Верховного Суду від 24.04.2018р. по справі №925/1165/14, повинні враховуватись судом при застосуванні норм права відповідно до вимог ст. 13 Закону України „Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016р. за 1402-VIII.

З огляду на викладене, у суду наявні правові підстави для здійснення корегування питань, покладених на вирішення судової експертизи ухвалою суду від 13.08.2018р. по даній справі, шляхом покладення на вирішення судової експертизи питання щодо ринкової вартості усього майна ТОВ „Крокус" на момент виходу ОСОБА_4 із товариства.

Згідно з п. 2 ч. 1, ч. 3 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи. З питань, зазначених у цій статті, суд постановляє ухвалу.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 229 ГПК України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених: пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.

Підсумовуючи вище викладене, враховуючи розгляд судом клопотання експертів, а також приймаючи до уваги уточнення судом питань, покладених на вирішення судової експертизи ухвалою суду від 13.08.2018р. по даній справі, господарський суд дійшов висновку про необхідність зупинення провадження по справі та повернення на адресу Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України матеріалів для продовження проведення судової експертизи.

Керуючись ст. ст. 86, 99, 102, 228, 234 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Клопотання судових експертів Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України про надання додаткових матеріалів для складання висновку експертизи - задовольнити.

2. Надати судовим експертам Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України звіт про фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю фірми „Крокус" станом на 07.06.2016р., долучений до матеріалів справи.

3. Відкоригувати питання, визначені ухвалою господарського суду Одеської області від 13.08.2018р. по справі №916/2294/17 про призначення судової експертизи, наступним чином:

- Яка ринкова вартість усього майна, в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення з урахуванням майнових зобов'язань товариства, належного товариству з обмеженою відповідальністю фірма „КРОКУС" (65031, м. Одеса, Київське шосе, буд. 5; код 13915675), на момент виходу ОСОБА_4 з товариства станом на 07.06.2016р.?

- Який розмір вартості частини майна товариства з обмеженою відповідальністю фірма „КРОКУС"(65031, м. Одеса, Київське шосе, буд. 5; код 13915675) (в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення з урахуванням майнових зобов'язань товариства) належний до виплати ОСОБА_4, станом на 07.06.2016р., пропорційно його частці у статному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю фірма „КРОКУС"?

4. Провадження у справі №916/2294/17 зупинити до закінчення проведення експертизи та повернення матеріалів справи до господарського суду Одеської області.

5. Матеріали справи №916/2294/17 надіслати на адресу Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (65005, м. Одеса, вул. Прохоровська, 35) для проведення експертного дослідження.

Ухвала набрала законної сили 28.11.2018р. та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено 03.12.2018р.

Суддя С.П. Желєзна

Зареєстровано 03.12.2018
Оприлюднено 03.12.2018
Дата набрання законної сили 28.11.2018

Судовий реєстр по справі 916/2294/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.07.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 17.02.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 10.02.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 27.01.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 21.08.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 15.08.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 29.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 22.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 11.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 18.03.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 28.11.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.11.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.11.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.10.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.08.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.08.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.08.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.08.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 27.07.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 07.06.2018 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону