ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

м. Вінниця

18 червня 2019 р. Справа № 120/1874/19-а

Суддя Вінницького окружного адміністративного суду Маслоід Олена Степанівна, розглянувши матеріали позовної заяви:

за позовом: Комунального підприємства Школяр (вул. Брацлавська, б. 33, м. Вінниця, 21001)

до: Управління Північного офісу Державної аудиторської служби України (вул. Хмельницьке шосе, б. 7, м. Вінниця, 21001)

про: визнання дій протиправними та скасування висновку,

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов Комунального підприємства Школяр (далі - позивач) до Управління Північного офісу Державної аудиторської служби України (далі - відповідач) про визнання дій протиправними та скасування висновку.

У відповідності до ст. 171 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) суддя після одержання позовної заяви з`ясовує чи подана позовна заява особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність; має представник належні повноваження (якщо позовну заяву подано представником); відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього Кодексу; належить позовну заяву розглядати за правилами адміністративного судочинства і чи подано позовну заяву з дотриманням правил підсудності; позов подано у строк, установлений законом (якщо адміністративний позов подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до суду, то чи достатньо підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними); чи немає інших підстав для повернення позовної заяви, залишення її без розгляду або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом.

Ознайомившись з позовною заявою та доданими матеріалами, вважаю, що зазначена позовна заява підлягає залишенню без руху з наступних підстав.

Ст. 5 КАС України передбачено право на звернення до адміністративного суду.

Позовна заява подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб та повинна відповідати загальним вимогам, що встановлені ст. 160 , 161 КАС України .

Норми ст. 160 , 161 КАС України не містять виключень і поширюються на всі випадки звернення до суду з позовною заявою, у зв`язку з чим недотримання положень даних норм свідчить про невідповідність позовної заяви вимогам Закону.

У п. 2 ч. 5 ст. 160 КАС України визначено, що у позовній заяві зазначаються повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв`язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти.

Проте з тексту позовної заяви виявлено, що позивачем не зазначено ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України відповідача.

Крім того, п. 8 ч. 5 цієї ж статті встановлено, що в позовній заяві також зазначаються перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви.

Ч. 2 ст. 94 КАС України визначено, що письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не визначено цим Кодексом. У відповідності до ч. 4 цієї статті копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством. Так, учасник справи, як визначено у п. 2 ч. 5 ст. 94 КАС України, підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Схожі положення закріплені й у Національному стандарті України Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003 , затвердженого наказом Держспоживстандарту № 55 від 07.04.2003 року, положення якого поширюють свою дію на всі без винятку установи та організації незалежно від організаційно-правової форми та права власності. П. 5.27 вказаного Стандарту визначено, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів Згідно з оригіналом , назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії і проставляються нижче реквізитів документа.

З документів доданих до позовної заяви, суд виявив, що вони засвідчені неналежним чином, оскільки містять лише відтиск печатки підприємства позивача та відтиск печатки з написом "Відповідає оригіналу". З огляду на відсутність підпису особи, яка засвідчувала копії документів та дати, суд вбачає неналежність оформлення документів. Тому при прийнятті рішення, не може посилатисm на них, оскільки вони не відповідають вимогам належності, допустимості та достовірності.

Крім того, ч. 7 ст. 161 КАС України визначено, що до заяви про визнання індивідуального акта протиправним чи адміністративного договору недійсним додається також оригінал або копія оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акта чи договору у позивача - клопотання про його витребування.

Предметом оскарження даної позовної заяви є дії відповідача щодо складання висновку від 21.05.2019 року по процедурі закупівлі масла вершкового за кодом ДК 021:2015 15530000-2 масло вершкове за номером ID: UA-2019-01-24-001139-b та власне сам висновок. Проте позивачем оспорюваний висновок до позовної заяви не доданий, хоча й зазначений ним у переліку додатків до позовної заяви. Відсутність вказаного висновку підтверджується актом Вінницького окружного адміністративного суду від 11.06.2019 року № 36/19.

Крім цього, до позовної заяви, як визначено ч. 3 ст. 161 КАС України, додається документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

З матеріалів позовної заяви судом виявлено відсутність документів, що засвідчували б факт сплати позивачем судового збору. Також позивачем у тексті позовної заяви не зазначено обставин, що могли б бути підставами для звільнення його від сплати судового збору. При цьому, суд звертає увагу позивача, що у переліку додатків до позовної заяви ним вказано докази сплати судового збору . Відсутність будь-яких документів, що свідчили б про сплату позивачем судового збору підтверджується актом Вінницького окружного адміністративного суду від 11.06.2019 року № 35/19.

У відповідності до ст. 1 ЗУ Про судовий збір судовий збір - це збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Судовий збір справляється, зокрема, й за подання до суду позовної заяви, передбаченої процесуальним законодавством.

Позивач у позовній заяві просить суд визнати протиправними дії відповідача по складанню висновку від 21.05.2019 року по процедурі закупівлі масла вершкового за кодом ДК 021:2015 15530000-2 масло вершкове за номером ID: UA-2019-01-24-001139-b та одночасно просить скасувати цей висновок. Таким чином, позивачем заявлено дві немайнові вимоги, що є пов`язаними між собою та похідними. Так, задоволення однією вимоги матиме своїм наслідком задоволення й іншої. Суд, визначаючи суму судового збору, необхідну до сплати для звернення до суду з даною позовної заявою та визначаючи кількість вимог немайнового характеру, звернених до суду, виходить з того, що вимога про визнання протиправними акта, дії чи бездіяльності як передумови для застосування інших способів захисту порушеного права (скасувати або визнати нечинним рішення чи окремі його положення, зобов`язати прийняти рішення, вчинити дії чи утриматись від їх вчинення тощо) як наслідків протиправності акта, дій чи бездіяльності, у відповідності до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України Про судову практику застосування адміністративними судами окремих положень Закону України від 8 липня 2011 року № 3674-VI Про судовий збір у редакції Закону України від 22.05.2015 року 484-VIII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору № 2 від 05.02.2016 року, є однією вимогою

За таких обставин, у відповідності до ч. 2 ст. 4 Закону України Про судовий збір за подання суб`єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою - підприємцем позовної заяви немайнового характеру сума судового збору становитиме 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно ст. 7 Закону України Про державний бюджет України на 2019 рік станом на 01.01.2019 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 1 921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна) грн. 00 коп..

Таким чином, позивачеві для звернення до суду із даною позовної заявою необхідно сплатити судовий збір у сумі 1 921 грн. 00 коп..

За таких обставин, суд прийшов до висновку про залишення позовної заяви без руху.

За правилами визначеними ч. 1 ст. 169 КАС України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160 , 161 цього Кодексу , протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

З огляду на викладене та враховуючи невідповідність поданого адміністративного позову вимогам ст. 171 КАС України , позовну заяву необхідно залишити без руху, надавши позивачеві, строк для усунення недоліків.

Керуючись Законом України "про судовий збір", Національномим стандартом України Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003 , затвердженого наказом Держспоживстандарту № 55 від 07.04.2003 року та ст. 5, 94, 160, 161, 169, 171 КАС України, суд

УХВАЛИВ:

Позовну заяву Комунального підприємства Школяр до Управління Північного офісу Державної аудиторської служби України про визнання дій протиправними та скасування висновку - залишити без руху.

Надати позивачеві 10-денний строк, з дня отримання копії ухвали, для усунення недоліків позовної заяви, а саме: зазначити у тексті позовної заяви ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України відповідача; надати до суду належним чином завірені копії документів, що додані до позовної заяви, а також висновку відповідача від 21.05.2019 року по процедурі закупівлі масла вершкового за кодом ДК 021:2015 15530000-2 масло вершкове за номером ID: UA 2019-01-24-001139-b; надати до суду оригінал підтверджуючого документу про сплату судового збору у сумі 1 921 грн. 00 коп..

Дану ухвалу направити позивачу.

Ухвала суду набирає законної сили в порядку, визначеному ст. 256 КАС України.

Відповідно до ч. 3 ст. 293 КАС України, заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Маслоід Олена Степанівна

Дата ухвалення рішення17.06.2019
Оприлюднено18.06.2019

Судовий реєстр по справі —120/1874/19-а

Постанова від 29.10.2020

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Мельник-Томенко Ж.М.

Постанова від 29.10.2020

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Мельник-Томенко Ж.М.

Ухвала від 29.10.2020

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Мельник-Томенко Ж.М.

Ухвала від 29.10.2020

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Мельник-Томенко Ж.М.

Ухвала від 18.02.2020

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Мельник-Томенко Ж.М.

Ухвала від 20.01.2020

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Мельник-Томенко Ж.М.

Постанова від 16.12.2019

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Франовська К.С.

Постанова від 12.12.2019

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Франовська К.С.

Ухвала від 04.11.2019

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Франовська К.С.

Ухвала від 03.11.2019

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Франовська К.С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні